De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet — Meerjarige werkingsubsidies — Projectsubsidies (organisaties) — Subsidies voor kunstenaars: – Ontwikkelingsgerichte.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet — Meerjarige werkingsubsidies — Projectsubsidies (organisaties) — Subsidies voor kunstenaars: – Ontwikkelingsgerichte."— Transcript van de presentatie:

1 1 Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet — Meerjarige werkingsubsidies — Projectsubsidies (organisaties) — Subsidies voor kunstenaars: – Ontwikkelingsgerichte beurzen – Projectsubsidies voor kunstenaars – Creatieopdrachten — Internationale initiatieven — Publicaties en opnameprojecten

2 2 Ondersteuning kunstenaars: voorwaarden — Minstens drie jaar betrokken zijn bij het kunstgebeuren binnen de Vlaamse Gemeenschap — De aanvraag realiseren

3 3 Organisatie van de kwaliteitsbeoordeling Kwaliteitsbeoordeling = een kwalitatief – inhoudelijk én zakelijk – beheersmatig advies aan de Vlaamse Regering Agentschap: zakelijk – beheersmatig advies Beoordelingscommissies: kwalitatief – inhoudelijk advies, maar met oog voor het zakelijke aspect

4 4 Subsidies individuele kunstenaars — Ontwikkelingsgerichte beurzen: aan kunstenaars aan wiens oeuvre een bijzondere kwaliteit of bijzondere mogelijkheden toegeschreven worden — Projectsubsidies voor kunstenaars: aan kunstenaars aan wiens oeuvre een bijzondere kwaliteit of bijzondere mogelijkheden toegeschreven worden, voor de realisatie van een kwalitatief project dat relevant is binnen zowel dit oeuvre als binnen het hedendaagse kunstlandschap (en de discipline in kwestie) — Creatieopdrachten: aan de opdrachtgever ter ondersteuning van de creatie en presentatie van originele nieuwe werken binnen het veld van de beeldende kunst, muziek en podiumkunsten

5 5 Indienen aanvraagdossier — per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs — Indiendata (voor kunstenaars, vanaf 2010): – 1° uiterlijk op 1 september voor initiatieven die van start gaan vanaf 1 januari van het volgende jaar; – 2° uiterlijk op 1 december voor initiatieven die van start gaan vanaf 1 april van het volgende jaar; – 3° uiterlijk op 1 maart voor initiatieven die vanaf 1 juli van hetzelfde jaar van start gaan. – Met “initiatieven” worden niet enkel projecten bedoeld. Bij ontwikkelingsgerichte beurzen wordt hier uitgegaan van een “werkjaar”, d.i. een periode van 12 maanden die start op dezelfde aanvangsdatum die geldt voor projecten.

6 6 Aandachtspunt bij indiening — Ontwikkelingsgerichte beurzen en projectsubsidies aan kunstenaars worden in principe verleend en uitbetaald aan de kunstenaar. — De Vlaamse Regering kan evenwel in bepaalde gevallen besluiten dat die subsidies, geheel of gedeeltelijk, niet aan de kunstenaar zelf worden uitbetaald, maar aan een door de kunstenaar aan te wijzen rechtspersoon of feitelijke vereniging. Geef dit dus expliciet aan in de aanvraag.

7 7 Ontwikkelingsgerichte beurzen : criteria — het belang en de kwaliteit van het oeuvre van de kunstenaar binnen het hedendaagse kunstenlandschap en/of binnen de internationale context; — het belang en de kwaliteit van het al door de kunstenaar afgelegde parcours; — de groeimogelijkheden en de consistentie van het oeuvre.

8 8 Ontwikkelingsgerichte beurzen : elementen aanvraagdossier — een curriculum vitae; — documentatie over het oeuvre van de kunstenaar; — kritische teksten over het oeuvre; — een werkplan voor de periode waarop de aanvraag betrekking heeft.

9 9 Projectsubsidies kunstenaars: doel — Projectsubsidies aan kunstenaars worden toegekend aan kunstenaars ter ondersteuning van de realisatie van een specifiek project. Die projecten kunnen zich onder meer situeren op het vlak van: - de productie van een specifiek werk - de presentatie van een oeuvre; - de reflectie inzake een oeuvre.

10 10 Projectsubsidies kunstenaars : criteria — het belang en de kwaliteit van het oeuvre van de kunstenaar binnen het hedendaagse kunstenlandschap en/of binnen de internationale context; — het belang en de kwaliteit van het al door de kunstenaar afgelegde parcours; — de groeimogelijkheden en de consistentie van het oeuvre; — de haalbaarheid van de voorgestelde financieringswijze van het project; — de kwaliteit van de eventuele projectpartners; — het belang van het project voor de verdere oeuvre-ontwikkeling van de kunstenaar.

11 11 Projectsubsidies kunstenaars : elementen aanvraagdossier — een curriculum vitae; — documentatie over het oeuvre van de kunstenaar; — kritische teksten over het oeuvre; — de werktitel van het project; — de omschrijving van het project; — een situering van het project en het belang ervan binnen het oeuvre van de kunstenaar; — een sluitende begroting; — een voorstelling van de projectpartners.

12 12 Uitbetaling — Voorschot 90% — Saldo 10%: het saldo wordt uitbetaald wanneer: – vastgesteld wordt dat het project gerealiseerd werd; – en de decretale voorwaarden nageleefd werden. — Dit gebeurt na ontvangst en controle (+ bespreking) van een verslag, dat ingediend wordt na realisatie van de plannen in het aanvraagdossier. — Op basis van Kunstendecreet en wetgeving Rijkscomptabiliteit ligt de verantwoordelijkheid bij niet uitvoeren of niet correct afrekenen integraal bij de kunstenaar zelf.

13 13 Projectsubsidies kunstenaars: elementen afrekening Noodzakelijke elementen in afrekening (in de praktijk afrekenen vóór 15/10 van volgend jaar) : — het saldo van 10 procent van de subsidie wordt uitbetaald nadat de administratie heeft vastgesteld dat de voorwaarden waaronder de subsidie toegekend werd, nageleefd werden en dat de subsidie aangewend werd voor de doeleinden waarvoor ze werd verleend. — Indien de kunstenaar niet of laattijdig het project voltooit, kan de Vlaamse Regering de kunstenaar verplichten om de aan hem uitbetaalde subsidie geheel of ten dele terug te betalen. — Dus: uit het afrekeningdossier moet duidelijk blijken in hoeverre het project voltooid werd.

14 14 Creatieopdrachten : criteria — de opdrachtgever moet beschikken over rechtspersoonlijkheid of een natuurlijke persoon zijn; — het opdrachtwerk moet door de opdrachtgever worden gepresenteerd; — het opdrachtwerk moet een origineel werk zijn; — het opdrachtwerk mag door de kunstenaar niet gecreëerd worden in opdracht van een onderwijsinstelling als proef die hij moet afleggen aan dezelfde onderwijsinstelling.

15 15 Creatieopdrachten : elementen aanvraagdossier — de omschrijving van de creatieopdracht en het belang ervan binnen het oeuvre van de kunstenaar; — een toelichting van de motivering en het doel van de opdracht door de opdrachtgever; — een sluitende begroting; — een curriculum vitae; — documentatie over het oeuvre; — een fotokopie van de overeenkomst; — de bestemming van het werk en de relevantie van die bestemming; — de toegankelijkheid van het werk voor het publiek; — de manier waarop het werk ontsloten wordt.

16 16 Creatieopdrachten : elementen overeenkomst (1) — de voornaam, de achternaam, het adres, de nationaliteit, de geboortedatum, de geboorteplaats en het nummer van de bank- of postrekening van de kunstenaar ; — de voornaam, de achternaam en het adres van de gevolmachtigde, die de overeenkomst ondertekent namens de opdrachtgever ; — de overeengekomen vergoeding voor de opdracht ; — de aard van de opdracht ; — de uiterste datum waarop de kunstenaar de opdracht moet indienen bij de opdrachtgever en deponeren ; — de uiterste datum waarop de opdracht voor het eerst door de opdrachtgever uitgevoerd of gepresenteerd zal worden ;

17 17 Creatieopdrachten : elementen overeenkomst (2) — de bepaling dat het contract opgemaakt is in twee originelen, één voor elk van de contracterende partijen ; — de handtekening van de kunstenaar en de handtekening van de opdrachtgever; — de datum waarop en de plaats waar het contract werd ondertekend; — de voorwaarden waaronder de vergoeding wordt betaald aan de kunstenaar.

18 18 Internationale subsidies — Internationale projecten — Internationale werkverblijven — Tussenkomsten in reis-, verblijf- en transportkosten — Regeling werkplaatsen: New York, Berlijn, Parijs — Overeenkomst Jan Van Eyck en Rijksacademie

19 19 Internationale werkverblijven: criteria — de kwaliteit van het oeuvre; — de kwaliteit van de locatie(s); — de prioriteitsgraad van het land of de regio in het beleid, vastgesteld krachtens artikel 52, §3, waar het werkverblijf plaatsvindt. [artikel 52, §3: “De Vlaamse Regering kan de landen of regio’s die met het oog op haar beleid prioritair zijn, en de prioriteitsgraad van die landen en regio’s, bepalen.”]

20 20 Internationale werkverblijven: elementen aanvraagdossier — een motivering van de aanvraag met een concrete planning; — een uitgewerkte begroting met geraamde uitgaven en voorziene inkomsten, met een toelichting bij de begrote bedragen; — een toelichting over de locatie waar het werkverblijf plaatsvindt; — een curriculum vitae; — documentatie over het werk van de aanvrager. Deadline indiening: minstens vier maanden voor de aanvang van het internationale werkverblijf, tenzij gemotiveerde uitzonderingen

21 21 Kleine tussenkomsten Voor de tegemoetkomingen in de reis-, verblijf- en transportkosten worden de volgende maximumbedragen gehanteerd: — 2.500 euro voor individuele kunstenaars en experts; — 5.000 euro voor culturele organisaties waaraan een meerjarige subsidie voor het geheel van de werking is toegekend, die minder bedraagt dan 300.000 euro; — 7.000 euro voor culturele organisaties die geen meerjarige subsidie ontvangen voor het geheel van de werking, of voor een natuurlijke persoon die optreedt als gevolmachtigde vertegenwoordiger van een groep van ten minste drie individuele kunstenaars of experts.

22 22 Kleine tussenkomsten: criteria — meerwaarde van de deelname aan een buitenlandse activiteit voor de eigen ontwikkeling; — kwaliteit van de buitenlandse activiteit; — meerwaarde van de deelname van een buitenlandse gast aan een artistieke activiteit in Vlaanderen; — de prioriteitsgraad van het land of de regio in het beleid, vastgesteld krachtens artikel 52, §3, waar de buitenlandse activiteit plaatsvindt of waar de buitenlandse gast betrokken is bij het kunstgebeuren [artikel 52, §3: “De Vlaamse Regering kan de landen of regio’s die met het oog op haar beleid prioritair zijn, en de prioriteitsgraad van die landen en regio’s, bepalen.”]

23 23 Kleine tussenkomsten: elementen aanvraagdossier — een motivering van de aanvraag met een concrete planning; — een curriculum vitae; — een toelichting over de locatie; — een begroting met geraamde uitgaven en voorziene inkomsten met betrekking tot de reis-, verblijf- en transportkosten, met een toelichting bij de begrote bedragen. Deadline indiening: minstens twee maanden voor de aanvang van de activiteit, tenzij gemotiveerde uitzonderingen

24 24 Contacten en links — Architectuur en vormgeving: architectuurenvormgeving@vlaanderen.bearchitectuurenvormgeving@vlaanderen.be — Audiovisueel: audiovisuelekunsten@vlaanderen.beaudiovisuelekunsten@vlaanderen.be — Beeldende kunst: beeldendekunst@vlaanderen.bebeeldendekunst@vlaanderen.be — Dans: dans@vlaanderen.bedans@vlaanderen.be — Festivals: festivals@vlaanderen.befestivals@vlaanderen.be — Kunsteducatie: kunsteducatie@vlaanderen.bekunsteducatie@vlaanderen.be — Kunstencentra en Werkplaatsen: kunstencentraenwerkplaatsen@vlaanderen.bekunstencentraenwerkplaatsen@vlaanderen.be — Muziek: muziek@vlaanderen.bemuziek@vlaanderen.be — Muziektheater: muziektheater@vlaanderen.bemuziektheater@vlaanderen.be — Publicaties: culturelepublicaties@vlaanderen.beculturelepublicaties@vlaanderen.be — Sociaal-artistiek: sociaalartistiek@vlaanderen.besociaalartistiek@vlaanderen.be — Theater: theater@vlaanderen.betheater@vlaanderen.be

25 25 Contacten en links Steunpunten: • Vlaams Theater Instituut: www.vti.bewww.vti.be • Instituut voor Beeldende, Audiovisuele en Mediakunst: www.bamart.bewww.bamart.be • Vlaams Architectuurinstituut: www.vai.bewww.vai.be • Muziekcentrum Vlaanderen: www.muziekcentrum.bewww.muziekcentrum.be Ondersteunende organisaties: • Nieuw Internationaal Cultureel Centrum: www.nicc.bewww.nicc.be • Verenigde Organisatievormen Beeldende Kunst: www.vobk.bewww.vobk.be • Sociaal-artistiek: Kunst en Democratie: www.cdkd.bewww.cdkd.be • Overleg KunstenOrganisaties: www.overlegkunsten.orgwww.overlegkunsten.org • Federatie van Organisaties uit de Kunsteducatie: www.kunsteducatie.bewww.kunsteducatie.be • Voor vragen aangaande de oprichting en werking van een vzw:Vlaams Studie- en Documentatiecentrum voor vzw’s: www.vsdc.bewww.vsdc.be • Voor het oprichten van een vzw: Website van het Belgisch Staatsblad www.just.fgov.be daarna aanklikken ‘Rechtspersonen’ www.just.fgov.be • Voor alle vragen van zakelijke en juridische aard: www.kunstenloket.bewww.kunstenloket.be


Download ppt "1 Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet — Meerjarige werkingsubsidies — Projectsubsidies (organisaties) — Subsidies voor kunstenaars: – Ontwikkelingsgerichte."

Verwante presentaties


Ads door Google