De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Thema Natuur – luik groen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Thema Natuur – luik groen"— Transcript van de presentatie:

1 Thema Natuur – luik groen
Algemeen 50 % kosten min euro voor aankopen max euro Infrastructuur max 20% totale kosten Uitz.: inrichting parken Uitz.: projecten Integrale Toegankelijkheid Uitvoeringstermijn: 3 jaar Verlengbaar met 2 jaar mits grondige motivatie Project niet in uitvoering/niet uitgevoerd Uitzondering: hoogdringendheid

2 Thema Natuur – luik groen
Beoordeling Agentschap voor Natuur en Bos Centrale Diensten: Eva Troch 02/ Provinciale Dienst Antwerpen: Ludo De Bosscher 03/ Aanvraag tot subsidie kan dmv van overleg met de Provinciale Dienst ANB voorbereid worden

3 Thema Natuur – luik groen
Projectwerking aankoop gronden (her)inrichting parken natuurtechnische infrastructuur langs wegen en waterlopen projecten Integrale Toegankelijkheid opmaak beheerplannen

4 Aankoop gronden Aan te leveren informatie
Kaart met aanduiding percelen die zullen aangekocht worden Motivatie waarom gronden worden aangekocht: bescherming park/deel groter geheel/link met omgeving/ … Visie over inrichting/herinrichting/beheer/gebruik gronden (indien voorhanden: inrichtingsplan, beheerplan …) Schattingsverslag(en) Kostenraming: kostprijs per perceel cfr. schattingsverslag(en)

5 (Her)inrichting park Aan te leveren informatie
Situering van het project ifv plaatsbezoek Bestaande toestand Uitvoeringsgericht inrichtingsplan Beplantingsplan: waar worden welke soorten aangeplant Gedetailleerde kostenraming: opsplitsing in posten! Gedetailleerde omschrijving van (her)inrichting: criteria Harmonisch Park- en Groenbeheer materialenkeuze Motivatie soortenkeuze Participatietraject Beheerplan Harmonisch Park- en Groenbeheer (verplicht vanaf 2011)

6 (Her)inrichting park Voorwaarden
Volgens principes Harmonisch Park-en Groenbeheer: Technische vademecums Harmonisch Park- en Groenbeheer ANB dient idealiter betrokken te zijn bij uitvoering project DUURZAAM karakter van de inrichtingsmaatregelen: te onderbouwen met een beheerplan

7 Natuurtechnische infrastructuur
Aanplanten bomen/bomenrijen/dreven richtlijnen vademecum bomen worden gevolgd: Eerste of tweede grootteordebomen Randvoorwaarden laten toe dat bomen oud kunnen worden Soortenkeuze is correct komt niet in aanmerking: aanplant korte omloopbomen die dienen voor opsmukken van de straat en waarbij soortenkeuze enkel gebaseerd is op visuele aspecten. de aanplant kadert binnen een bomenplan

8 Projecten integrale toegankelijkheid
Aan te leveren informatie Situering van het project ifv plaatsbezoek Bestaande toestand Uitvoeringsgericht inrichtingsplan Gedetailleerde technische informatie van de infrastructuurwerken Gedetailleerde kostenraming: opsplitsing in posten!! Beschrijving van hoe project na uitvoering tegemoetkomt aan de drie B’s van integrale toegankelijkheid

9 Projecten integrale toegankelijkheid
Aandachtspunten Er moet rekening gehouden worden met de 3 B’s van integrale toegankelijkheid: Bereikbaarheid Betreedbaarheid Bruikbaarheid Informatievoorziening Project dat slechts bestaat uit (her)aanleg van paden komt NIET in aanmerking!!!! Richtlijnen en ideeën te vinden in vademecum integrale toegankelijkheid van ANB Samenwerking met één van de vier toegankelijkheidsbureaus is ook subsidieerbaar

10 Opmaak HPG-plannen Aan te leveren informatie
aanduiding voor welk gebied een HPG-beheerplan zal opgemaakt worden motivatie waarom een HPG-beheerplan voor het gebied wordt opgemaakt bestek (indien reeds beschikbaar) offerte (indien reeds beschikbaar)

11 Opmaak HPG-plannen Voorwaarden Aandachtspunten
Volgens principes Harmonisch Park-en Groenbeheer ANB dient betrokken te zijn bij opmaak van beheerplan: minimaal startvergadering Aandachtspunten Zowel groenstructuurplannen, bomenplannen als parkbeheerplannen komen in aanmerking: handleidingen beschikbaar Betaalaanvraag kan slechts ingediend worden als ANB officiële goedkeuring heeft verleend

12 Opmaak HPG-plannen Bomenplan
Opgemaakt volgens richtlijn voor de opmaak van een bomenplan Opsplitsing mogelijk Deel 1: Beleidsplan (visie + doelstellingen) Deel 2: Inventarisatie en beheerplan MINIMAAL BELEIDSPLAN Kosten die niet in aanmerking komen: Ontwikkelen database Digitaliseer- en programmeerwerk Aankoop inventarisatieapparatuur bvb gps Aankoop software bvb. GIS software

13 Meer informatie VRAGEN? Website www.natuurenbos.be – thema groen
VRAGEN?


Download ppt "Thema Natuur – luik groen"

Verwante presentaties


Ads door Google