De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 TOEKOMST PARKMANAGEMENT Presentatie raad d.d. 9 april 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 TOEKOMST PARKMANAGEMENT Presentatie raad d.d. 9 april 2009."— Transcript van de presentatie:

1 1 TOEKOMST PARKMANAGEMENT Presentatie raad d.d. 9 april 2009

2 2 PARKMANAGEMENT Raad 6 september 2001 Argumenten voor invoering Parkmanagement: •Invulling van de kaders met betrekking tot duurzaamheid en een hoogwaardige kwalitatieve inrichting zoals die in het milieueffectrapport en het bestemmingsplan Haven VII zijn vastgelegd •Synergie tussen bedrijven op operationeel niveau door initiëren, organiseren en uitvoeren van gezamenlijke projecten, zoals beveiliging, energie en reststoffen •Kennisuitwisselingsprogramma’s tussen bedrijven en kennisinstellingen •Het behouden van kwaliteit en duurzaamheid van het bedrijventerrein voor langere termijn

3 3 PARKMANAGEMENT Raad 6 september 2001 Takenpakket Parkmanagement: •Uitvoering van het basispakket (onderhoud en beheer openbaar gebied en de collectieve beveiliging). •Oprichting en exploitatie van een facility point met de daarbij behorende aanvullende voorzieningen, zoals vergaderfaciliteiten en catering. •Parkmanagement is verantwoordelijk voor exploitatie van de toekomstige vrachtwagenparkeerplaats. •Uitvoering optioneel pakket. Aanbieden van een breed samengesteld pakket van diensten en voorzieningen (o.a. aanleg glasvezel) waar bedrijven vrijwillig gebruik van kunnen maken.

4 4 PARKMANAGEMENT Raad 28 februari 2002 Implementatie Parkmanagement met Grontmij. Besluit samenwerking met Grontmij beide partijen 50% aandelenkapitaal in de BV. Taken: •revitalisering Haven I t/m VI door het bevorderen van de herontwikkeling van vertreklocaties en de herontwikkeling van het openbaar gebied. Verwezen wordt naar het Visiedocument Herstructurering Haven •basispakket servicemanagement dat voor Haven VII geldt uitbreiden naar Haven I t/m VI •gemeente dekt haar financiële verplichting door jaarlijkse afdracht uit rente uit het fonds Parkmanagement •Grontmij draagt bij aan de kosten van Parkmanagement •hiervoor krijgt Grontmij een voorkeursrecht tot aankoop van gronden in Haven VII.

5 5 PARKMANAGEMENT Raad 28 februari 2002 Organisatiestructuur: •Raad van Commissarissen: 5 commissarissen (2 gemeente, 2 Grontmij, 1 WBP). Commissarissen gemeente hebben een vetorecht. •Directie: uitvoeren van de samenwerkingsovereenkomst: het tot stand brengen van servicemanagement Haven I t/m VI en het initiëren van de revitalisering Haven I t/m VI

6 6 PARKMANAGEMENT Raad 16 mei 2007 Feit: •stagnatie grondverkoop Conclusie: •overdracht grondposities Grontmij naar gemeente •beëindiging samenwerkingsovereenkomst met Grontmij •aandelenoverdracht door Grontmij aan gemeente •heroverweging Parkmanagement als rechtsvorm

7 7 WAAROM PARKMANAGEMENT? •Waarborgen duurzame kwaliteit bedrijventerreinen en derhalve voorkomen van revitaliseringsopgaven voor de toekomst

8 8 WAAROM EEN BV ? (en waarom niet de gemeente) De bestaande BV is een prima instrument om samenwerking te hebben en te zoeken met externe partijen: •Korte lijnen dus sneller in besluitvorming en uitvoering •Inbreng van VVE / WBP eenvoudiger en duidelijker •Herkenbaarheid en fysieke aanwezigheid •Gelijkwaardige gesprekspartner (bedrijf tussen de bedrijven)

9 9 TRANSPARANT PARKMANAGEMENT •RvC met lid namens college + lid namens de directie van de gemeente + lid namens WBP •College kan altijd ter verantwoording worden geroepen •Begroting ter kennisneming naar raad: inzicht in exploitatie en voornemens •Jaarrekening ter kennisneming naar raad: inzicht in verantwoording en vermogenspositie •De geactualiseerde statuten worden middels een raadsvoorhangbrief aan de raad voorgelegd •In statuten wordt opgenomen dat de directie niet zonder toestemming van RvC BV’s kan oprichten •In principe is sprake van gedwongen winkelnering •Het gemeentelijk aanbestedingsbeleid is leidend

10 10 NAAR EEN NIEUWE FINANCIËLE STRUCTUUR 1 OUD Jaarlijks € 250.000,-- (+ aanvankelijk ook € 250.000,-- door Grontmij) Dekking gemeentelijk aandeel: Rente reserve Parkmanagement Reserve Parkmanagement = geblokkeerde reserve, opgebouwd vanuit de verkoopopbrengsten.

11 11 NAAR EEN NIEUWE FINANCIËLE STRUCTUUR 2 •Geen jaarlijkse bijdrage meer •Gereserveerde (€ 3,2 miljoen) en nog te ontvangen bijdragen in grondverkopen (€ 2,8 miljoen) komen ter beschikking van Parkmanagement •De reeds aan Parkmanagement door de gemeente betaalde bijdragen (€ 1,5 miljoen) worden door Parkmanagement terugbetaald

12 12 KOSTEN PARKMANAGEMENT •Organisatiekosten worden afgedekt uit de overgehevelde fondsvorming •Exploitatiekosten, zoals onderhoud openbare ruimte, worden jaarlijks overgeheveld vanuit de in de begroting beschikbare middelen •Overige exploitatiekosten en opbrengsten moeten komen uit exploitatie en bijdrage van bedrijven


Download ppt "1 TOEKOMST PARKMANAGEMENT Presentatie raad d.d. 9 april 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google