De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Motie Bij politiek relevante aanbestedingen de gemeenteraad in de gelegenheid stellen vooraf kaders te stellen ten behoeve van het op stellen van het Programma.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Motie Bij politiek relevante aanbestedingen de gemeenteraad in de gelegenheid stellen vooraf kaders te stellen ten behoeve van het op stellen van het Programma."— Transcript van de presentatie:

1 Motie Bij politiek relevante aanbestedingen de gemeenteraad in de gelegenheid stellen vooraf kaders te stellen ten behoeve van het op stellen van het Programma van eisen en selectie en gunningcriteria.

2 Essentie gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid Inkopen en aanbesteden is een middel om doelstelling verwoord in het beleidsterrein met de daarbij meegegeven kaders tegen optimale prijs en kwaliteit condities te verwezenlijken.

3 Verantwoordelijkheidsverdeling Inkoop en aanbesteding Raad College van B&W Organisatie Uitvoering en Verantwoording Accountant ControlerendKaderstellend  Jaarverslag, jaarrekening  Accountantsverklaring, rapport van bevindingen  Actieve informatie Financiële verordening Beleidskaders

4 Financiële Verordening gemeente Delft Artikel 25. Aanbesteding en inkoop Het college draagt zorg voor en legt (in een besluit) vast de interne regels (protocol) voor de inkoop en aanbesteding van werken, leveringen, en diensten. De regels waarborgen dat wordt gehandeld in overeenstemming met de regels terzake van de Europese Unie.

5 MMV besluit Terug naar het college: 1.Indien het voornemen bestaat tot aanvulling of afwijking van het tot dan gevoerde beleid of vaststelling van nieuw beleid; 2.Indien niet begrote financiële of andere belangrijke consequenties zijn te verwachten of anderszins een ander beslag op financiële middelen is te verwachten; 3.Indien er rekening mee moet worden gehouden dat het bestuursorgaan op zijn of haar verantwoordelijkheden voor de uitgeoefende bevoegdheid zal worden aangesproken; 4.Indien het een onderwerp betreft dat naar verwachting sterk in de publieke aandacht zal staan; 5.Indien de schijn van vooringenomenheid kan worden gewekt, waaronder in ieder geval moet worden verstaan het nemen van een besluit door de (onder) gemandateerde ten aanzien van de gemeente; 6.Indien de ambtelijke adviezen die ten grondslag liggen aan het besluit niet eensluidend zijn; 7.Indien er twijfel bestaat of de aard van de bevoegdheid zich tegen de mandaatverlening verzet.

6 Inkoopvolume gemeente Delft Totale omzet gemeente ca 320 mio Euro (begroting en investeringen) Waarvan ca 100 mio Euro voor inkopen Grootste segmenten zijn: 1. Vastgoed & ingenieursbureau 2. Facilitair 3. ICT Telecom

7 Het tot stand komen van een aanbesteding Beleidskaders; Economische uitgangspunten; Juridische en procedurele kaders; Gemeentelijke kaders

8 Economische uitgangspunten Gunning opdracht aan de ondernemer met de economisch meest voordelige aanbieding; Het uitgangspunt waarop de opdracht gegund wordt, waarbij naast prijs andere criteria van even grote waarde zijn.

9 Mate waarin concurrentie wordt gezocht bij aanbesteden. procedurewerkenleveringenDiensten Europees > € 5.278.000> € 211.000 Nationaal Openbaar > € 250.000 Meervoudig onderhands 3 offertes > € 100.000 Enkelvoudig < € 100.000

10 Gemeentelijke kaders Opgenomen in het inkoop en aanbestedingsbeleid: Inkoopethiek en integriteit Duurzaam inkopen Social return Arbobewust inkopen

11 Geslaagde aanbesteding De eisen en wensen dienen binnen de kaders als volgt te worden verwoord: Objectief; Niet discriminerend; Transparant.


Download ppt "Motie Bij politiek relevante aanbestedingen de gemeenteraad in de gelegenheid stellen vooraf kaders te stellen ten behoeve van het op stellen van het Programma."

Verwante presentaties


Ads door Google