De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop beleidskaders programmaverslag 2008: 28 mei 2009, stadhuis Dode letter of levende kaders? Doel: deskundigheidsbevordering (a-politiek) Het verschaffen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop beleidskaders programmaverslag 2008: 28 mei 2009, stadhuis Dode letter of levende kaders? Doel: deskundigheidsbevordering (a-politiek) Het verschaffen."— Transcript van de presentatie:

1 Workshop beleidskaders programmaverslag 2008: 28 mei 2009, stadhuis Dode letter of levende kaders? Doel: deskundigheidsbevordering (a-politiek) Het verschaffen van informatie - bestuurlijke planning en controlcyclus - financieel afwijkingenbeleid - bestuurdersverklaring - verbonden partijen Interactieve werkvorm: stel gerust vragen 1

2 Bestuurlijke planning en controlcyclus -Vaste besluitvormingsmomenten - Besluit juli: verleden (controlerende rol), Heden (controlerende rol) en toekomst (kaderstellende rol) - Besluit november: heden (controlerende rol) en toekomst (kaderstellende rol) -Informatiemomenten (controlerende rol) - Brieven college - rapporten accountant, rekenkamercie 2

3 U controleert het college op basis van: - 212,213,213a verordeningen dec 2004 -Beleidsnotities - Bedrijfsvoeringmei 2005 - Afschrijvingsbeleidapril 2009 - Afwijkingenbeleidapril 2009 - Bestuurdersverklaringjuni 2009 - Verbonden partijenapril 2008 -Informatiemomenten - Brieven college. bijv. burgerw. onderzoek - rapporten accountant, rekenkamercie 3

4 Politiek - relevante informatie -Bestuurlijke planning en controlcyclus: motor die politiek relevante informatie verschaft -Raadsconferentie Vuren: kaderstellen en controleren -Gorcumse besturingsmodel: samenwerkingsdualisme 4

5 Raadsconferentie Vuren volks vertegenwoordigen kaderstellen politiek relevante informatie controleren sturensturen maatschapelijkmaatschapelijk politiekpolitiek besturenbesturen managenmanagen samenspel met College ambtelijke organisatie Standaard paragraaf: historie beleidsproces Standaard paragraaf: participatie- en interactieproces, -stappen en rollen betekenisvol en verantwoord risicovol besturen beeldvorming oordeelsvorming besluitvorming raadsbijeenkomst raadsvergadering toegevoegde waarde voor burger samen geven we de stad vorm initiatieven alternatieven keuze uitwerking begroting uitvoering Raad/College College Raad College Raad Ambtelijke organisatie

6 Financiële en controleverordening -Raadsbesluit december 2004 -Verordening financiële uitgangspunten: raamverordening -Controle verordening 6

7 Domeinen bedrijfsvoering -Notitie bedrijfsvoering raad mei 2005 -Wat is bedrijfsvoering? De sturing en beheersing van processen van het ambt. apparaat om de doelstellingen te kunnen realiseren. (PC’s, meubilair, personeel e.d.) -Paragraaf Bedrijfsvoering 7

8 Afschrijvingsbeleid -Afschrijvingsbeleid raad april 2009 -Spelregels voor de waardering en afschrijving van activa, raakt budgetrecht, immers als we uitgaven doen (bijv. bouw brede school) die een langere periode meegaan, op welke wijze en hoe lang schrijven we dan af? -Zie hoofdstuk 9 / 10 jaarrekening: balans 8

9 Afwijkingenbeleid -Afwijkingenbeleid raad april 2009 -Rollen van college en raad op het terrein van begrotingsrechtmatigheid en budgetrecht te bestempelen? -April 2009: mutaties in 11 reserves achteraf in programmaverslag 9

10 Afwijkingenbeleid -8 soorten afwijkingenbeleid - beleidswijzigingen - nominale ontwikkelingen - onontkoombare kostenstijgingen - afwijkende inkomsten - administratieve correcties - inzetten bestemmingsreserves - beheersbeslissingen - bedrijfsvoering 10

11 11 Doel bestuurdersverklaring Inhoud 1. Verhelderen verantwoordelijkheden raad, college en management over rechtmatigheid 2. Stimuleren verantwoordingsdebat raad juli 2009 via het programmaverslag 3. Versterken integrale verantwoording door het college via normering Proces 1.Ministerie BZK bewust maken van noodzaak tot vermindering van onnodige controle bureaucratie: aanpassen Gemeentewet

12 12 Voorbeelden best.verklaring Bouwleges (administratie) Inkoop en aanbesteding (Europees) Wmo pgb (volledigheid opbrengsten)

13 13 Verbonden partijen Raad april 2008 Bevoegdheid college Spelregels informatievoorziening: paragraaf Verbonden partijen Hulpmiddel vormgeving beleid, bijv. veiligheidsregio ZHZ

14 14 Vragen programmaverslag Opzet programmaverslag - beleidsaccenten - programma’s - paragrafen - jaarrekening Dode letter? of levende kaders!


Download ppt "Workshop beleidskaders programmaverslag 2008: 28 mei 2009, stadhuis Dode letter of levende kaders? Doel: deskundigheidsbevordering (a-politiek) Het verschaffen."

Verwante presentaties


Ads door Google