De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Financien Planning & Control

Verwante presentaties


Presentatie over: "Financien Planning & Control"— Transcript van de presentatie:

1 Financien Planning & Control
Presentatie t.b.v. kandidaat raadsleden Sliedrecht,4 maart 2014

2 Welke onderwerpen? 1. Plaats van financien in de organisatie 4.
2. Kaders stellen en controleren 3. Planning & Control cyclus 4. Bijzondere onder-werpen Reserves en voorzieningen Financiering en dekking Risico’s en risico management Financiele positie

3 Waar hebben we het over? Bedrag naar Gemeenschappelijke Regelingen € miljoen Algemene Uitkering Gemeentefonds € miljoen

4 De wereld is veranderd

5 Door……… Crisis en rijksbezuinigingen Decentralisatie van taken
Veranderende rol van de lokale overheid

6 Financien staat niet op zich

7 Gemeentelijke doelstellingen
Financieel Beleid Gemeentelijke doelstellingen Financiele positie Definitie: Financiele positie in lijn brengen met de organisatiedoelstellingen

8 Beleidsdoelstellingen (wettelijk)
Sluitende begroting Voldoende “vet op de botten” Provincie houdt toezicht op beide aspecten

9 Belangrijkste Kaders Gemeentewet Financiele verordening (212Gw)
Begroting vaststellen (15 november) Jaarrekening vaststellen 15 juli) Gemeentewet Financieel beleid, financleel beheer en inrichting financiele organisatie Financiele verordening (212Gw) Accountantscontrole (raad is opdrachtgever accountant) Controleverordening (213Gw) Onderzoek naar o.a. doelmatigheid en doeltreffendheid Verordening onderzoeken Rekenkamer

10 Belangrijkste Kaders Verordening 213 aGW (onderzoeken doelmatigheid)
Verplicht onderzoek naar beleidsuitvoering door het college zélf Verordening 213 aGW (onderzoeken doelmatigheid) Beleid rente, reserves en voorzieningen, activa en afschrijven Financiele strategie (maart 2013) Beleid t.a.v. risicomanagement Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement (maart 2014) Beleid t.a.v. financieren Treasurystatuut

11 Budgetrecht Niet gemelde afwijkingen = begrotingsonrechtmatigheid
Gemeentewet art. 189, eerste lid: De raad neemt de beslissing welke bedragen zij voor taken en activiteiten op de begroting beschikbaar stelt. Afwijkingen ten opzichte van de begroting Financiële verordening: afwijkingen worden gemeld in de bestuursrapportage (verschijnt 2 maal per jaar). Er zijn hierin geen bedragen genoemd wanneer gerapporteerd moet worden. Niet gemelde afwijkingen = begrotingsonrechtmatigheid

12 Boekhoudvoorschriften (besluit begroten en verantwoorden BBV)
Inrichting Begroting en Jaarrekening Waardering grondexploitaties en vastgoed Waardering kapitaalgoederen Activeren en afschrijven Specifieke regels rioleringsinvesteringen Commissie BBV brengt adviesen en notities uit. Die staan gelijk aan wetgeving

13 Waarom Planning & Control?
als je weet waar je naar toe wil kun je meten, bijsturen, verantwoorden, evalueren en doelen bijstellen

14 Planning & Controldocumenten

15 Doelstellingen op hoofdlijnen voor de lange termijn (vier jaar)
COLLEGEPROGRAMMA Doelstellingen op hoofdlijnen voor de lange termijn (vier jaar) Financieel vertaald (niet altijd) Belangrijk kader voor jaarlijkse planning & controlcyclus

16 PROGRAMMABEGROTING (1)
Doelen: wat willen we bereiken? Activiteiten: wat gaan we ervoor doen? Geld: wat mag het kosten? Verplichte paragrafen (lokale heffingen, weerstandsvermogen, financiering, kapitaalgoederen, grondbeleid, verbonden partijen en bedrijfsvoering) Financiele begroting Investeringen

17 PROGRAMMABEGROTING (2)
Laatste jaren veel geinvesteerd in kwaliteit Resultaatdefinites Compact Volgende stap: opzet programmabegroting herzien

18 Afwijkingenrapportage
Eerste check op financiele voortgang Voorjaar Voor- en najaar Voortgang grote projecten Realisatie – Geld – Risico’s Projectenrapportage

19 Najaar (één maand voor de begroting) Rapportage op afwijkingen
Bestuursrapportage Najaar (één maand voor de begroting) Rapportage op afwijkingen Zowel in activiteiten als in geld Budgetten en kredieten Ontwikkelingen in risico’s

20 Jaarrekening (jaarstukken)
Spiegel van de begroting (realisatie 3 W vragen en paragrafen) Financiele positie (reserves, liquiditeit, solvabiliteit) Analyse van de afwijkingen Balans, baten en lasten en accountantsverklaring

21 Samenvattend overzicht
Over meerdere jaren Jaarlijks Raads- of collegeprogramma Kadernota Kaderstelling Beleidsnota’s (alle beleids- velden) Verordeningen Programmabegroting Afwijkingenrapportage Evaluatie collegeprogramma Of raadsprogramma Controle Projectenrapportages Beleidsevaluaties Bestuursrapportage Rekenkameronderzoeken Jaarrekening

22 Bijzondere onderwerpen
Reserves en voorzieningen Financiering en dekking Risico’s en risicomanagement Bijzondere onderwerpen

23 Reserves en voorzieningen (1) Geregeld in het BBV
Mutaties vragen altijd goedkeuring van de raad Financieringsfunctie, bufferfunctie, bestedingsfunctie, egalisatiefunctie Twee soorten Algemene Reserves Bestemmingsreserves Voorzieningen Voldoen aan toekomstige verplichtingen Toekomstige verliezen

24 Reserves en voorzieningen (2)
Eigen Vermogen Vreemd Vermogen Kunnen worden gevormd Verplicht te vormen Resultaatbestemming Resultaatbepaling Rechtstreekse onttrekkingen zijn niet mogelijk Rechtstreekse onttrekkingen zijn wel mogelijk Kan mee tellen voor weerstandscapaciteit Telt niet mee voor weerstandscapaciteit Vermogensmutatie Exploitatie Vorming door overschot jaarrekening Last nemen door dotatie (via exploitatie)

25 Financieren en dekken Financiering: hoe komt gemeente aan zijn financiële middelen (bijv. lening aantrekken om investering te financieren) Dekking: Hoe komt gemeente aan middelen om begroting sluitend te houden (bijv. investering leidt tot afschrijvingslasten die gedekt worden door bijv. verhoging OZB)

26 Risico’s en risicomanagement

27 Verschillende risico’s
Economisch Juridisch Politieke risico’s HRM risico’s Organisatierisico’s ………………………………….

28 Actief risicomanagement
Nadelige gevolgen van risico’s zoveel mogelijk beperken Treffen van beheersmaatregelen

29 Beheersmaatregelen Verzekeren Interne controle Uitbesteden
Voorziening opnemen Niet doen Wat niet wordt afgedekt met maatregelen moet opgevangen worden met de weerstandscapaciteit (Algemene Reserve)

30 Financiële positie Restrisico (ongeveer 4,4 miljoen)
Sluitende begroting (voor 2014 wel, 2015 e.v. niet tekort 0,8 – 1,5 miljoen) Weerstandsvermogen (surplus 1,5 miljoen) Risico’s Weerstandscapaciteit (ongeveer € 5,9 miljoen) Restrisico (ongeveer 4,4 miljoen) AO/IC Reserves Verzekeren Stille reserves Voorzieningen Onbenut belastingen

31


Download ppt "Financien Planning & Control"

Verwante presentaties


Ads door Google