De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene Ouderavond 7 november Inspectierapport en verbeterplan

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene Ouderavond 7 november Inspectierapport en verbeterplan"— Transcript van de presentatie:

1 Algemene Ouderavond 7 november Inspectierapport en verbeterplan

2 Doel van deze bijeenkomst
Informatie geven over de werkwijze van de inspectie. Toelichten van het inspectierapport Toelichting van het verbeterplan Uitleg geven over de gekozen trajecten Vragen beantwoorden

3 Aan het eind van deze bijeenkomst
Is er ruimte voor het stellen van vragen over de werkwijze Is de inhoud van het inspectierapport helder. Is de inhoud van verbeterplan duidelijk Is er ruimte voor reacties.

4 “Waarom moeilijk doen, als het samen kan”

5 Werkwijze inspectie

6 Hoe gaat de inspectie te werk?

7 Rapport Inspectie

8 Inleiding Op 17 september 2013 heeft de inspectie onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van het onderwijs en naleving wet- en regelgeving. Analyse uitgevoerd: opbrengsten zijn mogelijk onvoldoende en andere risico’s in het onderwijsleerproces. Op 27 augustus gesprek met het schoolbestuur. Naar aanleiding heeft onderzoek plaatsgevonden om eventuele tekortkomingen vast te stellen.

9 Onderzoeksopzet 1. Controle van aanwezigheid documenten
2. Toets van informatie van wettelijk verplichte onderdelen in deze documenten. 3. Onderzoek en analyse van jaardocumenten 4. Schoolbezoek, met bezoek aan alle groepen (lessen Taal en Rekenen) 5. Gesprekken met directie en intern begeleider. 6. Gesprek met leraren 7. Eindgesprek met directie en schoolbestuur

10 Toezichtkader Onderzoek is gebaseerd op het toezichtkader po/vo 2012 en de notitie analyse en waarderingen opbrengsten primair onderwijs. Documenten zijn te vinden op:

11 Hoe wordt er beoordeeld?
Indicatoren worden beoordeeld met cijfer: 1. slecht 2. onvoldoende 3. voldoende 4. goed 5. niet te beoordelen Normindicatoren zijn gemarkeerd met * (geven de doorslag of een school (zeer) zwak is . Bij wettelijke vereisten is beoordeeld met ja of nee.

12 Opbrengsten

13 Opbrengsten Eindopbrengsten onvoldoende: 3 jaar op rij onvoldoende is zwakke school! Verwachtingen 2014 positief. Opbrengsten tijdens schoolloopbaan zijn voldoende (resultaten lezen, rekenen en begrijpend lezen) Sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen is afgelopen drie jaar voldoende (wordt gemeten met volginstrument)

14 Leerstofaanbod en tijd

15 Leerstofaanbod en tijd
Leerstofaanbod voldoet aan de kerndoelen. Begrijpend lezen vernieuwde afspraken. Onderwijstijd wordt efficiënt besteed. Evenwichtige verdeling van de onderwijstijd is aanwezig. Aanbod groep 1 & 2 voldoet aan kerndoelen, maar een activiteitenplanning ontbreekt. Hierdoor is de doorgaande lijn op papier niet gegarandeerd.

16 Didactisch handelen en afstemming

17 Didactisch handelen en afstemming
Kwaliteit van de uitleg is voldoende. Leraren realiseren een taakgerichte werksfeer en zij betrekken de leerlingen in voldoende mate. Aantal groepen is waargenomen dat zwakkere leerlingen verlengde instructie krijgen en / of betere leerlingen sneller aan het werk gaan. Toch is de afstemming onvoldoende. Planmatig werken aan doelen op basis van analyse ligt hieraan ten grondslag.

18 Didactisch handelen en afstemming
De inspectie beoordeelt de afstemming onvoldoende, omdat er geen sprake is van het planmatig werken aan inhoud specifieke doelen per subgroep op basis van analyse. De school voert de zorg onvoldoende planmatig uit. De school evalueert onvoldoende regelmatig de effecten van de zorg. De leerkrachten volgen en analyseren onvoldoende systematisch de voortgang van de ontwikkelingen van leerlingen. Meer aandacht nodig voor verbreding van kennis

19 Zorg en begeleiding

20 Zorg en begeleiding Zorgbeleid met duidelijke afspraken en procedures is vastgelegd. Een sluitend systeem van instrumenten en procedures voor het volgen van de ontwikkeling van de kinderen. Leraren volgen de ontwikkeling van de kinderen met methode of niet- methodetoetsen. Resultaten van de toetsen worden te weinig geanalyseerd.

21 Zorg en begeleiding Daarnaast zijn resultaten onvoldoende leidend voor onderwijsproces. Gerichte handelingsplannen van zorgleerlingen ontbreken. Voor enkele leerlingen zijn deze wel aanwezig, maar is onvoldoende duidelijk welke zorgactiviteiten er zijn uitgevoerd.

22 Kwaliteitszorg

23 Kwaliteitszorg School heeft zicht op onderwijsbehoeften van de kinderen en stemt het aanbod hier op af. De wisselingen binnen de directie zorgen voor de het te kort schieten op essentiële onderdelen van de kwaliteitszorg. Analyses van opbrengsten en beleid ontbreken. Zelfevaluatie van de school is van onvoldoende kwaliteit. Borging laat te wensen over.

24 Kwaliteitszorg Afspraken en procedures zijn vastgelegd, maar er wordt niet altijd naar gewerkt. Schriftelijke rapportage aan de ouders ontbreekt.

25 Wettelijke kaders

26 Toezichtarrangement De kwaliteit van het onderwijs vertoont belangrijke tekortkomingen en is als zwak beoordeeld. De school valt hierdoor onder verscherpt toezicht. September 2014 is onderwijskwaliteit aantoonbaar voldoende. Nieuwe inspectieonderzoek in derde kwartaal

27 Vervolg Gesprek team / bestuur / inspectie.
Verbeterplan opgesteld en besproken met bestuur en inspectie. Verbeterplan uitvoeren Tussentijds evalueren / bijstellen / communiceren. September 2014 onderwijs op orde!

28 Hoe komen wij er weer bovenop?

29 Verbeterplan Verbeterplan is een intensief traject voor het team. Actief en intensief aan de slag met de tekortkomingen. Verbetertraject richt zich op: 1. Professionele cultuur en communicatie (onder leiding van Martijn Smit HSA ) 2. Planmatig opbrengst gericht werken (onder leiding van Paula Heemskerk obd) 3. Beredeneerd aanbod groep 1 & 2 (met behulp van collegaschool) 4. Opbrengsten groep 7 en 8 (eigen aanpak)

30 Verbeterplan Uitvoering, implementatie, borging en bijschaving van de onderdelen zijn gericht om de tekortkomingen op voldoende niveau te brengen. Aanpak resulteert in voldoende beoordeling in september 2014. Schooljaar verdere aanpak om de tekortkomingen verder op orde te brengen.

31 Verbeterplan “Wij willen laten zien dat het onderwijs op onze school niet zwak is. Het wordt een zwaar jaar, maar uiteindelijk zullen wij staan waar we willen staan”.

32 Communicatie Transparant Ouderavond
Handout dinsdag 12 november naar alle ouders Handout en inspectierapport 12 november op de website Minimaal 3 x dit schooljaar terugkoppeling d.m.v. een nieuwsbrief Ouderavond aan het einde van dit schooljaar over de stand van zaken.

33 Tot Slot Situatie van de afgelopen paar jaar is mede oorzaak voor de huidige tekortkomingen. Echter dit is geen excuus. Wij als school willen de zaken op orde krijgen / hebben. Voor ons is belangrijk om met u als ouders te samenwerken. Vertrouwen van u in ons heeft een deuk opgelopen, willen dit graag herstellen. We hebben uw vertrouwen en steun nodig. Kunnen wij op u rekenen?

34 Vragen, reacties, opmerkingen

35 Bedankt voor uw komst en uw inbreng.


Download ppt "Algemene Ouderavond 7 november Inspectierapport en verbeterplan"

Verwante presentaties


Ads door Google