De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerken aan sterk groen onderwijs Actuele ontwikkelingen 13 november 2013 Alet van Leeuwen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerken aan sterk groen onderwijs Actuele ontwikkelingen 13 november 2013 Alet van Leeuwen."— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerken aan sterk groen onderwijs Actuele ontwikkelingen 13 november 2013 Alet van Leeuwen

2 Onderwerpen rol en taak Steunpunt taal en rekenen mbo activiteiten van Steunpunt mbo bijeenkomsten Steunpunt mbo producten ontwikkeld in opdracht van het Steunpunt mbo actualiteit – voortgangsrapportage september rekenen – maatregelen en extra ondersteuning Masterplan dyscalculie overige actuele zaken

3 Steunpunt taal en rekenen mbo Steun in de rug Steunpunt taal en rekenen - initiatief van OCW Steuntje in de rug voor scholen helpdesk – afgelopen jaar meer dan 1.500 vragen beantwoord servicedocumenten kennisdeling – bijeenkomsten en netwerken producten en diensten door derden laten ontwikkelen ‘radarfunctie’ voor OCW Presentaties Tijdelijk karakter www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl info@steunpuntmbo.nl www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl

4 Steunpunt taal en rekenen mbo bijeenkomsten Voorbeelden van activiteiten en bijeenkomsten conferenties Masterplan Dyscalculie – 12 december voor mbo rekenconferentie – 11 maart 2014 COE dossier – informatie over implementatie centrale examinering taal en rekenen maandelijkse nieuwsbrief COE – voor contactpersonen netwerk contactpersonen COE rekengesprekken – najaar 2013 rekennetwerken

5 Steunpunt taal en rekenen mbo producten Voorbeelden van producten en diensten Portaal taal en rekenen FF Rekenen (in ontwikkeling – mrt 2014) – voor zwakke rekenaars Vakbegrip – beroepsgerelateerde lees- en rekenteksten voorbeeldexamens Nederlands – instellingsexamens Taal de baas – diagnosticerend en remediërend programma lezen en woordenschat voorbeeldexamens moderne vreemde talen Bouwstenen voor leesbevordering voor PW en OA Lezen in mbo

6 Actualiteit - voortgangsrapportage Voortgangsrapportage september Taal op streek, maar mbo 2 en mbo 4 nog niet op orde Resultaten rekenen nog niet op gewenst niveau positief effect verwacht van aanpassingen examens – toegankelijker positieve verwachtingen van verdere verbetering kwaliteit onderwijs Genomen maatregelen twee jaar extra tijd voor invoering rekenexamens differentiatie in exameneisen in vmbo Extra ondersteuning vanaf 2013 – 2014 steunpunten taal en rekenen vo en mbo starten traject rekenplusgesprekken - alle onderwijsinstellingen worden bezocht advies op maat over rekenbeleid en verspreiden van goede voorbeelden gesprekken met lerarenopleidingen over (na) scholingsbeleid CvE stelt voorbeeldtoetsen beschikbaar en rapporteert resultaten per domein Inspectie voor het onderwijs gaat in gesprek met scholen die onvoldoende inspanning leveren

7 Actualiteit - voortgangsrapportage Voortgangsrapportage september - rekenen Aanpassingen in toetsen vanaf 2013 – 2014 rekenexamens aanpassing maakbaarheid toetsen mbo aanpassing toetsopgaven vmbo bb – in 2014 bezien voor mbo 2 Beleid voor studenten met dyslexie en dyscalculie vanaf 2016 afname van een rekenexamen met lagere exameneisen mogelijk gebruik van rekenmachine en rekenkaarten (CvE) mogelijk scholen stellen toelatingsbeleid voor aangepaste rekentoets op student is aantoonbaar vastgelopen in ‘reguliere’ rekenonderwijs school heeft aantoonbaar extra inspanning geleverd om de student verder te helpen met rekenen geen dyscalculieverklaring nodig op diploma komt aantekening aangepaste rekentoets met lagere eisen in 2013 – 2014 gesprekken over toelating vervolgonderwijs

8 Masterplan dyscalculie Masterplan – scholen ondersteunen bij het onderwijs aan studenten met dyscalculie* zodat zij: dyscalculie* kunnen (h)erkennen, signaleren en zo nodig doorverwijzen studenten kunnen ondersteunen, zodat zij in staat zijn het onderwijs op hun eigen niveau te volgen beschikken over middelen en kennis voor passend didactische handelen Activiteiten: conferenties voor so/po, v(s)o en mbo (mbo op 12 december) website (zoals website masterplan dyslexie) protocollen ERWD zijn leidend KPC groep is penvoerder * Onder dyscalculie worden ook ernstige rekenproblemen verstaan

9 Actualiteit regeling aanvullende bekostiging taal en rekenen ook in 2014 scholen worden geacht het budget in 2014 te besteden budget wordt vanaf 2015 ondergebracht in prestatiebox special needs special aanpassingen examens studenten met beperking geleidelijke invoering examinering Engels – mbo 4 – Engels mbo 4 telt wel mee – vanaf cohort 2012 exploitatie en doorontwikkeling producten Steunpunt door ‘markt’

10


Download ppt "Samenwerken aan sterk groen onderwijs Actuele ontwikkelingen 13 november 2013 Alet van Leeuwen."

Verwante presentaties


Ads door Google