De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werkbijeenkomst Resultaatafspraken Vroegschools

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werkbijeenkomst Resultaatafspraken Vroegschools"— Transcript van de presentatie:

1 Werkbijeenkomst Resultaatafspraken Vroegschools

2 Resultaatafspraken algemeen
Waarom afspraken? Voorbeelden van afspraken

3 Waarom afspraken? Verplichting WPO art 167
Met elkaar in gesprek over de resultaten van alle inspanningen Kwaliteitsverbetering / “Opbrengstgericht beleid” De inspectie ziet toe op de resultaatafspraken

4 Waarom afspraken? Verplichting WPO art 167
Met elkaar in gesprek over de resultaten van alle inspanningen Kwaliteitsverbetering “Opbrengstgericht beleid” De inspectie ziet toe op de resultaatafspraken

5 Verplichting WPO art 167 B&W voeren jaarlijks overleg en dragen zorg voor afspraken over: resultaten van vroegschoolse educatie Met de volgende partijen: De bevoegde gezagsorganen van scholen Alle partijen werken mee aan het komen tot afspraken Doelen, maatregelen, monitoren, aanpassen

6 Verplichte overdracht van gegevens
Kdv en psz leveren verplicht gegevens over instromende leerlingen aan het schoolbestuur: het gevolgde VVE-programma de duur van het programma Kdv en psz maken afspraken met de basisscholen over de wijze van gegevenslevering

7 Doorzettingsmacht gemeenten
Binnen redelijke termijn afspraken (zoals in art. 167) maken met alle betreffende partijen. Zo niet, dan kan gemeente de gemaakte afspraken opleggen (doorzettingsmacht) Mits noodzakelijk voor een samenhangend onderwijsachterstandenbeleid De Algemene wet bestuursrecht is dan van toepassing

8 Achtergrond resultaatafspraken (MvT OKE)
In onderwijs is er opbrengstgerichte sturing > geen kwaliteitseisen VVE maar bereikte resultaten (Voorschools zijn resultaten lastiger te meten, daarom daar wel kwaliteitseisen) Keuze programma vrij. Bij tegenvallende tussenresultaten moet de school aan de inspectie uitleg geven over methodekeuze.

9 Definitie vroegschoolse educatie
Uitvoering van een programma Gericht op het verbeteren van de voorwaarden tot het met succes doorstromen in het basisonderwijs Dat wordt verzorgd in groep 1 en 2 van een basisschool Als vervolg op de voorschoolse educatie

10 Wat zijn resultaten Resultaten van vroegschoolse educatie = resultaten van de uitvoering van een programma (dus niet het programma zelf) Doel van VVE: resultaten bij kinderen staan voorop Daarnaast kun je afspraken maken over procesresultaten. Resultaten bij kinderen: bijvoorbeeld toetsprestaties, observatiegegevens, leerkrachtoordelen Volgens mij moet onze lijn zijn: je moet afspraken maken over opbrengsten/resultaten/wat je bereikt met vroegschoolse educatie (en dit is wel wettelijk omschreven: de uitvoering van een programma etc). Het gaat om de resultaten van de uitvoering van een programma, dat kan dus nooit het programma uitvoeren zelf zijn. Omdat wij redeneren vanuit het doel van vve kom je al gauw op resultaten bij kinderen. En niet op blijere leerkrachten, meer leerlingen aangetrokken door de school etc. Naast afspraken over opbrengsten bij kinderen (kan alles zijn niet alleen toetsen, ook observaties etc) kun je ook procesafspraken maken. In lijn met de MvT is dit eigenlijk nog een stap verder. Memorie van Toelichting is als volgt (maar dus niet wettelijk leidend): Een vierde onderwerp is het resultaat van vroegschoolse educatie. Verder in deze paragraaf, onder het kopje “Positie van scholen en vroegschoolse educatie”, wordt aangegeven dat er geen kwaliteitseisen voor vroegschoolse educatie in het wetsvoorstel zijn opgenomen omdat er in het onderwijs sprake is van opbrengstgerichte sturing. De afspraken op het gebied van vroegschoolse educatie gaan dan ook over de resultaten die scholen bereiken op het terrein van vroegschoolse educatie. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om het aantal kinderen dat een niveau stijgt, het aantal kinderen dat bijvoorbeeld minimaal op niveau C zit of afspraken over de minimale woordenschat aan het einde van groep 2. Het is aan de scholen om voor het bereiken van die resultaten de weg daarnaar toe te kiezen. Afspraken over resultaten zijn verplicht; afspraken over het “hoe” dus niet. Gemeenten en scholen blijven altijd vrij om alsnog afspraken te maken over het “hoe”, zoals het soort vve-programma of het aantal leerkrachten voor de groep, organisatie van ouderbetrokkenheid. Daarnaast zijn gemeenten vrij om scholen bij deze afspraken te ondersteunen met het geld dat zij ter beschikking hebben voor het onderwijsachterstandenbeleid (het huidige geld voor schakelklassen); zie daarvoor paragraaf 4.4.

11 Waarom afspraken? Verplichting WPO art 167
Met elkaar in gesprek over de resultaten van alle inspanningen Kwaliteitsverbetering / “Opbrengstgericht beleid” De inspectie ziet toe op de resultaatafspraken

12 Met elkaar in gesprek over resultaten inspanningen
Gemeenten gaan over voorschoolse educatie; scholen gaan over vroegschoolse educatie Krijgen er allebei geld voor Gezamenlijk belang, geen afrekencultuur

13 Bestuursakkoord PO-Raad
Kader is opbrengstgericht werken Scholen stellen doelen voor kinderen in groep 1 en 2. Streven naar spelenderwijs leren in het kader van een VVE-programma Voldoende VVE aanbieden met geschoolde leraren In 2015 brengen alle gewichtenscholen de opbrengsten van leerlingen in de vroegschool in beeld (toets, observatie, checklist) Het Bestuursakkoord PO-raad is gebaseerd op ’In tien jaar naar de top’ van de PO-Raad en op twee actieplannen van OCW: ‘Basis voor Presteren’ en ‘Leraar 2020 – een krachtig beroep!’. Wat staat erin over Vroegschoolse vve PO-Raad stimuleert zijn leden om voldoende vroegschoolse educatie aan te bieden, met leraren die geschoold zijn in een vve-programma, binnen het kader van opbrengstgericht werken en een doorlopende leerlijn van voorschoolse naar vroegschoolse educatie. - Opbrengstgerichte vroegschoolse educatie: basisscholen stellen doelen voor leerlingen in de groepen 1 en 2, óók bij vroegschoolse educatie. Daarbij is het streven om spelenderwijs te leren, in het kader van een programma voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Passende doelen vormen een belangrijk richtpunt voor de ontwikkeling van leerlingen. Het concrete streefdoel bij deze ambitie is: in 2015 brengen alle (gewichten) scholen de opbrengsten van de leerlingen in de vroegschool in beeld. Dat kan door observaties, of een vorm van toets of checklist. In 2010 deed 93% van de gewichtenscholen dit.

14 Prestatiebox PO krijgt 130 miljoen in 2012 oplopend tot 150 miljoen in 2015 75 euro per leerling en 1940 per school Bedoeld voor: Opbrengstgericht werken Professionalisering leraren Cultuureducatie Professionalisering schoolleiding Geld in de prestatiebox>: De hele sector krijgt circa €130 miljoen in 2012, oplopend tot circa €150 miljoen in 2015. Scholen beschrijven ambities in een meerjarig strategisch beleidsplan, zoals uw sector zelf onderling al heeft afgesproken in de Code goed bestuur. Het gaat om expliciete ambities en concrete doelen voor uw onderwijskwaliteit. U doet dat vooral voor uzelf en u wordt er dan ook niet als individueel schoolbestuur op afgerekend. Over de besteding van de middelen uit de prestatiebox legt u jaarlijks verantwoording af volgens de reguliere systematiek van de jaarrekening. Van u wordt gevraagd bij het jaarverslag een beknopt verslag te voegen waarin u aangeeft welke resultaten u heeft bereikt. Bedrag per leerling en een bedrag per school Het budget is bedoeld voor opbrengstgericht werken (45 euro), professionalisering van leraren (20) en schoolleiders en cultuureducatie (10). Het budget in de prestatiebox wordt onderverdeeld in een bedrag per leerling en een bedrag per school. Voor opbrengstgericht werken, het professionaliseren van leraren en cultuureducatie wordt een bedrag per leerling verstrekt. Daarbovenop is er per school een bedrag voor het professionaliseren van schoolleiders. Een deel van het budget voor de prestatiebox wordt dus uitgekeerd als een bedrag per leerling en een deel als een bedrag per school. Dit jaar ontvangt het schoolbestuur het bedrag via de prestatiebox in één keer in maart 2012.

15 Waarom afspraken? Verplichting WPO art 167
Met elkaar in gesprek over de resultaten van alle inspanningen Kwaliteitsverbetering / “Opbrengstgericht beleid” De inspectie ziet toe op de resultaatafspraken

16 Kwaliteitsverbetering
Resultaatafspraken: hoe weet je of je het goed doet? Opbrengstgericht werken Opbrengstgericht beleid: doelen, maatregelen, monitoren, aanpassen Doelen, maatregelen, monitoren, aanpassen

17 Relatie voor- en vroegschools
Resultaten vroegschoolse zijn mede afhankelijk van de instroom = resultaten voorschools Ook afspraken voorschools? Afspraken over de doorgaande lijn?

18 Waarom afspraken? Verplichting WPO art 167
Met elkaar in gesprek over de resultaten van alle inspanningen Kwaliteitsverbetering / “Opbrengstgericht beleid” De inspectie ziet toe op de resultaatafspraken

19 Inspectie ziet toe op afspraken
Op basis van de WOT: Zijn er afspraken volgens art. 167 Resultaatafspraken op gemeentelijk niveau worden op lokaties gehanteerd: gemeten volgens de afspraken resultaten zijn van voldoende niveau Aantal verlengde kleuterperiode (regulier toezicht): minder dan 12% of de school heeft een goede onderbouwing Zie bijlage WOT Doelen, maatregelen, monitoren, aanpassen

20 Inspectie ziet toe op afspraken
Bestandsopname G33 Scores: 1= noodzakelijk verbeterpunt (5 gemeenten) 2= wenselijk verbeterpunt (meeste) 3= voldoende (1 gemeente) 4 = voorbeeld voor anderen (0 gemeenten) Zie bijlage “Zwolle” Die ene 3 is Zwolle, zie bijlage

21 Voorbeelden van afspraken
De Memorie van Toelichting bij de OKE-wet geeft voorbeelden: het aantal kinderen dat een niveau stijgt; het aantal kinderen dat bijvoorbeeld minimaal op niveau C zit; de minimale woordenschat aan het einde van groep 2

22 Goede en minder goede voorbeelden uit gemeenten
80% van de VVE-kinderen voldoen aan de voorwaarden om over te gaan naar groep 3 80% van de risicoleerlingen die op de M1 toets een D of E scoort , scoort eind groep 2 minimaal een niveau hoger 25% van de doelgroepkinderen (die VVE hebben gehad) haalt minimaal een I, II of III score op de Cito-toets eind groep 2 80% van de doelgroepkinderen, met minimaal 6 maanden voorschoolse VVE, heeft niveau I, II of III op de Cito-toetsen eind groep 2

23 Werkopdracht Wat betekent deze informatie voor uw situatie?
Welke argumenten zullen besturen overtuigen? Zie werkblad 1


Download ppt "Werkbijeenkomst Resultaatafspraken Vroegschools"

Verwante presentaties


Ads door Google