De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Ark volop in beweging!

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Ark volop in beweging!"— Transcript van de presentatie:

1 De Ark volop in beweging!

2 Inspectiebezoek 2009 Regulier bezoek
Gesprekken met waarnemende directie, Intern Begeleiders en teamleden. Klassenbezoeken afgelegd waarbij nadruk lag op vakgebieden taal / lezen en de taakgerichtheid van leerlingen. Conclusie inspectie: zwakke school.

3 Wat is positief? Eindopbrengsten zijn voldoende
Het is duidelijk dat de school werkt aan vernieuwingen Het team heeft zich met verve ingezet om de school draaiende te houden Mate waarin leraren problemen signaleren is duidelijk toegenomen Er worden meer gevarieerde werkvormen gehanteerd waardoor leerlingen beter betrokken zijn bij de les

4 Invullen kwaliteitskaarten heeft geleid tot meer zicht op de onderwijskwaliteit
Kwaliteit van het didactisch handelen is voldoende Actieve betrokkenheid van de leerlingen heeft zich verbeterd Individuele zorgleerlingen worden aan de hand van toetsgegevens goed gesignaleerd

5 Wat is negatief? T.a.v. onderwijs
De afgelopen jaren heeft De Ark een stevige schoolleiding gemist, die processen en veranderingen doelmatig heeft aangestuurd. Duidelijke verschillen tussen de werkwijze van de leraren. Onvoldoende afstemming op verschillende onderwijsbehoeften. Leerstofaanbod (m.n. taal / lezen) sluit onvoldoende op elkaar aan.

6 T.a.v. toetsing Gegevens van toetsen worden onvoldoende benut. Toetsgegevens worden niet voldoende inhoudelijk geanalyseerd om af te kunnen stemmen op de onderwijsbehoefte. Geen samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling.

7 T.a.v. leerlingenzorg Vaste criteria voor het vaststellen van leerlingen die ondersteuning nodig hebben ontbreken. Begeleiding van zorgleerlingen is niet planmatig en onvoldoende effectief. Handelingsplannen zijn niet concreet genoeg, onduidelijk of begeleiding buiten en in de klas op elkaar aansluiten.

8 Extra begeleiding wordt overwegend buiten de klas gegeven waarvoor onvoldoende capaciteit.
Niet alle leerlingen die voor extra zorg in aanmerking komen, krijgen gespecialiseerde hulp. De resultaten van de leerlingen met een eigen leertraject worden als onvoldoende beoordeeld.

9 En toen…… De nieuwe directie heeft in september 2009 een Plan van Aanpak ontwikkeld.

10 Plan van Aanpak T.a.v. onderwijs
Taalmethode: de school werkt m.i.v. schooljaar 2009 / 2010 in groep 4 t/m 8 met Taal Actief 3 en in groep 1 en 2 met Kleuterplein. Deze methodes passen goed bij de schoolpopulatie, sluiten aan op de methode voor aanvankelijk lezen en sluiten aan bij een leerstofjaarklassensysteem met mogelijkheden voor werken op verschillende niveaus. De invoering van Taal Actief 3 en Kleuterplein wordt begeleid door Eduniek.

11 Voortgezet technisch lezen:
m.i.v schooljaar 2009/2010 werkt de school met de leesmethode Estafette. Deze methode speelt in op onderlinge niveauverschillen en biedt leerkrachten handreikingen om hier goed bij aan te sluiten zodat leerlingen in staat zijn om te groeien in hun leesniveau. De invoering van Estafette wordt begeleid door Eduniek. De school neemt deel aan een taalleesverbetertraject van de PO- raad.

12 Afstemming / groepsplannen
Leerkrachten zijn eind schooljaar 2009 / 2010 in staat hun onderwijs af te stemmen op de specifieke onderwijsbehoeften van hun leerlingen. Leerkrachten zijn in staat om een groepsoverzicht en groepsplan op te stellen, wat voldoende duidelijk is om leerlingen te clusteren op niveau / onderwijsbehoeften en daar het onderwijs op af te stemmen. Training van de leerkrachten wordt verzorgd door het opleidingscentrum van de Hogeschool Marnix in samenspraak met het Samenwerkingsverband PC Eemland.

13 T.a.v. toetsing Opbrengsten: er wordt een toetskalender opgesteld waarin methode onafhankelijke toetsen een plek hebben. Deze toetsen geven de mogelijkheid om in het midden en aan het eind van het jaar de opbrengsten vast te leggen. De gegevens van deze toetsen worden gebruikt om het lesprogramma af te stemmen opdat de doelen behaald worden.

14 Digitaal leerlingvolgsysteem: de school werkt met een digitaal leerlingvolgsysteem (Parnyssys) om de ontwikkeling van de leerlingen beter in kaart te brengen. Leerkrachten voeren toetsgegevens in, maken hulpplannen. Deze gegevens geven tevens de mogelijkheid om trends te ontdekken.

15 T.a.v. leerlingenzorg Aanstellen zorgcoördinator: de adjunct-directeur (afgestudeerd orthopedagoog) gaat de leerlingen zorg aansturen en coördineren. Zij onderhoudt contacten met de IB-ers, organiseert groepsbesprekingen, adviseert in het plegen van interventies en informeert de directeur over de stand van zaken in de leerlingenzorg.

16 Leerlingen met leer-/ontwikkelingsachterstand: de school ontwikkelt een stappenplan waarin beschreven staat welke procedure gevolgd wordt wanneer een kind een leer-/ ontwikkelingsachterstand heeft opgelopen. In dit stappenplan wordt tevens gekeken naar de minimale einddoelen die de betreffende leerling dient te behalen.

17 T.a.v. de schoolleiding: De directeur en de adjunct-directeur zijn in staat om de schoolontwikkeling, die nodig is n.a.v. het inspectiebezoek, aan te sturen. Zij zijn in staat om processen te bewaken en te borgen. De directie volgt de opleiding Directeur Primair Onderwijs bij Penta Nova en hoopt in juni 2010 het diploma te behalen.

18 September 2010 is De Ark geen ‘zwakke’ school meer!!
Ons doel September 2010 is De Ark geen ‘zwakke’ school meer!!


Download ppt "De Ark volop in beweging!"

Verwante presentaties


Ads door Google