De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Petra van den Broek Voor gmr Utrecht 13 februari 2009

Verwante presentaties


Presentatie over: "Petra van den Broek Voor gmr Utrecht 13 februari 2009"— Transcript van de presentatie:

1 Petra van den Broek Voor gmr Utrecht 13 februari 2009
“Nieuw Toezicht” Petra van den Broek Voor gmr Utrecht 13 februari 2009

2 Even voorstellen Wie ben ik? Wie bent u?

3 Onderwerpen presentatie
Waar houdt de inspectie toezicht op? Hoe gaat zij daarbij te werk? Fasen in het toezichtproces De inspectie en de medezeggenschap

4 Toezicht houden Het toezicht van de Inspectie van het Onderwijs is geregeld in de WOT: de Wet op het onderwijstoezicht. Drie voorwaarden van toezicht: In acht nemen vrijheid van onderwijs en eigen verantwoordelijkheid van onderwijsinstellingen voor hun onderwijs. Onderwijsinstellingen worden in het toezicht niet méér belast dan nodig. Informeren over kwaliteit in bepaalde sector.

5 Waar houden wij toezicht op?
Kinderopvang (tweedelijnstoezicht: beoordelen functioneren gemeentelijk toezicht) Primair onderwijs Voortgezet onderwijs (Voortgezet) speciaal onderwijs (samenwerken in REC’s) Scholen buitenland met Nederlandse taallessen Particulier onderwijs Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Kwaliteit mbo-examens Toezicht op commissie indicatiestelling (speciaal onderwijs of regulier onderwijs met rugzakje) Hoger onderwijs (stelsel)

6 Twee hoofdtaken toezicht po/vo/bve/ec’s:
Toezicht op instellingen (kwaliteit, financiën, naleving wet- en regelgeving) Toezicht op stelsel (thema-onderzoeken, jaarverslag)

7 Recente historie 2003-2007 Periodiek Kwaliteitsonderzoek (PKO)
(vierjaarlijks onderzoek, evt. tweejaarlijks bij zwakke scholen) Proportioneel en risicogericht vanaf 2007

8 Aspecten vernieuwing toezicht
Bestuur is het eerste aanspreekpunt Risicogestuurd Proportioneel Geïntegreerd met financiële aspecten Eén werkwijze voor alle sectoren, tenzij… Vermindering bevragingslast Handhavend waar nodig Steviger aanpak zwakke scholen

9 Toezichtproces risicogericht kwaliteitstoezicht
1. De inspectie voert een risicoanalyse uit . Geen risico’s: basistoezicht, wel risico’s: nader onderzoek 2. Nader onderzoek: contact bestuur/deskresearch, info bij scholen opvragen, schoolbezoek. Indien kwaliteit goed: basistoezicht, anders interventies. 3. Interventies: bezoeken school, afspraken met bestuur

10 1. risicoanalyse Opbrengsten Cito IBG Vragenlijsten scholen etc.
Jaarstukken Informatie CFI –jaarverslag en jaarrekening Signalen Klachten Postbus 51 Media OCW Interne signalen

11 2. vervolgonderzoek Gesprek bestuur
Opvragen en analyseren extra documenten, eerder onderzoek inspectie Schoolbezoek m.b.v. waarderingskader

12 3. Afspraken, interventies en monitoring
Doel: zo snel mogelijk tekortkomingen opheffen Plan van aanpak of verbeterplan Voortgangsgesprekken/voortgangsverslag Inspanningsverplichtingen Prestatie-indicatoren (terug)Vorderingen Interventieladder (zo nodig melden aan minister)

13 De inspectie publiceert het toezicht en de bevindingen
Toezichtkaart kwaliteit van het onderwijs voldoende, zwak en zeer zwak naleving wet- en regelgeving voldoende en onvoldoende (2009)

14 Wanneer komt de inspectie op onze school
Tenminste eens per vier jaar voor een van volgende onderzoeken: Kwaliteitsonderzoek op basis van risicoanalyse Vierjaarlijks bezoek aan scholen (opbrengsten, kwaliteitszorg, zorg en begeleiding en wet- en regelgeving) Themaonderzoek (b.v. taal en rekenen) Verificatie van gegevens voor het Onderwijsverslag Onaangekondigd bezoek

15 De inspectie en de medezeggenschap
Toezicht op medezeggenschap nog niet in de wet opgenomen Informatie inspectie van groot belang voor (G)MR Openbare rapporten vindbaar via internet ( Correspondentie/gespreksverslagen e.d. opvraagbaar via bestuur – wordt niet actief openbaar gemaakt door inspectie

16 Discussiepunten: In hoeverre kan de school/het bestuur zijn eigen toezicht regelen? Zijn ouders in de (g)mr te beschouwen als interne toezichthouders?


Download ppt "Petra van den Broek Voor gmr Utrecht 13 februari 2009"

Verwante presentaties


Ads door Google