De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verzelfstandiging in het onderwijs II, Onderwijsraad, november 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verzelfstandiging in het onderwijs II, Onderwijsraad, november 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Verzelfstandiging in het onderwijs II, Onderwijsraad, november 2010

2 Verzelfstandiging in het onderwijs II

3 Verzelfstandiging in het onderwijs II, Onderwijsraad, november 2010 Aanleiding en adviesvraag  Vervolg op Verzelfstandiging in het onderwijs 1 (mei 2010, inzake opting out)  Adviesvraag: passende interne organisatiemodellen die ruimte geven aan interne betrokkenen en externe krachten Vraag van de Tweede Kamer (checks and balances in het NL onderwijsbestel, juni 2009)

4 Verzelfstandiging in het onderwijs II, Onderwijsraad, november 2010 Basis voor het advies  Gevalsstudies bij 10 besturen (po t/m hbo): met opzet groot tot zeer groot  Expertpanels met bestuurders en onderwijsjuristen  Verzoek om extra materiaal: toegevoegde casuïstiek  Gesprekken met o.a. inspectie  Beraadslagingen in de raad Casestudie, panels, extern aangebracht materiaal, interview, literatuur (o.a. materiaal uit eerdere adviezen van de raad)

5 Verzelfstandiging in het onderwijs II, Onderwijsraad, november 2010 Uitkomsten 10 cases  Van scholen naar bestuur: po/vo (bestuur op de achtergrond, profilering vestigingen)  Van bestuur naar sectoren/afdelingen: mbo/hbo (bestuur op de voorgrond)  Convergerende bewegingen (b.v. sommige mbo’s profileren afz. vakcolleges). Gekeken naar: besturingsfilosofie, regeling financiën, beeldvorming, onderwijsinhoud (centraal of decentraal)

6 Verzelfstandiging in het onderwijs II, Onderwijsraad, november 2010  Bestuurlijke verhoudingen: voortdurend zoekproces centraal/decentraal  Organisatiekundig: wisselende vormgeving aan professionele zon en beheerszone  Niet enkel opvatten in machtsdenken  Ouders: zie conclusies Ouders als partners (2010) Onderscheid bestuurlijke zone, professionele zone, betrokkenheid van ouders

7 Verzelfstandiging in het onderwijs II, Onderwijsraad, november 2010 Aanbevelingen  Twee aanbevelingen waarmee de Kamer de minister rechtstreeks aanspreekt (en via haar het veld)  Twee aanbevelingen waarin de Kamer de minister uitnodigt het veld te activeren Onderscheiden verantwoordelijkheden van de minister

8 Verzelfstandiging in het onderwijs II, Onderwijsraad, november 2010 1. Scherper debat over centraal/decentraal  Norm voor aandeel budget aan primair proces  Eigenheid (mogelijkheid profilering eigen school/vestiging)  Keuzevrijheid (gedifferentieerd aanbod)  Herijking begrip school  Empirische gegevens schaal door inspectie Aan de hand van criteria:

9 Verzelfstandiging in het onderwijs II, Onderwijsraad, november 2010 2. Activering stelselverantwoordelijkheid minister  Aanbodvariëteitstoets: profiel, stroom, speciaal aanbod, richting  Tegengaan grote clusters (fusienormen opnemen in fusiewetsvoorstel)  Toetredingsmogelijkheid vergroten Wordt nader bezien in: Naar een breed gedragen vrijheid van onderwijs (2011) Zie ook Bestuurlijke ontwikkeling van het Nederlandse onderwijs (2008)

10 Verzelfstandiging in het onderwijs II, Onderwijsraad, november 2010 3. Alternatieven promoten  Belemmeringen voor alternatieven zoals federatie/coöperatie wegnemen  Wetswijziging bij federalisering ROC’s en hogescholen  Aandacht voor BTW vraagstuk  Gezamenlijke projectgroep sectorraden met als taak: vormen zoals de federatie te operationaliseren

11 Verzelfstandiging in het onderwijs II, Onderwijsraad, november 2010 4. Profilering kwaliteiten bestuurders/docenten Aan de kant van bestuurders:  Cultuur van rolvastheid en bescheidenheid  Zichtbaarmaking van goede voorbeelden Aan de kant van leraren/docenten:  Minder ‘machtsgerichte’ professionaliteit  Meer intrinsieke, op waardigheid gerichte professionaliteit

12 Verzelfstandiging in het onderwijs II, Onderwijsraad, november 2010 Nassaulaan 6 – 2514 JS Den Haag www.onderwijsraad.nl


Download ppt "Verzelfstandiging in het onderwijs II, Onderwijsraad, november 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google