De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatievoorziening van toezichthouders

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatievoorziening van toezichthouders"— Transcript van de presentatie:

1 Informatievoorziening van toezichthouders
PO-Raad/VTOI 3 maart 2011 Harry van de Kant (bestuurder)

2 Achtergrond organisatie
Stichting (katholiek en interconfessioneel PO), per 1 januari 2009 ontstaan uit fusie van twee schoolbesturen regio Gouda 24 scholen (waaronder SBO en Leonardo) in 10 gemeenten 5.800 leerlingen en 570 personeelsleden (370 fte) Eigen SWV WSNS en eigen expertisecentrum (+) Omzet 28,5 mln. euro (inclusief 1 mln. WSNS) Van 1 januari 2009 tot 1 januari 2011 toezichthoudend bestuur (7) en algemene directie (2) Vanaf 1 januari 2011 Raad van Toezicht (5) en College van Bestuur (2) Besturingsfilosofie: verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie leggen

3 Raad van Toezicht College van Bestuur School(omgeving)
Informatiekolom Raad van Toezicht College van Bestuur School(omgeving)

4 Vragen als bestuurder Welk bestuursmodel hanteren we (executief – toezichthoudend)? Welke informatie heb ik nodig om de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de organisatie waar te maken? Van wie heb ik die informatie nodig? Welke informatie is relevant voor de toezichthouder? Hoe voorkom ik dat de toezichthouder te afhankelijk is/wordt van mijn informatie (‘organiseer je eigen weerstand’) Hoe voorkom ik dat er rolvervaging ontstaat tussen bestuur en toezichthouder?

5 Informatie naar CvB Vanuit de school:
-Alle beleidsstukken van de school, jaarplan, jaarverslag, enquêtes, imago- onderzoeken, resultaten, exploitatie, ken-/stuurgetallen, onderzoeken, et cetera -gesprekken met personeel, bijwonen teamvergadering, MR, schoolbezoek -Twee keer per jaar dagdeel rapportage directie – CvB Rondom de school: -ouders, Inspectie, BSO, partners brede school, ambulant begeleiders, gemeente, SBD, Arbo Unie, voortgezet onderwijs, et cetera Rondom de organisatie: -Administratiekantoor, accountant, DUO, OCW, regionale partners, landelijke organisaties, et cetera

6

7 Vragen toezichthouder
Welke informatie heb ik nodig om adequaat toezicht uit te kunnen oefenen op de organisatie (informatie achteraf / vooruitblik op ontwikkelingen)? Van wie heb ik die informatie nodig? Frequentie van informatievoorziening en vorm waarin dit verstrekt wordt? Hoe houden we de rolverdeling tussen bestuur en toezichthouder scherp?

8 Houvast: toezichtkader
In beeld brengen van de domeinen/objecten van toezicht (bijvoorbeeld aan de hand van vragen en informatiebronnen) Formuleren van prestatie-indicatoren, ken- en stuurgetallen Bepalen van de frequentie van informatieverstrekking en de wijze waarop/door wie dit verstrekt wordt Bepalen van de wijze waarop de informatie intern en extern verspreid wordt

9 Informatie naar RvT Bestuursrapportage (per kwartaal) waarin alle domeinen, overlegorganen en externe ontwikkelingen aan de orde komen Begroting, jaarverslag, accountantsrapportage Strategisch beleidsplan (uitwerking in jaarplan) Ontwikkelingen (inrichten expertisecentrum, passend onderwijs, omgaan met krimp, dagarrangementen, et cetera) Actuele ontwikkelingen (sluiting school, conflicten, scholen in de media) Onderwijsresultaten en kwaliteitskaart scholen Nieuwsbrief (wekelijks), personeelsblad, website (download) Toezichtkader : ontbreekt informatie/is aanpassing nodig?

10 Interne informatiebronnen
Bestuur (openheid, vertrouwen, integriteit) Directeuren/middenmanagement (gesprek 1x per jaar) Medezeggenschapsorga(a)n(en) (gesprek 1x per jaar) Personeel (enquêtes) Schoolbezoeken Stafmedewerkers (waaronder controller) Uit bovenstaande geledingen wordt ook informatie verzameld voor het functionerings-/beoordelingsgesprek met bestuursleden

11 Externe informatiebronnen
Accountant (jaarrekening: mondelinge toelichting op rapportage) Administratiekantoor (mondelinge toelichting begroting/jaarrekening) DUO Inspectie van het onderwijs (1x per twee jaar) Ouders (enquêtes) Regionale partners (onderwijs, gemeenten, welzijn, SBD) Media

12 Spanningsvelden (gesprekspunten)
Toezichthouder verzamelt informatie bij anderen in afwezigheid van het bestuur Toezichthouder wordt benaderd buiten het bestuur om Toezichthouder verzamelt informatie over het functioneren van het bestuur (vanuit de werkgeversrol/ het toezichtkader) Karakter van advies (is duidelijk wat wel/niet geaccepteerd wordt?)

13 De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Aalberseplein 5 te Gouda Postbus 95, 2800 AB Gouda Telefoon: 0182 – Website:


Download ppt "Informatievoorziening van toezichthouders"

Verwante presentaties


Ads door Google