De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

17 december 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "17 december 2015."— Transcript van de presentatie:

1 17 december 2015

2 Focus kansen – uitdagingen - noden
reflecteren huidige praktijk van samenwerking sge – school – PBD - CLB

3 Resultaten doorlichting BaO
kerncijfers

4 Adviezen Bao Adviezen tot juni 2015 207 advies 1 91 advies 2 6
totaal 304

5 Adviezen 1 in GO! en andere koepels

6 Algemeen beleid tot juni 2015

7 Evolutie leiderschap

8 Evolutie visieontwikkeling

9 Evolutie besluitvorming

10 Evolutie kwaliteitszorg

11 Wat zien we Leerbegeleiding Brede basiszorg doelgerichtheid
Leiderschap – team – professionalisering Operationaliseren visie Evaluatie beleid (validiteit getuigschrift) Kwaliteitszorg PDCA - PD Data geletterdheid Reflectie over eigen handelen Koppeling didactiek – doelen - leerlingenresultaten Leergebieden Wiskunde – visie – didactiek Muzische vorming – visie – didactiek

12 focus kansen – uitdagingen - noden
reflecteren huidige praktijk van samenwerking sge – school – PBD - CLB

13 Begeleidings-trajecten bij adviezen drie

14 Over hoeveel adviezen 3 gaat het in de derde doorlichtingsronde?
onderwijsniveau onderwijsdoelstellingen Bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne BaO 6 BuBao 2 1 SO 5 9 DBSO - BuSO VO CLB

15 Adviezen drie Anno december 2015 : Totaal 6 adviezen drie Generiek
Aanvaarden consequenties leerlingkenmerken Nood aan ‘samen leren’ ‘allen verantwoordelijk’ cultuur Drie volledig weggewerkt met complimenten (gespecialiseerde teams) Dwingendheid diepgang Voorwaarden Gezamenlijke doelgericht Dico – Ad – PBd – (school / dir) Inhoudelijk beleidsmatig

16 Advies twee – voldoet Advies drie – voldoet niet
Accentverschuiving in beoordeling inspectie Bij een advies twee schat de inspectie in dat de school dit tekort autonoom kan weg werken Bij een advies drie is er nu de verplichting om begeleiding in te schakelen Dit gebeurt nog formeler dan de vroeger geldende procedure advies 2 Raad G0! : Denken na over een andere aanpak bij advies 2 Waarom? Veranderde ‘normering’ bij inspectie Aanpak per scholengemeenschap Concentratie workload collega’s Sommige clusters bijna voltijds voor een aantal schooljaren Totaal 81 scholen 30 – 252 halve dagen ondersteuning per begeleider (zonder nascholingen)

17 Reflecties - dilemma Curratieve begeleiding bij tekorten opvolging doorlichting Verschillende diepgang mogelijk afhankelijk van context Wat kan de school aan Wat laat men toe Overtuigingen ‘kwaliteit’ Andere weerstanden Aanbod (preventie) Verwachtingen invulling begeleiding Vorming / professionalisering leraren - dir Diepgaande implementatie (beleid – cultuur) ‘te intensief’ zijn van geïntegreerde trajecten

18 focus kansen – uitdagingen - noden
reflecteren huidige praktijk van samenwerking sge – school – PBD - CLB

19 Huidig kwaliteitsconcept onderwijs Vlaanderen
Eindtermen / ontwikkelingsdoelen (parlement) Leerplannen Net (gegroeid) Overheid Inspectie : controle AHOVOKS : inhoud Data Schoolgegevens peilingtoetsen Begeleiding nascholing

20 Actuele beleidsdossiers impact op ? termijn
17 december2015

21 Deze morgen Informeren Zien - weten Toekomstgericht (hypothetisch)
Belangrijk om jullie in een aantal shifts mee te nemen Luisteren Zien in de praktijk Noden

22 Bewegingen operationeel
Begeleiding – nascholing wetenschappelijk onderzoek visitatie begeleidingsdiensten Advies 2 – advies 3 vanuit o.m. vaststellingen inspectie impact begeleiding onderzoek Vlaamse onderwijslandschap rol departement rol kabinet

23 Bewegingen onderwijsveld / overheid
ROK Dossier eindtermen (debat parlement) Standpunt GO! Visie VLOR (visie departement) Schijnbaar twee afzonderlijke dossiers (KZ ond VL) Consequenties voor scholen Consequenties voor begeleiding

24 ROK : referentiekader onderwijskwaliteit
Hoe kijken we naar kwaliteit in onderwijs Opdracht aan de inspectie om dit in 2016 af te ronden Aanpak Brede betrokkenheid van actoren Stuurgroep beleidsmakers Ruime bevraging Verwerken in ontwerp Nu CIPO : invulling Focusgroepen

25 ROK - verschillen referentiekader onderwijskwaliteit
Brede bevraging is gebeurd Standpunt GO! Zeer generiek, is er KWZ? ……. …… Is de kwaliteit goed?

26 focus kansen – uitdagingen - noden
reflecteren huidige praktijk van samenwerking sge – school – PBD - CLB

27 Einddoelen : memorandum
“Het GO! wil een herformulering van de eindtermen die uitgaat van competenties uitgaande van Europese sleutelcompetenties. onderwijsverstrekkers samen hieraan eindtermen koppelen, die eindtermen in leerplandoelen vertalen en ze toewijzen aan leergebieden c.q. vakken. Het bereiken van deze eindtermgerelateerde leerplandoelen moet het criterium zijn om getuigschriften en attesten toe te kennen. Het is de beste manier om het gelijkheidsbeginsel bij het uitreiken van attesten of diploma’s te waarborgen en een van de meest essentiële succesfactoren voor de hervorming van het secundair onderwijs. Samen met de andere onderwijsverstrekkers wil het GO! nagaan op welke manier de netgebonden referentietoetsen (BaO) een rol kunnen spelen bij de kwaliteitsbewaking van de onderwijsprocessen. Het GO! wil de invoering van een valide, netoverstijgende toetsing, die ingezet wordt in het kader van interne kwaliteitsbewaking, niet als ranking.”

28 Einddoelen: standpunt Raad GO!
Het concept van de einddoelen situeert zich in de kern van het denken over kwaliteitsontwikkeling, kwaliteitsbevordering en kwaliteitscontrole van onderwijs. Tot op heden geeft deze constructie aanleiding tot een debat over de mate van sturing door de overheid van wat wordt geleerd in verhouding tot de vrijheidsmarges die noodzakelijk zijn om zowel de actieve onderwijsvrijheid vorm te geven als om het beleidsvoerend vermogen van scholen kansen te geven.

29 20 jaar einddoelen : vaststellingen
Verschuivingen in het concept de afgelopen jaren: onevenwichten systeemgericht kader De huidige set einddoelen gaat te veel uit van een ideaalbeeld van de lerende waardoor er spanning ontstaat met de reële ontwikkelingsprocessen van lerenden. Einddoelen moeten duidelijkheid creëren over het wat maar ruimte laten voor het hoe interne en externe kwaliteitszorg in scholen juridisch kluwen De actualisatie van de einddoelen gebeurt momenteel niet binnen een kwaliteitscyclus en mist ook wetenschappelijke onderbouwing

30 Einddoelen: standpunt Raad GO!
Algemene maatschappelijke opdrachten van een onderwijsniveau (BaO, SO, VO, DKO) worden vastgelegd in een niveaudecreet. De maatschappelijke opdrachten worden verder ingevuld door een set van kerndoelen.. decretaal vastgelegd Systeemgericht grotere generieke clusters en ontwikkelingsdomeinen (cf. Europese sleutelcompetenties, aangevuld met ontbrekende domeinen).

31 ‘onderwijskwalificatiedossiers’.
netoverschrijdend vastgelegd door de onderwijsverstrekkers, in overleg met de overheid. Ze worden via protocol gelegitimeerd en zijn bindend voor onder meer leerplannen, EVC-standaarden … De (netgebonden) leerplannen moeten transparantie bieden over de leerresultaten die de basis vormen voor de studiesanctionering. Ze zijn gebaseerd op de ’onderwijskwalificatiedossiers’. Ten slotte onderscheiden we evaluatiedoelen: ze zijn de vertaalslag naar wat uiteindelijk geëvalueerd moet worden. In deze doelen worden de inhoud, de operatie en de contextmodaliteiten precies aangegeven. Daarop worden dan door de leraar evaluatie-instrumenten ontwikkeld én door de overheid valide en betrouwbare toetsbatterijen geconcipieerd.

32 Einddoelen: standpunt Raad GO!
Einddoelen 2015 : nog relevant Balans intern kwaliteitsbeleid en extern kwaliteitstoezicht referentiekader voor het kwaliteitstoezicht voor de overheid via peilingsonderzoeken en via doorlichtingen van de onderwijsinspectie genormeerde toetsen

33 focus kansen – uitdagingen - noden
reflecteren huidige praktijk van samenwerking sge – school – PBD - CLB

34 debat Verschillen in het debat einddoelen Mate van algemeenheid
Verantwoordelijkheid concretisering Verschillen in visie op definiëring kwaliteit en kwaliteitscontrole Regelgeving Controle van de kwaliteitszorg van de school Debat : maximale ruimte voor de individuele school

35 Net – individuele school
Draagkracht? Competentie? Rol van iedereen? Belang van IKZ in scholen neemt toe Meer verantwoordelijkheid bij de school voor de eigen kwaliteit en de invulling ervan Invulling ‘begeleiding’ – ‘professionalisering leraren’ Leerplannen wie verantwoordelijk Concreetheid relatie met methodes

36 focus kansen – uitdagingen - noden
reflecteren huidige praktijk van samenwerking sge – school – PBD - CLB

37 Leerbegeleiding M waarborg vluchtelingen
17 december 2015

38 leerbegeleiding Basisonderwijs historiek GOK – zorg
Ondersteuning : speerpunt sinds 2012 We zijn er nog niet Vaststellingen casussen m Vaststellingen doorlichtingen Vaststellingen onthaal vluchtelingen Onze aanpak ADI zorg opleiding coördinatoren – directies – CLB Visietekst aangepast Publicatie materialen zorg opleiding (2018 ten vroegste) Nog op te nemen socio emotionele schoolloopbaan

39 Wat zien we Implementatie School Eigen collega’s
Overtuigingen van leraren / scholen / scholengemeenschappen Verwachtingen CLB van voor actueel decreet Kwaliteit evaluatiebeleid - praktijk correctheid van hoe en wat men evalueert beleid school noch aanpak in de klas afgestemd op noden van leerling en leerling kenmerken = brede basiszorg Handelingsgericht werken nog geen gangbare praktijk

40 focus kansen – uitdagingen - noden
reflecteren huidige praktijk van samenwerking sge – school – PBD - CLB

41 M decreet – voor en na Mind shift : kind en zijn rechten en noden centraal Kaders vast UDL – ICF – HGW – zorgcontinuüm voorwaarden doorverwijzen bu ond en terugkeer Vaststellingen Verschuivingen in leerlingenpopulatie aantallen getallen pre waarborg (terughoudendheid) Armoede Jongens (houding lkn- recent gender onderzoek en onderzoek rekenhof)

42 Inschrijving ontbindende voorwaarden
Inclusie is een realiteit waar men onderuit probeert te geraken ‘draagkracht’ is geen begrip dat aanvaard wordt Redelijke aanpassingen zijn voor de school snel onredelijk Zit soms in zeer kleine dingen Verwacht pasklare ‘to do’s’ en aanpak - noden van elk kind zijn anders

43 casus Tijdsintensief en casus specifieke benadering
Brede deskundigheid tijdig rond de tafel Implicaties verdere ondersteuning ook op school niveau Houdt rekening met culturele invloeden van ouders (diversiteit – armoede en cultureel) Weerstand Bescherming team Verwacht noodzaak grote aanpassingen Beperkte implementatie zorgvisie en beleid (=draagkracht)

44 In ontwikkeling Op komst korte termijn tekst procedure ontbindende voorwaarden tekst basisaanbod opleiding CLB’s (onderwijsbehoeften) Op komst lange termijn visie buitengewoon onderwijs visie teamconcept CLB

45 Hypotheses vanuit pre waarborg en…
Ondersteuningsinitiatieven verschuiving van ondersteuning kind naar leerkracht Pre waarborg – waarborg Vraag achter de vraag Soms vanuit aanbod GOK – ION Vragen vanuit gedrag Vanuit bovenste laag zorgcontinuüm – versterken onderste laag zorgcontinuüm (flexibele invulling en sterker worden van school) SES – lln nemen toe middelen Scholengemeenschap - school (beleid sge maakt verschil) Focusgroepen departement in overgang naar waarborgregeling Veranderende rol CLB (nieuw decreet op leerlingenbegeleiding vanuit CLB audit) Samenstelling pre waarborg – waarborg team Para medisch Onderwijskundig 50 – 50 / 25 – 75 Ervaring in type 1 – 8 en 3 -

46 focus kansen – uitdagingen - noden
reflecteren huidige praktijk van samenwerking sge – school – PBD - CLB


Download ppt "17 december 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google