De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe is de vaststellingscommissie georganiseerd? Er is één centrale vaststellingscommissie. De vaststellingscommissie heeft een aantal benoemde leden. Iedere.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe is de vaststellingscommissie georganiseerd? Er is één centrale vaststellingscommissie. De vaststellingscommissie heeft een aantal benoemde leden. Iedere."— Transcript van de presentatie:

1 Hoe is de vaststellingscommissie georganiseerd? Er is één centrale vaststellingscommissie. De vaststellingscommissie heeft een aantal benoemde leden. Iedere week komt de vaststellingscommissie op een vastgestelde tijd bijeen.

2 Hoe ziet het vaststellingsproces er uit? De VC ontvangst jaarlijks een planning van iedere examencommissie. Eerst een globale check daarna een inhoudelijke beoordeling. De VC geeft een goedkeuring of afkeuring. Bericht aan de betreffende examencommissies de uitslag van de VC. De examencommissie stelt het exameninstrument vast.

3 Onderscheid ingekochte examens, PvB’s, kaderexamens In het vaststellingsproces wordt geen onderscheid gemaakt tussen bovenstaande examens. Bij goedgekeurde ingekochte examens wordt per opleiding een examen beoordeeld. De rest wordt steekproefsgewijs beoordeeld.

4 Wat te doen met wijzigingen? Bij ingekochte exameninstrumenten die door de VC worden afgekeurd, wordt naast het ingevulde vaststellingsformulier een advies geschreven voor de examencommissie. Dit advies kan de examencommissie doorsturen naar de verkopende partij, zodat het exameninstrument kan worden aangepast. Bij eigengemaakte exameninstrumenten wordt het ingevulde vaststellingsformulier naar de examencommissie doorgestuurd. Na aanpassing bij een afkeuring moet het exameninstrument opnieuw worden aangeboden bij de vaststellingscommissie en wordt het vaststellingsproces opnieuw doorlopen.

5 Naam/code Exameninstrument : Versie : Opleiding + Crebo nummer : Niveau : Naam kwalificatiedossier + jaar : Periode afname : Naam onderwijsteam : Aanleverdatum bij de Vaststellingscommissie : Naam constructeur : Naam (externe) deskundige : Checklist ingediend exameninstrument ConstructeurVaststellingscommissie Zijn onderstaande producten beschikbaar of aanwezig? JANEEWAAR TE VINDEN?JANEETOELICHTING Stoer (https://portaal.rocleiden.nl/studenten/Pages/stoer.aspx )https://portaal.rocleiden.nl/studenten/Pages/stoer.aspx Examenplan Basisdeel en/of profieldeel van het KD (http://www.kwalificatiesmbo.nl/kwalificatiedossiers.html )http://www.kwalificatiesmbo.nl/kwalificatiedossiers.html Instructie voor de student Instructie voor de beoordelaar Verklaring van (externe) deskundige Zijn onderstaande items in het exameninstrument vermeld? Vermelding beroepsspecifieke of generieke toetsing? Crebonummer Afnamecondities Examenmatrijs Scoringsvoorschrift (regels voor de beoordelingsprocedure) Beoordelingsformulieren Cesuur Omzettingstabel (van score naar cijfer) Bij beroepsspecifieke toetsing: Kerntaken basisdeel en/of profieldeel Werkprocessen basisdeel en/of profieldeel Bij rekenen/taal/mvt: Is het vaardigheidsniveau vermeld? De constructeur plaatst bij ieder item een X (kruisje) onder “Ja of Nee”; licht toe waar het item te vinden is en verzendt dit formulier en het exameninstrument via de betreffende Examencommissie naar de Vaststellingscommissie. De Vaststellingscommissie plaatst bij ieder item een X (kruisje) onder “Ja of Nee” en licht het “Nee” besluit toe. De checklist en het exameninstrument worden teruggezonden naar de betreffende Examencommissie. Indien alle items een X (kruisje) bij “Ja“ hebben gaat de Vaststellingscommissie door met de inhoudelijke controle van het exameninstrument. Naam constructeur:Naam akkoord vaststeller 1: Naam akkoord vaststeller 2: Verwerkingsdatum: ……………………… Vaststellingscommissie

6 Naam of code Exameninstrument :Versie: Opleiding + crebonummer:Niveau: Naam kwalificatiedossier + jaar:  Basisdeel  Profieldeel Periode van afname: Naam onderwijsteam:Aanleverdatum bij de vaststellingscommissie: Naam constructeur:Naam (externe) deskundige: [1] [1] Kruis aan wat van toepassing is Format Vaststellingsformulier PvB Dekking van het kwalificatiedossier Opmerkingen janee 1 Per kerntaak wordt 100% van de werkprocessen geëxamineerd. 2 De inhoud van de PvB opdracht is gerelateerd aan de vereisten uit het kwalificatiedossier. 3 In de PvB opdracht is sprake van voldoende volledigheid en complexiteit, om de beheersing van de werkprocessen in relatie met het niveau van de beginnende beroepsuitoefening aan te tonen. Verklaring deskundige 4 Kennis, vaardigheden en houdingsaspecten, die in de kerntaak horen, worden in een goede balans passend getoetst. Verklaring deskundige 5 Uitsluitend de inhoud, die behoort bij de werkprocessen van dit examen, wordt getoetst. 6 De toetsvorm sluit aan bij het beheersingsniveau en indien van toepassing de wettelijke beroepsvereisten. Cesuur JaNeeOpmerkingen 1 De PvB opdracht is voorzien van een cesuur. 2 De cesuur doet recht aan de vereiste vakbekwaamheid. Verklaring deskundige 3 Er is sprake van een evenwichtige puntentoekenning/ weging die recht doet aan het belang van kerntaken en werkprocessen. Verklaring deskundige 4 Wanneer er sprake is van meerdere PvB opdrachten voor één kerntaak, moet er sprake zijn van een weging die geen afbreuk doet aan de genoemde cesuur. Verklaring deskundige 5De vermelde puntentoekenning is correct.

7 Transparantie JaNeeOpmerkingen 1 De PvB opdracht is overzichtelijk en geeft een duidelijk beeld van het examen. 2 In de PvB opdracht is aangegeven bij welk onderdeel welk werkproces wordt getoetst. 3In de PvB opdracht staat de beschikbare tijd vermeld. 4 Er is beschreven wanneer tijdens de examinering de student wordt beoordeeld. 5Er is beschreven waarop de student wordt beoordeeld. Beoordelingswijze JaNeeOpmerkingen 1 Het beoordelingsvoorschrift is voorzien van richtlijnen die leiden tot een objectieve beoordeling. 2 De beoordelaar kan uit het beoordelingsvoorschrift opmaken welke (deel)waardering aan een prestatie van een student gegeven moet worden. 3 De beoordelaar kan uit het beoordelingsmodel opmaken welke eindwaardering gegeven moet worden. 4 De beoordelaar wordt geïnstrueerd om bij een onvoldoende waardering dit te onderbouwen conform het beoordelingsvoorschrift.  De vaststellingscommissie keurt het examen goed.  De vaststellingscommissie keurt het examen niet goed. De volgende aanpassingen zijn vereist: Datum: ………………………………………………………………………………………….………… Naam en handtekening vaststeller vc:………………………………………………………………....


Download ppt "Hoe is de vaststellingscommissie georganiseerd? Er is één centrale vaststellingscommissie. De vaststellingscommissie heeft een aantal benoemde leden. Iedere."

Verwante presentaties


Ads door Google