De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwaliteit door een zelf regulerend proces, ondersteunend en motiverend

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwaliteit door een zelf regulerend proces, ondersteunend en motiverend"— Transcript van de presentatie:

1 Kwaliteit door een zelf regulerend proces, ondersteunend en motiverend
Stand van zaken Utrecht 14 juni 2011

2 4/5/2017

3 Achtergronden / toetshandboek Toetsconstructie Toetssyllabus
Inhoudsopgave Achtergronden / toetshandboek Toetsconstructie Toetssyllabus Transparantie en kwaliteit Planning Beheerorganisatie Apr-17

4 Achtergronden Pretest resultaten – zie nieuwsflits Lobo
Proces: KennisbasisToetshandboekItemsToets Toetshandboek: Toetsyllabus: is bedoeld voor docenten en studenten en beschrijft de inhoud van de toetsing van de kennisbasis en de wijze waarop er getoetst gaat worden. Handleiding voor de item- en toetsconstructie: hierin is de constructieopdracht beschreven en zijn gedetailleerde richtlijnen voor de constructie opgenomen. Bestemd voor de redactiecommissie. Toetsverantwoordingsdocument: de basis voor de beoordelingsanalyse van de toets. Bestemd voor de kwaliteitscommissie. Apr-17

5 Per (sub)domein per leerdoel itemdatabase opbouwen
Kennisbasis Leerdoelen Handboek ok Toetsmatrijs Items Testen Revisie Rapportage updaten Item database 4/5/2017

6 De toetssyllabus beschrijft de volgende onderdelen:
Het doel van de toets De inhoud van de toets en de toetsmatrijs De vorm van de toets De beoordeling: scoring en cesuur De uitslag Herkansing Inzageregeling De afname De specificatietabel geeft feitelijk een beknopt overzicht van hoe de toets er uit moet zien om aan alle leerdoelen te beantwoorden. Apr-17

7 Voorbeeld van de “500 matrijs”
Apr-17

8 Natuurkunde matrijs template
4/5/2017

9 Transparant Bij een transparante toets weten studenten voorafgaande aan de toets hoe en waarop zij beoordeeld worden. Dit moet daarom duidelijk van te voren aan studenten gecommuniceerd worden. De redactie stelt samen met de opleidingen vast hoe de stof wordt getoetst en beoordeeld. Deze informatie wordt vervolgens aan de studenten gecommuniceerd via studiegidsen en andere bronnen. Transparant toetsen betekent ondermeer dat studenten bekend zijn met de te beheersen stof en vaardigheden, waar mogelijk meerdere voorbeelden van (oude) toetsen met uitwerkingen kunnen inzien en weten op welke wijze de cesuur (voldoende/onvoldoende) wordt vastgesteld. Apr-17

10 Betrouwbaarheid(1) Betrouwbaarheid is de mate waarin een toets consistent meet. Iedere toets kent in principe foutenbronnen die de toetsuitslag beïnvloeden. Het is zaak deze foutenbronnen zoveel mogelijk onder controle te houden om een adequaat oordeel uit te kunnen spreken. De betrouwbaarheid van een toets hangt af van de formulering van de vragen of opdrachten, gewenst zijn vragen die niet voor onbedoelde interpretaties vatbaar zijn specifieke vragen, die alleen goed te beantwoorden zijn door iemand die de stof beheerst toetslengte (het aantal vragen waaruit de toets bestaat moet voldoende zijn om toevalstreffers te beperken) beoordelingscriteria en de beoordelingsmethode, beide moeten van te voren zijn bepaald mate van objectiviteit bij de beoordeling, dit betreft de verdedigbaarheid van het oordeel consistentie in de beoordelingen Apr-17

11 Validiteit(1) Validiteit is een belangrijke kwaliteitseis voor een toets (dekt de toets de leerdoelen), aangezien de opleiding aan de hand van beoordelingsgegevens uitspraken doet over de resultaten en het toekomstig functioneren van de studenten. Valide toetsen rechtvaardigen de uitspraak dat de opleidingen meten of studenten de eindtermen ook daadwerkelijk verworven hebben. Bij validiteit speelt: a. de inhoud van de vragen (gaan de vragen over de leerdoelen), b. het gewenste niveau van de vragen (de moeilijkheidsgraad) en c. het aantal vragen per onderwerp een rol. Een hulpmiddel om de validiteit van een toets te waarborgen is een specificatietabel of toetsmatrijs. Apr-17

12 Planning Eerste concept toetssyllabus en handleiding voor de item- en toetsconstructie begin juli 2011. Eerste concept toetsverantwoordingsdocument september 2011. Definitieve documenten worden in het najaar voorgelegd aan de vakcommissies. Revisieplan itemproductie begin juli 2011 In cursusjaar testen en pilots. Oplevering goedgekeurde items (1000) in augustus 2012. Apr-17

13 Toetsenbank Lerarenopleidingen Vakcommissie + Kritische vrienden
Beheerorganisatie Toetsenbank Lerarenopleidingen Vakcommissie + Kritische vrienden Redactiecommissies Kwaliteitscommissie Functioneel beheerder  Bureau stichting toetsenbank Bestuur 4/5/2017


Download ppt "Kwaliteit door een zelf regulerend proces, ondersteunend en motiverend"

Verwante presentaties


Ads door Google