De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Agnes Braam & Frank van der Vooren

Verwante presentaties


Presentatie over: "Agnes Braam & Frank van der Vooren"— Transcript van de presentatie:

1 Agnes Braam & Frank van der Vooren
Beroepsopdracht 5 Agnes Braam & Frank van der Vooren

2 Doel van beroepsopdracht 5
Omgaan met verschillen in de klas Leren differentiëren in de les

3 Beroepsopdrachten en stages
Focus WPL Beroepsopdracht jaar 1 ik BO 1 en 2 jaar 2 lesgeven BO 3 en 4 jaar 3 de leerling BO 5 jaar 4 de school BO 6

4 Http://nos. nl/artikel/2055366-zorgen-in-kamer-over-passend-onderwijs

5

6

7 Ontwikkeling van BO5 stuurgroep halffabricaat handleiding opleidingen eigen invulling uitvoering 1e ronde evaluatie definitieve handleiding uitvoering 2e ronde

8 Na deze module Kan de student methodisch en planmatig de verschillen in de klas onderzoeken volgens de HGW- methode en daarop je lessen ontwerpen en uitvoeren ( Handelings Gericht Werken) Heeft de student meer kennis en inzicht gekregen in kinderen met specifieke leer- en gedragstoornissen en wat ze nodig hebben tijdens de les Kent de student de verschillende vormen van differentiëren en heeft enkele daarvan geoefend en toegepast in de lessen op stage Heeft de student gesprekstechnieken geleerd om effectieve begeleidingsgesprekken te voeren met individuele leerlingen Is de student in staat een eigen visie te ontwikkelen over Passend Onderwijs en de begeleiding van leerlingen met speciale onderwijsbehoeften

9 De opdrachten 1. HGW cyclus toepassen op stageschool Verslag
2. Workshop geven over een leer-/gedragsprobleem Workshop 3. Visie over Passend Onderwijs Stellingenopdracht 4. Bekwaamheidsproef Portfolio en assessment

10 Bronnen boeken: extra artikelen en lesmateriaal op DLWO
Pameijer: Handelingsgericht werken in het VO Berben: Differentiëren is te leren Van Lieshout: Pedagogische adviezen voor speciale kinderen Van der Wal: Leerlingbegeleiding Konig: In gesprek met de leerling Geerts: Handboek voor leraren extra artikelen en lesmateriaal op DLWO eigen inbreng: casussen eigen stage ( logboek) gastcolleges

11 BO5 en de onderzoekslijn
Accent op systematisch verzamelen van betrouwbare gegevens Via meerdere en valide bronnen / meetinstrumenten ( observeren, bevragen, testen, LVS, etc) Werkwijze ( en keuzes) verantwoorden

12 Voorbeeld lesopdracht Kenmerken van ‘de leerling’
Associaties rond twee leerlingen in stage Grootste onderlinge verschillen en overeenkomsten ? Waarneming of oordeel ? Onderliggend doel van deze module: je bewust worden met welke bril je naar leerlingen kijkt Filmpje Wat zou jij als docent doen met dit meisje in de les ?

13 Omgaan met verschillen ?
Welke verschillen zijn er in een klas, waar je als docent rekening mee moet houden?

14

15

16 Handelingsgericht werken (HGW)
Achtergrond en eigen ervaring met HGW Ambulant begeleider (AB-er) – Begeleider Passend onderwijs Orion SO Concept HGW staat centraal in BO5 Opdrachten

17 Verschil ambulant begeleider-trajectbegeleider
Rennen van school naar school. Geen binding met school. Ondersteuning niet geïntegreerd in zorgsysteem school. Minder planmatig Docent niet betrokken Individuele handelingsplannen Medisch model: leerling had zorg nodig/had een probleem (deficit) Indicatie nodig. Rugzak

18 Concept HGW centraal BO5
Doelgericht Afstemming en wisselwerking Onderwijsbehoeften Docenten en mentoren Positieve aspecten Samenwerken Systematisch en transparant 7 uitgangspunten

19 Onderwijs- en begeleidingsroute bij HGW
HGW-cyclus voor de klas Gezien in uitgangspunt 7: werkwijze is systematisch en transparant. Heldere afspraken wie wat doet etc. Verwerkt in onderwijs- en begeleidingsroute. Komt uit uitgave van KPC Link op DLWO: Handreiking onderwijszorgroutes. Onderscheiden eigenlijk 3 lijnen. Middelste cirkel: Alg basiszorg ene extra zorg door mentor en docenten (HGW voor de klas en de groepsbesprekingen) Cirkel om HGW-cyclus: Interne zorg leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit geven ook mentoren en docenten en begeleiders vanuit interne zorgteam . Extra zorg: ZAT aan leerlingen en even ouders en docenten mentoren. Handelingsadviezen aan school en eventuele toeleiding ll naar jeugdzorg en bovenschoolse voorzieningen (VSO of transferium etc.) Begeleider passend onderwijs in 2e lijn.

20 Vraag aan de AB-er Vraag aan de begeleider Passend onderwijs
Voorbeeld: Rowan heeft ADHD en thuis is er weinig ruimte om huiswerk te doen. Hij heeft het huiswerk vaak niet af. Dus wil jij met hem gaan plannen? Vraag aan de begeleider Passend onderwijs Wat heeft Rowan nodig om zijn huiswerk te doen? (van zijn docent, ouders, klasgenoten, mbt opdrachten, leeractiviteiten etc.)

21 HGW-cyclus voor de klas
Begrijpen Waarnemen Plannen Realiseren 1) Klassen- overzicht 2) Signaleren leerlingen die extra begeleiding nodig hebben 3) Benoemen van hun onderwijs- behoeften 5) Opstellen Klassenplan 6) Uitvoeren en evalueren klassenplan OPP/IHP leerlingen ouders docenten 4) Clusteren leerlingen met vergelijkbare onderwijs behoeften

22 Overzicht HGW en opdrachten
Waarnemen Vakoverstijgend klassenoverzicht/leerlingen extra ondersteuning Begrijpen Plannen Keuzeoptie 1: Vakspecifiek klassenplan Keuzeoptie 2 Individueel handelingsplan Realiseren Begeleiding subgroep Keuzeoptie 2:  Individuele begeleiding van één leerling  Eigen visie op actuele ontwikkelingen binnen passend onderwijs/HGW

23 Vakoverstijgend klassenoverzicht
Vakoverstijgend klasseoverzicht Klas: Mentor: Periode: Datum: Namen van leerlingen Stimulerende aspecten: leerprestaties, werkhouding sociaal-emotioneel functioneren (recente toetsen, LVS, leerlingendossier, observaties en gesprekken) en overige relevante aspecten Belemmerende aspecten: leerprestaties, werkhouding sociaal-emotioneel functioneren (recente toetsen, LVS, leerlingendossier, observaties en gesprekken) en overige relevante aspecten Handreiking vakoverstijgend: hoe leert deze leerling het beste? (1 zin) 1. 2. 3. 4. 5. Algemene handreiking voor de hele klas:

24 Opdrachten fase 1 en 2

25 Smart doel + onderwijsbehoeften
Voor enkele leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben: wat zijn hun onderwijsbehoeften? Formuleren van concrete doelen Wat heeft deze leerling nodig om dat doel te bereiken: onderwijsbehoeften

26 Opdracht klassenoverzicht
Kijk naar het overzicht en kies één leerling. Jan gaat na de instructie niet zelfstandig aan het werk. Formuleer één concreet doel. (SMART) Jan gaat na de instructie met hulp van de docent aan het werk (wanneer de opdrachten die hij moet maken op het bord staan.) Formuleer de onderwijsbehoefte (wat heeft de leerling nodig om dat doel te bereiken?) (Zie de hulpzinnen) Om dit doel te bereiken, heeft Jan het volgende nodig een docent die hem bij de instructie betrekt. een docent die na de instructie Jan als eerste starthulp geeft een docent die de opdrachten zowel verbaal als visueel geeft. voorspelbaarheid van de docent mbt hulp een behulpzame klasgenoot


Download ppt "Agnes Braam & Frank van der Vooren"

Verwante presentaties


Ads door Google