De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

04 augustus 1996 › Kaderwetgeving 27 maart 1998 › KB › Uitvoeringsbesluit van de Wet op Welzijn.

Verwante presentaties


Presentatie over: "04 augustus 1996 › Kaderwetgeving 27 maart 1998 › KB › Uitvoeringsbesluit van de Wet op Welzijn."— Transcript van de presentatie:

1

2 04 augustus 1996 › Kaderwetgeving 27 maart 1998 › KB › Uitvoeringsbesluit van de Wet op Welzijn

3 Iedere onderneming voert een geïntegreerd beleid inzake: › arbeidsomstandigheden › schoolbeleid › welzijn

4 Preventieve acties opnemen om de risico’s in de onderneming (school) => uit te schakelen => of te beperken

5 KB 27 maart 1998 (uitvoeringsbesluit van Wet op Welzijn) past volledig in het algemeen beleid OZCS › welzijn van werknemers › welzijn van leerlingen

6 Impuls van het beleidsteam Overkoepelende IDPBW ( I nterne D ienst voor P reventie en B escherming) Prevor = PRE ventie VOR selaar

7 Incident Arbeidsongeval (AO) Ongewenste gebeurtenis DUS: Beleid voeren om tot een aanvaardbaar veiligheidsniveau te komen.

8 Menselijke motieven AO = verwondingen WN = menselijk leed

9 Sociale motieven mens is een sociaal wezen getroffen werknemer (WN) = slachtoffer familie, vrienden, collega’s lijden of ondergaan eveneens de negatieve gevolgen

10 Economische motieven materiële schade bij ongeval verzekering B.A. franchise wordt gedragen door de werkgever (WG) verzekering arbeidsongevallen af te sluiten door werkgever (WG) medische kosten loonverlies t.g.v. onbeschikbaarheid getroffen werknemer (WN)

11 Wettelijke motieven de werkgever (WG) de hiërarchische lijn (HL) de werknemer (WN) zijn wettelijk verplicht om een groot aantal veiligheidsmaatregelen toe te passen. De reglementeringen zijn vervat in: › Burgerlijk wetboek › Strafwetboek

12 Burgerlijk wetboek › Iedereen wordt geacht de nodige voorzorgen te nemen om schade aan de medeburger te voorkomen.

13 Strafwetboek › ARAB – CODEX A lgemeen R eglement op de A rbeids b escherming

14 Strafwetboek › ARAB – CODEX basisreglementering omtrent: veiligheid in een onderneming/instelling  gezondheid › De bestaande reglementering die tot 1993 volledig vervat was in het ARAB was aan een volledige herziening toe, wat geleid heeft tot de totstandkoming van de Codex over het welzijn op het werk.

15 Nieuwe publicatie verwacht in 2012.

16 Voorbeeld: › Titel II: Algemene bepalingen betreffende de arbeidshygiëne alsmede de veiligheid en de gezondheid van de arbeiders Hoofdstuk II: Bepalingen betreffende de hygiëne en de arbeidsplekken.

17 Strafwetboek: › AREI  A lgemeen R eglement E lektrische I nstallaties › Voorbeeld:  vijfjaarlijkse keuring elektrische laagspanning (LS)  eendraadschema’s  CE gekeurd materiaal  uitvoeren van een risicoanalyse (RA) ……

18 Strafwetboek: › KB’s  K oninklijke B esluiten › Voorbeeld:  KB betreffende de veiligheid van speeltoestellen (21 maart 2001) › MB’s  M inisteriële B esluiten

19 Strafwetboek: › KB’s en MB’s  De WET WELZIJN is een kaderwet Er worden enkel algemene fundamentele zaken behandeld.  De KB’s en MB’s worden beschouwd als de concrete invulling van deze kaders.

20 Strafwetboek: › Vlarem I & II  Vl aams re glement m ilieubescherming  Deze milieuverplichtingen bevatten ook heel wat veiligheids- en gezondheidsverplichtingen die de WN kunnen beïnvloeden.  Voorbeeld:  opslag gevaarlijke producten  milieuvergunning

21 Contractuele verplichtingen › Contracten sluiten om:  patrimonium en voortbestaan te waarborgen.  Voorbeeld:  brandverzekering  productaansprakelijkheid ……

22 Strafrechtelijke aansprakelijkheid › De veiligheids- en gezondheidswetgeving (ARAB en andere) behoren tot het strafrecht. › Bij niet naleving: oplopen van straffen

23 Burgerlijke aansprakelijkheid › De schade die men aan andere burgers berokkent, dient men te vergoeden.

24 Vele ongevallen in een bedrijven zorgen voor: slecht imago

25 Wet van 4 augustus 1996 Betreffende het welzijn van de werknemers op het werk.

26 Arbeidsveiligheid Bescherming van de gezondheid van de WN op het werk Psychosociale belasting veroorzaakt door het werk waaronder inzonderheid geweld, pesterijen en ongewenst gedrag op het werk Ergonomie

27 Arbeidshygiëne Verfraaiing van de werkplaatsen Maatregelen van de onderneming inzake leefmilieu, wat betreft hun invloed op bovenstaande punten

28 De werkgever

29

30 = een natuurlijk persoon of rechtspersoon die onder zijn gezag personen tewerkstelt Schoolbesturen (SB) zijn de WG in het onderwijs Vroeger ook inrichtende machten (IM) genoemd. Het ministerie van onderwijs is NIET de WG van de personeelsleden van de scholen. Opmerking : de begrippen “school” en “scholengemeenschap” bestaan niet voor de welzijns- wetgeving.

31 In het katholiek onderwijs is het SB steeds een vereniging zonder winstoogmerk (vzw). Bijvoorbeeld: › OZCS Noord-Kempen vzw › OZCS Midden-Kempen vzw › OZCS Zuid-Kempen vzw › OZCS Zuid-Antwerpen vzw › OZCS Keerbergen vzw › OZCS West-Brabant vzw

32

33 Gesubsidieerd personeel Niet-gesubsidieerd personeel Gelijkgestelde werknemers

34 directeur, adjunct-directeur, coördinator DBSO, technisch adviseur-coördinator (TAC), technisch adviseur (TA), internaat beheerder,… kleuteronderwijzer, onderwijzer, leermeester LO, leraar, leraar ASV, godsdienstleraar,… opvoeder, administratief medewerker,… ergotherapeut, kinesitherapeut, logopedist, arts, orthopedagoog, psycholoog, maatschappelijk werker,…

35 Meesters-, vak- en dienstpersoneel: poetspersoneel onderhoudspersoneel klusjesman … Andere contractuelen bijvoorbeeld via een bediendecontract: boekhouder ICT- coördinator …

36 Sommige personen worden met werknemers gelijkgesteld wat de toepassing betreft van : Wet welzijn Codex - ARAB Bijvoorbeeld: › Leerlingen die een vorm van arbeid verrichten › stagiairs

37 Dit geldt tijdens praktijkvakken (PV) in BSO en TSO Het SB is voor deze gelijkgestelde WN de gelijkgestelde WG.

38 = leerlingen van de school gaan op stage in een bedrijf of instelling = studenten van universiteit, hogeschool of CVO komen op stage in de school als leraar

39 Opmerking: Leerlingen die een kijkstage of observatiestage, of snuffelstage uitvoeren zijn geen stagiairs en dus gelijkgestelde WN omdat ze geen vorm van arbeid verrichten. Werkplekleren : Deze leerlingen zijn strikt genomen geen gelijkgestelde WN => vorm van arbeid wordt buiten de school verricht Deze leerlingen zijn geen stagiairs om hun arbeid niet in gelijkaardige omstandigheden als de gewone WN verrichten

40

41 = alle leidinggevenden binnen de scholen van het schoolbestuur Leidinggevend= gezag uitoefenen over 1 of meerdere werknemers of gelijkgestelde werknemers Voorbeeld: directeur, adjunct-directeur TAC, TA stagebegeleider, stage-coördinator internaatbeheerder, …

42 SB Leraar Leraar- stagiair Administratief medewerker Klusjesman Directie

43 SB Leraar Leraar- stagiair Administratief medewerker Klusjesman Directie

44 SB Leraar Directie TAC

45 SB Leraar Directie TAC

46 SB Directie Leraar AV Leerlingen AV Leraar AV Leerlingen AV Leraar PV Leerlingen PV Adjunct - directeur TAC

47 SB Directie Leraar AV Leerlingen AV Leraar AV Leerlingen AV Leraar PV Leerlingen PV Adjunct - directeur TAC

48 De Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPBW)

49 De Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk (EDPBW)

50 De Comité voor Preventie en Bescherming op het werk (CPBW)

51 Krachtens Art. 81: De WG, zijn lasthebbers of aangestelden zijn: Strafbaar als men de bepalingen van de wet of de uitvoeringsbesluiten heeft overtreden. Het SB draagt de eindverantwoordelijkheid.

52 De uitvoering van de wet van 4 augustus 1996 wordt geregeld in volgende KB’s: KB 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake welzijn van WN bij de uitvoering van hun werk : Invoeren van een dynamisch risicobeheersingssysteem (DRBS) Inzetten van de HL Informatie en vorming van personeel en leerlingen Maatregelen bij noodsituaties Maatregelen in geval van een arbeidsongeval (AO) Documentatie moet bijgehouden worden.

53 Het SB legt het beleid vast: Dynamisch Risico Beheersingssysteem (DRBS) = vooropgestelde systeembenadering = structurele planmatige aanpak van preventie = geheel van bepalingen of maatregelen die genomen worden binnen een school / SB om beroepsrisico’s te voorkomen of te verminderen.

54 Vertaling in: Globaal PreventiePlan – GPP 5 jaar Jaarlijks ActiePlan – JAP 1 jaar

55 Dynamisch = evalueren en aanpassen Risicoanalyse (RA) GPP (5 jaar) JAP Preventiemaatregelen (uitvoering beleid)

56 Leden van de HL dienen elk binnen hun bevoegdheid en op hun niveau, het welzijnsbeleid van het SB uit te voeren. De leden worden bijgestaan door de preventieadviseur (PA)

57 SB geeft aan leden HL en aan WN alle informatie aangaande: risico’s en preventiemaatregelen bij uitvoering van hun taak noodprocedures EHBO brandbestrijding evacuatie

58 Het SB zorgt voor een programma kosteloze vorming (rekening houdend met GPP ) onderzoekt de bekwaamheid van de WN (vooraleer de taken worden uitgedeeld) zorgt voor voldoende en aangepaste vorming voor elke WN (speciaal gericht op zijn functie ) zorgt ervoor dat alleen WN die passende instructies hebben ontvangen, toegang hebben tot zones met ernstige en specifieke gevaren.

59 Het SB stelt een intern noodplan op met: alle informatie en instructies m.b.t. maatregelen in geval van nood alarm- en communicatiesysteem veiligheidsoefeningen handelingen te stellen bij evacuatie handelingen te stellen bij EHBO middelen voor eerste verzorging

60 Het SB verwittigt bij een ernstig ongeval de inspecteur arbeidsveiligheid en de eigen EDPBW (IDEWE) zorgt ervoor dat er een arbeidsongevallensteekkaart wordt opgemaakt door IDPBW stuurt hiervan een afschrift aan het departement belast met het medisch onderzoek bewaart de arbeidsongevallensteekkaarten

61 Het SB: houdt documentatie i.v.m. welzijn, milieu, … bij stelt deze ter beschikking van het CPBW of de IDPBW

62 De uitvoering van de wet van 4 augustus 1996 wordt geregeld in volgende KB’s: KB 27 maart 1998 betreffende de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk (IDPBW) : Oprichten van een IDPBW. Opdrachten / taken van de IDPBW De organisatie en werking van de IDPBW Het statuut van de preventieadviseur (PA)

63 Elk SB is verplicht een interne dienst op te richten. Binnen deze dienst is er minstens 1 PA werkzaam. Ook andere disciplines kunnen binnen de IDPBW werkzaam zijn => vertrouwenspersoon.

64 Scholen van Vorselaar = Ondernemingen met klein risico = scholen zonder nijverheidsonderwijs.

65 Het SB kan opgedeeld worden in 1 of meerdere technische bedrijfseenheden (TBE). Binnen elke TBE wordt: een afdeling van de IDPBW opgericht een CPBW verkozen minstens 1 PA aangesteld.

66 vzw OZCS Noord- Kempen 17 scholen vzw OZCS West- Brabant 16 scholen vzw OZCS Keerbergen 17 scholen vzw OZCS Zuid- Antwerpen 18 scholen vzw OZCS Midden- Kempen 18 scholen vzw OZCS Zuid- Kempen 14 scholen 1 internaat

67 Verscheidene schoolbesturen kunnen samen een gemeenschappelijke interne dienst (GIDPBW) oprichten. = regionale samenwerking bevorderen

68 vzw OZCS Noord- Kempen 17 scholen vzw OZCS West- Brabant 16 scholen vzw OZCS Keerbergen 17 scholen vzw OZCS Zuid- Antwerpen 18 scholen vzw OZCS Midden- Kempen 18 scholen vzw OZCS Zuid- Kempen 14 scholen 1 internaat

69 vzw OZCS Noord- Kempen 17 scholen vzw OZCS West- Brabant 16 scholen vzw OZCS Keerbergen 17 scholen vzw OZCS Zuid- Antwerpen 18 scholen vzw OZCS Midden- Kempen 18 scholen vzw OZCS Zuid- Kempen 14 scholen 1 internaat

70 Opdrachten: De te vervullen functies om een bepaald doel te bereiken. Taken: Activiteiten die moeten verricht worden om de opdracht te kunnen vervullen.

71 Geïntegreerde aanpak van verschillende vaardigheden op gebied van de 7 welzijnsdomeinen : Arbeidsveiligheid Bescherming van de gezondheid van de WN op het werk Psychosociale belasting veroorzaakt door het werk waaronder inzonderheid geweld, pesterijen en ongewenst gedrag op het werk Ergonomie Arbeidshygiëne Verfraaiing van de werkplaatsen Maatregelen van de onderneming inzake leefmilieu, wat betreft hun invloed op bovenstaande punten

72 De IDPBW moet kunnen aantonen dat de dienst over de vereiste bekwaamheden beschikt om de opdrachten te kunnen uitvoeren.

73 Alle leden van de IDPBW, belast met bepaalde opdrachten van de interne dienst, worden preventieadviseurs (PA) genoemd.

74 Preventieadviseur: Niveau III - basiskennis Niveau II Niveau I

75 Vereist opleidingsniveau van PA wordt bepaald door: Het aantal WN’s van het SB Inclusief lln die een vorm van arbeid verrichten De aanwezige risico’s Door deze parameters worden de schoolbesturen ingedeeld in groep A, B, C of D.

76 Aantal WN1-1920-199200-999+ 1000 Ondernemingen met klein risicoDCBA GroepLeidingAndere ANiveau INiveau II B Niveau III (basiskennis) C DGeen specifieke vorming

77 NiveauAantalBenaming VorselaarAfkorting Niveau I 1Regionale preventieadviseur RPA Niveau II 5Regionale preventieadviseur RPA Niveau III (basiskennis) In elke school (minstens 1) Lokale preventieadviseur LPA

78 PA’s hebben een apart statuut. Opdracht vervullen in volledige onafhankelijkheid ten overstaan van het SB en de WN. Behoort dus niet tot een werkgeversdelegatie of werknemersdelegatie (OR – LOC – CPBW - …) De PA mag geen enkel nadeel ondervinden van zijn activiteiten als PA.

79 De uitvoering van de wet van 4 augustus 1996 wordt geregeld in volgende KB’s: KB 27 maart 1998 betreffende de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk (EDPBW) :

80 Het SB moet/kan(soms) beroep doen op (erkende) externe diensten voor preventie en bescherming op het werk. Het SB kiest zelf welke externe dienst. Voor onze scholen is dit IDEWE. Alle scholen van hetzelfde SB moeten bij dezelfde externe dienst aangesloten zijn.

81 Afdeling risicobeheersing: Arbeidsveiligheid Ergonomie Arbeidshygiëne Toxicologie Psychosociale belasting Leefmilieu (m.b.t. de arbeidsomstandigheden) … Afdeling medisch toezicht Preventieadviseur - arbeidsgeneesheer

82 EDPBW doet geen : curatieve geneeskunde taak van behandelende artsen huisarts – ziekenhuis controle geneeskunde taak van controlerende artsen Mensura Absenteïsme preventieve gezondheidszorg leerlingen taak van CLB-arts

83 Het takenpakket inzake preventie en bescherming wordt verdeeld tussen: IDPBW EDPBW Wat de interne dienst niet zelf kan doen, moet de externe dienst doen. De taakverdeling wordt vastgelegd in het identificatiedocument.

84 De uitvoering van de wet van 4 augustus 1996 wordt geregeld in volgende KB’s: KB 27 maart 1998 tot wijziging en opheffing van diverse bepalingen van het Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming (ARAB)

85 De uitvoering van de wet van 4 augustus 1996 wordt geregeld in volgende KB’s: KB 3 mei 1999 betreffende de opdrachten en de werking van de Comités voor Preventie en Bescherming op het werk (CPBW)

86 Vanaf 50 WN – te tellen binnen het SB. Indien geen CPBW taken vervuld door: ofwel LOC ofwel vakbondsdelegatie ofwel het personeel zelf (= rechtstreekse participatie) CPBW vergadert maandelijks

87 CPBW is paritair samengesteld delegatie werknemers delegatie werkgevers daarnaast niet - stemgerechtigden.

88 CPBW is paritair samengesteld delegatie werknemers verkozen door alle personeelsleden ( vierjaarlijkse sociale verkiezingen => 2012) leden minstens 18 jaar en geen 65 jaar oud geen leden van HL

89 CPBW is paritair samengesteld delegatie werkgevers aangewezen door SB bestaat uit leidinggevenden die bevoegd zijn om het SB te verbinden ondernemingshoofd is in principe voorzitter van het CPBW werkgeversdelegatie is nooit groter dan werknemersdelegatie

90 CPBW is paritair samengesteld Niet-stemgerechtigde leden Interne preventieadviseur is GEEN lid van CPBW verzorgt wel het secretariaat van het CPBW uitnodiging agenda verslag … Preventieadviseur – arbeidsgeneesheer Externe deskundigen Op vraag van werknemersdelegatie Met akkoord van en op kosten van de WG

91 De uitvoering van de wet van 4 augustus 1996 wordt geregeld in volgende KB’s: KB 11 juli 2002 bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag. KB 17 mei 2007 psychosociale belasting veroorzaakt door het werk

92 Wet van 4 augustus 1996 In de Vorselaarse scholen...

93

94 Koepel vzw Onderwijsinrichtingen Zusters der Christelijke Scholen (OZCS) Regio’s Basisscholen, kleuterscholen, lagere scholen, secundaire scholen

95 Per regio: Afgevaardigd bestuurder (AB) Regionale preventieadviseur (RPA) Lokale preventieadviseur (LPA) per school

96 6 RPA’s + Afgevaardigde beleidsteam PREVOR

97 Overkoepelend voor alle regio’s: › Overkoepelende preventieadviseur psychosociale aspecten (PAPA of PAPSY) › Overkoepelende vertrouwenspersoon (VTP)

98 Opleiding PA’s: RPA’s: niveau II en niveau I LPA’s: niveau III – basiskennis opmerking: geen specifieke vorming

99 Vrijgestelde uren voor LPA: Kleuter, lagere of basisscholen < 20 personeelsleden: directeur kan LPA zijn Kleuter, lagere of basisscholen > 20 personeelsleden: LPA 2 uren beleidsondersteuning Secundaire scholen: LPA 4 uren (BPT/TA of TAC/ondersteunend personeel)

100 Vrijgestelde uren voor RPA: Er wordt gestreefd naar een voltijdse opdracht.

101 SB is eindverantwoordelijke. Taken worden verdeeld => HL Rol van directeur is essentieel Personeel, leerlingen en ouders zijn eveneens betrokken in het welzijnsbeleid.

102 Het welzijnsbeleid heeft enkel kans op slagen als het gedragen wordt door alle geledingen van de school!

103 Verantwoordelijkheid SB bepaalt het welzijnsbeleid stelt de beleidsverklaring op ondertekent de beleidsverklaring organiseert verkiezingen CBPW’s stelt de RPA en PAPA aan legt opdrachten / taken EDPBW vast – ondertekent het contract neem maatregelen bij grote risico’s is aansprakelijk

104 Directeur voert het welzijnsbeleid uit ondertekent de beleidsverklaring organiseert EHBO – maakt en houdt evacuatieplannen en noodplannen operationeel ziet erop toe dat de leden van de HL en de personeelsleden de opgelegde opdrachten / taken uit het GPP of JAP uitvoeren moedigt vorming van het personeel inzake veiligheid, gezondheid en milieu aan is aansprakelijk

105 Directeur: werkgever adviseren inzake risicobeheersing ongevallen en incidenten onderzoeken en voorstellen formuleren om deze te voorkomen arbeidsmiddelen, CBM’s en PBM’s (laten) controleren tijdig advies inwinnen van de interne dienst taken verdelen in functie van bekwaamheid en opleiding van werknemers waken over naleving instructies nagaan of werknemers inlichtingen begrijpen en toepassen onthaal van nieuwe werknemers organiseren …

106 Andere leden HL: eventueel overleg met directeur en LPA => inventarisatie risico’s en de RA eventueel GPP en JAP mee helpen opstellen meewerken aan uitvoering GPP en JAP opdrachten / taken aangegeven in het GPP en JAP uitvoeren bijscholing inzake veiligheid, welzijn volgen.

107 Preventieadviseur Adviseert het welzijnsbeleid De verantwoordelijkheid voor de opvolging van de adviezen van de PA berust bij: WG HL en niet bij de PA! De PA neemt enkel zelf maatregelen als: er ernstig gevaar dreigt én geen lid van de HL aanwezig is.

108 RPA LPA PAPA

109 De werknemer voert instructies uit meldt gevaar, gebreken van veiligheid en bescherming onmiddellijk aan de directeur en / of LPA stelt aanvullende reglementen voor vaklokalen, stages, studiereizen, … op leert veilige en gezonde handelswijzen aan => geïntegreerd in lessen of via speciale projecten. respecteert de wet rond pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag op het werk …

110 De leerlingen Leven veiligheidsvoorschriften en instructies na Bespreken problemen inzake veiligheid, gezondheid en milieu …

111 De ouders: Leven veiligheidsvoorschriften en instructies na Bespreken problemen inzake veiligheid, gezondheid en milieu Veiligheid, gezondheid en milieu is een agendapunt op vergaderingen ouderraad. …

112 Zich akkoord verklaren Advies uitbrengen Verzoeken formuleren Voorstellen formuleren Opvolging geven Contacten onderhouden Opleiding krijgen Informatie verkrijgen

113 EDPBW => IDEWE

114 Firma brandblussers Brandweer CV-installateur Controleur stookoliereservoirs Keuringsorganisme elektriciteit (HS-LS) Keuringsorganisme liften Overheid FAVV CLB

115 Wet van 4 augustus 1996 Toezicht op h et welzijn op het werk.

116 Arbeidsinspectie Inspectie ministerie onderwijs

117 Opdracht: Het waarborgen van de naleving op het beleid inzake wet welzijn op het werk in Privésector Openbare sector Door het vervullen van een Adviserende Preventieve Repressieve taak Controleren van toepassingen wet welzijn Opstellen van PV bij inbreuken

118 Heeft ongehinderde toegang tot de ondernemingen / instellingen !

119 Schooldoorlichtingen: Niet enkel pedagogisch Ook controle aspecten veiligheid, hygiëne en bewoonbaarheid van de school Functie: Signaalgever in het kader van een totaal veiligheidszorgbeleid.

120 Nog vragen???


Download ppt "04 augustus 1996 › Kaderwetgeving 27 maart 1998 › KB › Uitvoeringsbesluit van de Wet op Welzijn."

Verwante presentaties


Ads door Google