De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welzijnsbeleid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welzijnsbeleid."— Transcript van de presentatie:

1 Welzijnsbeleid

2 Wet welzijn… 27 maart 1998 04 augustus 1996 Kaderwetgeving KB
Uitvoeringsbesluit van de Wet op Welzijn

3 Multidisciplinaire aanpak van preventie
Iedere onderneming voert een geïntegreerd beleid inzake: arbeidsomstandigheden schoolbeleid welzijn

4 Verplichtingen werkgever …
Preventieve acties opnemen om de risico’s in de onderneming (school) => uit te schakelen => of te beperken

5 OZCS Vorselaar KB 27 maart 1998 (uitvoeringsbesluit van Wet op Welzijn) past volledig in het algemeen beleid OZCS welzijn van werknemers welzijn van leerlingen

6 Prevor Impuls van het beleidsteam
Overkoepelende IDPBW (Interne Dienst voor Preventie en Bescherming) Prevor = PREventie VORselaar

7 Wet op Welzijn => zinvol?
Incident Arbeidsongeval (AO) Ongewenste gebeurtenis DUS: Beleid voeren om tot een aanvaardbaar veiligheidsniveau te komen.

8 Motieven om aan veiligheid te doen…
Menselijke motieven AO = verwondingen WN = menselijk leed

9 Motieven om aan veiligheid te doen…
Sociale motieven mens is een sociaal wezen getroffen werknemer (WN) = slachtoffer familie, vrienden, collega’s lijden of ondergaan eveneens de negatieve gevolgen

10 Motieven om aan veiligheid te doen…
Economische motieven materiële schade bij ongeval verzekering B.A. franchise wordt gedragen door de werkgever (WG) verzekering arbeidsongevallen af te sluiten door werkgever (WG) medische kosten loonverlies t.g.v. onbeschikbaarheid getroffen werknemer (WN)

11 Motieven om aan veiligheid te doen…
Wettelijke motieven de werkgever (WG) de hiërarchische lijn (HL) de werknemer (WN) zijn wettelijk verplicht om een groot aantal veiligheidsmaatregelen toe te passen. De reglementeringen zijn vervat in: Burgerlijk wetboek Strafwetboek

12 Wettelijke motieven… Burgerlijk wetboek
Iedereen wordt geacht de nodige voorzorgen te nemen om schade aan de medeburger te voorkomen.

13 Wettelijke motieven… Strafwetboek ARAB – CODEX
Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming

14 Wettelijke motieven… Strafwetboek ARAB – CODEX
basisreglementering omtrent: veiligheid in een onderneming/instelling gezondheid De bestaande reglementering die tot 1993 volledig vervat was in het ARAB was aan een volledige herziening toe, wat geleid heeft tot de totstandkoming van de Codex over het welzijn op het werk.

15 Codex Nieuwe publicatie verwacht in 2012.

16 ARAB - CODEX… Voorbeeld:
Titel II: Algemene bepalingen betreffende de arbeidshygiëne alsmede de veiligheid en de gezondheid van de arbeiders Hoofdstuk II: Bepalingen betreffende de hygiëne en de arbeidsplekken.

17 Wettelijke motieven… Strafwetboek: AREI Voorbeeld:
Algemeen Reglement Elektrische Installaties Voorbeeld: vijfjaarlijkse keuring elektrische laagspanning (LS) eendraadschema’s CE gekeurd materiaal uitvoeren van een risicoanalyse (RA)

18 Wettelijke motieven… Strafwetboek: KB’s Voorbeeld: MB’s
Koninklijke Besluiten Voorbeeld: KB betreffende de veiligheid van speeltoestellen (21 maart 2001) MB’s Ministeriële Besluiten

19 Wettelijke motieven… Strafwetboek: KB’s en MB’s
De WET WELZIJN is een kaderwet Er worden enkel algemene fundamentele zaken behandeld. De KB’s en MB’s worden beschouwd als de concrete invulling van deze kaders.

20 Wettelijke motieven… Strafwetboek: Vlarem I & II
Vlaams reglement milieubescherming Deze milieuverplichtingen bevatten ook heel wat veiligheids- en gezondheidsverplichtingen die de WN kunnen beïnvloeden. Voorbeeld: opslag gevaarlijke producten milieuvergunning

21 Wettelijke motieven… Contractuele verplichtingen
Contracten sluiten om: patrimonium en voortbestaan te waarborgen. Voorbeeld: brandverzekering productaansprakelijkheid

22 Juridische motieven… Strafrechtelijke aansprakelijkheid
De veiligheids- en gezondheidswetgeving (ARAB en andere) behoren tot het strafrecht. Bij niet naleving: oplopen van straffen

23 Juridische motieven… Burgerlijke aansprakelijkheid
De schade die men aan andere burgers berokkent, dient men te vergoeden.

24 Imago… Vele ongevallen in een bedrijven zorgen voor: slecht imago

25 Betreffende het welzijn van de werknemers op het werk.
Wet welzijn Wet van 4 augustus 1996 Betreffende het welzijn van de werknemers op het werk.

26 7 welzijnsdomeinen Arbeidsveiligheid
Bescherming van de gezondheid van de WN op het werk Psychosociale belasting veroorzaakt door het werk waaronder inzonderheid geweld, pesterijen en ongewenst gedrag op het werk Ergonomie

27 7 welzijnsdomeinen Arbeidshygiëne Verfraaiing van de werkplaatsen
Maatregelen van de onderneming inzake leefmilieu, wat betreft hun invloed op bovenstaande punten

28 De wet is van toepassing op:
De werkgever

29 WERKGEVER - WG

30 Werkgever… = een natuurlijk persoon of rechtspersoon
die onder zijn gezag personen tewerkstelt Schoolbesturen (SB) zijn de WG in het onderwijs Vroeger ook inrichtende machten (IM) genoemd. Het ministerie van onderwijs is NIET de WG van de personeelsleden van de scholen. Opmerking: de begrippen “school” en “scholengemeenschap” bestaan niet voor de welzijns-wetgeving.

31 Werkgever… In het katholiek onderwijs is het SB steeds een vereniging zonder winstoogmerk (vzw). Bijvoorbeeld: OZCS Noord-Kempen vzw OZCS Midden-Kempen vzw OZCS Zuid-Kempen vzw OZCS Zuid-Antwerpen vzw OZCS Keerbergen vzw OZCS West-Brabant vzw

32 WERKNEMER - WN

33 Werknemers in gesubsidieerd onderwijs:
Gesubsidieerd personeel Niet-gesubsidieerd personeel Gelijkgestelde werknemers

34 Gesubsidieerd personeel
directeur, adjunct-directeur, coördinator DBSO, technisch adviseur-coördinator (TAC), technisch adviseur (TA), internaat beheerder,… kleuteronderwijzer, onderwijzer, leermeester LO, leraar, leraar ASV, godsdienstleraar,… opvoeder, administratief medewerker,… ergotherapeut, kinesitherapeut, logopedist, arts, orthopedagoog, psycholoog, maatschappelijk werker,…

35 Niet-gesubsidieerd personeel
Meesters-, vak- en dienstpersoneel: poetspersoneel onderhoudspersoneel klusjesman Andere contractuelen bijvoorbeeld via een bediendecontract: boekhouder ICT- coördinator

36 Gelijkgestelde werknemers
Sommige personen worden met werknemers gelijkgesteld wat de toepassing betreft van : Wet welzijn Codex - ARAB Bijvoorbeeld: Leerlingen die een vorm van arbeid verrichten stagiairs

37 Leerlingen die op school een vorm van arbeid verrichten
Dit geldt tijdens praktijkvakken (PV) in BSO en TSO Het SB is voor deze gelijkgestelde WN de gelijkgestelde WG.

38 Stagiairs = leerlingen van de school gaan op stage in een bedrijf of instelling = studenten van universiteit, hogeschool of CVO komen op stage in de school als leraar

39 Stagiairs Opmerking: Leerlingen die een kijkstage of observatiestage, of snuffelstage uitvoeren zijn geen stagiairs en dus gelijkgestelde WN omdat ze geen vorm van arbeid verrichten. Werkplekleren: Deze leerlingen zijn strikt genomen geen gelijkgestelde WN => vorm van arbeid wordt buiten de school verricht Deze leerlingen zijn geen stagiairs om hun arbeid niet in gelijkaardige omstandigheden als de gewone WN verrichten

40 Hiërarchische lijn - HL

41 Hiërarchische lijn… = alle leidinggevenden binnen de scholen van het schoolbestuur Leidinggevend= gezag uitoefenen over 1 of meerdere werknemers of gelijkgestelde werknemers Voorbeeld: directeur, adjunct-directeur TAC, TA stagebegeleider, stage-coördinator internaatbeheerder,

42 Administratief medewerker
HL op school… SB Directie Leraar Leraar-stagiair Administratief medewerker Klusjesman

43 Administratief medewerker
HL op school… SB Directie Leraar Leraar-stagiair Administratief medewerker Klusjesman

44 HL op school… SB Leraar Directie TAC

45 HL op school… SB Leraar Directie TAC

46 HL op school… SB Directie Adjunct - directeur TAC Leraar AV
Leerlingen AV Leraar PV Leerlingen PV

47 HL op school… SB Directie Adjunct - directeur TAC Leraar AV
Leerlingen AV Leraar PV Leerlingen PV

48 De wet is van toepassing op:
De Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPBW)

49 De wet is van toepassing op:
De Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk (EDPBW)

50 De wet is van toepassing op:
De Comité voor Preventie en Bescherming op het werk (CPBW)

51 Verantwoordelijkheid
Krachtens Art. 81: De WG, zijn lasthebbers of aangestelden zijn: Strafbaar als men de bepalingen van de wet of de uitvoeringsbesluiten heeft overtreden. Het SB draagt de eindverantwoordelijkheid.

52 Uitvoeringsbesluiten…
De uitvoering van de wet van 4 augustus 1996 wordt geregeld in volgende KB’s: KB 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake welzijn van WN bij de uitvoering van hun werk: Invoeren van een dynamisch risicobeheersingssysteem (DRBS) Inzetten van de HL Informatie en vorming van personeel en leerlingen Maatregelen bij noodsituaties Maatregelen in geval van een arbeidsongeval (AO) Documentatie moet bijgehouden worden.

53 Uitvoeringsbesluiten – KB 27 maart 1998 - DRBS
Het SB legt het beleid vast: Dynamisch Risico Beheersingssysteem (DRBS) = vooropgestelde systeembenadering = structurele planmatige aanpak van preventie = geheel van bepalingen of maatregelen die genomen worden binnen een school / SB om beroepsrisico’s te voorkomen of te verminderen.

54 Uitvoeringsbesluiten – KB 27 maart 1998 - DRBS
Vertaling in: Globaal PreventiePlan – GPP 5 jaar Jaarlijks ActiePlan – JAP 1 jaar

55 Uitvoeringsbesluiten – KB 27 maart 1998 - DRBS
Dynamisch = evalueren en aanpassen Risicoanalyse (RA) GPP (5 jaar) JAP Preventiemaatregelen (uitvoering beleid)

56 Uitvoeringsbesluiten – KB 27 maart 1998 – Inzetten HL
Leden van de HL dienen elk binnen hun bevoegdheid en op hun niveau, het welzijnsbeleid van het SB uit te voeren. De leden worden bijgestaan door de preventieadviseur (PA)

57 Uitvoeringsbesluiten – KB 27 maart 1998 – Informatie en vorming van WN.
SB geeft aan leden HL en aan WN alle informatie aangaande: risico’s en preventiemaatregelen bij uitvoering van hun taak noodprocedures EHBO brandbestrijding evacuatie

58 Uitvoeringsbesluiten – KB 27 maart 1998 – Informatie en vorming van WN.
Het SB zorgt voor een programma kosteloze vorming (rekening houdend met GPP) onderzoekt de bekwaamheid van de WN (vooraleer de taken worden uitgedeeld) zorgt voor voldoende en aangepaste vorming voor elke WN (speciaal gericht op zijn functie) zorgt ervoor dat alleen WN die passende instructies hebben ontvangen, toegang hebben tot zones met ernstige en specifieke gevaren.

59 Uitvoeringsbesluiten – KB 27 maart 1998 – Maatregelen bij noodsituaties.
Het SB stelt een intern noodplan op met: alle informatie en instructies m.b.t. maatregelen in geval van nood alarm- en communicatiesysteem veiligheidsoefeningen handelingen te stellen bij evacuatie handelingen te stellen bij EHBO middelen voor eerste verzorging

60 Uitvoeringsbesluiten – KB 27 maart 1998 – Maatregelen bij AO.
Het SB verwittigt bij een ernstig ongeval de inspecteur arbeidsveiligheid en de eigen EDPBW (IDEWE) zorgt ervoor dat er een arbeidsongevallensteekkaart wordt opgemaakt door IDPBW stuurt hiervan een afschrift aan het departement belast met het medisch onderzoek bewaart de arbeidsongevallensteekkaarten

61 Uitvoeringsbesluiten – KB 27 maart 1998 – Documentatie.
Het SB: houdt documentatie i.v.m. welzijn, milieu, … bij stelt deze ter beschikking van het CPBW of de IDPBW

62 Uitvoeringsbesluiten…
De uitvoering van de wet van 4 augustus 1996 wordt geregeld in volgende KB’s: KB 27 maart 1998 betreffende de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk (IDPBW): Oprichten van een IDPBW. Opdrachten / taken van de IDPBW De organisatie en werking van de IDPBW Het statuut van de preventieadviseur (PA)

63 Uitvoeringsbesluiten – KB 27 maart 1998 – IDPBW oprichten
Elk SB is verplicht een interne dienst op te richten. Binnen deze dienst is er minstens 1 PA werkzaam. Ook andere disciplines kunnen binnen de IDPBW werkzaam zijn => vertrouwenspersoon.

64 Uitvoeringsbesluiten – KB 27 maart 1998 – IDPBW oprichten
Scholen van Vorselaar = Ondernemingen met klein risico = scholen zonder nijverheidsonderwijs.

65 Uitvoeringsbesluiten – KB 27 maart 1998 – IDPBW oprichten
Het SB kan opgedeeld worden in 1 of meerdere technische bedrijfseenheden (TBE). Binnen elke TBE wordt: een afdeling van de IDPBW opgericht een CPBW verkozen minstens 1 PA aangesteld.

66 Uitvoeringsbesluiten – KB 27 maart 1998 – IDPBW oprichten
vzw OZCS Noord-Kempen 17 scholen vzw OZCS Midden-Kempen 18 scholen vzw OZCS Zuid-Kempen 14 scholen 1 internaat vzw OZCS Zuid-Antwerpen 18 scholen vzw OZCS Keerbergen 17 scholen vzw OZCS West-Brabant 16 scholen

67 Uitvoeringsbesluiten – KB 27 maart 1998 – IDPBW oprichten
Verscheidene schoolbesturen kunnen samen een gemeenschappelijke interne dienst (GIDPBW) oprichten. = regionale samenwerking bevorderen

68 Uitvoeringsbesluiten – KB 27 maart 1998 – IDPBW oprichten
vzw OZCS Noord-Kempen 17 scholen vzw OZCS Midden-Kempen 18 scholen vzw OZCS Zuid-Kempen 14 scholen 1 internaat vzw OZCS Zuid-Antwerpen 18 scholen vzw OZCS Keerbergen 17 scholen vzw OZCS West-Brabant 16 scholen

69 Uitvoeringsbesluiten – KB 27 maart 1998 – GIDPBW oprichten
vzw OZCS Noord-Kempen 17 scholen vzw OZCS Midden-Kempen 18 scholen vzw OZCS Zuid-Kempen 14 scholen 1 internaat vzw OZCS Zuid-Antwerpen 18 scholen vzw OZCS Keerbergen 17 scholen vzw OZCS West-Brabant 16 scholen

70 Uitvoeringsbesluiten – KB 27 maart 1998 – (G)IDPBW opdrachten/taken
De te vervullen functies om een bepaald doel te bereiken. Taken: Activiteiten die moeten verricht worden om de opdracht te kunnen vervullen.

71 Uitvoeringsbesluiten – KB 27 maart 1998 – IDPBW organisatie/werking
Geïntegreerde aanpak van verschillende vaardigheden op gebied van de welzijnsdomeinen: Arbeidsveiligheid Bescherming van de gezondheid van de WN op het werk Psychosociale belasting veroorzaakt door het werk waaronder inzonderheid geweld, pesterijen en ongewenst gedrag op het werk Ergonomie Arbeidshygiëne Verfraaiing van de werkplaatsen Maatregelen van de onderneming inzake leefmilieu, wat betreft hun invloed op bovenstaande punten

72 Uitvoeringsbesluiten – KB 27 maart 1998 – IDPBW opdrachten/taken
De IDPBW moet kunnen aantonen dat de dienst over de vereiste bekwaamheden beschikt om de opdrachten te kunnen uitvoeren.

73 Uitvoeringsbesluiten – KB 27 maart 1998 – IDPBW PA
Alle leden van de IDPBW, belast met bepaalde opdrachten van de interne dienst, worden preventieadviseurs (PA) genoemd.

74 Uitvoeringsbesluiten – KB 27 maart 1998 – IDPBW opleiding PA
Preventieadviseur: Niveau III - basiskennis Niveau II Niveau I

75 Uitvoeringsbesluiten – KB 27 maart 1998 – IDPBW opleiding PA
Vereist opleidingsniveau van PA wordt bepaald door: Het aantal WN’s van het SB Inclusief lln die een vorm van arbeid verrichten De aanwezige risico’s Door deze parameters worden de schoolbesturen ingedeeld in groep A, B, C of D.

76 Uitvoeringsbesluiten – KB 27 maart 1998 – IDPBW opleiding PA
Aantal WN 1-19 20-199 + 1000 Ondernemingen met klein risico D C B A Groep Leiding Andere A Niveau I Niveau II B Niveau III (basiskennis) C D Geen specifieke vorming

77 Uitvoeringsbesluiten – KB 27 maart 1998 – IDPBW PA’s in onze scholen
Niveau Aantal Benaming Vorselaar Afkorting Niveau I 1 Regionale preventieadviseur RPA Niveau II 5 Niveau III (basiskennis) In elke school (minstens 1) Lokale preventieadviseur LPA

78 Uitvoeringsbesluiten – KB 27 maart 1998 – IDPBW statuut PA
PA’s hebben een apart statuut. Opdracht vervullen in volledige onafhankelijkheid ten overstaan van het SB en de WN. Behoort dus niet tot een werkgeversdelegatie of werknemersdelegatie (OR – LOC – CPBW - …) De PA mag geen enkel nadeel ondervinden van zijn activiteiten als PA.

79 Uitvoeringsbesluiten…
De uitvoering van de wet van 4 augustus 1996 wordt geregeld in volgende KB’s: KB 27 maart 1998 betreffende de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk (EDPBW):

80 Uitvoeringsbesluiten – KB 27 maart 1998 – EDPBW
Het SB moet/kan(soms) beroep doen op (erkende) externe diensten voor preventie en bescherming op het werk. Het SB kiest zelf welke externe dienst. Voor onze scholen is dit IDEWE. Alle scholen van hetzelfde SB moeten bij dezelfde externe dienst aangesloten zijn.

81 Uitvoeringsbesluiten – KB 27 maart 1998 – EDPBW structuur
Afdeling risicobeheersing: Arbeidsveiligheid Ergonomie Arbeidshygiëne Toxicologie Psychosociale belasting Leefmilieu (m.b.t. de arbeidsomstandigheden) Afdeling medisch toezicht Preventieadviseur - arbeidsgeneesheer

82 Uitvoeringsbesluiten – KB 27 maart 1998 – EDPBW en geneeskunde
EDPBW doet geen: curatieve geneeskunde taak van behandelende artsen huisarts – ziekenhuis controle geneeskunde taak van controlerende artsen Mensura Absenteïsme preventieve gezondheidszorg leerlingen taak van CLB-arts

83 Uitvoeringsbesluiten – KB 27 maart 1998 – EDPBW - taken
Het takenpakket inzake preventie en bescherming wordt verdeeld tussen: IDPBW EDPBW Wat de interne dienst niet zelf kan doen, moet de externe dienst doen. De taakverdeling wordt vastgelegd in het identificatiedocument.

84 Uitvoeringsbesluiten…
De uitvoering van de wet van 4 augustus 1996 wordt geregeld in volgende KB’s: KB 27 maart 1998 tot wijziging en opheffing van diverse bepalingen van het Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming (ARAB)

85 Uitvoeringsbesluiten…
De uitvoering van de wet van 4 augustus 1996 wordt geregeld in volgende KB’s: KB 3 mei 1999 betreffende de opdrachten en de werking van de Comités voor Preventie en Bescherming op het werk (CPBW)

86 Uitvoeringsbesluiten – KB 27 maart 1998 – CPBW
Vanaf 50 WN – te tellen binnen het SB. Indien geen CPBW taken vervuld door: ofwel LOC ofwel vakbondsdelegatie ofwel het personeel zelf (= rechtstreekse participatie) CPBW vergadert maandelijks

87 Uitvoeringsbesluiten – KB 27 maart 1998 – CPBW - leden
CPBW is paritair samengesteld delegatie werknemers delegatie werkgevers daarnaast niet - stemgerechtigden.

88 Uitvoeringsbesluiten – KB 27 maart 1998 – CPBW - leden
CPBW is paritair samengesteld delegatie werknemers verkozen door alle personeelsleden ( vierjaarlijkse sociale verkiezingen => 2012) leden minstens 18 jaar en geen 65 jaar oud geen leden van HL

89 Uitvoeringsbesluiten – KB 27 maart 1998 – CPBW - leden
CPBW is paritair samengesteld delegatie werkgevers aangewezen door SB bestaat uit leidinggevenden die bevoegd zijn om het SB te verbinden ondernemingshoofd is in principe voorzitter van het CPBW werkgeversdelegatie is nooit groter dan werknemersdelegatie

90 Uitvoeringsbesluiten – KB 27 maart 1998 – CPBW - leden
CPBW is paritair samengesteld Niet-stemgerechtigde leden Interne preventieadviseur is GEEN lid van CPBW verzorgt wel het secretariaat van het CPBW uitnodiging agenda verslag Preventieadviseur – arbeidsgeneesheer Externe deskundigen Op vraag van werknemersdelegatie Met akkoord van en op kosten van de WG

91 Uitvoeringsbesluiten…
De uitvoering van de wet van 4 augustus 1996 wordt geregeld in volgende KB’s: KB 11 juli 2002 bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag. KB 17 mei 2007 psychosociale belasting veroorzaakt door het werk

92 In de Vorselaarse scholen...
Wet welzijn Wet van 4 augustus 1996 In de Vorselaarse scholen...

93 Structuur in onze scholen…

94 Structuur in onze scholen…
Koepel vzw Onderwijsinrichtingen Zusters der Christelijke Scholen (OZCS) Regio’s Basisscholen, kleuterscholen, lagere scholen, secundaire scholen

95 Structuur in onze scholen…
Per regio: Afgevaardigd bestuurder (AB) Regionale preventieadviseur (RPA) Lokale preventieadviseur (LPA) per school

96 Structuur in onze scholen…
6 RPA’s + Afgevaardigde beleidsteam PREVOR

97 Structuur in onze scholen…
Overkoepelend voor alle regio’s: Overkoepelende preventieadviseur psychosociale aspecten (PAPA of PAPSY) Overkoepelende vertrouwenspersoon (VTP)

98 Structuur in onze scholen…
Opleiding PA’s: RPA’s: niveau II en niveau I LPA’s: niveau III – basiskennis opmerking: < 20 personeelsleden per school => geen specifieke vorming

99 Structuur in onze scholen…
Vrijgestelde uren voor LPA: Kleuter, lagere of basisscholen < 20 personeelsleden: directeur kan LPA zijn Kleuter, lagere of basisscholen > 20 personeelsleden: LPA 2 uren beleidsondersteuning Secundaire scholen: LPA 4 uren (BPT/TA of TAC/ondersteunend personeel)

100 Structuur in onze scholen…
Vrijgestelde uren voor RPA: Er wordt gestreefd naar een voltijdse opdracht.

101 Betrokkenen in onze scholen…
SB is eindverantwoordelijke. Taken worden verdeeld => HL Rol van directeur is essentieel Personeel, leerlingen en ouders zijn eveneens betrokken in het welzijnsbeleid.

102 Betrokkenen in onze scholen…
Het welzijnsbeleid heeft enkel kans op slagen als het gedragen wordt door alle geledingen van de school!

103 Betrokkenen in onze scholen… SB
Verantwoordelijkheid SB bepaalt het welzijnsbeleid stelt de beleidsverklaring op ondertekent de beleidsverklaring organiseert verkiezingen CBPW’s stelt de RPA en PAPA aan legt opdrachten / taken EDPBW vast – ondertekent het contract neem maatregelen bij grote risico’s is aansprakelijk

104 Betrokkenen in onze scholen… HL
Directeur voert het welzijnsbeleid uit ondertekent de beleidsverklaring organiseert EHBO – maakt en houdt evacuatieplannen en noodplannen operationeel ziet erop toe dat de leden van de HL en de personeelsleden de opgelegde opdrachten / taken uit het GPP of JAP uitvoeren moedigt vorming van het personeel inzake veiligheid, gezondheid en milieu aan is aansprakelijk

105 Betrokkenen in onze scholen… HL
Directeur: werkgever adviseren inzake risicobeheersing ongevallen en incidenten onderzoeken en voorstellen formuleren om deze te voorkomen arbeidsmiddelen, CBM’s en PBM’s (laten) controleren tijdig advies inwinnen van de interne dienst taken verdelen in functie van bekwaamheid en opleiding van werknemers waken over naleving instructies nagaan of werknemers inlichtingen begrijpen en toepassen onthaal van nieuwe werknemers organiseren

106 Betrokkenen in onze scholen… HL
Andere leden HL: eventueel overleg met directeur en LPA => inventarisatie risico’s en de RA eventueel GPP en JAP mee helpen opstellen meewerken aan uitvoering GPP en JAP opdrachten / taken aangegeven in het GPP en JAP uitvoeren bijscholing inzake veiligheid, welzijn volgen.

107 Betrokkenen in onze scholen… PA
Preventieadviseur Adviseert het welzijnsbeleid De verantwoordelijkheid voor de opvolging van de adviezen van de PA berust bij: WG HL en niet bij de PA! De PA neemt enkel zelf maatregelen als: er ernstig gevaar dreigt én geen lid van de HL aanwezig is.

108 Betrokkenen in onze scholen… PA
RPA LPA PAPA

109 Betrokkenen in onze scholen… WN
De werknemer voert instructies uit meldt gevaar, gebreken van veiligheid en bescherming onmiddellijk aan de directeur en / of LPA stelt aanvullende reglementen voor vaklokalen, stages, studiereizen, … op leert veilige en gezonde handelswijzen aan => geïntegreerd in lessen of via speciale projecten. respecteert de wet rond pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag op het werk

110 Betrokkenen in onze scholen… lln
De leerlingen Leven veiligheidsvoorschriften en instructies na Bespreken problemen inzake veiligheid, gezondheid en milieu

111 Betrokkenen in onze scholen… ouders
De ouders: Leven veiligheidsvoorschriften en instructies na Bespreken problemen inzake veiligheid, gezondheid en milieu Veiligheid, gezondheid en milieu is een agendapunt op vergaderingen ouderraad.

112 Betrokkenen in onze scholen… CPBW
Zich akkoord verklaren Advies uitbrengen Verzoeken formuleren Voorstellen formuleren Opvolging geven Contacten onderhouden Opleiding krijgen Informatie verkrijgen

113 Betrokkenen in onze scholen… IDEWE
EDPBW => IDEWE

114 Betrokkenen in onze scholen… andere externen
Firma brandblussers Brandweer CV-installateur Controleur stookoliereservoirs Keuringsorganisme elektriciteit (HS-LS) Keuringsorganisme liften Overheid FAVV CLB

115 Toezicht op het welzijn op het werk.
Wet welzijn Wet van 4 augustus 1996 Toezicht op het welzijn op het werk.

116 Toezicht op het welzijn op het werk
Arbeidsinspectie Inspectie ministerie onderwijs

117 Toezicht op het welzijn op het werk - arbeidsinspectie
Opdracht: Het waarborgen van de naleving op het beleid inzake wet welzijn op het werk in Privésector Openbare sector Door het vervullen van een Adviserende Preventieve Repressieve taak Controleren van toepassingen wet welzijn Opstellen van PV bij inbreuken

118 Toezicht op het welzijn op het werk - arbeidsinspectie
Heeft ongehinderde toegang tot de ondernemingen / instellingen !

119 Toezicht op het welzijn op het werk – inspectie ministerie onderwijs
Schooldoorlichtingen: Niet enkel pedagogisch Ook controle aspecten veiligheid, hygiëne en bewoonbaarheid van de school Functie: Signaalgever in het kader van een totaal veiligheidszorgbeleid.

120 Nog vragen???


Download ppt "Welzijnsbeleid."

Verwante presentaties


Ads door Google