De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Naar een versterkt kader voor beleidsgericht onderwijsonderzoek Oktober 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Naar een versterkt kader voor beleidsgericht onderwijsonderzoek Oktober 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Naar een versterkt kader voor beleidsgericht onderwijsonderzoek Oktober 2015

2 Situering Jarenlange traditie in financiering en opvolging van onderzoek en ontwikkeling i.f.v. de beleidsvoorbereiding en –evaluatie Onderzoek gekaderd in breder kennisbeleid Niet alleen kennisproductie, maar ook kennistoepassing Aantal uitdagingen die niet meer beantwoord kunnen worden binnen huidig kader + stopzetten steunpunten beleidsgericht onderzoek Focus is beleidsgericht onderzoek, over praktijkgericht onderzoek komt andere conceptnota

3 Kennisbeleid – algemene doelstelling “Binnen het departement Onderwijs en Vorming de ondersteuning, voorbereiding en evaluatie van het onderwijsbeleid op basis van betrouwbare en valide kennis mogelijk maken”. Waar staat kennisbeleid voor: Evidence informed beleid Antwoorden vinden op kennisvragen, zowel proactief (ex ante) als ex post (gekaderd in PDCA). Gelinkt aan beleidsagenda, maar met brede, open blik Niet alleen via wetenschappelijk onderzoek, maar ook door het verzamelen van inzichten, kennis, opinies en belevingen van mensen uit de onderwijspraktijk Subsidiariteit ook toegepast op valorisatie van kennis

4 Pijlers van huidige beleidsgericht onderwijsonderzoek OBPWO Internationaal vergelijkend onderzoek (bijv. PISA, PIAAC, TALIS, …) Beleidsevaluatie (bijv. werkingsmiddelen, engagementsverklaring, … ) Ontwikkeling van instrumenten (bijv. Toolkit breed evalueren; capaciteitsmonitor, …) VLOR-reviews Steunpunt Peilingen & Toetsontwikkeling Steunpunt Studie- en schoolloopbanen Ander kortlopend onderzoek (bijv. leerlingenvervoer, …) PIEO-monitor

5 Uitdagingen en doelstellingen nieuw onderzoekskader (1) Een betere aansluiting realiseren van het beleidsgericht onderwijsonderzoek op de beleidsagenda van de Vlaamse Regering en de minister van Onderwijs Het bestendigen van het lopende longitudinaal cohorteonderzoek en het creëren van een stabiel kader voor dergelijk onderzoek in de toekomst. Boeken van efficiëntiewinsten om de beperktere middelen voor beleidsgericht onderzoek op te vangen

6 Uitdagingen en doelstellingen nieuw onderzoekskader (2) Het tegengaan van de innovatieparadox door meer doelgericht in te zetten op de valorisatie van onderzoeksresultaten naar alle beleidsniveaus Een kader voor beleidsgericht onderzoek creëren dat stabiel, doch wendbaar en flexibel is en garantie biedt op een hoger kwaliteit Het bieden van een stabiel kader dat beleid op langere termijn door onderzoeksinstellingen mogelijk maakt en capaciteitsopbouw toelaat

7 Leidende principes 1.Strategisch: door beleidsvragen gericht onderzoek, ingepast in de beleidscyclus 2.Evenwichtig: diversiteit aan onderzoeken i.f.v. de beleidsvragen 3.Gecoördineerd i.f.v. efficiëntiewinsten 4.Gedragen: maximale betrokkenheid van beleidsmakers en stakeholders 5.Kwaliteitsvol: onderzoek d.m.v. een voor onderzoekers aantrekkelijk onderzoekskaders 6.Nuttig: benutting van kennis en inzichten uit onderzoek versterken

8 Nieuwe structuur voor beleidsgericht onderzoek Kennisbeleid Steunpunt Toets- ontwikkeling en peilingen Steunpunt Beleidsgericht onderwijs- onderzoek Internationaal vergelijkend onderzoek en projecten Indicatoren- constructie en monitoring

9 Wat moeten we doen? 1.Oprichting van een steunpunt voor Beleidsgericht Onderwijsonderzoek 2.Versterken van het kader voor valorisatie van resultaten onderzoek

10 Steunpunt Beleidsgericht Onderwijsonderwijszoek (1) Doelstellingen Een sterkere samenhang tussen het onderzoeksprogramma en beleidsprioriteiten van de minister Meer afstemming tussen bestaande kennis- en beleidsvragen en het onderzoek ernaar Versterken van de kwaliteit, beleidsrelevantie en bruikbaarheid van het onderzoek Reductie van administratieve belasting voor overheid en onderzoeksinstellingen Meer ruimte voor valorisatie van onderzoeksresultaten Structuur bieden voor het vrijwaren van longitudinaal en lange termijnonderzoek

11 Steunpunt Beleidsgericht Onderwijsonderwijszoek (2) Structuur Universitair steunpunt (cf steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen) Opdrachten van het steunpunt Beleidsgericht onderzoek geconcretiseerd in thematische onderzoekslijnen Verschillende onderzoeksvragen per thematische lijn Kennisaccumulatie Vrije ruimte om ad hoc vragen op te vangen Gunning Expertise en complementariteit van de indieners Kwaliteit, zowel van het wetenschappelijk onderzoek als van de valorisatie Efficiënte inzet van middelen en totale kostprijs

12 Steunpunt Beleidsgericht OnderwijsOnderwijszoek (3) Onderzoek met volgende kenmerken Gericht op beleidsondersteuning, maar met grote vrijheid voor onderzoekers naar formulering onderzoeksvragen en opzetten methodologie Allerhande onderzoekstypes: fundamenteel, ontwikkelings-, secundaire analyses, primaire dataverzameling, … Onderzoekers gedeeld eigenaar van de resultaten, overheid heeft gebruiksrecht Valorisatie Valorisatie wordt deel van de opdracht Inventarisatie van relevant onderwijsonderzoek Voorstel valorisatie in meerjarenplanning Wordt gunningscriterium Aansturing Globale stuurgroep voor strategische beslissingen Opvolgingsgroep per onderzoekslijn

13 Steunpunt Beleidsgericht OnderwijsOnderwijszoek (4) Looptijd Looptijd van 5 jaar Eerste cyclus van 1 juli 2016 t.e.m. 31 augustus 2020 Overgangsmaatregelen Verlenging werking steunpunt SSL met 6 maanden tot 30 juni 2016 LiSO tijdelijk opvangen via een O&O procedure en nadien integreren in steunpunt BOO

14 Valorisatie (1) Disseminatie & communicatie Toegankelijk maken van inzichten en kennis uit onderzoek via vulgariserende publicaties Maken van leesbare beleidssamenvatting voor elk onderzoek Kenniswerkers en beleidsmakers: vorming, kenniskringen en kennisnetwerken Anderen: studiedagen, middagsessies Luik onderwijsonderzoek op website van beleidsdomein O&V Eventuele ontsluiting via Mijn Onderwijs Circulariteit Doorbreken lineaire visie op kennisketen Meer gebruik maken van tussentijdse rapporten Optimaler gebruik beschikbare administratieve en wetenschappelijke data Meer inzetten van reviews en state-of-the-art-publicaties

15 Valorisatie (2) Beleidsmatige valorisatie Diversiteit in valorisatietrajecten Blijven inzetten op disseminatie Betere inzetten op integratie van de valorisatie van onderzoek en de expertiseontwikkeling en professionalisering van de beleidsondersteuning in DOV (vorming, kenniskringen, kennisnetwerken) Samenwerking met alle onderwijsactoren en kennisbenutting op al die niveaus Wetenschappelijke valorisatie Tussentijdse rapportage van resultaten mogelijk maken Engelstalige publicaties

16 Tijdskader Consultatie: oktober/december 2015 Oprichting en gunning steunpunt: oktober 2015 – juni 2016 Lancering oproep tot steunpunt: februari 2016 Voorzien start eerste cyclus steunpunt beleidsgericht onderwijsonderzoek: 1 juli 2016

17 Vragen?

18 Thematische onderzoekslijnen THEMALIJN 1: De lerende 1.a De loopbaan van de lerenden (leerplichtonderwijs/hoger onderwijs/volwassenonderwijs/levenslang leren) 1.b De lerende 1.c Curriculum THEMALIJN 2: De leraar THEMALIJN 3: Onderwijsinstelling en ondersteuningssysteem


Download ppt "Naar een versterkt kader voor beleidsgericht onderwijsonderzoek Oktober 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google