De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PROJECT HBO-SAM Vooronderzoek Disseminatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "PROJECT HBO-SAM Vooronderzoek Disseminatie"— Transcript van de presentatie:

1 PROJECT HBO-SAM Vooronderzoek Disseminatie
Martine Boschmans en Vera Pletincx 3 september 2009

2 Projectverloop Looptijd: april – augustus 2009
Aanvankelijke doelstelling Concept van visitatieproces HBO5-opleidingen Rolverdeling van de verschillende actoren Bepalen van de processtappen Bepalen van criteria voor visitatiecommissies Operationalisering van het accreditatiekader Raamwerk visitatiekader HBO5-opleidingen Afhankelijk van het opstellen van het accreditatiekader door NVAO – 15 juli 2009

3 Projectverloop Bijsturing van doelstellingen door klankbordgroep (vertegenwoordiging van decretale stuurgroep Volwassenenonderwijs, VLHORA, instellingen 4de graad Verpleegkunde, Onderwijsinspectie, Departement Onderwijs, Kabinet Onderwijs en NVAO) Maximale afstemming tussen de verschillende actoren beogen Oplijsten van de knelpunten tot afstemming door: gesprekken met de verschillende actoren (Onderwijsinspectie, VLHORA, NVAO) inventarisatie van operationele procedures Oplijsten van mogelijke ideeën tot afstemming Informatieverschaffing naar de vervolgprojecten Inventarisatie van bestaande relevante regelgeving Inventarisatie van beoordelingskaders

4 ProjectOUTPUT Regelgeving Decreet betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs (30 april 2009) Regelgeving buiten HBO-decreet Decreet betreffende het volwassenenonderwijs (15 juni 2007) Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs (30 april 2009) Decreet betreffende het onderwijs XIX (30 april 2009) Decreet betreffende de kwalificatiestructuur (30 april 2009)

5 ProjectOUTPUT Onderwijsinspectie Huidige visitatie-accreditatiestelsel
Beoordelingskaders en operationele procedures Onderwijsinspectie Gedifferentieerde doorlichting Onderzoek gecombineerd onderwijs Huidige visitatie-accreditatiestelsel Accreditatiestelsel bachelor- en masteropleidingen Onderwijsvisitaties bachelor- en masteropleidingen Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs Vlaanderen Associate Degrees in Nederland

6 ProjectOUTPUT Concept accreditatiekader bachelor- en masteropleidingen vanaf 2012 Concept accreditatiestelsel bachelor- en masteropleidingen Concept visitatiestelsel bachelor- en masteropleidingen Concept accreditatiekader HBO5-opleidingen/Associate Degrees

7 ProjectOUTPUT Inventarisatie knelpunten en kansen tot afstemming
Probleemstelling Inventarisatie knelpunten Mogelijke ideeën tot afstemming Informatietabel

8 PROBLEEMSTELLING CVO met secundaire opleidingen
+ HBO5-opleidingen + SLO Gedifferentieerde doorlichting Onderzoek gecombineerd onderwijs Visitatie van de SLO Programmatie HBO5-opleidingen: omvormingsdossier bij bestaande opleidingen of programmatieprocedure bij nieuwe opleidingen: toets nieuwe HBO5-opleiding en macrodoelmatigheid Opleidingsvisitatie voor elke HBO5-opleiding Accreditatie voor elke HBO5-opleiding Mogelijke sectorspecifieke erkenningen

9 PROBLEEMSTELLING Gedifferentieerde doorlichting
Instellingen met verschillende opleidingen secundair onderwijs en 4de graad verpleegkunde Gedifferentieerde doorlichting Programmatie HBO5-opleidingen: omvormingsdossier bij bestaande opleidingen of programmatieprocedure bij nieuwe opleidingen: toets nieuwe HBO5-opleiding en macrodoelmatigheid Opleidingsvisitatie voor elke HBO5-opleiding Accreditatie voor elke HBO5-opleiding

10 PROBLEEMSTELLING HBO5-opleiding gemeenschappelijk georganiseerd door een CVO en/of hogeschool en andere onderwijs- en opleidingsverstrekkers Confrontatie met andere beoordelingskaders (in tweede orde)

11 Inventarisatie knelpunten
Operationele uitrol en implementatie van gedifferentieerde doorlichting: Nog niet ten volle gerealiseerd voor CVO’s CVO’s met enkel HBO5-opleidingen of met enkel SLO Doorlichting? Controle erkenningsvoorwaarden door Onderwijsinspectie Gecombineerd onderwijs binnen HBO5-opleidingen Bevoegdheid onderwijsinspectie of taak visitatiecommissie? Betrokkenheid van cursisten in samenstelling van visitatiecommissie Werkbare omschrijving afnemend veld

12 Inventarisatie knelpunten
Commissie Hoger Beroepsonderwijs nog niet samengesteld Samenstelling en afvaardiging van het afnemend beroepenveld in de visitatiecommissie Invloed van verschillende beoordelingskaders op de interne kwaliteitszorg van instellingen/opleidingen Beoordelingskaders van NVAO in concept beschikbaar; nog geen visitatieprotocol voorhanden

13 Ideeën tot afstemming Erkenning van elkaars werkmethoden en output formeel bekrachtigen in procedures Samenstelling van visitatiecommissie zo efficiënt mogelijk, in zo weinig mogelijke stappen Afvaardiging van Onderwijsinspectie in de visitatiecommissies Afstemming van tijdspad Onderwijsinspectie en VLHORA/decretale stuurgroep Instellingsbrede kenmerken worden beoordeeld door de NVAO Instellingsbrede kenmerken worden beoordeeld door de Onderwijsinspectie Gebruik van output van visitatie/accreditatie PBA-opleidingen en HBO5-opleidingen

14 Informatietabel Doorlichting SO en CVO (vernieuwde CIPO-kader)
Verschillende beoordelingskaders Doorlichting SO en CVO (vernieuwde CIPO-kader) Instellingsevaluatie (concept NVAO 21 april 2009) Beoordelingskader HBO5-opleidingen (decreet) Visitatie PBA vóór 2012 (handleiding onderwijsvisitaties VLIR-VLHORA) Visitatie SLO (concept) Beperkte opleidingsbeoordeling (concept NVAO 21 april 2009) Associate Degrees in Nederland

15 Informatietabel Conceptkaders HBO5-opleidingen/Associate Degrees
Toetsingskader voor omgevormde AD-opleidingen Toetsingskader voor nieuwe AD-opleidingen Accreditatiekader voor bestaande AD-opleidingen Deze kaders werden opgesteld in een eerste conceptversie (15 juli 2009). Er volgen overlegmomenten met de verschillende betrokkenen vanaf september. Definitief kader wordt voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van de NVAO op 12 oktober 2009.

16 Besluit Er is reeds een weg afgelegd in het begrijpen en leren kennen van elkaars beoordelingskaders Er zijn verschillende actoren in dit proces wat de afstemming moeilijker maakt Beleidsmakers kunnen hiermee van start om de verschillende bevoegdheden en operationele procedures mogelijks meer af te stemmen

17 Veel succes…..


Download ppt "PROJECT HBO-SAM Vooronderzoek Disseminatie"

Verwante presentaties


Ads door Google