De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Martine Boschmans en Vera Pletincx 3 september 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Martine Boschmans en Vera Pletincx 3 september 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Martine Boschmans en Vera Pletincx 3 september 2009

2  Looptijd: april – augustus 2009  Aanvankelijke doelstelling Concept van visitatieproces HBO5-opleidingen ○ Rolverdeling van de verschillende actoren ○ Bepalen van de processtappen ○ Bepalen van criteria voor visitatiecommissies Operationalisering van het accreditatiekader ○ Raamwerk visitatiekader HBO5-opleidingen Afhankelijk van het opstellen van het accreditatiekader door NVAO – 15 juli 2009

3  Bijsturing van doelstellingen door klankbordgroep (vertegenwoordiging van decretale stuurgroep Volwassenenonderwijs, VLHORA, instellingen 4de graad Verpleegkunde, Onderwijsinspectie, Departement Onderwijs, Kabinet Onderwijs en NVAO) Maximale afstemming tussen de verschillende actoren beogen ○ Oplijsten van de knelpunten tot afstemming door: gesprekken met de verschillende actoren (Onderwijsinspectie, VLHORA, NVAO) inventarisatie van operationele procedures ○ Oplijsten van mogelijke ideeën tot afstemming Informatieverschaffing naar de vervolgprojecten ○ Inventarisatie van bestaande relevante regelgeving ○ Inventarisatie van beoordelingskaders

4  Regelgeving Decreet betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs (30 april 2009) Regelgeving buiten HBO-decreet ○ Decreet betreffende het volwassenenonderwijs (15 juni 2007) ○ Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs (30 april 2009) ○ Decreet betreffende het onderwijs XIX (30 april 2009) ○ Decreet betreffende de kwalificatiestructuur (30 april 2009)

5  Beoordelingskaders en operationele procedures Onderwijsinspectie ○ Gedifferentieerde doorlichting ○ Onderzoek gecombineerd onderwijs Huidige visitatie-accreditatiestelsel ○ Accreditatiestelsel bachelor- en masteropleidingen ○ Onderwijsvisitaties bachelor- en masteropleidingen ○ Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs Vlaanderen ○ Associate Degrees in Nederland

6 Concept accreditatiekader bachelor- en masteropleidingen vanaf 2012 ○ Concept accreditatiestelsel bachelor- en masteropleidingen ○ Concept visitatiestelsel bachelor- en masteropleidingen Concept accreditatiekader HBO5-opleidingen/Associate Degrees

7  Inventarisatie knelpunten en kansen tot afstemming Probleemstelling Inventarisatie knelpunten Mogelijke ideeën tot afstemming  Informatietabel

8  CVO met secundaire opleidingen + HBO5-opleidingen + SLO Gedifferentieerde doorlichting Onderzoek gecombineerd onderwijs Visitatie van de SLO Programmatie HBO5-opleidingen: omvormingsdossier bij bestaande opleidingen of programmatieprocedure bij nieuwe opleidingen: toets nieuwe HBO5-opleiding en macrodoelmatigheid Opleidingsvisitatie voor elke HBO5-opleiding Accreditatie voor elke HBO5-opleiding Mogelijke sectorspecifieke erkenningen

9  Instellingen met verschillende opleidingen secundair onderwijs en 4de graad verpleegkunde Gedifferentieerde doorlichting Programmatie HBO5-opleidingen: omvormingsdossier bij bestaande opleidingen of programmatieprocedure bij nieuwe opleidingen: toets nieuwe HBO5-opleiding en macrodoelmatigheid Opleidingsvisitatie voor elke HBO5-opleiding Accreditatie voor elke HBO5-opleiding

10  HBO5-opleiding gemeenschappelijk georganiseerd door een CVO en/of hogeschool en andere onderwijs- en opleidingsverstrekkers ● Confrontatie met andere beoordelingskad ers (in tweede orde)

11  Operationele uitrol en implementatie van gedifferentieerde doorlichting : Nog niet ten volle gerealiseerd voor CVO’s  CVO’s met enkel HBO5-opleidingen of met enkel SLO Doorlichting? Controle erkenningsvoorwaarden door Onderwijsinspectie  Gecombineerd onderwijs binnen HBO5-opleidingen Bevoegdheid onderwijsinspectie of taak visitatiecommissie?  Betrokkenheid van cursisten in samenstelling van visitatiecommissie  Werkbare omschrijving afnemend veld

12  Commissie Hoger Beroepsonderwijs nog niet samengesteld  Samenstelling en afvaardiging van het afnemend beroepenveld in de visitatiecommissie  Invloed van verschillende beoordelingskaders op de interne kwaliteitszorg van instellingen/opleidingen  Beoordelingskaders van NVAO in concept beschikbaar; nog geen visitatieprotocol voorhanden

13  Erkenning van elkaars werkmethoden en output formeel bekrachtigen in procedures  Samenstelling van visitatiecommissie zo efficiënt mogelijk, in zo weinig mogelijke stappen  Afvaardiging van Onderwijsinspectie in de visitatiecommissies  Afstemming van tijdspad Onderwijsinspectie en VLHORA/decretale stuurgroep  Instellingsbrede kenmerken worden beoordeeld door de NVAO  Instellingsbrede kenmerken worden beoordeeld door de Onderwijsinspectie  Gebruik van output van visitatie/accreditatie PBA-opleidingen en HBO5-opleidingen

14  Verschillende beoordelingskaders Doorlichting SO en CVO (vernieuwde CIPO-kader) Instellingsevaluatie (concept NVAO 21 april 2009) Beoordelingskader HBO5-opleidingen (decreet) Visitatie PBA vóór 2012 (handleiding onderwijsvisitaties VLIR-VLHORA) Visitatie SLO (concept) Beperkte opleidingsbeoordeling (concept NVAO 21 april 2009) Associate Degrees in Nederland

15 Conceptkaders HBO5-opleidingen/Associate Degrees ○ Toetsingskader voor omgevormde AD-opleidingen ○ Toetsingskader voor nieuwe AD-opleidingen ○ Accreditatiekader voor bestaande AD-opleidingen Deze kaders werden opgesteld in een eerste conceptversie (15 juli 2009). Er volgen overlegmomenten met de verschillende betrokkenen vanaf september. Definitief kader wordt voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van de NVAO op 12 oktober 2009.

16  Er is reeds een weg afgelegd in het begrijpen en leren kennen van elkaars beoordelingskaders  Er zijn verschillende actoren in dit proces wat de afstemming moeilijker maakt  Beleidsmakers kunnen hiermee van start om de verschillende bevoegdheden en operationele procedures mogelijks meer af te stemmen

17


Download ppt "Martine Boschmans en Vera Pletincx 3 september 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google