De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Loonruimte-overeenkomst Publieke sector 2015-2016 en de CAO VO Augustus – september 2015 Informatie-bijeenkomsten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Loonruimte-overeenkomst Publieke sector 2015-2016 en de CAO VO Augustus – september 2015 Informatie-bijeenkomsten."— Transcript van de presentatie:

1

2 Loonruimte-overeenkomst Publieke sector 2015-2016 en de CAO VO Augustus – september 2015 Informatie-bijeenkomsten

3 Wat stelt deze presentatie aan de orde Cao vo eind juni loonruimte-overeenkomst op 10 juli -Centrale-model -Uitgangspunten FNV -Inhoud op hoofdlijnen -Conclusie -Tijdlijn Hoe nu verder?

4 Decentraal sector-niveau Cao-overleg voortgezet onderwijs vastgelopen 30 juni 2015 overleg over stukgelopen onderhandelingen vo 06 juli 2015 Campagne voor betere cao voortgezet onderwijs 10 juli 2015

5 Centraal niveau Overleg tussen overheidswerkgevers en centrales van overheids- en onderwijspersoneel In dit geval: BZK, SZW,VNG, Sector Onderwijs, en FNV, CNV, VCP en AC

6 Werknemerszijde FNV CNV VCP ACOP 57% CCOOP 24% CMHF 9% AC 10% AOb CNVO Fvov

7 De eerste dagen van Juli Impasse aan diverse onderhandelingstafels (Rijk, Politie, Onderwijs en Rechterlijke Macht) In eerste instantie verkenning tussen kabinet en sociale partners. Overleg met kader FNV (dus ook AOb) over draagvlak. Groen licht van kader om verder te verkennen, mits voldaan wordt aan de 7 uitgangspunten (volgende slide). FNV geeft aan pas te willen onderhandelen, als er voldoende informatie wordt prijsgegeven om consequenties voor leden goed te kunnen doorgronden. Overige centrales sluiten ‘loonruimte-overeenkomst publieke sector 2015-2016’.

8 Uitgangspunten van de FNV 1.Voldoende tijd om achterban te raadplegen of dit een begaanbaar pad is. 2.Met uitzondering van pensioen, alle versoberingen van tafel. 3.Voor 2015 naast de incidentele € 500,- ook een structurele loonsverhoging. 4.De vrijval moet niet opnieuw hoeven te worden uitonderhandeld op de sectortafels, afspraken gelden voor alle sectoren. 5.Er moet een anti-flex agenda inzitten. 6.Nimmer een politiek opgelegde nullijn. 7.Reparatie 3 e jaar WW.

9 Inhoud op hoofdlijnen 1/5 Verlaging van de ABP-premie: -Het werkgeversdeel van deze premiedaling wordt direct en volledig doorbetaald naar het primair loon. -Daling werknemersdeel heeft positief effect op netto-salaris. Het primaire loon stijgt in de periode 2015- 2016 in totaal met 5,05%

10 Inhoud op hoofdlijnen 2/5 Verlaging van de ABP-premie door: -Andere indexatieambitie. Loslaten uitgangspunt welvaartvast pensioen. -Geen herstelpremie.

11 Inhoud op hoofdlijnen (3/5) 20152016Structurele loonsverho ging Vrijval ABP 20150,8% Vrijval ABP 20161,4% Verhoging 2015 structureel (per 1 september, geen terugwerkende kracht) 1,25% Verhoging 2016 structureel1,6% Eenmalige nominale verhoging (bruto, naar rato van % dienstverband) € 500,- TOTAAL2,05% (plus € 500 eenmalig) 3,0%5,05% (plus € 500 eenmalig)

12 Inhoud op hoofdlijnen (4/5) “De hier gemaakte afspraken zijn bindend voor de betreffende sectorale cao-tafels, tenzij sociale partners aan de sectorale tafels gezamenlijk besluiten tot een andere besteding”. “Daarnaast blijft de ruimte bestaan om aan de sectortafel met elkaar in gesprek te blijven over andere arbeidsvoorwaarden.” “Partijen spreken af dat de overeengekomen maatregelen door hun vertegenwoordigers in de Pensioenkamer 1 op 1 bekrachtigd zullen worden in de pensioenregeling.” “Mocht zich onverhoopt de situatie voordoen dat het ABP genoodzaakt wordt om tot korten over te gaan, dan zullen ondertekende partijen, in open en reëel overleg, de mogelijkheid van incidentele premieopslag bezien, te financieren uit de dan beschikbare arbeidsvoorwaardenruimte”.

13 Inhoud op hoofdlijnen 5/5 Brief werkgeversorganisaties: De gemaakte loonafspraken in het loonruimteakkoord voor 2015 en 2016 zijn additioneel ten opzichte van eerder gemaakte afspraken in de sectorale cao’s in 2014 en 2015, waarin voor de verschillende sectoren onderscheidende afspraken zijn gemaakt, die zullen worden gerespecteerd. Zodra de additionele middelen (op basis van besluitvorming van ABP- bestuur) beschikbaar zijn, wordt aan elke cao-tafel uitvoering gegeven aan de gemaakte afspraken in het loonruimteakkoord als onderdeel van een nieuwe cao.

14 Basisconclusie Dit akkoord is om procedurele en inhoudelijke redenen een ondeugdelijk akkoord

15 Conclusie 2 Toezeggingen m.b.t. de 7 uitgangspunten die in de verkennende gesprekken door kabinet zijn gedaan, komen niet terug in akkoord! Loongroei wordt voor belangrijk deel gefinancierd door minder pensioenpremie af te dragen!

16 Uitwerking akkoord over sectoren Ambtenaren Rijk, Politie, Defensie, Onderwijs: –Betalen flink zelf + aangepast pensioen Andere ambtenaren: –Krijgen misschien 1,4% extra + aangepast pensioen Andere ABP-deelnemers: –Geen afspraak over loon, wel aangepast pensioen Senioren: –Hoger risico op afstempelen en geen indexatie

17 samenvattend Afspraken loonruimte-overeenkomst zijn onvoldoende voor een rechtvaardige cao. Loonruimte wordt voor belangrijk deel gefinancierd door minder pensioenpremie af te dragen. Verslechtering positie pensioenfondsen voor rekening werknemers Er moet nog onderhandeld worden over de beschikbare loonruimte. Andere verslechteringen niet van tafel. Voortdurende impasse? Uitgangspunten die in de verkennende gesprekken door kabinet zijn overgenomen, komen niet terug in akkoord. Geen passage over anti-flex. Geen afspraken nullijn voor de toekomst. 3 e jaar ww-reparatie ontbreekt.

18 Kortom…

19 Tijdlijn 10 juli: Loonruimte- overeenkomst 14 juli: DNB verlaagt rente 15 juli: berichtgeving ABP 23 juli: Brief Plasterk aan TK Overeenkomst tussen 3 vakcentrales. FNV tekent niet! AOb is aangesloten bij FNV. Overeenkomst tussen 3 vakcentrales. FNV tekent niet! AOb is aangesloten bij FNV. Gevolg: lagere dekkingsgraad, hogere pensioen- premies. Minister meldt 5,05% over ‘15 en ‘16 met voetnoot HBO en WO

20 Stand van zaken cao-VO De cao is per 1-8-2015, zonder aankondiging vooraf, door de VO-raad opgezegd. Nieuw personeel kan onder andere arbeidsvoorwaarden worden benoemd Zittend personeel behoudt oude arbeidsvoorwaarden tenzij zij met hun werkgever tot andere afspraken komen

21 Breekpunten cao VO De VO-raad wil versobering van de sociale zekerheid (wovo en duur werkgelegenheidsgarantie) Verruiming duur flexibele contracten: bij vervanging (6x in 2 jaar), bij onbevoegdheid (4x 1 jaar) en bij ‘Krimp’ (2x 1 jaar) Afschaffen automatische periodiek per 1 augustus Loonbod irt looptijd van de cao Staat van de arbeidsverhoudingen

22 Wat willen we? een fatsoenlijke loonontwikkeling waaruit waardering blijkt van de overheid; een goede pensioenregeling en geen claims op de toekomstige arbeidsvoorwaardenruimte; ruimte en middelen om problemen in de sector(cao) op te lossen o.b.v. open en reëel overleg. Wat ligt centraal en wat decentraal?

23 Hoe nu verder?/Vervolgstappen FNV voert landelijk de druk verder op. AOb organiseert bijeenkomsten voor leden en niet leden. Referendum om gebrek legitimiteit en gevolgen voor het voetlicht te brengen. Maatmanberekeningen om effecten inzichtelijk te maken. Onderhandelende partijen dwingen duidelijkheid te verschaffen cao effecten. FNV onderzoekt juridische stappen. In het cao-traject accepteren we geen verslechteringen en eisen we volledige uitvoering sociaal akkoord.

24 Restvragen ???

25


Download ppt "Loonruimte-overeenkomst Publieke sector 2015-2016 en de CAO VO Augustus – september 2015 Informatie-bijeenkomsten."

Verwante presentaties


Ads door Google