De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BESTUURSRECHTELIJKE GELDSCHULDEN Maaike Bekooy 15 april 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BESTUURSRECHTELIJKE GELDSCHULDEN Maaike Bekooy 15 april 2009."— Transcript van de presentatie:

1 BESTUURSRECHTELIJKE GELDSCHULDEN Maaike Bekooy maaike.bekooy@cms-dsb.com 15 april 2009

2 BESTUURSRECHTELIJKE GELDSCHULDEN Harmonisatie en systematisering invorderingen geldschulden overheid bij vierde tranche Awb (TK 1993-1994, 23 700 A) Huidige situatie - regeling bijzondere wetgeving - geen regeling; dan (voorzover mogelijk) BW Doel regeling 4e Tranche Awb - rechtszekerheid - rechtseenheid Uitgangspunt regeling bestuursrechtelijke geldschulden -toepasselijkheid BW in bestuursrecht -geen nodeloze verschillen tussen BW en Awb

3 TITEL 4.4 BESTUURSRECHTELIJKE GELDSCHULDEN Titel 4.4 - 4.4.1 Vaststelling en inhoud verplichting betaling - 4.4.2 Verzuim en wettelijke rente - 4.4.3 Verjaring - 4.4.4 Aanmaning en invordering bij dwangbevel Wat zijn bestuursrechtelijke betalingsverplichtingen? - geldschulden van en aan een bestuursorgaan - niet-naleven bestuursrechtelijke rechtsnorm - gebruikmaken van collectieve voorzieningen - verhoudingen tussen overheden onderling Vermogensrechtelijke ‘toerekening’ bestuursorgaan - rechtspersoon (art. 1:1 lid 4 Awb)

4 ONTSTAAN BESTUURSRECHTELIJKE GELDSCHULDEN Twee categorieën bestuursrechtelijke betalingsverplichtingen (art. 4:85 Awb) - betalingsverplichting bij wet - betalingsverplichting bij beschikking Vereiste: besluit appellabel Kenmerk: bestuursrechtelijke grondslag Hoofdregel betalingsbeschikking (art. 4:86 Awb), inhoud: - geldsom - betalingstermijn in beginsel 6 weken (art. 4:87 Awb) Hoofdregel: aanvang termijn bekendmaking beschikking - wettelijke grondslag

5 WIJZE VAN BETALING Hoofdregel girale betaling (art.4:89 Awb) -betaling: bijschrijving rekening schuldeiser -betaling aan ander dan schuldeiser Betalingsmogelijkheden: -verrekening indien bij wettelijk voorschrift bepaald (art. 4:93 Awb) -uitstel betaling (art. 4:94 Awb) -verlening voorschot (art. 4:95 Awb) -intrekken uitstel betaling of verlening voorschot (art. 4:96 Awb)

6 VERZUIM EN WETTELIJKE RENTE Verzuim bij niet-tijdige betaling (art. 4:97 Awb), gevolg -vanaf dag na verstrijken betalingstermijn wettelijke rente verschuldigd, tenzij geldsom > € 20 of € 10 (bestuursorgaan) Vaststellen verschuldigde wettelijke rente bij beschikking (art. 4:99 Awb) -verplichting bestuursorgaan vergoeden wettelijke rente na verzuim t.a.v. niet-tijdig nemen betalingsbeschikking -hoofdregel: wettelijke rente verschuldigd over periode uitstel van betaling of schorsing betalingsverplichting Afwijking regeling verzuim + wettelijke rente mogelijk bij bijzondere wet (art. 4:103 Awb)

7 VERJARING Verjaring rechtsvordering (art. 4:104 Awb) -5 jaren na verstrijken betalingstermijn, tenzij -verlenging bij uitstel van betaling Stuiting (art. 4:110 Awb) -breekt lopende verjaring af -daags na stuiting aanvang nieuwe verjaringstermijn Stuitingsgronden (art. 4:105 t/m 4:107 Awb e.v.) -daad van rechtsvervolging -erkenning recht op betaling -aanmaning, beschikking tot verrekening of uitvaardigen/tenuitvoerlegging dwangbevel (bestuursorgaan) -schriftelijke aanmaning of mededeling ondubbelzinnig recht op betaling (schuldeiser)

8 AANMANING EN INVORDERING Aanmaning (art. 4:112 Awb) -een of meerdere bestuurlijke geldboetes betalen binnen 2 weken; -anders invorderingsmaatregelen (o.a. dwangbevel) Invordering bij dwangbevel (art. 4:114 Awb) -als binnen aanmaningstermijn niet volledig is betaald -afdwingen betaling -executoriale titel ex art. 430 Rv -bekendmaking dwangbevel bij exploot Executiegeschil (438 Rv) -dagvaardingsprocedure -aanhangig maken binnen redelijke termijn (abbb) -geen schorsende werking -gericht tegen tenuitvoerlegging executoriale titel (dwangbevel)

9 Bezwaar, beroep of hoger beroep (art. 4:125 Awb) Betalingsbeschikking + bijkomende beschikkingen = één besluit, mits -procedure aanhangig is tegen betalingsbeschikking -bijkomende beschikkingen van hetzelfde bestuursorgaan -beroep tegen bijkomende beschikking in schriftelijk processtuk of tijdens zitting -beroep tegen bijkomende beschikking wordt ook geacht te zijn gericht tegen latere bijkomende beschikkingen Uitz.: zelfstandig beroep tegen bijkomende beschikking als betalingsbeschikking formele rechtskracht heeft Aanmaning+dwangbevel -niet voorafgaand horen i.v.m. zienswijze (art. 4:8 Awb) -niet vatbaar voor beroep (art. 8:4 Awb)


Download ppt "BESTUURSRECHTELIJKE GELDSCHULDEN Maaike Bekooy 15 april 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google