De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Visie De patiënt is het centrum van ons handelen Wij werken vanuit het adagium regeren is vooruit zien. Wij werken vanuit wederzijds respect continu aan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Visie De patiënt is het centrum van ons handelen Wij werken vanuit het adagium regeren is vooruit zien. Wij werken vanuit wederzijds respect continu aan."— Transcript van de presentatie:

1 Visie De patiënt is het centrum van ons handelen Wij werken vanuit het adagium regeren is vooruit zien. Wij werken vanuit wederzijds respect continu aan uitstekende onderlinge verbindingen Wij organiseren regionaal; behoud van menselijke maat en slagkracht Wij organiseren deskundigheid en houden de balans tussen state of the art kennis en werkend pragmatisme Landelijk programma Het programma Palliantie. Meer dan zorg sluit aan bij de NPPZ-matrix. De NPPZ-matrix bevat 3 kolommen; onderzoek, onderwijs, implementatie en over deze 3 kolommen worden integraal 4 thema’s uitgewerkt. Hiermee ontstaat een inhoudelijke matrix die de werelden van onderzoek, onderwijs en implementatie verbindt en leidt tot verbindingen in het veld die leiden tot verbetering en innovatie in de palliatieve zorg. De komende 5 jaren is een reis naar betere palliatieve zorg. Het ZonMw programma Palliantie. Meer dan zorg heeft als doel de palliatieve zorg merkbaar te verbeteren voor de patiënt en naasten. Samenwerken, signaleren en stimuleren staan hierbij centraal. Samenwerken, waar het kan en moet, signaleren wat goed en beter kan en stimuleren van allerlei initiatieven. Steeds met als focus de mensen in hun laatste levensfase om wie dit programma primair draait. In het kader van het programma Palliantie vanuit ZonMW is het consortium PalZO ( Palliatieve zorg Zuid-Oost) ingericht. Niet alleen voor de uitvoering van het programma palliantie maar als netwerkorganisatie en verbinder tussen patiënt, zorgorganisaties, zorgprofessionals én partners in de ontwikkeling van goede zorg. Onderstaande doelen vormen de inhoudsagenda van alle netwerkpartners in de consortiumregio; De regionale zorgbehoefte voor palliatieve zorg is helder in kaart Er is optimale zorg voor iedere patiënt met aangepaste ondersteuning voor de mantelzorgers. Alle mensen die palliatieve zorg nodig hebben krijgen geen onnodig zorg (matched care). Patiënten die palliatieve zorg ontvangen overlijden op de wenslocatie. Patiënten zijn aantoonbaar meer partner in het eigen ziekte traject (personalised health care). Vrijwilligers hebben een heldere rol in de ondersteuning van patiënten in een palliatief traject. Professionals kunnen vanuit meerdere invalshoeken de zorg van een patiënt benaderen. Betrokken professionals in de palliatieve zorg zijn aantoonbaar geschoold en opgeleid en daardoor beter op elkaar afgestemd. Zij kennen hun rol en optimaliseren de zorg en de zorgtransfers. Er is een 24/7 professionele consultfunctie actief voor alle professionals in de regio, in een volgende fase ook voor alle patiënten en mantelzorgers. Zorgverzekeraars hebben een duurzaam uitgebouwd partnership met het consortium. Deze doelen dragen bij aan het realiseren van kwalitatief toegankelijke zorg wanneer de behoefte er is vanuit de zorgvrager. In verbinding met naasten en patiënten Inbreng vanuit patiëntperspectief vormt een belangrijke basis voor de innovatie en verbetering van de palliatieve zorg. Dit perspectief wordt geborgd door de inrichting van focusgroepen en een brede klankbordgroep namens PalZO. Versterking van de regionale netwerken Binnen de consortiumregio zijn 11 netwerken palliatieve zorg werkzaam. Deze 11 netwerken vormen de raderen van het consortium door middel van de netwerkcoördinatoren en deelnemers per netwerk. In verbinding In verbinding door ontmoeting vormt de voeding van PalZO en het netwerk. Uit analyses blijkt dat kennen, gekend worden en snel vindbaar zijn bijdraagt aan efficiënte zorg op de juiste plek. In verbinding vormt ook de basis voor de connectie tussen het expertisecentrum Palliatieve zorg, zorgprofessionals in de regio en de regionale netwerken. Hiervoor organiseren we 2 brede netwerkbijeenkomsten per jaar. In verbinding is het resultaat van consortiumbrede projecten die geconstateerde knelpunten en behoeften netwerkoverstijgend oplossen. Gezamenlijk leren Kennisdeling is een cruciale schakel in de ontwikkeling en borging van goede palliatieve zorg, bij zorgprofessionals, maar ook bij zorgvragers en betrokken uit de omgeving. Binnen het PalZO streven we naar een hoger kennisniveau en een goede deling van informatie, competentieontiwkkeling en borging van ontwikkelde producten en kennis.

2 Inbreng vanuit patiëntperspectief vormt een belangrijke basis voor de innovatie en verbetering van de palliatieve zorg. Dit perspectief wordt geborgd door de inrichting van focusgroepen en een brede klankbordgroep namens PalZO. De klankbordgroep bestaat uit 6 a 8 personen met eigen ervaring in de palliatieve zorg vanuit verschillende invalshoeken, mantelzorger, zorgvrager en ervaringsdeskundige De klankbordgroep toets in verschillende fases van het programma de projectplannen op de inbreng en borging van het patiëntperspectief De klankbordgroep wordt advies gevraagd in consortiumbrede projectaanvragen en participeert actief in de realisatie van het consortium project De netwerkpartners van het consortium vormen de toetssteen en het draagvlak voor de koers en het resultaat van PalZO. Met elkaar werken aan de realisatie van kwalitatief goede en bereikbare zorg voor iedere zorgvrager, waarbij de fases van signaleren en communiceren rondom palliatieve zorg geborgd en bekend zijn bij alle zorgprofessionals en (informele) zorgverleners. De netwerkpartners komen 2 keer per jaar bijeen en bepaalt samen met het bestuur van PalZO:  In hoeverre aan de doelstellingen van het regionaal consortium is voldaan.  Wat eventuele knelpunten zijn en hoe deze kunnen worden opgelost.  Wat de inhoud van de kennisinformatieavonden zal zijn.  Of er een goede balans is tussen wat door partijen geleverd wordt en wat het partijen oplevert ten behoeve van een betere zorgpraktijk en lokale/regionale samenwerking. De regiegroep bestaat uit: Netwerkcoördinatoren van de 11 netwerken palliatieve zorg projectleiders consortium projecten afgevaardigden vanuit het Expertisecentrum (Radboud) afgevaardigden vanuit het onderwijsveld afgevaardigden vanuit de zorgaanbieders  Adviseert de stuurgroep op inhoud en ontwikkeling van netwerkoverstijgende thema's  Draagt actief bij aan het implementeren en verbinden van onderzoek en onderwijs op netwerkniveau  Is ambasseur en draagt actief bij in het versterken en positioneren van palliatieve zorg op consortium niveau en netwerkniveau  Realiseert de projectontwikkeling en vertaling van het programma palliantie binnen PalZO op uitvoerend en tactisch niveau De stuurgroep bestaat uit: Dick Herfst onafhankelijk voorzitter stuurgroep PalZO Kris Vissers namens het Expertisecentrum Radboud Trudy Willems namens de 11 netwerken in de consortium regio Ans Blom namens de 11 netwerken in de consortium regio Monique Oord netwerkbestuurder Achterhoekse netwerken Sjoerd Adema netwerkbestuurder Noordelijke Maasvallei Rob Krol namens IKNL Lucy van der Linden secretaris stuurgroep / Coördinator PalZO  De stuurgroep komt om de 4 a 6 weken bijeen  Dagelijkse aanspreekpunten zijn Dick Herfst en Lucy van der Linden  De stuurgroep heeft als doel de programma lijn (en) binnen het consortium uit te zetten, te bewaken en bij te sturen waar nodig.  Input en agendavorming vind plaats in nauwe afstemming met de regiegroep en klankbordgroep  Koers, richting en resultaat worden bepaald en vastgesteld door de netwerkpartners tijdens de 2 jaarlijkse netwerksessie Stuurgroep Regiegroep Klankbordgroep patiënt en naasten Netwerkpartners consortium


Download ppt "Visie De patiënt is het centrum van ons handelen Wij werken vanuit het adagium regeren is vooruit zien. Wij werken vanuit wederzijds respect continu aan."

Verwante presentaties


Ads door Google