De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Naar een goed OPP 1 december 2015 Janneke van Loon Nadine Machielsen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Naar een goed OPP 1 december 2015 Janneke van Loon Nadine Machielsen."— Transcript van de presentatie:

1 Naar een goed OPP 1 december 2015 Janneke van Loon Nadine Machielsen

2 Wat is een OPP? Het ontwikkelingsperspectief is de omschrijving van wat een school met zijn mogelijkheden en beperkingen met de genoemde leerling wil bereiken. Formulering in einddoelen en uitstroombestemming wat je met deze leerling wil gaan bereiken. Het perspectief is naast realistisch en onderbouwd dus ook ambitieus!

3 Kader: Opbrengstgericht werken Definitie: Systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van leerlingenprestaties.

4 Opbrengstgericht werken Opbrengstgericht werken is: vooraf je doel bepalen dit naar je ‘klanten’ toe communiceren. tussentijds doel in de gaten houden en melden als doel niet gehaald dreigt te worden de relatie tussen bereikte resultaten en uitgevoerde interventies analyseren achteraf METEN of je het doel hebt behaald en hierover ook rapporteren!!!!

5 De wetgeving Voor elke leerling in het regulier onderwijs die extra ondersteuning nodig heeft, stelt het bevoegd gezag met ingang van 1 augustus 2014 een ontwikkelingsperspectief op. Voor leerlingen die tijdelijk zijn geplaatst op een andere school of instelling stelt het bevoegd gezag het ontwikkelingsperspectief vast binnen 6 weken na definitieve plaatsing van de leerling. Bron: http://www.steunpuntpassendonderwijs.nl/passend- onderwijs/school-en-passend-onderwijs/ontwikkelingsperspectief-(opp)/http://www.steunpuntpassendonderwijs.nl/passend- onderwijs/school-en-passend-onderwijs/ontwikkelingsperspectief-(opp)/

6 Waarom een OPP? Reflectie Wat is volgens jou de meerwaarde van een OPP? Wat heeft het kind eraan? Wat heeft leerkracht eraan?

7 Waarom een OPP?  Maken beredeneerde keuzes in doelen en aanbod vanuit een lange termijn perspectief  Ouders weten tijdig wat realistisch perspectief is  Leerling actief betrekken bij zijn ontwikkeling  Goede voorbereiding op en overgang naar VO

8

9 Uitgangspunten  Niet de ontwikkeling volgen, maar........ doelgericht een aanbod plannen  Samen met de leerling en samen met de ouders  Systematisch ontwikkeling monitoren en evalueren  Vast inbedden cyclisch planmatig handelen  OPP is werkdocument: praktisch uitvoerbaar zijn, beknopt waar het kan

10 Voor welke leerlingen een OPP? Voorheen: Voor leerlingen die op een of meerdere vakgebieden een eigen leerlijn hebben. Vanaf 1-8-2014 (wetgeving Primair onderwijs - Passend Onderwijs): Voor leerlingen die extra ondersteuning ontvangen. Vanaf 1-8-2014 (Inspectie) Beschouwt alleen leerlingen in groep 8 die een eigen leerlijn hebben voor taal én rekenen en maximaal het eindniveau van groep 7 halen. Richtpunt voor samenwerkingsverband: Wat wordt in het ondersteuningsplan benoemd als basisondersteuning en extra ondersteuning? Wanneer is er dan sprake van een verplicht OPP?

11 Voor welke leerling een OPP? Voorbeeld Emma  heeft ernstige gedragsproblemen  haar lees-, spelling- en rekenontwikkeling is goed  school krijgt extra ondersteuning vanuit SWV: AB  school is daarom verplicht een OPP op te stellen  School stelt beknopt OPP op

12 Voor welke leerling een OPP? Voorbeeld Dylan  heeft ernstige rekenproblemen  extra instructie en leertijd onvoldoende resultaat  aanpassen reguliere rekenprogramma voor Dylan  school vraagt géén extra ondersteuning aan SWV  maar besluit toch OPP op te stellen voor rekenen

13 Basiselementen OPP Ontwikkelingsdeel  Factoren die ontwikkeling belemmeren en stimuleren  Gerealiseerde leerontwikkeling Planningsdeel  Uitstroombestemming + uitstroomniveau per vak  Geplande vaardigheidsgroei TL, BL, Sp en/of R&W  Inhoudelijke tussendoelen: vakken + gedrag/SEO  Aanbod (met afwijkingen regulier programma) Evaluatiedeel  Geplande vaardigheidsgroei behaald? Doelen bereikt?  Hoe verder? Afspraken met leerling en met ouders

14 Uitstroom…..? Uitstroomniveau VS Uitstroombestemming Per leergebied Het niveau van voortgezet onderwijs Kan disharmonisch zijn Kan maar 1 niveau zijn Gewogen besluiten op basis van de uitstroomniveaus van de leergebieden en de BF/SF + talenten interesses vd leerling

15

16 Waar kijkt inspectie naar op schoolniveau?  Verwachte uitstroombestemming voldoende onderbouwd op basis belemmerende en bevorderende factoren?  Beargumenteerde keuzes gemaakt in doelen en aanbod?  Wordt aanbod planmatig uitgevoerd?  Is er een goede voortgangsregistratie?  Wordt OPP regelmatig geëvalueerd?  Is leerwinst leerling(en) conform wat verwacht mag worden?  Goede voortgangsregistratie vereist  Minstens één maal per jaar met ouders evalueren

17 Waar kijkt inspectie naar op schoolniveau?  Leerling op eigen leerlijn als gevolg van beperkte capaciteiten en/of andere belemmeringen NIET  Vanwege lage ambities school  Tekortkomingen in de kwaliteit van het onderwijs

18 Pauze

19 Voortraject Praktisch gezien:  Basisaanbod, zorg in de klas, inschakelen ondersteuningsstructuur van de school  Doorlopen van meerdere groepsplannen/handelingsplannen en verzamelen van leerlinggegevens  De leerling profiteert te weinig van alle geboden zorg: – Uit LVS toetsen blijkt op min. 3 toets momenten een achterstand van minimaal 1 jaar/10 DLE. – Er is minimaal één jaar extra ondersteuning geboden – Max. niveau eind groep 7 (1 of meer vakgebieden) School moet gedegen aantonen dat de ondersteuning die de leerling nodig heeft, verder reikt dan de basisondersteuning. Inzet van expertise voor extra ondersteuning en toetsing verplicht (procedure groeidocument).

20 Valkuilen  Te vroeg gaan dispenseren in het aanbod  Niet de ontwikkeling monitoren en bijstellen  Leerling in een eigen leerlijn 'isoleren'  Te grote administratieve last: houd het beknopt!  'Over het hoofd van de leerling’  Weinig ouderbetrokkenheid  Geen werkdocument, leeft/helpt niet  Niet haalbaar  …………………

21 Verplichte onderdelen  Uitstroombestemming, onderwijssoort.  Onderbouwing van de uitstroombestemming, rekening houdend met de mogelijkheden van de leerling, in relatie tussen vereiste kennis en vaardigheden.  Belemmerende en stimulerende factoren op kind en omgevingsniveau (cognitief o.a. IQ, soc. emotioneel, didactisch, werkhouding, lich. ontwikkeling, talenten en interesses, plaats in de groep, contact met de leerkracht, thuissituatie.)  Tussendoelen  De te bieden ondersteuning en begeleiding en indien aan de orde ook de afwijkingen van het onderwijsprogramma

22 Aandachtspunten Bespreek het werken met OPP in het team Goed leerlingvolgsysteem Duidelijke leerlijnen aanwezig Competenties leerkrachten en intern begeleider Vastleggen taken en verantwoordelijkheden Goede communicatie met leerling en ouders Informatieoverdracht tussen scholen

23 Aandachtspunten  Het OPP vaststellen nadat op overeenstemming gericht overleg is gevoerd met de ouders  Het OPP wordt ten minste één keer per schooljaar met de ouders geëvalueerd.  Ten aanzien van het handelingsdeel (ondersteuning en zorg) van het OPP geldt instemmingsplicht. Ouders moeten dit deel van het OPP dus ondertekenen

24 Volgende keer  Breng een casus mee waarbij je de cijfermatige doelen nog wil/ moet berekenen.  Dit hoeft niet perse een casus te zijn waarbij je extra ondersteuning SWV wil aanvragen.  Benodigdheden:  Potlood  Liniaal  Uitdraai LOVS  Rekenmachine  Handleiding groeidocument (tabellen)  Tabellen SBZW www.sbzw.nl  downloads  citovaardigheidsscores 2015www.sbzw.nl  Alternatief leerlingrapport van het betreffende vak

25 Heb geduld, sommige dingen zijn moeilijk voordat ze gemakkelijk worden Bedankt! Janneke van Loon jvanloon@edux.nl Bedankt! Nadine Machielsen nmachielsen@edux.nl


Download ppt "Naar een goed OPP 1 december 2015 Janneke van Loon Nadine Machielsen."

Verwante presentaties


Ads door Google