De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 december 2015 Janneke van Loon Nadine Machielsen

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 december 2015 Janneke van Loon Nadine Machielsen"— Transcript van de presentatie:

1 1 december 2015 Janneke van Loon Nadine Machielsen
Naar een goed OPP 1 december 2015 Janneke van Loon Nadine Machielsen

2 Wat is een OPP? Het ontwikkelingsperspectief is de omschrijving van wat een school met zijn mogelijkheden en beperkingen met de genoemde leerling wil bereiken. Formulering in einddoelen en uitstroombestemming wat je met deze leerling wil gaan bereiken. Het perspectief is naast realistisch en onderbouwd dus ook ambitieus! Past binnen passend onderwijs: ook met kinderen met specifieke onderwijsbehoeften (OPP sluit aan bij HGW, OGW en Passend Onderwijs!) streven naar hoge opbrengsten Ook voor deze leerlingen dus hoge verwachtingen; hoge opbrengsten. Daarnaast bevorderen goede aansluiting met VO Tot slot aansluiten bij het ondersteuningsprofiel van de school; zicht hebben op wat zij wel/niet kunnen bieden (ondersteuningsprofiel van de school!). Een OPP is dus schoolspecifiek. Ontwikkelingsperspectieven vinden hun oorsprong in het SBO. Een aantal jaren geleden kreeg dit onderwijs een tik op de neus van de politiek omdat geconstateerd werd door de inspectie dat er in het SBO te weinig doelgericht gewerkt werd. De nadruk lag teveel op het pedagogisch welzijn en niet op de nog cognitief te behalen doelen voor een leerling.

3 Kader: Opbrengstgericht werken
Definitie: Systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van leerlingenprestaties. Cyclus opbrengst gericht werken Doelen stellen Info verkrijgen Leerresultaten registreren Leerresultaten analyseren Beslissingen nemen:aanpassingen maken in het onderwijs 2 startende IBers voorjaar 2014

4 Opbrengstgericht werken
Opbrengstgericht werken is: vooraf je doel bepalen dit naar je ‘klanten’ toe communiceren. tussentijds doel in de gaten houden en melden als doel niet gehaald dreigt te worden de relatie tussen bereikte resultaten en uitgevoerde interventies analyseren achteraf METEN of je het doel hebt behaald en hierover ook rapporteren!!!!

5 De wetgeving Voor elke leerling in het regulier onderwijs die extra ondersteuning nodig heeft, stelt het bevoegd gezag met ingang van 1 augustus 2014 een ontwikkelingsperspectief op. Voor leerlingen die tijdelijk zijn geplaatst op een andere school of instelling stelt het bevoegd gezag het ontwikkelingsperspectief vast binnen 6 weken na definitieve plaatsing van de leerling. Bron: Termijnen Scholen moeten vanaf 1 augustus 2013 een ontwikkelingsperspectief vaststellen voor elke leerling in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Voor nieuwe leerlingen moeten ze dit binnen 6 weken na inschrijving doen. Voor zittende leerlingen moet dit voor het nieuwe schooljaar, dus voor 1 augustus 2013. Voor elke leerling in het praktijkonderwijs en speciaal basisonderwijs moet het bevoegd gezag met ingang van 1 augustus 2014 een ontwikkelingsperspectief vaststellen binnen 6 weken na inschrijving van de leerling. Voor elke leerling in het regulier onderwijs die extra ondersteuning nodig heeft, stelt het bevoegd gezag met ingang van 1 augustus 2014 een ontwikkelingsperspectief op. Voor leerlingen die tijdelijk zijn geplaatst op een andere school of instelling stelt het bevoegd gezag het ontwikkelingsperspectief vast binnen 6 weken na definitieve plaatsing van de leerling. Er komen nog dit schooljaar informatiebrochures voor zowel speciaal als regulier onderwijs beschikbaar. Scholen voor regulier onderwijs moeten vanaf 1 augustus 2014 in het basisregister onderwijs BRON aangeven wanneer een leerling een OPPP heeft. Hiervoor is een wetsvoorstel in voorbereiding. Motie Ypma: Tweede Kamer april 2013. Ouders moeten voortaan instemming geven op het handelingsdeel van het ontwikkelperspectief. Omdat de ouders als volwaardige gesprekspartner moeten kunnen meedenken over de zorg en ondersteuning van hun kinderen op school. En omdat het van belang is dat ouders en de school overeenstemming hebben over het onderdeel ondersteuning en zorg van het ontwikkelingsperspectief; De staatssecretaris ontraadde deze motie door aan te geven dat het dan wel heel verwarrend wordt voor het veld. Scholen, samenwerkingsverbanden en ook de Inspectie (nieuw toezichtkader) zijn nu bezig met de invoering van passend onderwijs conform de wet. Wetswijziging lukt waarschijnlijk niet voor 1 augustus 2014 waardoor er eerst sprake is van op overeenstemming gericht overleg (beiden partijen moeten het eens zijn) voor het ontwikkelingsperspectief en daarna eventueel een apart traject gecreëerd moet worden voor een handelingsdeel (met dus instemmingsrecht). Daarnaast is de positie van scholen ook gewijzigd met de invoering van passend onderwijs. Scholen hebben een zorgplicht en moeten die waar kunnen maken. Niet instemmen van ouders brengt scholen in een onmogelijke positie. De motie kan ertoe leiden dat scholen hun zorgplicht niet waar kunnen maken. De gaat mogelijk leiden tot een wetswijziging April 2014:

6 Waarom een OPP? Reflectie Wat is volgens jou de meerwaarde van een OPP? Wat heeft het kind eraan? Wat heeft leerkracht eraan?

7 Waarom een OPP? Maken beredeneerde keuzes in doelen en aanbod
vanuit een lange termijn perspectief Ouders weten tijdig wat realistisch perspectief is Leerling actief betrekken bij zijn ontwikkeling Goede voorbereiding op en overgang naar VO

8 Pas als herhaald intensiveren basisaanbod onvoldoende resultaat heeft (groepsplan), besluiten om te dispenseren Hou leerling zo lang mogelijk bij de groep door verlengde instructie, extra leertijd en extra oefening, zodat leerling blijft profiteren van instructies en leert van/met andere leerlingen Plaats de leerling in de context van zijn groep: zijn er nog meer leerlingen die … nodig hebben? Idem bij gedrag: groepsaanpak

9 Uitgangspunten Niet de ontwikkeling volgen, maar . . . . . . . .
doelgericht een aanbod plannen Samen met de leerling en samen met de ouders Systematisch ontwikkeling monitoren en evalueren Vast inbedden cyclisch planmatig handelen OPP is werkdocument: praktisch uitvoerbaar zijn, beknopt waar het kan Een OPP is een planningsinstrument voor de leerkracht. Een school die ‘plannend’ in plaats van ‘volgend’ werkt, beantwoordt niet langer de vraag “tot waar is deze leerling het afgelopen (half )jaar gekomen?”, maar de vraag: “zitten we nog op koers of hebben we te hoog of juist te laag ingezet?”.

10 Voor welke leerlingen een OPP?
Voorheen: Voor leerlingen die op een of meerdere vakgebieden een eigen leerlijn hebben. Vanaf (wetgeving Primair onderwijs - Passend Onderwijs): Voor leerlingen die extra ondersteuning ontvangen. Vanaf (Inspectie) Beschouwt alleen leerlingen in groep 8 die een eigen leerlijn hebben voor taal én rekenen en maximaal het eindniveau van groep 7 halen. Richtpunt voor samenwerkingsverband: Wat wordt in het ondersteuningsplan benoemd als basisondersteuning en extra ondersteuning? Wanneer is er dan sprake van een verplicht OPP? Op basis van de veranderingen in de wetgeving op primair onderwijs is het opstellen van een OPP verplicht voor alle leerlingen die extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband krijgen. Voor ondersteuning die binnen de basisondersteuning van de school valt, is het opstellen van een OPP dus niet verplicht. Extra ondersteuning is daarbij gedefinieerd als alle ondersteuning die via het samenwerkingsverband loopt en waarvoor het samenwerkingsverband middelen toewijst. Reguliere basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs hoeven geen ontwikkelingsperspectief op te stellen voor leerlingen die ondersteuning krijgen die valt onder het basisondersteuningsaanbod, zoals begeleiding bij dyslexie of kortdurende remedial teaching.

11 Voor welke leerling een OPP?
Voorbeeld Emma heeft ernstige gedragsproblemen haar lees-, spelling- en rekenontwikkeling is goed school krijgt extra ondersteuning vanuit SWV: AB school is daarom verplicht een OPP op te stellen  School stelt beknopt OPP op

12 Voor welke leerling een OPP?
Voorbeeld Dylan heeft ernstige rekenproblemen extra instructie en leertijd onvoldoende resultaat aanpassen reguliere rekenprogramma voor Dylan school vraagt géén extra ondersteuning aan SWV maar besluit toch OPP op te stellen voor rekenen

13 Basiselementen OPP Ontwikkelingsdeel
Factoren die ontwikkeling belemmeren en stimuleren Gerealiseerde leerontwikkeling Planningsdeel Uitstroombestemming + uitstroomniveau per vak Geplande vaardigheidsgroei TL, BL, Sp en/of R&W Inhoudelijke tussendoelen: vakken + gedrag/SEO Aanbod (met afwijkingen regulier programma) Evaluatiedeel Geplande vaardigheidsgroei behaald? Doelen bereikt? Hoe verder? Afspraken met leerling en met ouders Zie boek blz 13. Lichtblauwe delen zijn verplicht Schuingedrukt is verplcicht

14 Uitstroom…..? Uitstroomniveau VS Uitstroombestemming Per leergebied
Het niveau van voortgezet onderwijs Kan disharmonisch zijn Kan maar 1 niveau zijn Gewogen besluiten op basis van de uitstroomniveaus van de leergebieden en de BF/SF + talenten interesses vd leerling

15

16 Waar kijkt inspectie naar op schoolniveau?
Verwachte uitstroombestemming voldoende onderbouwd op basis belemmerende en bevorderende factoren? Beargumenteerde keuzes gemaakt in doelen en aanbod? Wordt aanbod planmatig uitgevoerd? Is er een goede voortgangsregistratie? Wordt OPP regelmatig geëvalueerd? Is leerwinst leerling(en) conform wat verwacht mag worden?  Goede voortgangsregistratie vereist Minstens één maal per jaar met ouders evalueren In het Toezichtkader PO (2012) van de Inspectie van het Onderwijs zijn momenteel voor het regulier basisonderwijs géén indicatoren opgenomen die zich specifiek richten op het werken met een OPP. In het toezichtkader staat hoe de inspectie werkt, wat zij beoordeelt en wanneer het onderwijs van voldoende kwaliteit is. Bij dit toezichtkader hoort een waarderingskader, hierin staan de indicatoren waarmee de inspectie tot het oordeel over de kwaliteit van het onderwijs komt.

17 Waar kijkt inspectie naar op schoolniveau?
Leerling op eigen leerlijn als gevolg van beperkte capaciteiten en/of andere belemmeringen NIET Vanwege lage ambities school Tekortkomingen in de kwaliteit van het onderwijs In het Toezichtkader PO (2012) van de Inspectie van het Onderwijs zijn momenteel voor het regulier basisonderwijs géén indicatoren opgenomen die zich specifiek richten op het werken met een OPP. In het toezichtkader staat hoe de inspectie werkt, wat zij beoordeelt en wanneer het onderwijs van voldoende kwaliteit is. Bij dit toezichtkader hoort een waarderingskader, hierin staan de indicatoren waarmee de inspectie tot het oordeel over de kwaliteit van het onderwijs komt.

18 Pauze

19 Voortraject Praktisch gezien:
Basisaanbod, zorg in de klas, inschakelen ondersteuningsstructuur van de school Doorlopen van meerdere groepsplannen/handelingsplannen en verzamelen van leerlinggegevens De leerling profiteert te weinig van alle geboden zorg: Uit LVS toetsen blijkt op min. 3 toets momenten een achterstand van minimaal 1 jaar/10 DLE. Er is minimaal één jaar extra ondersteuning geboden Max. niveau eind groep 7 (1 of meer vakgebieden) School moet gedegen aantonen dat de ondersteuning die de leerling nodig heeft, verder reikt dan de basisondersteuning. Inzet van expertise voor extra ondersteuning en toetsing verplicht (procedure groeidocument). Het betreft dus nu nog leerlingen met verwachting LWOO of PRO of lln. Die al een SO- of SBO indicatie hebben Straks alleen voor llg die meer dan basisondersteuning nodig hebben. Moeten scholen voor leerlingen in het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) ook een ontwikkelperspectief opstellen? Of is een groepsarrangement voldoende? Het huidige handelingsplan en – na de invoering van passend onderwijs – het ontwikkelingsperspectief zijn voor lwoo-leerlingen niet verplicht. Als de leerling naast leerwegondersteuning ook extra ondersteuning krijgt of als de leerling tijdelijk onderwijs volgt in een orthopedagogisch didactisch centrum (opdc), moet wel een ontwikkelingsperspectief worden opgesteld. Hierin wordt onder meer vastgelegd waar wordt afgeweken van het reguliere onderwijsprogramma en welke extra ondersteuning en begeleiding de leerling krijgt. De reden dat niet voor alle lwoo-leerlingen een ontwikkelingsperspectief hoeft te worden opgesteld, is dat de leerlingen een vergelijkbaar uitstroomperspectief en handelingsdeel hebben. Daarom is de administratieve last om individuele ontwikkelingsprofielen op te stellen niet in verhouding tot de relatief lichte doelgroep.

20 Valkuilen Te vroeg gaan dispenseren in het aanbod
Niet de ontwikkeling monitoren en bijstellen Leerling in een eigen leerlijn 'isoleren' Te grote administratieve last: houd het beknopt! 'Over het hoofd van de leerling’ Weinig ouderbetrokkenheid Geen werkdocument, leeft/helpt niet Niet haalbaar …………………

21 Verplichte onderdelen
Uitstroombestemming, onderwijssoort. Onderbouwing van de uitstroombestemming, rekening houdend met de mogelijkheden van de leerling, in relatie tussen vereiste kennis en vaardigheden. Belemmerende en stimulerende factoren op kind en omgevingsniveau (cognitief o.a. IQ, soc. emotioneel, didactisch, werkhouding, lich. ontwikkeling, talenten en interesses, plaats in de groep, contact met de leerkracht, thuissituatie.) Tussendoelen De te bieden ondersteuning en begeleiding en indien aan de orde ook de afwijkingen van het onderwijsprogramma Uit AMVB De verplichte onderdelen van het ontwikkelingsperspectief zijn: 1. De te verwachten uitstroombestemming van de leerling. Daarmee wordt in het basisonderwijs en in het speciaal basisonderwijs gedoeld op uitstroom naar één van de onderwijssoorten in het regulier voorgezet onderwijs dan wel uitstroom naar één van de uitstroomprofielen in het voortgezet speciaal onderwijs. In het voortgezet onderwijs heeft de uitstroombestemming betrekking op uitstroom die naar middelbaar of hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs of in geval van het praktijkonderwijs naar welk soort functie op de arbeidsmarkt uitstroom wordt verwacht. 2. De onderbouwing van de verwachte uitstroombestemming van de leerling. Deze onderbouwing bevat de samenhangende argumenten die relevant zijn voor het onderwijs en die daarmee de keuze onderbouwen voor een uitstroombestemming. Daarbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van de leerling in relatie tot de voor de uitstroombestemming vereiste kennis en vaardigheden. De onderbouwing bevat ten minste een weergave van de belemmerende en bevorderende factoren die van invloed zijn op het onderwijs aan de leerling. Het gaat hier om kindgebonden factoren en omgevingsfactoren die het onderwijsproces kunnen beïnvloeden en die (mede) bepalen of een leerling een bepaalde uitstroombestemming kan bereiken, zoals bijvoorbeeld motivatie, doorzettingsvermogen, een stimulerende thuisomgeving en/of kenmerken van de leerling. Deze factoren vormen belangrijke bouwstenen in de onderbouwing van de keuze die wordt gemaakt voor de te verwachten uitstroombestemming van de leerling. Wanneer het bevoegd gezag het ontwikkelingsperspectief voor de eerste keer na inschrijving vaststelt, zal de onderbouwing een weergave zijn van de voor de uitstroombestemming relevante gegevens in de beginsituatie van de leerling, zoals die bijvoorbeeld blijkt uit het onderwijskundig rapport indien de leerling eerder onderwijs heeft gevolgd. 3. In het ontwikkelingsperspectief dient ook de te bieden ondersteuning en begeleiding opgenomen te worden en, indien aan de orde, de afwijkingen van het onderwijsprogramma.

22 Aandachtspunten Bespreek het werken met OPP in het team
Goed leerlingvolgsysteem Duidelijke leerlijnen aanwezig Competenties leerkrachten en intern begeleider Vastleggen taken en verantwoordelijkheden Goede communicatie met leerling en ouders Informatieoverdracht tussen scholen Leerlingvolgsysteem De school kiest toetsen en instrumenten om leerresultaten, werkhouding en sociaal-emotionele ontwikkeling van een leerling te monitoren en te analyseren. Daarnaast zorgt de school voor een goede documentatie van wat (in de groepsplannen) al voor de betrokken leerling extra gedaan is en met welk resultaat. Leerlijnen Leerkrachten vinden het stellen van doelen in het OPP erg lastig en schrikken soms terug als zij keuzes moeten maken in doelen, bijvoorbeeld bij dispenseren. Daarom is het belangrijk dat er in de school, rekening houdend met de referentieniveaus, duidelijke leerlijnen aanwezig zijn voor taal en rekenen. Competenties intern begeleider en leerkrachten Werken met een OPP doet een groot beroep op de competenties van de intern begeleider en leerkrachten. Onderzoek als school welke vaardigheden en kennis zij nog willen leren. Benoem en benut de aanwezige expertise in het samenwerkingsverband die een rol kunnen spelen bij het vergroten van de vaardigheden denk ook vooral aan de kennis en kunde rond sociaal-emotionele ontwikkeling. Inbedden in de zorg- en ondersteuningsstructuur van de school De stappen die de school cyclisch zet bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van het OPP, dienen een vaste plek te hebben

23 Aandachtspunten Het OPP vaststellen nadat op overeenstemming gericht overleg is gevoerd met de ouders Het OPP wordt ten minste één keer per schooljaar met de ouders geëvalueerd. Ten aanzien van het handelingsdeel (ondersteuning en zorg) van het OPP geldt instemmingsplicht. Ouders moeten dit deel van het OPP dus ondertekenen Wetgeving: Twee vormen van overeenstemming: Het ouderwetse handelingsplan was een afspraak tussen ouders en school; beiden moesten het erover met elkaar eens zijn. Ouders tekenden het plan. Straks wordt het ontwikkelingsperspectief opgesteld door de school zelf. Wel gebeurt dat in overleg met de ouders. Dat overleg heet 'op overeenstemming gericht overleg'. Het is dus nog steeds wel de bedoeling dat ouders en school het over het ontwikkelingsperspectief met elkaar eens zijn. Er is een wetswijziging in voorbereiding n.a.v. motie over het ontwikkelingsperspectief ingediend door Ypma (PvdA), Van Meenen (D66) en Rog (CDA): om de wet zo te wijzigen dat ouders instemming moeten geven op het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief. Opmerkelijk is dat noch in de wet noch in de AMvB passend onderwijs expliciet wordt gesproken over een handelingsdeel. Waarschijnlijk doelt de Kamer op onderdeel 3 van het ontwikkelingsperspectief dat zegt ‘In het ontwikkelingsperspectief dient ook de te bieden ondersteuning en begeleiding opgenomen te worden en, indien aan de orde, de afwijkingen van het onderwijsprogramma ’. In de maatregel van bestuur wordt gesproken over gedeelte ondersteuning en zorg. Dus: over het eerste gedeelte moeten school en ouders overeenstemming bereiken en met het handelingsgedeelte moeten ze instemmen en tekenen. Zie ook besluit april 2014. Ten minste jaarlijks evalueert het bevoegd gezag met de ouders het ontwikkelingsperspectief. Registratie en toezicht Scholen voor regulier onderwijs moeten vanaf 1 augustus 2014 in het Basisregister Onderwijs (BRON) aangeven wanneer een leerling een ontwikkelingsperspectief heeft. Hiervoor is een wetsvoorstel in voorbereiding. Voor het (v)so, speciaal basisonderwijs en praktijkonderwijs geldt dat niet; daar hebben immers alle leerlingen een ontwikkelingsperspectief. Wanneer de leerling na 1 augustus 2014 extra ondersteuning ontvangt van uw school of een andere school, dan stelt u voor deze leerling een ontwikkelingsperspectief op. Deze wisselt u (nog) niet uit met BRON. Er wordt een wetsvoorstel (Wet registratie ontwikkelingsperspectief in BRON) bij de Tweede Kamer ingediend over de registratie van het ontwikkelingsperspectief. Wanneer deze wet is behandeld door de Tweede Kamer wordt u geïnformeerd over de gegevens die u over het ontwikkelingsperspectief moet uitwisselen met BRON. Inspectie: Kader nog niet bekend. Uit notitie LECSO die de uitvoering van een OPP heeft onderzocht weten we dat het OPP een groeidindicator is, dwz fasering is aangebracht in de toetsing van de indicator: vermelding uitstroombestemming uitstroomniveau leerroute die school met leerling volgt Daarnaast weten we uit notitie kamervragen april getoetst zal gaan worden op: In ieder geval wel: Of voor de juiste llng opp is gemaakt Uitstroombestemming, onderwijssoort. Onderbouwing van de uitstroombestemming, rekening houdend met de mogelijkheden van de leerling, in relatie tussen vereiste kennis en vaardigheden. Belemmerende en stimulerende factoren op kind en omgevingsniveau (cognitief o.a. IQ, soc. emotioneel, didactisch, werkhouding, lich. ontwikkeling, talenten en interesses, plaats in de groep, contact met de leerkracht, thuissituatie.) Tussendoelen De te bieden ondersteuning en begeleiding en indien aan de orde ook de afwijkingen van het onderwijsprogramma Volgen van de ontwikkeling en jaarlijkse evaluatie en evt. bijstelling Controle op uitvoering instemmingsrecht (ondertekening door ouders). Daarnaast ook tevredenheidspeilingen, inzicht in klachten (zowel op school als bestuursniveau).

24 Volgende keer Breng een casus mee waarbij je de cijfermatige doelen nog wil/ moet berekenen. Dit hoeft niet perse een casus te zijn waarbij je extra ondersteuning SWV wil aanvragen. Benodigdheden: Potlood Liniaal Uitdraai LOVS Rekenmachine Handleiding groeidocument (tabellen) Tabellen SBZW  downloads  citovaardigheidsscores 2015 Alternatief leerlingrapport van het betreffende vak Wetgeving: Twee vormen van overeenstemming: Het ouderwetse handelingsplan was een afspraak tussen ouders en school; beiden moesten het erover met elkaar eens zijn. Ouders tekenden het plan. Straks wordt het ontwikkelingsperspectief opgesteld door de school zelf. Wel gebeurt dat in overleg met de ouders. Dat overleg heet 'op overeenstemming gericht overleg'. Het is dus nog steeds wel de bedoeling dat ouders en school het over het ontwikkelingsperspectief met elkaar eens zijn. Er is een wetswijziging in voorbereiding n.a.v. motie over het ontwikkelingsperspectief ingediend door Ypma (PvdA), Van Meenen (D66) en Rog (CDA): om de wet zo te wijzigen dat ouders instemming moeten geven op het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief. Opmerkelijk is dat noch in de wet noch in de AMvB passend onderwijs expliciet wordt gesproken over een handelingsdeel. Waarschijnlijk doelt de Kamer op onderdeel 3 van het ontwikkelingsperspectief dat zegt ‘In het ontwikkelingsperspectief dient ook de te bieden ondersteuning en begeleiding opgenomen te worden en, indien aan de orde, de afwijkingen van het onderwijsprogramma ’. In de maatregel van bestuur wordt gesproken over gedeelte ondersteuning en zorg. Dus: over het eerste gedeelte moeten school en ouders overeenstemming bereiken en met het handelingsgedeelte moeten ze instemmen en tekenen. Zie ook besluit april 2014. Ten minste jaarlijks evalueert het bevoegd gezag met de ouders het ontwikkelingsperspectief. Registratie en toezicht Scholen voor regulier onderwijs moeten vanaf 1 augustus 2014 in het Basisregister Onderwijs (BRON) aangeven wanneer een leerling een ontwikkelingsperspectief heeft. Hiervoor is een wetsvoorstel in voorbereiding. Voor het (v)so, speciaal basisonderwijs en praktijkonderwijs geldt dat niet; daar hebben immers alle leerlingen een ontwikkelingsperspectief. Wanneer de leerling na 1 augustus 2014 extra ondersteuning ontvangt van uw school of een andere school, dan stelt u voor deze leerling een ontwikkelingsperspectief op. Deze wisselt u (nog) niet uit met BRON. Er wordt een wetsvoorstel (Wet registratie ontwikkelingsperspectief in BRON) bij de Tweede Kamer ingediend over de registratie van het ontwikkelingsperspectief. Wanneer deze wet is behandeld door de Tweede Kamer wordt u geïnformeerd over de gegevens die u over het ontwikkelingsperspectief moet uitwisselen met BRON. Inspectie: Kader nog niet bekend. Uit notitie LECSO die de uitvoering van een OPP heeft onderzocht weten we dat het OPP een groeidindicator is, dwz fasering is aangebracht in de toetsing van de indicator: vermelding uitstroombestemming uitstroomniveau leerroute die school met leerling volgt Daarnaast weten we uit notitie kamervragen april getoetst zal gaan worden op: In ieder geval wel: Of voor de juiste llng opp is gemaakt Uitstroombestemming, onderwijssoort. Onderbouwing van de uitstroombestemming, rekening houdend met de mogelijkheden van de leerling, in relatie tussen vereiste kennis en vaardigheden. Belemmerende en stimulerende factoren op kind en omgevingsniveau (cognitief o.a. IQ, soc. emotioneel, didactisch, werkhouding, lich. ontwikkeling, talenten en interesses, plaats in de groep, contact met de leerkracht, thuissituatie.) Tussendoelen De te bieden ondersteuning en begeleiding en indien aan de orde ook de afwijkingen van het onderwijsprogramma Volgen van de ontwikkeling en jaarlijkse evaluatie en evt. bijstelling Controle op uitvoering instemmingsrecht (ondertekening door ouders). Daarnaast ook tevredenheidspeilingen, inzicht in klachten (zowel op school als bestuursniveau).

25 Heb geduld, sommige dingen zijn moeilijk voordat ze gemakkelijk worden
Bedankt! Janneke van Loon Bedankt! Nadine Machielsen


Download ppt "1 december 2015 Janneke van Loon Nadine Machielsen"

Verwante presentaties


Ads door Google