De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Overleg Studiedienst Vlaamse Regering en Kenniscentrum Vlaamse steden Sint Niklaas 12 mei 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Overleg Studiedienst Vlaamse Regering en Kenniscentrum Vlaamse steden Sint Niklaas 12 mei 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Overleg Studiedienst Vlaamse Regering en Kenniscentrum Vlaamse steden Sint Niklaas 12 mei 2015

2 Studiedienst van de Vlaamse Regering van2 - -Toelichting opdrachten en werking Studiedienst van de Vlaamse Regering (Luk) - -Datamanagement en lokale monitoring (Hilde) - -Projecties (Edith en Ingrid)

3 Studiedienst van de Vlaamse Regering van3 Aanleiding Staatshervorming: interfederalisering openbare statistiek Nieuw regeerakkoord: fusie DAR, BZ en SVR Tot op heden:  Studiedienst Vlaamse Regering (SVR) is agentschap zonder rechtspersoonlijkheid  Maakte deel uit van beleidsdomein Diensten Algemeen Regeringsbeleid (DAR)  Telt 40 personeelsleden Toekomst (1 januari 2016):  Inkanteling in nieuw beleidsdomein en departementen Kanselarij en Bestuur (DKB)  Bijkomende erkenning als Vlaamse Statistische Autoriteit in kader interfederalisering openbare statistiek

4 Studiedienst van de Vlaamse Regering van4   Onderzoek als ondersteuning van de lange termijn visie en het transversaal beleid van de Vlaamse overheid  Het opstellen van algemene omgevingsanalyses in het kader van de Bijdrage aan de Vlaamse Regering, in het kader van Europese programma’s, toekomstverkenningen, transversaal beleid,...  Studies/contextanalyses naar demografische, maatschappelijke en economische ontwikkelingen: trends, internationale benchmark, doelgroepenanalyse, …  Beknopte statistische berichten  3- jaarlijkse bevolking- en huishoudensprojecties op het niveau van de gemeenten  Jaarlijkse economische vooruitzichten op het niveau van Vlaanderen voor komende 7 jaar

5 Studiedienst van de Vlaamse Regering van5   Omgevingsmonitoring voor opvolgen ontwikkelingen in de samenleving en waar mogelijk de maatschappelijke effecten en resultaten van het Vlaamse overheidsoptreden  VRIND die opgevat wordt als een beleidsmonitor over alle beleidsdomeinen  Thematische monitoren zoals armoede, ICT, Vlaams en lokale inburgering en migratie, stadsmonitor, …  Gebiedsgerichte monitoren zoals Flanders Outlook, Vlaamse rand, SALK, RESOC,…  Opvolging van regeringsbrede plannen of programma’s zoals Pact 2020, Hervormingsprogramma Europa 2020

6 Studiedienst van de Vlaamse Regering van6  Programma data en kwaliteit Vlaams statistiekbeleid  Vertegenwoordiging Vlaamse overheid in coördinatiecomité ADS, Hoge Raad Statistiek, INR, …  Ontsluiting Vlaamse openbare statistieken via cijferreeksen op website van de studiedienst  Ontsluiting van lokale statistieken via portaal lokale statistieken  Kant en klare rapporten  Diverse projecten: energiearmoede, burgemeestersconvenant, profielschetsen, inburgering, kinderarmoede, lokaal jeugdbeleid, …  Surveys o.a. de jaarlijkse SCV survey over waarden, houdingen en gedragingen en de tevredenheidsmetingen bij burgers, lokale overheden en bedrijven.  Ondersteuning Vlaamse overheidsdiensten inzake statistiek (opleiding, advies, …)

7 Studiedienst van de Vlaamse Regering van7   Samenwerking met alle domeinen binnen Vlaamse overheid via Platform Statistiek met vertegenwoordiging van alle departementen   Samenwerking met DIV en ABB  Ontsluiting van statistieken   Samenwerking met ABB  Stadsmonitor: stedenstuurgroep  Lokale statistieken: stuurgroep met ABB, VVSG, VVP, VGC  Gemeentelijke profielschetsen  Bestuurskrachtmonitor  Vlaamse en lokale integratiemonitor  Vlaamse Rand

8 Studiedienst van de Vlaamse Regering van8   Ad hoc samenwerkingsverbanden met Vlaamse instellingen o.a. satellietrekeningen voor Toerisme Vlaanderen   Samenwerking met federale diensten  Federaal planbureau: economische projecties, regionale input- outputtabel, bevolkingsprojecties  Nationale Bank België en Instituut Nationale Rekeningen: maandelijkse enquête over consumentenvertrouwen, bestedingen van deelstaten, regionaal bbp, interregionale handel   Samenwerking met andere gewesten via Interfederaal instituut voor Statistiek (ISS): gewesten gelijkwaardige partners in IIS   Nieuwe overlegorganen in kader van Vlaamse statistische autoriteit

9 Studiedienst van de Vlaamse Regering van9 Vlaamse Regering duidt (bij besluit) de overheidsinstantie aan die belast wordt met de coördinatie. Geen nieuwe instelling: voortzetting van activiteiten van Studiedienst Vlaamse regering (kantelt in bij DKB) De VR waarborgt de wetenschappelijke en professionele onafhankelijkheid van de Vlaamse statistische autoriteit bij decreet Opdrachten: Kwaliteitsborging Vlaamse statistieken Jaarlijks statistisch programma Coördinatie van het ontwikkelen, produceren en verspreiden van Vlaamse openbare statistieken

10 Studiedienst van de Vlaamse Regering van10 Vlaamse openbare statistieken statistieken die door de Vlaamse overheidsinstanties worden ontwikkeld, geproduceerd en verspreid en die publiek beschikbaar zijn. Vlaamse overheidsinstanties de departementen de intern verzelfstandigde agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid de intern verzelfstandigde agentschappen met rechtspersoonlijkheid de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen de Vlaamse Gemeenschapscommissie de Vlaamse gemeenten en provincies de Vlaamse radio- en televisieomroep de administratieve diensten van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening VITO

11 Studiedienst van de Vlaamse Regering van11 Coördinatiecomité voor Vlaamse openbare statistieken: producenten (zie coördinatiecomité statistiek en Platform statistiek) Samenstelling: zie Vlaamse overheidsinstanties 10 leden aangewezen door het Voorzitterscollege van de Vlaamse overheid uit de Vlaamse overheidsinstanties (departementen, IVA’s) 1 lid aangewezen door elke raad van bestuur van de Vlaamse overheidsinstanties (EVA’s, VRT, GO, VMM, VITO) 1 lid aangewezen door het College van de Vlaams Gemeenschapscommissie 1 lid telkens aangewezen door de VVSG en VVP voorzitter: hoofd van VSA Samenwerking met VSA over: Statistische programma (voorbereiding, opvolging), kwaliteitsborging, voorbereiding standpuntbepaling met IIS en Eurostat Mogelijkheid van thematische werkgroepen met experten Secretariaat: VSA

12 Studiedienst van de Vlaamse Regering van12 Raad voor Vlaamse openbare statistieken : gebruikers (zie huidige Hoge Raad Statistiek) Samenstelling vijf leden uit de academische gemeenschap voor te dragen door VLIR en VLOHRA vijf leden uit de socio-economische gemeenschap voor te dragen door SERV vier leden uit de lokale besturen en provincies voor te dragen door VVSG/VVP een vertegenwoordiger voor te dragen door de Vlaamse Gemeenschapscommissie vijf leden uit de middenveldorganisaties voor te dragen door de Verenigde Verenigingen voorzitter: zelf aan te duiden (5 jaar) hoofd van VSA als waarnemer Advies over statistisch programma en kwaliteitsbeleid, op eigen initiatief, op verzoek van de Vlaamse Regering of van VSA Mogelijkheid van thematische werkgroepen met experten Secretariaat: VSA

13 Studiedienst van de Vlaamse Regering van13 Fusie Nieuwe departement Kanselarij en Bestuur van start sinds 1 april 2015. SVR kantelt in op 1 januari 2016 Voorlopig Departement Informatie Vlaanderen als voorloper van Agentschap (integratie AGIV) Statistiekbeleid Instemmingsdecreet in behandeling bij Vlaams Parlement Na bekrachtiging van instemmingsdecreet indienen voorontwerp decreet Vlaamse openbare statistieken Na bekrachtiging van decreet Vlaamse openbare statistieken: indienen uitvoeringsbesluit en aanduiden leidend ambtenaar VSA Interfederaal Instituut Statistiek start op 1 januari 2016

14 Studiedienst van de Vlaamse Regering van14 Datamanagement Ontwikkeling interactieve BI tool Lokale monitoring Stadsregionale blik (Stadsmonitor) Benchmarking (Stadsmonitor, GPS surplus/gemeentemonitor)

15 Studiedienst van de Vlaamse Regering van15 AS IS: dataproductie, verzameling en ontsluiting binnen SVR: Lokale statistieken en SVR website  afgeleide monitoring produkten. Hoofddoel blijft ongewijzigd : Openbare statistieken produceren, verzamelen, beheren en ontsluiten binnen VO voor alle betrokken actoren TO BE: Gebruiksvriendelijke, toegankelijke BI tool voor alle betrokken actoren Eén overkoepelende website als onderdeel van Vlaanderen.be Filosofie van open data Prioritair: data op maat van de gebruiker ipv op maat van het ‘systeem’ – Dynamisch interactieve ontsluiting van datasets – Uitvouw tot op toegelaten laagste schaalniveau – Vrije keuze mogelijkheid & cross selectie tussen Schaalniveaus (1 gemeenten, meerdere gemeenten, VG…) Tijdsdimensies Thematische dimensies – Statische rapportage

16 Statistiek Produceren Statistiek Verzamelen Statistiek Ontsluiten Statisch Rapportage DWH SVR DWH …. DWH …. Interne bronnen Externe bronnen Statistiek beheer Dynamisch Interactief Interne bronnen Externe bronnen Voor wie: *Burgers *Ifv Beleid: Lokale besturen, Vlaams niveau *Bedrijven Kwaliteit & metadata Focus: *Type info (proces/output/effect/omgeving) *Schaalniveau *Tijdsdimensie *Thematische dimensie (domeinsspecifiek/transversaal)

17 Studiedienst van de Vlaamse Regering van17 Aankoop Qlickview licentie met verschillende partners VO Refresh datareeksen LS&SVR website: inventarisatie, screening, hiaten detectie  optimalisatie datareeksen: input nieuw BI tool

18 Studiedienst van de Vlaamse Regering van18 Wenselijk voor elk lokaal bestuur Op juiste schaal kijken naar trends, ontwikkelingen Op maat van elke stad/gemeente Belang van stadsregionale benadering Benchmarking Vergelijking met randgemeenten Vergelijking met gelijkaardige gemeenten

19 Studiedienst van de Vlaamse Regering van19 Stadsregionale blik: Nood aan een genuanceerde kijk, kijk over de administratieve grenzen van de stad of gemeente heen Vanuit het oogpunt van de stad/gemeente: in welke mate overschrijden bepaalde ontwikkelingen de stads- gemeente-grenzen en dienen steden/gemeenten daar mee rekening te houden? Benchmarking: nadruk op zinvolle benchmarking

20 Studiedienst van de Vlaamse Regering van20 Inbedding Stadsregionale benadering in Stadsmonitor 2018: Spoor 1: Onderzoeksbenadering (2015-2016) Spoor 2: Data driven (ifv invulling Stadsmonitor 2018) Invulling Benchmarking Oefening SVR: typologie van gemeenten (vergelijking gemeenten obv gemeenschappelijke kenmerken, volgens beleidsthema’s) (2015-2016) Oefening ontwikkeling gemeentemonitor (GPS Surplus 2017) Oefening QV: vergelijking met randgemeenten (2015-2016)


Download ppt "Overleg Studiedienst Vlaamse Regering en Kenniscentrum Vlaamse steden Sint Niklaas 12 mei 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google