De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Locatie Vlierstraat VMBO.  Welkom!  Afronding VMBO-TL Vlierstraat  Aanmelding vervolgopleidingen  Aanmelding HAVO  Afsluiting  Mogelijkheid tot.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Locatie Vlierstraat VMBO.  Welkom!  Afronding VMBO-TL Vlierstraat  Aanmelding vervolgopleidingen  Aanmelding HAVO  Afsluiting  Mogelijkheid tot."— Transcript van de presentatie:

1 Locatie Vlierstraat VMBO

2  Welkom!  Afronding VMBO-TL Vlierstraat  Aanmelding vervolgopleidingen  Aanmelding HAVO  Afsluiting  Mogelijkheid tot napraten & vragen

3 Locatie Vlierstraat VMBO

4  Kunstvakken 1 + LO naar behoren  Maatschappijleer telt mee in zak- slaagregeling  Afgerond in 3TL  Sectorwerkstuk naar behoren  Alle boek- leesverslagen moeten volgens protocol zijn ingeleverd (anders is deelname examen onmogelijk)

5  Cijferlijst mee naar huis aan eind van elke periode  Deze moet de school met handtekening terug hebben van ouders/verzorgers na inzage van de lijst en akkoord.  Krijg de mentor de lijst niet terug, dan gaan we er automatisch vanuit dat de cijfers akkoord zijn.  Cijfers toetsen zijn altijd in te zien door ouders/verzorgers en leerlingen via SOM Today  Na ondertekening cijferlijst aan eind v/d periode worden toetsen vernietigd  De school hanteert deze werkwijze zodat deze er zeker van is dat ouders/verzorgers goed op de hoogte zijn van de informatie over hun kind. Kunt u niet op het ouderportaal van SOM, en u heeft ook nog geen aanvraagformulier ingevuld, dan is er de mogelijkheid dit vanavond nog in te vullen. Doe dit ook als uw e-mailadres is veranderd. Zijn er problemen gedurende het schooljaar met SOM en/of inloggen, neem dan rechtstreeks contact op met de administratie van de school.

6  Onderdeel van schoolexamen welke voldoende moet worden afgerond  Begeleiding door mevr. Karen Poorthuis en dhr. Hugo Heinink  Nadere informatie volgt via deze docenten Sectorwerkstuk sluit aan op je vervolgopleiding. Hiervoor moet je dus een al keuze maken voor een vervolgopleiding voor het ROC. Ga hier dus alvast goed over nadenken, je kunt dan sneller beginnen aan de uitwerking van je verslag.

7  Vrijdag 15 april MOET examendossier geheel zijn afgerond (d.w.z. alle toetsen, herkansingen, verslagen en opdrachten moeten dan gemaakt, ingeleverd en beoordeeld zijn) Leerlingen moeten zélf bij ziekte en afwezigheid tijdens toetsen inhaalmomenten bespreken met de vakdocent!! De eindverantwoordelijkheid voor het inhalen ligt bij de leerling, niét bij de docent!

8  Week 15, 16 & 19 is er sprake van examentraining  Dit gaat op inschrijving per vak, is grotendeels geen verplichting/facultatief  Informatie en een rooster hiervan volgt in lesperiode 3

9

10  Reken- en taal beleid  De rekentoets telt mee in de slaag-zakregeling. Niet naar behoren maken, is géén diploma!  Op dit moment is een 4,5 voldoende.  Het vak Nederlands mag op de eindlijst niet lager zijn dan een 5.

11 1. De kandidaat die het eindexamen van een leerweg in het vmbo heeft afgelegd, is geslaagd indien: a. het rekenkundig gemiddelde van zijn bij het centraal examen behaalde cijfers ten minste 5,5 is; b. hij voor: 1.de rekentoets als eindcijfer 4,5 of meer heeft behaald en voor het vak Nederlandse taal als eindcijfer 6 of meer heeft behaald; of voor 2. de rekentoets als eindcijfer 6 of meer heeft behaald en voor het vak Nederlandse taal als eindcijfer 5 of meer heeft behaald; c. hij onverminderd onderdeel b: 1. voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 5 of meer en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald; 2. voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 4 en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer waarvan ten minste één 7 of meer heeft behaald; of 3. voor twee van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 5 heeft behaald en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer waarvan ten minste één 7 of meer heeft behaald; d. hij voor de vakken lichamelijke opvoeding en het kunstvak uit het gemeenschappelijk deel de kwalificatie «voldoende» of «goed» heeft behaald; en e. als het een eindexamen gemengde of theoretische leerweg betreft: hij voor het sectorwerkstuk de kwalificatie «voldoende» of «goed» heeft behaald. Bron: http://wetten.overheid.nl/BWBR0004593/geldigheidsdatum_23-08-2015#HoofdstukIV

12 Locatie Vlierstraat VMBO Aanmelding bij vervolgonderwijs (ROC/AOC etc)

13 Geheel zelfstandig, verantwoordelijkheid ligt bij leerling/ouders * Aanmelding altijd door ouders/verzorgers i.v.m. juridische aansprakelijkheid. ** Aanmelding dient vóór 1 maart te geschieden i.v.m. beperkte opleidingsplaatsen bij bepaalde opleidingen en overdracht van gegevens. *** Inschrijfformulieren (of kopie daarvan) dienen bij Dhr. Bouwhuis te worden ingeleverd i.v.m. uitschrijving en leerplichtwet TIP: Maak bij digitale aanmelding een printscreen voor de decaan

14 Aanmelding bij een vervolgopleiding Belangrijke weetjes: U als ouder bent verplicht te melden aan de school waar uw kind vervolgonderwijs gaat volgen. De school draagt hier géén verantwoordelijkheid in! Wij als school zijn verplicht te melden bij de inspectie waar uw kind vervolgonderwijs gaat volgen. Is uw kind niet aangemeld, dan moéten wij als school hiervan melding maken bij de leerplichtambtenaar. Er kan dan in sommige gevallen een boete volgen voor de ouders/verzorgers. Voor meer info: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/leerplicht-en-kwalificatieplicht

15 Data ROC van Twente:  25 jan Open Dag 2016 in Enschede  26 jan Open Dag 2016 in Hengelo  27 jan Open Dag 2016 in Almelo/Vroomshoop  28 jan Open Dag 2016 in Rijssen Website: www.rocvantwente.nlwww.rocvantwente.nl Data van AOC: Verschillend per vestiging / check website Website: www.aoc-oost.nlwww.aoc-oost.nl Een andere school/onderwijstraject op het oog? Bezoek tijdig de websites om uzelf van juiste informatie te voorzien!

16 Aanmelding Havo Vlierstraat VMBO

17 BC locaties  vd Waalslaan  Bruggertstraat  Geessinkweg Externe Havo-locaties  Geef tijdig uw school van voorkeur aan bij de mentor én decaan  Aanmelding moet voor 1 april bij de betreffende locatie bekend zijn, liefst nog eerder.

18  VMBO-TL diploma  Gemiddeld een 6,8 of hoger op de VMBO-TL cijferlijst  Gekozen vak mag maximaal een jaar niet gevolgd zijn  Positieve adviezen van de afleverende school t.a.v. motivatie, werkhouding, zelfstandigheid en leeftijd.

19  Altijd zelf de aanmelding doen i.v.m. verplichte intakegesprekken, ouderavonden en profiel- en vakkenpakketkeuzes  Voor 1 april dient er een aanmelding te zijn bij de Havo-locatie en bij locatie de Vlierstraat.

20  Dringend advies om naast inschrijving bij HAVO óók een inschrijving bij het ROC te verrichten. Oriënteert u zich dus naast het HAVO-traject ook op een ROC-opleiding. Mocht een aanmelding bij een HAVO-traject onverhoopt niet lukken dan heeft uw kind na het VMBO in ieder geval een plek binnen een ROC opleiding!!  Ook hier geldt: Alle inschrijfformulieren (of kopie/printscreen daarvan) dienen bij Dhr. Bouwhuis te worden ingeleverd

21  Verschillende mogelijkheden worden dan besproken:  Traject ROC (instromen zonder diploma)  Doubleren 4TL

22 Belangrijke data 4TL In het programma dit jaar staan:  PTA week 1: maandag 2 nov. 2015 t/m vrijdag 6 nov. 2015  Herkansing PTA 1: donderdag 12 nov. 2015  Toetsweek 2: maandag 18 jan. 2016 t/m vrijdag 22 jan. 2016  Herkansing 2: donderdag 28 jan. 2016  Toetsweek 3: maandag 4 apr. 2016 t/m vrijdag 8 apr. 2016  Herkansing 3: donderdag 14 apr. 2016  Dinsdag 17 mei t/m dinsdag 24 mei: Centrale Schriftelijke Examens (CSE)  Voor een compleet examenoverzicht zie dia 9  20 min gesprekken: maandag 9 nov 2015, 1 feb 2016  Cijferlijsten: vrijdag 13 nov 2015, vrijdag 29 jan 2016 & vrijdag 15 apr 2016

23 Stel ze snel. Stel ze niet uit.

24  Dank voor uw komst en aandacht!  Vergeet niet mee te nemen:  een hand-out van de presentatie  Examenreglement 4tl  Indien van toepassing  (opnieuw) invullen formulier voor ouderportaal en achterlaten op de balie!


Download ppt "Locatie Vlierstraat VMBO.  Welkom!  Afronding VMBO-TL Vlierstraat  Aanmelding vervolgopleidingen  Aanmelding HAVO  Afsluiting  Mogelijkheid tot."

Verwante presentaties


Ads door Google