De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verpleegkunde Vrijdag 28 augustus 2015 Onderwijs en de Europese Richtlijnen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verpleegkunde Vrijdag 28 augustus 2015 Onderwijs en de Europese Richtlijnen."— Transcript van de presentatie:

1 Verpleegkunde Vrijdag 28 augustus 2015 Onderwijs en de Europese Richtlijnen

2 Inleiding opleidingen verpleegkunde Europese Richtlijn(en) V & A 2

3 HBO5 verpleegkunde door  scholen voltijds secundair onderwijs  VKS 5 opleiding is modulair opgebouwd  niet schooljaar duurt drie jaar  niet 90-120 3 HBO5 verpleegkunde

4 4

5 http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/lijst.asp?nis1 =&hs=311&fusie=F&graad=H&studie=1080&app=50 5

6 Bachelor verpleegkunde Prof gerichte bacheloropleidingen zijn in 1ste plaats gericht op beroepspraktijk doel studenten brengen tot een niveau van alg & specifieke kennis en competenties nodig voor zelfstandige uitoefening beroep(en) directe uitstroommogelijkheid arbeidsmarkt VKS 6 180 studiepunten 6

7 http://www.hogeronderwijsregister.be 7

8 ER 2005/36 geschiedenis vooropleiding studieomvang vrijstellingen competenties bevestiging in Vlaamse wetgeving 8

9 Oudere Europese Richtlijnen ER 77/453/EEG 27 juni 1977 opleiding = fulltime beroepsopleiding bijlage = studieprogramma drie studiejaren 4600 u theo en praktisch onderwijs ER 89/595/EEG 10 oktober 1989 duur theo ond moet ten minste 1/3 duur klinische ond ten minste 1/2  van minimum-opleidingsduur 9

10 Dé Europese Richtlijn ER 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties = verzameling alle 7 specifieke 1. Arts 2. Tandarts 3. Verantwoordelijk Algemeen Ziekenverpleger 4.Tandarts 5.Apotheker 6.Dierenarts 7.Architect + de 2 algemene 10

11 Update ER 2013/55/EU nieuwe elementen vooropleiding studieomvang vrijstellingen competenties Alert Mechanism (AM) European Professional Card (EPC) Internal Information Market System (IMI) deadline omzetting 18 januari 2016 11

12 vooropleiding 12 12

13 vooropleiding 13 10 examen

14 studieomvang 14

15 15 vrijstellingen

16 16

17 17 competenties 8

18 ingebrekestelling EC (2009-2010) studiepunt een binnen de Vlaamse Gemeenschap aanvaarde internationale eenheid die overeenstemt met ten minste 25 en ten hoogste 30 uren voorgeschreven onderwijs-, leer- en evaluatie- activiteiten waarmee studieomvang van elke opleiding of opleidingsonderdeel wordt uitgedrukt 25 x 180 = 4500 < 4600 uren 18 Vlaamse wetgeving

19 Vlaamse wetgeving 2010 & 2011 Art. 5 decreet flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen en houdende dringende hogeronderwijsmaatregelen 30 april 2004 Wat betreft de opleidingen die leiden tot de beroepen van arts, huisarts, verantwoordelijk algemeen ziekenverple(e)g(st)er, tandarts, dierenarts, vroedvrouw, apotheker en architect leeft het instellingsbestuur bij de vaststelling van het opleidingsprogramma de vereisten na bepaald in de Europese Richtlijn 2005/36/EG 19

20 De instellingsbesturen geven in hun onderwijsregeling duidelijk aan hoe zij in hun opleidingsprogramma's beantwoorden aan de voorwaarden uiteengezet in de richtlijn Het accreditatieorgaan bevestigt in zijn accreditatierapport en in zijn accreditatiebesluit, […] of het instellingsbestuur bij het vaststellen van de opleidingsprogramma's de betreffende Europese Richtlijn al dan niet heeft nageleefd. Het accreditatieorgaan neemt dat besluit op grond van de gepubliceerde externe beoordeling van de opleiding 20 Vlaamse wetgeving

21 Vlaamse wetgeving HBO5 verpleegkunde Omzendbrief Experimenteel secundair onderwijs volgens een modulair stelsel SO/2008/04 van 18 juli 2008 6. Programma Specifiek voor de opleiding verpleegkunde  programma in overeenstemming met ER 21

22 Desbetreffende richtlijn stelt dat de studieomvang van de opleiding verpleegkunde, d.w.z. theoretisch en klinisch onderwijs samengerekend, ten minste 4600 uren moet bedragen. Omrekening van de globale duur van de opleiding (6 semesters) en van de wekelijkse lessentabel (36 u.) naar het totaal aantal opleidingsuren, geeft echter een lager resultaat. Om niettemin aan de EU- voorwaarden inzake studiebelasting te beantwoorden is decretaal bepaald dat vanaf het schooljaar 2009-2010 de school, buiten de wekelijkse lessentabel, aan de cursisten gedurende de volledige opleidingsduur (= alle lesweken of gelijkgesteld) ten minste 4 wekelijkse uren opleidingsgebonden persoonlijke activiteiten moet opleggen (extra stages, zelfstudie, eindwerk,...). De klassenraad beslist autonoom over de vorm en inhoud van deze activiteiten die buiten de contacturen vallen. De resultaten van de door de cursist uitgevoerde activiteiten worden in aanmerking genomen bij de evaluatie van die cursist. In de opleiding verpleegkunde kunnen stages zonder uitzondering worden georganiseerd conform de dienstregeling van de instelling; het principieel verbod op stages op zon- en feestdagen en op nachtstages geldt hier totaal niet. Elke module van de opleiding verpleegkunde kan, bij beslissing van de school, in duurtijd worden verdubbeld (20 weken worden 40 weken; 40 weken worden 80 weken). Bedoeling hiervan is tegemoet komen aan de opleidingsbehoeften van bepaalde doelgroepen. In voorkomend geval worden de leerlingen niet meer in aanmerking genomen op de tellingsdata die vallen buiten de gebruikelijke duurtijd.

23 Vlaamse wetgeving HBO5 verpleegkunde Art 132 Codex SO BVR houdende de codificatie betreffende het secundair onderwijs 17 december 2010 23

24 Art. 132. Hoger beroepsonderwijs, bestaande uit de opleiding verpleegkunde, is beroepsgericht onderwijs, leidt tot een erkende onderwijskwalificatie van kwalificatieniveau 5 die bestaat uit minstens één erkende beroepskwalificatie van kwalificatieniveau 5, en wordt bekrachtigd met een diploma van gegradueerde. Het hoger beroepsonderwijs heeft een duurtijd van zes semesters. Bij modulaire organisatie kan het hoger beroepsonderwijs voor de cursisten starten hetzij op 1 september hetzij op 1 februari, bij niet-modulaire organisatie enkel op 1 september. Met inachtname van de voorwaarde inzake studieomvang zoals bepaald in de richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad, dient de school, buiten de wekelijkse lessentabel, aan de cursisten verpleegkunde gedurende de volledige duur van de opleiding en naar rata van ten minste 4 wekelijkse lestijden, opleidingsgebonden persoonlijke activiteiten op te leggen. De klassenraad beslist autonoom over de vorm en inhoud van deze activiteiten. De resultaten van de door de cursist uitgevoerde activiteiten worden in aanmerking genomen bij zijn of haar evaluatie door de klassenraad. 24

25 Diploma Supplement BVR tot vaststelling van de vorm van het hogeronderwijsdiploma en de inhoud van het bijbehorend diplomasupplement 12 december 2014 BVR tot vaststelling van de vorm van het deelcertificaat en het diploma van het hoger beroepsonderwijs, en de inhoud van het bijbehorend diplomasupplement 27 februari 2015 25

26 Op het diploma van diegene die gerechtigd is de titel van arts, verantwoordelijk algemeen ziekenverple(e)g(st)er, tandarts, dierenarts, vroedvrouw, apotheker, architect en burgerlijk ingenieur-architect te voeren conform artikel II.76 van de Codex Hoger Onderwijs wordt vermeld dat bij de vaststelling van het opleidingsprogramma de vereisten voor de toegang tot de gereglementeerde beroepen van arts, verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger, tandarts, dierenarts, vroedvrouw, apotheker en architect zoals bepaald in de Europese richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties zijn nageleefd. Op het diploma bachelor in de verpleegkunde wordt geen afstudeerrichting vermeld. 26 BVR DS Hogescholen en universiteiten

27 Op het diploma van diegene die gerechtigd is de titel van verantwoordelijk algemeen ziekenverple(e)g(st)er te voeren conform artikel 165 van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010 wordt vermeld dat bij de vaststelling van het opleidingsprogramma de vereisten voor de toegang tot het gereglementeerde beroep van verantwoordelijk algemeen ziekenverple(e)g(st)er zoals bepaald in de Europese richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties zijn nageleefd; Voor de opleiding Verpleegkunde wordt de studieomvang uitgedrukt op de wijze, vermeld in artikel 132 van de Codex Secundair Onderwijs. 27 BVR DS HBO5

28 erwin.malfroy@ond.vlaanderen.be 28


Download ppt "Verpleegkunde Vrijdag 28 augustus 2015 Onderwijs en de Europese Richtlijnen."

Verwante presentaties


Ads door Google