De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2015/HFB/OO/32408 Levering van wijnen en mousserende wijnen Opening 10/07/2015 – 9u45.

Verwante presentaties


Presentatie over: "2015/HFB/OO/32408 Levering van wijnen en mousserende wijnen Opening 10/07/2015 – 9u45."— Transcript van de presentatie:

1 2015/HFB/OO/32408 Levering van wijnen en mousserende wijnen Opening 10/07/2015 – 9u45

2 D ISCLAIMER :  de huidige slides zijn enkel een samenvatting van de voornaamste clausules van het bestek met referentie 2015/HFB/OO/32408 en zijn dus onvolledig  deze slides zijn dus geen contractueel document  deze slides hebben enkel tot doel de kandidaat-inschrijver te wijzen op de voornaamste elementen om te komen tot een regelmatige inschrijving

3 O VERZICHT : 1. Voorwerp van de opdracht 2. Aanbestedende overheid – mandaterende overheid 3. Selectiecriteria 4. Gunningswijze 5. Gunningscriteria 6. Aandachtspunten bij inschrijving 7. Aandachtspunten na toewijzing 8. Vragen en antwoorden

4 1. VOORWERP VAN DE OPDRACHT  Titel: Leveren van wijnen en mousserende wijnen  CPV-classificatie  15930000-6 – Wijn  15931100-4 – Mousserende wijn  Plaats van uitvoering: verschillende adressen in de Vlaamse provincies en Brussel  Raamcontract: neen  Duur van de overeenkomst: initiële looptijd 1 jaar, verlenging mogelijk tot 4 jaar

5 2. AANBESTEDENDE EN MANDATERENDE OVERHEID  Aanbestedende overheid : Vlaamse Overheid  Mandaterende overheid : Vlaamse Overheid  Bevoegdheid van de leidend ambtenaar : de technische en administratieve opvolging van de leveringen tot en met de oplevering; de keuring van de prestaties, zowel de a priori als de a posteriori keuring; het nazicht van de facturen en schuldvorderingen; het opstellen van de processen-verbaal; de opleveringen; cfr. 47 en 124 KB uitvoering.

6 3. SELECTIECRITERIA (1)  Eisen m.b.t. financiële en economische draagkracht ten aanzien van de persoon van de inschrijver: Totale omzet van minstens 50 000 euro in minstens één van de laatste drie boekjaren voor de vermelde producten in onderhavig bestek  De inschrijver toont die aan door het voorleggen van: Een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse omzet van de onderneming over de laatste drie boekjaren (1)Selectiecriteria zijn minima waaraan de inschrijver (en het voorwerp van de inschrijving) dient te voldoen

7 3. SELECTIECRITERIA (1)  Technische eisen ten aanzien van de persoon van de inschrijver: minimum 3 opdrachten met een minimale waarde van 20.000 euro per jaar per klant GHP-Plan  De inschrijver toont die aan door het voorleggen van: een lijst van de voornaamste leveringen die hij gedurende de afgelopen 3 jaar heeft verricht, hun bedrag, data en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren (incl. contactpersoon) een beschrijving van goede hygiënepraktijken, traceerbaarheid en meldingplicht. (1)Selectiecriteria zijn minima waaraan de inschrijver (en het voorwerp van de inschrijving) dient te voldoen

8  De opdracht wordt gegund op basis van een open offerteaanvraag. 4. GUNNINGSWIJZE

9  Gunningscriteria zijn als volgt:  Basisaanbod (totaal 80 punten) Wordt beoordeeld op basis van de verhouding tussen volgende elementen: - Prijs (40 punten) O Totaalprijs offerte: 30 punten O Prijs bij kwantumhoeveelheden: 10 punten - Kwaliteit: 40 punten  Aanvullend aanbod o.b.v. catalogus (totaal 20 punten) - Uitgebreidheid en diversiteit aanvullend gamma: 10 punten - Duurzaamheid: 10 punten  De opdracht wordt gegund aan de inschrijver die de economisch meest voordelige regelmatige offerte indient. 5. GUNNINGSCRITERIA

10 Meest voorkomende fouten die leiden tot onregelmatigheid:  Elektronisch indienen & digitale handtekening  Volledigheid: Alle documenten! Vooral offerte EN inventaris Volledigheid van documenten  RSZ status 6. AANDACHTSPUNTEN VOOR EEN FORMEEL REGELMATIGE INSCHRIJVING

11 Indienen van de offerte:  Elektronisch  Slechts 1 inschrijving per kandidaat  Digitale handtekening Gemachtigd persoon!! (statuten, volmacht)  Tijdig indienen! elektronisch : elk document krijgt een timestamp snelheid van opladen: uw eigen netwerk, het internet, de omvang van de documenten, …  Laad eerst de essentiële documenten op: offerteformulier inventaris documenten voor gunningscriteria & selectiecriteria andere documenten

12 Volledigheid:  alle stukken dienen bij de inschrijving aanwezig te zijn om de offerte te kunnen beoordelen: offertes moeten administratief en technisch conform zijn  de overheid beschikt over beperkte mogelijkheden om ontbrekende stukken op te vragen RSZ:  de inschrijver dient in orde te zijn met de RSZ- verplichtingen  Opening 10 juli 2015 → kwartaalaangifte 1 e trimester 2015  Informatie RSZ wordt opgevraagd via Digiflow door de aanbestedende overheid

13  Borgstelling: 7.500 euro dient tijdig te gebeuren: binnen de 30 kalenderdagen na sluiting vrijgegeven na definitieve oplevering raamovereenkomst  Startvergadering: Overlopen SLA Bepalen bestel- en leveringsdag De leveringstermijn bedraagt maximaal drie werkdagen In onderling overleg met de leverancier worden vaste bestel- en leveringsdag(en) bepaald per leveringsadres.  Opvolgingsvergaderingen Problemen Evaluatie Verbeterpunten (wederzijds) 7. AANDACHTSPUNTEN NA TOEWIJZING

14  clausules m.b.t. straffen en boetes Straffen zijn in overeenstemming met SLA  prijsherziening Niet mogelijk tijdens eerste zes maand Nadien 1 herziening per zes maand mogelijk Vastgelegde formule: Subindex voor Wijn

15  Oplevering Oplevering individuele bestellingen: Keuring van de bestelling binnen 5 werkdagen Klachtenformulier OF stilzwijgende oplevering Oplevering raamovereenkomst Binnen 30 kalenderdagen na oplevering laatste bestelling  Wijze van facturatie Per leveringsadres 1 factuur per maand Bij voorkeur digitaal Enkel definitief opgeleverde bestellingen Praktijk: facturatie vanaf 6e werkdag volgende maand

16 1. Algemene vraag naar meer info gesteld door firma’s met buitenlandse vestiging. In response to several requests from foreign suppliers for more information about the tender with reference 2015/S 099-178929, we wish to inform you that all information is provided in the reference documents on the e-Notification platform. All documents are solely provided in Dutch. No translation to English or any other European language will be made available 8. VRAGEN EN ANTWOORDEN

17 2. Kan bekend gemaakt worden wie de huidige leverancier is en met welke producten destijds werd ingeschreven? Huidige leverancier: Klare Wijn Wijnhuis/Maranjo BVBA Ferdinand Maesstraat 106 2550 Waarloos Informatie over het huidige aanbod kan niet worden meegegeven. Deze info is niet relevant voor het nieuwe dossier. Het gevraagde aanbod en de bijhorende specificaties zijn voldoende duidelijke en werden opgenomen in de nieuwe offerte onder punt 3.3 Productlijst.

18 8. VRAGEN EN ANTWOORDEN 3. Er wordt expliciet gevraagd naar Cava, wat met een producent van Belgische schuimwijn? De expliciete vraag naar cava i.p.v. de meer algemene omschrijving “schuimwijn” is gebaseerd op de smaakvoorkeur van onze klanten. Een producent van Belgische (schuim)wijn kan de Belgische producten zeker opnemen in het aanvullend aanbod, waar zowel op uitgebreidheid en diversiteit als op duurzaamheid, waar een groter percentage wordt toegekend voor wijnen van Belgische oorsprong, opnemen.

19 8. VRAGEN EN ANTWOORDEN 4. Wanneer dienen de stalen ingediend te worden? Zie offerte 2.1.3.3.VORM EN INHOUD OFFERTE (ART. 80 EN 82 KB PLAATSING


Download ppt "2015/HFB/OO/32408 Levering van wijnen en mousserende wijnen Opening 10/07/2015 – 9u45."

Verwante presentaties


Ads door Google