De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Procedure: hoe een offerte indienen?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Procedure: hoe een offerte indienen?"— Transcript van de presentatie:

1 Procedure: hoe een offerte indienen?
Traject naar werk voor analfabete anderstaligen Antwerpen

2 Procedure: hoe een offerte indienen?
Kort overzicht procedureverloop Het verloop van de procedure omvat volgende stappen: een vrijblijvende en informele marktverkenning; de beslissing over de aard van de opdracht en de gunningswijze; de samenstelling van het bestek + aanvullende documenten + de kostenraming; de bekendmakingsfase; het inzamelen van de offertes de kwalitatieve selectie van de inschrijvers het nazicht en beoordeling van de inhoud van de offertes + de keuze van de dienstverlener; de toewijzing van de opdracht; 9. de uitvoering van de opdracht.

3 Procedure: hoe een offerte indienen?

4 Procedure: hoe een offerte indienen?

5 Procedure: hoe een offerte indienen?
Belangrijk voor het lezen van het bestek: Titelblad: Procedure Samenvatting van inhoud van de opdracht  voorwerp van de opdracht? ( bijlage B) Wanneer offerte indienen?  Indienen en openen offertes ( p 7-8) Bij wie inlichtingen verkrijgen?.  Leidende dienst + leidende ambtenaar (p 4 -5) Verwijzing naar het voorbeeld bestek Chonologisch overlopen via beamer Beginnen met titelblad : Titelblad geeft concreet aan de aard en voorwerp van de opdracht

6 Procedure: hoe een offerte indienen?
Opdracht of

7 Procedure: hoe een offerte indienen?
gedetailleerd : Beschrijving van de opdracht Welomlijnde omschrijving van inhoud opdracht: programma, duurtijd en structuur,….. Opgave van prijsraming Een gedetailleerde uitwerking van het programma: Waneer het echt essentieel is dat een programma een zeer specifieke inhoud moet hebben om tegemoet te komen aan de vraag van bijv een duidelijk omschreven nood van de arbeidsmarkt. Essentieel is dat de inhoud en de prijs van de opdracht zoals omschreven in het bestek zoveel mogelijk gevolgd wordt. Eigen inbreng en creativiteit van de inschrijver is hier eerder beperkt.

8 Procedure: hoe een offerte indienen?
algemeen : Beschrijving van de opdracht: Algemene benadering van inhoud van opdracht: inschrijver heeft meer vrijheid voor het invullen van programma, duurtijd en structuur,….. Geen opgave van prijsraming Voor de inhoud van de offerte rekenen we op de creativiteit van de inschrijver zelf. Het voornaamste doel is dat er binnen een bepaalde periode een vastgesteld aantal cursisten opgeleid worden. De inschrijver mag eigen accenten leggen in het hoe, wat, waar , wanneer, van het project en zelf een prijs voorstellen.

9 Procedure: hoe een offerte indienen?
Selectiecriteria = Kwaliteiten van de inschrijver/ organisatie(s) Hoofdaannemer en onderaannemer(s) De kwalitatieve selectiecriteria hebben betrekking op de persoon of organisatie die een offerte indient, het zijn de criteria ivm de betrouwbaarheid en geschiktheid om een mogelijke opdracht tot een goed einde te brengen Bij onderaanneming moet de hoofdaannemer ook deze gegevens van zijn onderaannemer(s) meegeven.

10 Procedure: hoe een offerte indienen?
Selectiecriteria: Uitsluitingscriteria: Ondernemingsnummer opgeven om informatie op te vragen Technische bekwaamheid Capaciteit van de dienstverlener : studie en beroepstitels Lijst van gelijkaardig gepresteerde diensten De inschrijver wordt in deze fase onderzocht op basis van de integriteit, geloofwaardigheid of betrouwbaarheid VDAB kan met de gegevens informatie opvragen : om niet in een uitsluitingspositie te zijn Uitsluitingscriteria: betrouwbaarheid: niet is staat van faillissement, sociale bijdrage betaald…. Ook de technische bekwaamheid van de inschrijver kan hier getoetst worden adhv de meegestuurde CV’s van de lesgevers en medewerkters van het project Relevante referenties worden gevraagd ivm kwaliteit en competenties van het personeel , ervaringen met de sector, doelgroepen, andere organisaties en /of voor welke prijzen …

11 Procedure: hoe een offerte indienen?
Gunningscriteria = Kwaliteit van de aangeboden opdracht Opleiding, begeleiding, oriëntatie…. In tegenstelling met de kwalitatieve selectiecriteria, hebben gunningscriteria betrekking op de kwaliteit van de dienst die zal uitgevoerd worden.

12 Procedure: hoe een offerte indienen?
Weging van de gunningscriteria: Criterium Weging (in %) 8.1 Prijs (inclusief BTW) 40 8.2 Technische waarde 60 Op basis van de volgende 4 subcriteria die samen 100 punten uitmaakt AANPAK EN METHODIEK COMPETENTIEVERSTERKING 40 ptn TOELEIDINGSINITIATIEVEN 10 ptn AFSTEMMING OP DE SECTOR 20 ptn AFSTEMMING OP DE DOELGROEP KUNNEN AANTONEN 30 ptn Wat verwachten wij van de inschrijvers: Voor beoordeling van de kwaliteit van de offerte: uitschrijven volgens opdracht in technische specificaties Weging is een voorbeeld , geen vast gegeven, Gunningscriteria wordt opgemaakt ifv de gevraagde opdracht

13 Procedure: hoe een offerte indienen?
Vormvoorschriften: offertemodel A: Administratief luik: Vak 1-3-4: conform met het bestek Vak inventaris:  door inschrijver uit te werken B: Technisch luik: Vak : door inschrijver uit te werken !!! offertemodel handtekenen waar gevraagd = contractuele verbintenis met opdrachtgever Conform bestek: vastgelegd Wat inschrijver moet uitwerken : volgorde van offertemodel respecteren Handtekening is contractuele verbintenis met VDAB

14 Procedure: hoe een offerte indienen?
Technische waarde ( vak 10 technisch luik offertemodel) Onderverdeling van omschrijving opdracht bijlage B: omschrijving per perceel: pt 2 t.e.m.6 bijlage C: concretisering van gunningscriteria Aangeraden dit te volgen:  Aanbod van inschrijvers op éénduidige manier opgemaakt  Vergemakkelijkt de gelijkheid van beoordeling Het aanbod dat de inschrijver uitgewerkt heeft : volgorde van offertemodel respecteren omdat dit tegemoet komt aan de gelijkheid van de beoordeling

15 Procedure: hoe een offerte indienen?
Prijzen : Vergelijking van de prijzen gebeurt inclusief BTW Vaste prijs: een overheidsopdracht wordt gegund tegen een voorafbepaalde forfaitaire prijs dit houdt in dat de overeengekomen prijs in principe niet meer mag gewijzigd worden tijdens de uitvoering van de opdracht: globale of eenheidsprijzen zijn forfaitair, enkele wettelijke prijsherzieningen

16 Procedure: hoe een offerte indienen?
Inventaris algemene offerteaanvraag Traject naar werk voor analfabete anderstaligen - Antwerpen Beroepsopleiding met vaktechnisch Nederlands Raming Perceel 7 (2) Perceel 8 (2) Perceel 9 (2) Inschrijver Perceel BO met NT2: Omschrijving Beroepsoplei ding + NT2 sector BOUW Beroepsoplei ding +NT2 sector GROEN Beroepsoplei ding+ NT2 PRODUCTIE ARBEIDEER A Aantal cursisten per module 12 B Totaal aantal modules 2 C Aantal cursisten in totaal aantal modules ( A x B) 24 D Aantal effectieve beroepsopleidingsuren in groep 240u E Aantal effectieve NT2 opleidingsuren in groep 100U 100u F Totaal aantal opleidingsuren (D+E)xB 680u G Totale prijs beroepsopleiding excl. BTW 47603,31€ H Totale prijs beroepsopleiding incl. BTW (+ gebruikte aanslagvoet) (1) 57600,00€ (21%) I Totale prijs NT2 opleiding excl. BTW 17851,24€ J Totale prijs NT2 incl. BTW (+gebr. aanslagvoet) (1) 21600,00€ K Totale prijs per perceel excl. BTW L Totale prijs per perceel Incl. BTW (+ gebruikte aanslagvoet) (1) 79200,00€ Vast aantal gegevens: cursisten, uren, prijs Geen van…. tot…. Maakt de weging onmogelijk Een deelopdracht die je niet aanbiedt: niet invullen Indien niet BTW plichtig: in beide cellen zelfde bedrag vermelden met 0% aanslagvoet (1) indien van toepassing (2) raming prijzen inclusief verplaatsing, behuizing en uitrusting, verzekering en verbruik.

17 Procedure: hoe een offerte indienen?
Hoe offertes indienen? Inhoud administratief luik: Bijlage A van het offertemodel: - vak 1 t.e.m. 7 (p 17 tot 18) - inventaris (p 20 tot 21) Administratief luik

18 Procedure: hoe een offerte indienen?
Hoe offertes indienen? Inhoud technisch luik: Bijlage A van het offertemodel vak 8 t.e.m. 11 (p 20) !!!Geen prijsvermelding of prijsinventaris Technisch luik Slide toelichten

19 Procedure: hoe een offerte indienen?
Hoe offertes indienen? Offerte: Traject naar werk voor analfabete anderstaligen Antwerpen Administratief luik 3X Niet openen Technisch luik 3X Slide toelichten !!! 3 exemplaren waarvan 1 “origineel”

20 Procedure: hoe een offerte indienen?
Zijn er nog vragen?


Download ppt "Procedure: hoe een offerte indienen?"

Verwante presentaties


Ads door Google