De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

3 Decentralisaties De opgave, Bergense visie en aanpak

Verwante presentaties


Presentatie over: "3 Decentralisaties De opgave, Bergense visie en aanpak"— Transcript van de presentatie:

1 3 Decentralisaties De opgave, Bergense visie en aanpak
Chantal Dielen

2 3 Decentralisaties: Waar gaat het om?
1 januari 2015 wordt een cruciaal jaar wat betreft de overdracht van 3 taken. De nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet gaan in. Deze voorheen ontschotte budgetten worden gebundeld En de regie komt bij één partij komt te liggen: de gemeenten.

3 Doel De overheid wil hiermee de voorheen gescheiden werelden in het sociale domein meer met elkaar verbinden en de kwaliteit en doelmatigheid van zorg en ondersteuning aan burgers verbeteren. Dus: betaalbaar, simpeler en dichtbij! Het doel is maatwerk voor de burger met als uitgangspunt één gezin, één plan, één regisseur Kans: Gemeenten worden verantwoordelijk voor alle niet medische zorg in het sociale domein

4 Missie: Wat willen we bereiken en waarom
MISSIE De mensen van de gemeente Bergen zijn zelfredzaam, nemen individueel en gezamenlijk hun verantwoordelijkheid en doen mee op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Hierdoor kunnen zij zich zowel collectief als individueel ontplooien en dragen zij bij aan de sociale samenhang en economie van Bergen.

5 Hoe ziet dat eruit en wat is daarvoor nodig?
VISIE Mensen benutten al hun mogelijkheden en investeren in hun kansen om mee te doen. De gemeente ondersteunt hen hierbij indien dat nodig is. Deze steun kenmerkt zich door nabijheid en is effectief doordat de gemeente samenwerkt met relevante partners, verbinding legt tussen leefdomeinen en mensen aanspreekt op hun individuele en gezamenlijke verantwoordelijkheid.

6 Uitwerking van onze Visie
Regionale – aanpak (Alkmaar) - Inkoop Specialistische ondersteuning BUCH – Aanpak - Marktwerking - Eigen verantwoordelijkheid 1e lijns voorzieningen (digitaal platForm tussen inwoner en professional) Lokale aanpak - Eigen Kracht Algemene voorzieningen Sociaal team

7 Aanpak Bergen: Integrale toegang
Klant Integrale toegang Participatiewet Nieuwe Wmo Jeugdwet Toelichten: Huidige situatie loketten. Vorige jaar aangegeven dat wij het niet langer wenselijk vinden dat de klant meerdere keren zijn verhaal moet doen, per onderdeel een trajectplan krijgt, en de financiering hiervan apart van elkaar loopt en daarmee de kans dat trajectplannen elkaar tegen werken. Doel van ons procesvoorstel is dat we willen toewerken naar 1G/1P. Een voorbeeld om dit te illustreren. Een inwoner uit de gemeente Bergen is 91 en is licht dementerend. Haar zoon zorgt voor haar, hij helpt bij het huishouden en doet de persoonlijke verzorging (helpen bij doushen en aankleden). De zoon heeft een angststoornis en kan niet aan het werk en heeft een uitkering. Als we de situatie van deze mevrouw alleen in de kollom van Wmo bekijken zouden we wellicht constateren dat HHH nodig is, dat de mantelzorger (haar zoon) mogelijk overbelast kan raken en een Wmo voorzieningen toekennen bijvoorbeeld HHH en woningaanpassingen realiseren. Haar zoon heeft de sollicitatieplicht op grond van de wet werk en bijstand, hij valt in de kollom rechts en moet solliciteren. Wanneer we dit verhaal integraal bekijken zouden we kunnen concluderen dat de zoon vrijgesteld kan worden van zijn sollicitatieplicht, een pgb kan ontvangen voor zijn werk als mantelzorger. Dit heeft dan effect op besparingen in de 2e lijns zorg (als je kijkt naar het grotere conseqenties voor de samenleving), persoonlijke verzorging bekostigd vanuit het zorgkantoor kan worden uitgesteld en de uitkering wordt omgezet in een PGB. Dus op 2 domeinen is winst te behalen.

8 Oplossingen afspreken
Hoe doen we dit? Het gesprek Eerste contact Vraag-verheldering Oplossingen afspreken Ondersteunings-plan Resultaat Hoe ziet klantproces er dan uit: In het kader van doelmatigheid willen we er in zo vroeg mogelijk stadium achter komen welke beperkingen iemand heeft en op welke levensdomeinen, Op basis daarvan maken we voor het hele huishouden (het hele gezin) (Dus niet voor 1 klant) 1 ondersteuningsplan, Dit proces willen we dus niet per ‘d’ voeren omdat dit uit het oogpunt van efficiency en effectiviteit niet langer doelmatig is. Het aanbieden van meerdere trajecten kan in geval van multi problematiek elkaar tegenwerken.

9 Gaan we met iedere inwoner ‘keukentafel’ gesprekken voeren?
Uitgangspunt: Keep it simple! Enkelvoudige problematiek De vraag wordt direct opgepakt en opgelost, zonder dat gebruik wordt gemaakt van de netwerkstructuur zelf betalen, via eigen bijdrage of maatwerkvoorziening Meervoudige problematiek Partners uit het sociaal team worden betrokken bij het inzetten van maatwerkoplossingen Zelf betalen, via eigen bijdrage of maatwerkvoorziening Wat we in de pilot zien: is dat de meeste mensen vaak binnen komen met schuldenproblematiek maar dat er vanuit die schuldensituatie veel meer aan de hand is. Ander voorbeeld: als iemand komt met een aanvraag voor een uitkering, dan verwachten wij dat hij daarvoor een tegenprestatie levert. Dan maken we het multi probleem omdat we willen dat deze tegenprestatie zoveel mogelijk in onze gemeente plaats vind, in het kader van onze inzet voor vrijwillgersbeleid

10 Wat levert het op Minder doorverwijzingen naar specialistische zorg en
Minder lang gebruik van specialistische zorg Dit leidt tot een kostenbesparing Door het eerder signaleren en oppakken van problematiek door een Sociaal Team Een onderdeel van het voorkomen van escalaties is dat er minder doorverwijzingen zijn naar specialistische zorg. Ook preventie en het eerder signaleren en oppakken vanproblematiek door een SWT draagt hieraan bij. De schatting is ook dat de werkwijze van het SWT ervoor zal zorgen dat burgers minder lang gebruikmaken van duurdere zorg.

11 Informatie nieuwe Wmo De nieuwe Wmo;
Overheveling van de huidige Awbz functie ‘extramurale begeleiding’ naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (gemeente verantwoordelijk voor woonbegeleiding, thuisbegeleiding, dagbesteding, dagopvang en beschermd wonen). Geen compensatieplicht meer maar maatwerkvoorziening aanvullend op wat iemand zelf kan bijdragen.

12 Participatiewet Wat verandert er vanaf 1 januari 2015?
Eén regeling voor mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben (Wwb, Wsw, Wajong) Meer mensen bij een reguliere werkgever aan de slag (evt met loonkostensubsidie) Banenafspraken en evt quotumwet voor extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking

13 Jeugdwet Grote transformatie: vanaf 2015 jeugdhulp via gemeenten
Inhoudelijke transformatie wens: Zorg dichtbij, effectiever & efficiënter

14 Jeugdwet Waar gaat het om? Gedecentraliseerde zorg:
J&O: jeugd- en opvoedhulp Jeugd-GGZ: Geestelijke gezondheidszorg AWBZ: begeleiding Jeugdbescherming & Jeugdreclassering Toegangsfunctie (tot 2014 BJZ) AMHK functie

15 Sociaal team Opzet sociaal team
Het sociaal team bestaat uit professionals die vragen binnen het sociaal domein integraal kunnen oppakken. Het kernteam bevat de volgende expertises: Zorg Participatie Buurtkracht Cliëntondersteuning Jeugd Veiligheid

16 Maatschappelijke partners: Afhankelijk van problematiek in de buurt
Sociaal team Maatschappelijke partners: Afhankelijk van problematiek in de buurt Advies en ondersteuning Niet bevoegd tot indiceren Gemeente: Alle teams Advies en ondersteuning Indiceren Wmo Swb Mee/de Marke Participatie/ WI Jeugd De Wering

17 Uitgangspunten sociaal team
Inwoner staat centraal Bevorderen zelfredzaamheid en maatwerk Nadruk op talenten i.p.v. beperkingen Nabijheid in de wijk -Eén breed vraaggesprek op alle levensdomeinen -Eigen kracht -Buurtkracht -1 huishouden, 1 plan, 1 contactpersoon

18 Sociaal team Functie sociaal team
Vergroten eigen kracht/ inzet eigen netwerk Verbindingen in het sociaal domein versterken (kortere lijnen tussen organisaties) Ondersteunen van inwoners met een hulpvraag Zorgcoördinatie / procesregie (indien nodig) Signaleren individuele en collectieve problemen Kansen en talenten in de wijk benutten Ria vertelt over netwerkversterking. Maikel vertelt over kansen en talenten in de wijk benutten.

19 Sociaal team Werkwijze Gespreksverzoek / signaal / inloopspreekuur
Screenen Er op af Breed gesprek Maatwerk Monitoren op proces (vinger aan de pols)

20 Bereikbaarheid Sociaal team Schoorl
Inloop per 1 januari 2015 Bereikbaar middels telefoonnummer gemeente, adres en de balies van Stichting Welzijn Bergen, De Wering en de gemeente.

21 Vragen


Download ppt "3 Decentralisaties De opgave, Bergense visie en aanpak"

Verwante presentaties


Ads door Google