De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

3 Decentralisaties De opgave, Bergense visie en aanpak Chantal Dielen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "3 Decentralisaties De opgave, Bergense visie en aanpak Chantal Dielen."— Transcript van de presentatie:

1 3 Decentralisaties De opgave, Bergense visie en aanpak Chantal Dielen

2 3 Decentralisaties: Waar gaat het om?  1 januari 2015 wordt een cruciaal jaar wat betreft de overdracht van 3 taken.  De nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet gaan in.  Deze voorheen ontschotte budgetten worden gebundeld  En de regie komt bij één partij komt te liggen: de gemeenten.

3 Doel  De overheid wil hiermee de voorheen gescheiden werelden in het sociale domein meer met elkaar verbinden en de kwaliteit en doelmatigheid van zorg en ondersteuning aan burgers verbeteren.  Dus: betaalbaar, simpeler en dichtbij!  Het doel is maatwerk voor de burger met als uitgangspunt één gezin, één plan, één regisseur Kans: Gemeenten worden verantwoordelijk voor alle niet medische zorg in het sociale domein

4 Missie: Wat willen we bereiken en waarom MISSIE De mensen van de gemeente Bergen zijn zelfredzaam, nemen individueel en gezamenlijk hun verantwoordelijkheid en doen mee op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Hierdoor kunnen zij zich zowel collectief als individueel ontplooien en dragen zij bij aan de sociale samenhang en economie van Bergen.

5 Hoe ziet dat eruit en wat is daarvoor nodig? VISIE Mensen benutten al hun mogelijkheden en investeren in hun kansen om mee te doen. De gemeente ondersteunt hen hierbij indien dat nodig is. Deze steun kenmerkt zich door nabijheid en is effectief doordat de gemeente samenwerkt met relevante partners, verbinding legt tussen leefdomeinen en mensen aanspreekt op hun individuele en gezamenlijke verantwoordelijkheid.

6 Uitwerking van onze Visie Algemene voorzieningen Sociaal team BUCH – Aanpak - Marktwerking - Eigen verantwoordelijkheid Specialistische ondersteuning Regionale – aanpak (Alkmaar) - Inkoop Lokale aanpak - Eigen Kracht 1 e lijns voorzieningen (digitaal platForm tussen inwoner en professional)

7 Aanpak Bergen: Integrale toegang Participatiewet Nieuwe WmoJeugdwet Integrale toegang  Klant

8 Hoe doen we dit? Het gesprek Eerste contact Vraag- verheldering Oplossingen afspreken Ondersteunings- plan Resultaat

9 Gaan we met iedere inwoner ‘keukentafel’ gesprekken voeren?  Uitgangspunt: Keep it simple!  Enkelvoudige problematiek  De vraag wordt direct opgepakt en opgelost, zonder dat gebruik wordt gemaakt van de netwerkstructuur  zelf betalen, via eigen bijdrage of maatwerkvoorziening  Meervoudige problematiek  Partners uit het sociaal team worden betrokken bij het inzetten van maatwerkoplossingen  Zelf betalen, via eigen bijdrage of maatwerkvoorziening

10 Wat levert het op 1. Minder doorverwijzingen naar specialistische zorg en 2. Minder lang gebruik van specialistische zorg 3. Dit leidt tot een kostenbesparing  Door het eerder signaleren en oppakken van problematiek door een Sociaal Team

11 Informatie nieuwe Wmo  De nieuwe Wmo;  Overheveling van de huidige Awbz functie ‘extramurale begeleiding’ naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (gemeente verantwoordelijk voor woonbegeleiding, thuisbegeleiding, dagbesteding, dagopvang en beschermd wonen).  Geen compensatieplicht meer maar maatwerkvoorziening aanvullend op wat iemand zelf kan bijdragen.

12 Participatiewet  Wat verandert er vanaf 1 januari 2015?  Eén regeling voor mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben (Wwb, Wsw, Wajong)  Meer mensen bij een reguliere werkgever aan de slag (evt met loonkostensubsidie)  Banenafspraken en evt quotumwet voor extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking

13 Jeugdwet  Grote transformatie: vanaf 2015 jeugdhulp via gemeenten  Inhoudelijke transformatie wens: Zorg dichtbij, effectiever & efficiënter

14 Jeugdwet Waar gaat het om? Gedecentraliseerde zorg:  J&O: jeugd- en opvoedhulp  Jeugd-GGZ: Geestelijke gezondheidszorg  AWBZ: begeleiding  Jeugdbescherming & Jeugdreclassering  Toegangsfunctie (tot 2014 BJZ)  AMHK functie

15 Opzet sociaal team Het sociaal team bestaat uit professionals die vragen binnen het sociaal domein integraal kunnen oppakken. Het kernteam bevat de volgende expertises: - Zorg - Participatie - Buurtkracht - Cliëntondersteuning - Jeugd - Veiligheid Sociaal team

16 Gemeente: Alle teams Advies en ondersteuning Indiceren Maatschappelijke partners: Afhankelijk van problematiek in de buurt Advies en ondersteuning Niet bevoegd tot indiceren De Wering Mee/de Marke Swb Jeugd Participatie / WI Wmo Sociaal team

17 Uitgangspunten sociaal team -Inwoner staat centraal -Bevorderen zelfredzaamheid en maatwerk -Nadruk op talenten i.p.v. beperkingen -Nabijheid in de wijk -Eén breed vraaggesprek op alle levensdomeinen -Eigen kracht -Buurtkracht -1 huishouden, 1 plan, 1 contactpersoon Sociaal team

18 Functie sociaal team -Vergroten eigen kracht/ inzet eigen netwerk -Verbindingen in het sociaal domein versterken (kortere lijnen tussen organisaties) - Ondersteunen van inwoners met een hulpvraag - Zorgcoördinatie / procesregie (indien nodig) - Signaleren individuele en collectieve problemen - Kansen en talenten in de wijk benutten Sociaal team

19 Werkwijze 1.Gespreksverzoek / signaal / inloopspreekuur 2.Screenen 3.Er op af 4.Breed gesprek 5.Maatwerk 6.Monitoren op proces (vinger aan de pols) Sociaal team

20 Bereikbaarheid Sociaal team Schoorl Inloop per 1 januari 2015 Bereikbaar middels telefoonnummer gemeente, e-mailadres en de balies van Stichting Welzijn Bergen, De Wering en de gemeente. 072-888 00 00 Schoorl@bergen-nh.nl Sociaal team

21 Vragen


Download ppt "3 Decentralisaties De opgave, Bergense visie en aanpak Chantal Dielen."

Verwante presentaties


Ads door Google