De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

A B C D Thema’s De twaalf lessen zijn opgebouwd in vier grote thema’s. 1. Sjema 2. Roeach haKodesj 3. Messias B 4. Historie 5. Wet & genade 6. Tenach.

Verwante presentaties


Presentatie over: "A B C D Thema’s De twaalf lessen zijn opgebouwd in vier grote thema’s. 1. Sjema 2. Roeach haKodesj 3. Messias B 4. Historie 5. Wet & genade 6. Tenach."— Transcript van de presentatie:

1

2

3 A B C D Thema’s De twaalf lessen zijn opgebouwd in vier grote thema’s.
1. Sjema 2. Roeach haKodesj 3. Messias B 4. Historie 5. Wet & genade 6. Tenach & Brit Chadasja C 7. Torah dienst 8. Bijbelse Feesten 9. Hebreeuws D 10. Kipa & Talliet 11. Rein & onrein 12. Doop

4 4. Historie Sicarri Meest extreme vleugel van de Zeloten Massada Saduceeën elitair (kleine groep) priesters liberaal Hellenisme geen leven na de dood geen engelen tempelrituelen Mensen van de Weg Hand.9:2 Herodianen Samaritanen rituelen op Gerizim Zeloten (ijveraars) Aanvankelijk vormden de volgelingen van Jesjoea één van de vele stroming binnen het Jodendom. Farizeeën (ca.6000) Schriftelijke & mondelinge Torah leven na de dood engelen messiasverwachting anti Hellenisme ? Essenen (c.a.4000) Far. en Sad. corrupt accese mystiek

5 4. Historie Talmoed werd tussen 200 en 500 na Chr. vastgelegd.
Dit leidde er toe dat het rabbijns Jodendom dominant werd en de synagoges onders rabbijnse controle kwamen.

6 4. Historie Hand.9:1 “Intussen bedreigde Saulus de leerlingen van de Heer nog steeds met de dood. Hij ging naar de hogepriester 2 met het verzoek hem aanbevelingsbrieven mee te geven voor de synagogen in Damascus, opdat hij de aanhangers van de Weg die hij daar zou aantreffen, mannen zowel als vrouwen, gevangen kon nemen en kon meevoeren naar Jeruzalem.” Hand.19:23 “Omstreeks die tijd ontstond er grote opschudding naar aanleiding van de Weg.” Ef.5:8 “Ga de weg van de kinderen van het licht. 9 Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid.” Aanvankelijk vormden de volgelingen van Jesjoea één van de vele stroming binnen het religieuze Jodendom. Ze werden eerst mensen van de Weg genoemd. Pas later kregen ze in Antiochië de scheldnaam “Christianoi”. 2 Joh.1:4 “Ik was zeer verheugd te merken dat verscheidene van uw kinderen de weg van de waarheid volgen, in overeenstemming met het gebod dat de Vader ons gegeven heeft. 5 En nu heb ik een verzoek aan u. Ik houd u in deze brief geen nieuw gebod voor, maar een gebod dat ons vanaf het begin bekend is: laten we elkaar liefhebben. 6 Liefhebben houdt in dat we leven volgens Gods geboden. Volgens dit gebod, dat u vanaf het begin gehoord hebt, moet u leven.” 3 Joh.1:2 “Geliefde broeder, ik hoop dat het u in alle opzichten goed gaat en dat u gezond bent. Dat het uw ziel goed gaat weet ik, 3 want tot mijn grote blijdschap kwamen hier telkens weer broeders die van uw trouw aan de waarheid getuigden; ze vertelden dat u de weg van de waarheid volgt. 4 Niets verheugt mij meer dan te horen dat mijn kinderen de weg van de waarheid volgen.”

7 4. Historie Aanvankelijk waren de volgelingen van Jesjoea een Messiaanse stroming binnen het Jodendom. Ze werden eerst mensen van de Weg genoemd. Ze waren dus halagisch Het woord Halacha (hklh) is afgeleid van de woordstam van lopen of gaan, halach. Het gaat dus minder om de leer en meer om het doen. De Halacha is het totaal van goddelijke en rabbijnse wetgeving die gefundeerd is in de Thora en opgetekend in de vanaf de 4e eeuw voor de gebruikelijke jaartelling tot vandaag.

8 4. Historie Aanvankelijk waren de volgelingen van Jesjoea een Messiaanse stroming binnen het Jodendom. Ze werden eerst mensen van de Weg genoemd. Ze waren dus halagisch Ze leefden Torah: Matth.5:17 ev. Hand.15:21, Op.12:17; 14:12 Ze aten kosjer: Jes.65:4; Matth.5:17; Hand.15 Ze vierden de Sjabbat Hand.13:42,44; 15:21; 18:14 Ze gingen naar de tempel Hand.3:1; 5:20,21,42; 21:26,27,28,30; 22:17; 25:8 Ze vierden de Feesten van JHWH Hand. 20:16;27:9; Kol.2:16; 1 Kor.5:8 Ze vierden Chanoeka: Joh.10:22

9 Ter vergelijking, er woonden
4. Historie Muriades muriades militaire term soldaten zie ook Hand.19:19 Ter vergelijking, er woonden c.a mensen in Jeruzalem Hand.21:17-20 “En toen wij te Jeruzalem kwamen, heetten de broeders ons van harte welkom. En de volgende dag ging Paulus met ons Jakobus bezoeken, en alle oudsten waren daarbij aanwezig. En toen hij hen begroet had, verhaalde hij in bijzonderheden, wat God onder de heidenen door zijn dienst had verricht. En zij loofden God, toen zij dit hoorden, en zeiden tot hem: Gij ziet, broeder, hoevele duizenden er onder de Joden gelovig zijn geworden en allen zijn zij ijveraars voor de wet”

10 4. Historie van de priesters Hand.6:7 “En het woord Gods wies
en het getal der discipelen te Jeruzalem nam zeer toe en een talrijke schare van de priesters gaf gehoor aan het geloof.”

11 4. Historie Enkele Farizeeën volgden Jesjoea
“Maar er stonden uit de partij der Farizeeën enigen op, die gelovig geworden waren,” Hand.15:5 Farizeeën waarschuwden hem. “Terzelfder tijd kwamen enige Farizeeën en zeiden tot Hem: Ga heen en vertrek vanhier, want Herodes wil U doden.” Luc.13:31 Farizeeën waarschuwden hem. “Terzelfder tijd kwamen enige Farizeeën en zeiden tot Hem: Ga heen en vertrek vanhier, want Herodes wil U doden.” Luc.13:31 Paulus was een Farizeeër. “Indien een ander meent op vlees te kunnen vertrouwen, ik nog meer:5 besneden ten achtsten dage, uit het volk Israël, van de stam Benjamin, 6 een Hebreeër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeeër, naar mijn ijver een vervolger van de gemeente, naar de gerechtigheid der wet onberispelijk.” Fil.3:4-6 & Hand.23:6 Farizeeën nodigde hem uit om te komen eten. “Een der Farizeeën nodigde Hem om bij hem te komen eten; en Hij kwam in het huis van de Farizeeër en ging aanliggen.” Luc.7:36, 11:37 & 14:1 Een Farizeeër en lid van de Hoge Raad stelde zijn graf beschikbaar. “En toen het reeds avond geworden was, kwam, omdat het Voorbereiding, dat is de voorsabbat, was, Jozef van Arimatea, een aanzienlijk lid van de Raad, die ook zelf het Koninkrijk Gods verwachtte; en hij waagde het naar Pilatus te gaan en het lichaam van Jezus te vragen. ” Marc.15:42,43

12 De Gemeente is geen nieuw Christelijk fenomeen!
4. Historie De Gemeente is geen nieuw Christelijk fenomeen!

13 Het Nieuwe verbond is een verbond tussen JHWH en Israël!
4. Historie Het Nieuwe verbond is een verbond tussen JHWH en Israël! Jer.31:31 De dag zal komen – spreekt de HEER – dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit, 32 een ander verbond dan ik met hun voorouders sloot toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben dat verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoorden – spreekt de HEER. 33 Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten –   spreekt de HEER: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. 34 Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden: “Leer de HEER kennen,” want iedereen, van groot tot klein, kent mij dan al – spreekt de HEER. Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan.

14 4. Historie Heeft God Israël verworpen? Rom.11:1
“Ik vraag dan: God heeft zijn volk toch niet verstoten? Volstrekt niet!” Synagoga en Ecclesia bij de ingang van de Notre Dame in Parijs

15 4. Historie

16 4. Historie

17 Geen plaats ! tussen de wal en het schip
4. Historie Geen plaats ! tussen de wal en het schip Door de orthodoxe Joden werden de Messiaanse Joden gezien als verraders. Geen Joden dus! Door de Christenen werden de Messiaanse Joden niet gezien als broeders. Geen Christenen dus!

18 Christendom wordt vaak vereenzelvigd met het Rooms Katholieke geloof.
4. Historie Christendom wordt vaak vereenzelvigd met het Rooms Katholieke geloof. Talmoed werd tussen 200 en 500 na Chr. vastgelegd. Dit leidde er toe dat het rabbijns Jodendom dominant werd en de synagoges onders rabbijnse controle kwamen. Tijdens het concilie van Nicea werd feitelijk de Rooms Katholieke Kerk opgericht en daarmee werd ze de meest dominante kerk ter wereld.

19 aan de Friezen werd gebracht?
Van 65 – 690 na Chr. Duurde het c.a. 625 jaar voor het evangelie aan de Friezen werd gebracht? Griekenland - 53 na Chr. “En hun weg nemende over Amfipolis en Apollonia, kwamen zij te Tessalonica, waar een synagoge der Joden was. En Paulus ging, zoals hij gewoon was, daar binnen en behandelde drie sabbatten achtereen met hen gedeelten uit de Schriften.” Hand. 17:1,2 Turkije - 45 na Chr. “Doch er waren onder hen enige Cyprische en Cyreense mannen, die, te Antiochië gekomen, ook tot de Grieken spraken en hun de Here Jezus predikten. En de hand des Heren was met hen, en een groot aantal kwam tot het geloof en bekeerde zich tot de Here.” Hand. 11:20,21 Friesland Rome na Chr. “Bij onze aankomst in Rome kreeg Paulus toestemming om een eigen woning te betrekken.” Hand. 28:16 Rome Griekenland Spanje Spanje - 65 na Chr. “Maar ik heb mijn taak in deze streken nu beëindigd; en omdat ik er zo naar verlang om na al die jaren naar u toe te komen, 24 hoop ik dat te doen wanneer ik naar Spanje ga.” Rom.15:23,24 Turkije Gerard J.Wijtsma

20 4. Historie Willibrord 658-739 “Fijn dat je gekomen bent,
maar was zeven eeuwen na Christus niet rijkelijk laat?“ prof. dr. A. A. van Ruler Standbeeld van Willibrord op het Janskerkhof in Utrecht

21 4. Historie Wat bracht Willibrord naar Friesland? Schoolplaat
'Willibrord, de apostel der Friezen', gemaakt door J.H. Isings,  J.W. de Jongh en H. Wagenfoort (1939/1940). Foto: Museum Catharijneconvent Willibrord, met een gewapend escorte

22 De Rooms Katholieke kerk
4. Historie Wat bracht Willibrord naar Friesland? De Rooms Katholieke kerk Sint Willibrordus, detail van het schilderij van A. Bloemaert, 1625/1649 (foto: Museum Catharijneconvent)

23 4. Historie Wat bracht Bonifatius naar Friesland?

24 4. Historie Kerkhistoricus, Prof.Dr. Auke Jelsma vertelt in het Friesch Dagblad van 11 nov. 2000, dat Bonifatius geen zendeling was, maar kerkhervormer en dat hij bij Dokkum niet vermoord werd door heidenen die niet van zijn bekeringsijver waren gediend. Bonifatius kwam niet om heidenen te bekeren, maar om als blaffende hond de ingedutte Christenen wakker te schudden. Dit zei Jelsma bij de presentatie van de film 'Bonifatius, de weg van Europa'.

25 4. Historie Er zijn altijd Messiasbelijdende gelovigen geweest die leefden vanuit de verlossing door de Messias en Torah als leidraad in hun leven volgden. Culdeeën Waldenzen Katharen Sabbatvierende Baptisten Enz.

26 4. Historie De moderne Messiasbelijdende beweging.
Joseph Samuël Freij 1771 Kreeg op een van zijn reizen een NT 1800 In Berlijn op Chr.Zendingsschool 1809 In Londen evangelist onder de Joden 1816 In New York evangelist onder de Joden

27 Dr.Karl Salomon Schwartz 1866
4. Historie De moderne Messiasbelijdende beweging. Dr.Karl Salomon Schwartz 1866 Oprichter van de ‘The Hebrew Christian Alliance’ werkte 15 jaar daarvoor onder de Joden in Nederland

28 4. Historie De moderne Messiasbelijdende beweging. Samuël Rutherford
Schotse Puritein 1631 “De laatste tijd heb ik veel gedacht over de toebrenging van de kerk van de Joden. Bid voor hen. Toen zij in huns Heeren huis waren, aan hun Vaders zijde, verlangden zij naar de toebrenging van hun kleine zuster, de kerk van de heidenen.... Laat ons zo ook vergelden. Wat zullen wij met onze oudste zuster, de Joden, doen? ... Dat zou een vrolijke dag zijn, ons en hen tezamen aan één tafel te zien zitten en Christus aan het hoofd van de maaltijd.”

29 4. Historie De moderne Messiasbelijdende beweging. Charles Wesley 1762
4 We know it must be done, For God hath spoke the word: All Israel shall the Saviour own, To their first state restored; Rebuilt by his command, Jerusalem shall rise; Her temple on Moriah stand Again, and touch the skies. 1 ALMIGHTY God of love, Set up the attracting sign, And summon whom thou dost approve For messengers divine; From favoured Abraham's seed The new apostles choose, In isles and continents to spread The dead-reviving news. 3 O that the chosen band Might now their brethren bring, And, gathered out of every land, Present to Zion's King! Of all the ancient race Not one be left behind, But each, impelled by secret grace, His way to Canaan find. 5 Send then thy servants forth, To call the Hebrews home; From East, and West, and South, and North, Let all the wanderers come; Where'er in lands unknown The fugitives remain, Bid every creature help them on, Thy holy mount to gain. 2 Them, snatched out of the flame, Through every nation send, The true Messiah to proclaim, The universal friend; That all the God unknown May learn of Jews to adore, And see thy glory in thy Son, Till time shall be no more. 4 We know it must be done, For God hath spoke the word: All Israel shall the Saviour own, To their first state restored; Rebuilt by his command, Jerusalem shall rise; Her temple on Moriah stand Again, and touch the skies. 6 An offering to their God, There let them all be seen, Sprinkled with water and with blood, In soul and body clean; With Israel's myriads sealed, Let all the nations meet, And show the mystery fulfilled, Thy family complete!

30 4. Historie De moderne Messiasbelijdende beweging. Joseph Rabinowitz,
1837 – 1899) De eerste Messiaanse Synagoge werd in 1884 door Joseph Rabinowitz Chisinau, destijds Bessarabië, momenteel Moldavië) opgericht. De gemeente noemde zichzelf "gemeente van Israëlieten van het Nieuwe Verbond" en had invloedssfeer in Roemenië, Hongarije en Rusland; de beweging viel uit elkaar in 1939 met de toenemende Jodenvervolging in Europa. (Wiki)

31 4. Historie De moderne Messiasbelijdende beweging.
Rabbi Jakob Freshman ( ) In 1866 ontstond de Hebrew Christian Alliance of Great Britain. In 1882 ontstonden de First Hebrew Christian Church van Jakob Freshman in New York en de Hebrew Christian Prayer Union in Londen. (Wiki)

32 4. Historie De moderne Messiasbelijdende beweging. Rabbi Leopold Cohn
Amerikaans bestuur voor zending onder de Joden Nu: Chosen People Ministries

33 4. Historie De moderne Messiasbelijdende beweging. Isaäk Da Costa 1855
Onze opdracht is in de eerste plaats liefde en gebed voor Israël, maar ook het onderzoek der profetieën over Israël en zeker ook de prediking van het evangelie aan Israël.

34 4. Historie De moderne Messiasbelijdende beweging. Moishe Rosen
Jews for Jesus

35 4. Historie Diverse organisaties beïnvloedden de opkomst van de Messiaanse beweging En vele andere organisaties

36 Diverse personen beïnvloedden de opkomst van de Messiaanse beweging
4. Historie Diverse personen beïnvloedden de opkomst van de Messiaanse beweging Herman Goudswaard

37 4. Historie De moderne Messiasbelijdende beweging. David Stern 1932
De ergste vorm van antisemitisme is beweren dat we het evangelie niet meer hoeven te brengen aan Israël Joh.14:6 Rom.11:16

38 Messiaanse gemeenten in Nederland
4. Historie Messiaanse gemeenten in Nederland Beth Yeshua Beth Yeshua de eerste messiaanse gemeente in Nederland. Opgericht in 1991 te Amsterdam. Gemeenteleider is Lion Erwteman.

39 Messiaanse gelovigen in Israël.
4. Historie Messiaanse gelovigen in Israël.

40 4. Historie 8 november 2008 Start maandelijkse samenkomsten in Drachten Januari 2010 Start twee maandelijkse samenkomsten in Drachten Januari 2011 Iedere Sjabbat samenkomst in Drachten 10 januari 2015 Start maandelijkse samenkomsten in Groningen

41 4. Historie Beit Emoenah Stegeren Een onvolledig overzicht


Download ppt "A B C D Thema’s De twaalf lessen zijn opgebouwd in vier grote thema’s. 1. Sjema 2. Roeach haKodesj 3. Messias B 4. Historie 5. Wet & genade 6. Tenach."

Verwante presentaties


Ads door Google