De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Zondag 2 augustus 2014 middagdienst. 2 Welkom in deze dienst! Voorganger :ds. G. van de Groep te Heerde Ouderling:J.L.H. Rink Organist: Krijn van Veen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Zondag 2 augustus 2014 middagdienst. 2 Welkom in deze dienst! Voorganger :ds. G. van de Groep te Heerde Ouderling:J.L.H. Rink Organist: Krijn van Veen."— Transcript van de presentatie:

1 1 Zondag 2 augustus 2014 middagdienst

2 2 Welkom in deze dienst! Voorganger :ds. G. van de Groep te Heerde Ouderling:J.L.H. Rink Organist: Krijn van Veen

3 3 Orde van de dienst - 1 Welkom en mededelingen Gezang 477 Stil gebed, votum en groet Psalm 18: 6 en 7 Gebed Schriftlezing: Openbaring 19: 1 – 10 (HSV) Gezang 228 Preek over Openbaring 19: 7b en 8 Schriftberijming 36

4 4 Orde van de dienst - 2 Gebeden Collectes: 1.Adoptieplan 2.Kerk Psalm 150 Geloofsbelijdenis Gezang 399: 1 en 3 Zegen

5 Welkom en mededelingen 5

6 6 Gezang 477: 1 en 2 1 Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht! Hemelse Vrede, deel U nu mede aan een wereld die U verwacht! …..

7 Gezang 477: 1 en 2 ….. Wij mogen zingen van grote dingen, als wij ontvangen al ons verlangen, met Christus opgestaan. Halleluja! ….. 7

8 Gezang 477: 1 en 2 ….. Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, als wij herboren Hem toebehoren, die ons is voorgegaan. Halleluja! 8

9 Gezang 477: 1 en 2 2 Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, Liefde die ons hebt liefgehad? Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, Gij houdt ons bij de hand gevat. ….. 9

10 Gezang 477: 1 en 2 ….. Gij hebt de zege voor ons verkregen, Gij zult op aarde de macht aanvaarden en onze koning zijn. Halleluja! ….. 10

11 Gezang 477: 1 en 2 ….. Gij, onze Here, doet triomferen die naar U heten en in U weten, dat wij Gods zonen zijn. Halleluja! 11

12 Stil gebed Votum en groet 12

13 13 Psalm 18: 6 en 7 6 De HEER heeft mij vergolden naar mijn daden, omdat ik nooit geheuld heb met het kwade, omdat ik steeds zijn wegen ben gegaan, omdat ik naar zijn wetten heb gedaan. Al zijn bevelen stonden mij voor ogen, zijn wetten die het kwade niet gedogen. Ja, ik heb onberisplijk dag en nacht mij voor de ongerechtigheid gewacht.

14 Psalm 18: 6 en 7 7 De HEER heeft mij vergolden naar mijn daden, mijn reine handen en mijn rechte paden. Getrouw zult Gij voor de getrouwe zijn, goed voor de goede, voor de reine rein. Wie wel doet aan Gods knechten, aan Gods zonen, zult Gij als knecht, zult Gij als zoon belonen. Maar wie zich afwendt en uw stem niet hoort, Gij treedt hem tegen met uw toornig woord. 14

15 Gebed 15

16 16 Schriftlezing Openbaring 19: 1 – 10 uit de Herziene Statenvertaling

17 Openbaring 19 1 En hierna hoorde ik een luide stem van een grote menigte in de hemel zeggen: Halleluja, de zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht zij aan de Heere, onze God. 2 Want Zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, omdat Hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde te gronde gericht heeft met haar hoererij, en omdat Hij het bloed van Zijn dienstknechten aan haar gewroken heeft. 17

18 3 En zij zeiden voor de tweede keer: Halleluja! En haar rook stijgt op in alle eeuwigheid. 4 En de vierentwintig ouderlingen en de vier dieren wierpen zich neer, aanbaden God, Die op de troon zit, en zeiden: Amen, Halleluja! 5 En er kwam een stem uit de troon, die zei: Loof onze God, al Zijn dienstknechten, en die Hem vrezen, kleinen en groten! 18

19 De bruiloft van het Lam 6 En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen: Halleluja, want de Here, de almachtige God, is Koning geworden. 7 Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, 19

20 want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt. 8 En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. 20

21 9 En hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En hij zei tegen mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God. 10 En ik viel voor zijn voeten neer om hem te aanbidden, maar hij zei tegen mij: Pas op dat u dat niet doet! Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, die het getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God. Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie. 21

22 Gezang 228

23

24

25 25 Preek over Openbaring 19: 7b en 8. want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt. 8 En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen.

26 26 Thema van de preek: Het hemels bruidskleed. 1.Wordt op aarde geweven. 2.Wordt in de hemel gegeven.

27 27

28 28 Schriftberijming 36 (naar Openbaring 19:6-10) : 1, 2 en 3 Melodie: Gezang 157 1 De lof, de heerlijkheid, de kracht worde voor eeuwig toegebracht de Here God Almachtig! Het koningschap heeft Hij aanvaard over de hemel en de aard, rechtvaardig en waarachtig. …..

29 Schriftberijming 36 (naar Openbaring 19:6-10) : 1, 2 en 3 ….. Halleluja! Laat ons blijde 't loflied wijden aan de Here, juichen onze God ter ere! 29

30 Schriftberijming 36 (naar Openbaring 19:6-10) : 1, 2 en 3 2 Nu kan de bruiloft van het Lam, waar heel de schepping naar verlangt, de goede tijd, beginnen. Zijn Bruid maakt zich voor Hem gereed: zij mag zich tooien met een kleed van smetteloos fijn linnen. ….. 30

31 Schriftberijming 36 (naar Openbaring 19:6-10) : 1, 2 en 3 ….. Halleluja! Heilge daden zijn als draden saamgeweven, tot een feestkleed haar gegeven. 31

32 Schriftberijming 36 (naar Openbaring 19:6-10) : 1, 2 en 3 3 Welzalig wie genodigd zijn tot deze bruiloft, dit festijn, wie reine kleren dragen. Hun loflied, dat het Lam begroet, klinkt als het daavren van de vloed, als zware donderslagen. ….. 32

33 Schriftberijming 36 (naar Openbaring 19:6-10) : 1, 2 en 3 ….. Halleluja! De Gerechte zal zijn knechten niet beschamen: wat God spreekt is amen. Amen. 33

34 Gebeden

35 Collectes 1.Adoptieplan 2.Kerk 35

36 Het adoptieplan De diaconie heeft via de stichting Red een Kind tien kinderen financieel geadopteerd. Deze kinderen verblijven in tehuizen in India en Kenia. Dat kost ongeveer € 4.800 per jaar. Driekwart hiervan komt uit speciale giften Enkele malen per jaar, zoals vandaag, wordt er een collecte voor dit doel gehouden. Het restant komt ten laste van de diaconale kas. 36

37 37 Psalm 150: 1 en 2 1 Looft God, looft Hem overal. Looft de Koning van 't heelal om zijn wonderbare macht, om de heerlijkheid en kracht van zijn naam en eeuwig wezen. Looft de daden, groot en goed, die Hij triomferend doet. Hem zij eer, Hij zij geprezen.

38 Psalm 150: 1 en 2 2 Hef, bazuin, uw gouden stem, harp en fluit, verheerlijkt Hem! Cither, cimbel, tamboerijn, laat uw maat de maatslag zijn van Gods ongemeten wezen, opdat zinge al wat leeft, juiche al wat adem heeft tot Gods eer. Hij zij geprezen. 38

39 Geloofsbelijdenis Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

40 is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.

41 Ik geloof in de Heilige Geest; ik geloof een heilige, katholieke, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen; vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.

42 42 Gezang 399: 1 en 3 1 Wij loven U, o God, belijden U als Heer. Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer. U zingen alle heem'len, serafs, machten, tronen, onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen: Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen, wiens grootheid aard' en hemel heerlijk openbaren!

43 43 Gezang 399: 1 en 3 3 U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon! Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon. Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven, ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven. U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde; U looft wat loven kan, in hemel en op aarde!

44 44 Zegen te beantwoorden met

45 45


Download ppt "1 Zondag 2 augustus 2014 middagdienst. 2 Welkom in deze dienst! Voorganger :ds. G. van de Groep te Heerde Ouderling:J.L.H. Rink Organist: Krijn van Veen."

Verwante presentaties


Ads door Google