De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom bij de evaluatiebijeenkomst van de rekentoetsafname maart 2015, met examensecretarissen vo 14 april 2015, Domstad Utrecht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom bij de evaluatiebijeenkomst van de rekentoetsafname maart 2015, met examensecretarissen vo 14 april 2015, Domstad Utrecht."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom bij de evaluatiebijeenkomst van de rekentoetsafname maart 2015, met examensecretarissen vo 14 april 2015, Domstad Utrecht

2 In samenwerking met: Het College voor Toetsen en Examens (CvTE)
Het ministerie van OCW Cito middagvoorzitter: Johan van den Berg, Steunpunt taal en rekenen vo

3 Programma 13.30 uur welkom, opening
- voorstellen sprekers en aanwezigen van betrokken instanties 13.45 uur evaluatie van de techniek, organisatie en logistiek - Overzicht van de ervaringen die intussen bekend zijn: ExamenTester en FACET (CvTE, Loes Vegter) Ruimte voor aanvullingen vanuit de zaal 14.15 uur evaluatie afnames: inhoud, niveau en uitkomsten enquêtes - Regulier, 2A en 3S (CvTE, Maaike Beuving) - Ruimte voor aanvullingen vanuit de zaal - ER (CvTE, Emilie Kranendonk) - Ruimte voor aanvullingen vanuit de zaal 15.00 uur gelegenheid voor overige reacties en vragen 16.00 uur afsluiting evaluatiebijeenkomst aansluitend een hapje en een drankje en gelegenheid voor het stellen van individuele vragen.

4 Evaluatiebijeenomst rekentoets vo 14 april 2015
Loes Vegter Maaike Beuving Emilie Kranendonk

5 Inventarisatie vragen en opmerkingen
ExamenTester; lln klassikaal, lln met extra tijd aparte afnamegroep, kon alleen per lln Een lln die ziek was op de dag van afname, kon niet uit de groep worden gehaald en in de juiste groep gezet Helpdesk Cito Facet; lukte niet om lln toe te voegen, niet gelukt om afnames te doen Facet on-line leverde problemen op, off-line ging goed Facet off-line, at random moesten lln heel lang wachten voordat ze konden inloggen DUO helpdesk ging pas om 9.00 uur open terwijl de afname om 8.00 uur begon 1 Technisch 2 Logistiek 3 Inhoud, normering en rapportages 4 Beleid

6 Inventarisatie vragen en opmerkingen
Packages zijn afgegeven aan niet-geautoriseerd personeel, is bij 10 scholen voorgekomen Paspoort tenaamstelling is bij dames soms anders dan de rijbewijstenaamstelling ivm afgifte packages CD met packages is niet handig 1 Technisch 2 Logistiek 3 Inhoud, normering en rapportages 4 Beleid

7 Inventarisatie vragen en opmerkingen
Aantal cijfers achter de komma De melding dat er geen komma geplaatst kon worden, kwam nadat er al afnames waren geweest De collega wiskunde vond de vragen voor meerdere uitleg vatbaar Waarom is het tijdpad van normering zo lang. Van belang voor doorstroom. De cijfers moeten 2 dagen na de normering aan bron worden doorgegeven. Tijd te kort om lln met een onvoldoende voor te bereiden op volgende rvo Lln klagen over aflezen van grafieken en tabellen als deze heel klein zijn Niveau BB-pilot was te laag Hoe ziet de rapportage er uit? 1 Technisch 2 Logistiek 3 Inhoud, normering en rapportage 4 Beleid

8 Inventarisatie vragen en opmerkingen
Moeten surveillanten een geheimhoudingsverklaring tekenen Hoe hard is dat Facet voor iedereen volgend jaar van start gaat Per lokaal 1 afnameleider en 1 surveillant, is dat verplicht Moet er bij 3e jaars een procesverbaal worden opgemaakt In Magister kunnen csv-bestanden gegenereerd worden voor Facet, maar alleen voor examenklassen Mag het aantal scorepunten worden doorgegeven aan de lln 1 Technisch 2 Logistiek 3 Inhoud, normering en rapportages 4 Beleid

9 Maart 2015: aantallen afnames
Totaal ongeveer: afnames rvo maart 2015 2F 3F 2A 3S +/-aantal maart 2015 95.000 11.500 3.000

10 techniek ExamenTester Pilot Facet RVO 2F en 3F 2F - 183 schoollocaties
BES rekentoets 2F: 1 schoollocatie Totaal 236 schoollocaties (20% van de VO schoollocaties)

11 Voorbereiding en afnames
Systeemcheck goed verlopen Afnames goed verlopen Terugbladeren binnen secties is mogelijk gemaakt Uitzonderlijke situatie in Facet; kandidaat springt direct door naar tweede sectie

12 pilot facet voor rekentoets VO
Ervaringen met Facet Voorbereiding kostte veel werk Plannen en afnames efficiënter Scholen zijn tevreden over Gebruiksgemak Stabiliteit Scholen zijn ontevreden over Inlezen kandidaten Rapport met leerlingantwoorden ontbreekt 23 april uitgebreide evaluatie van Facet

13 Lengte van de rekentoetsen
Het aantal vragen in de rekentoets is van 51 naar 45 gegaan in 2015. Docenten (n=583): Voldoende of precies goed: 2F 60% (was in %) 3F 40% (was in %) Nog steeds teveel: 2F 5% (8%), 3F 4% (7%) Te weinig: 2F 3% (2%), 3F 1% (0,4%) Leerlingen (n=16.133): Voldoende: 61% (53%) Te veel: 31% (39%) Te weinig: 2% (1%)

14 Tijdsduur rekentoetsen 2015
Voor 2F staat voor dit aantal opgaven 90 minuten en voor 3F 120 minuten. Voor de rekentoets 2F gaf 89% van de docenten aan de indruk te hebben dat de kandidaten voldoende hadden aan de toegestane tijdsduur (in %). Bij 3F was dat 77% (in %). 94% (in 2014 was dit 91%) van alle kandidaten hadden (ruim) voldoende tijd voor het examen.

15 Verhouding kaal-context rvo 2015
Het aandeel kale opgaven is naar een derde van de opgaven gegaan (15 van de 45 opgaven). Mening van de docenten? voldoende of precies goed: 2F 67% (63%) 3F 54% (50%) liever minder kale opgaven: 2F 4% (7%) 3F 2% (3%) liever meer kale opgaven: 2F 13% (8%) 3F 21% (14%)

16 Kale opgaven zonder rekenmachine
Mening van de leerlingen over de kale opgaven zonder rekenmachine? precies goed: 60% Te moeilijk: 19% Te makkelijk: 11 % Rest: geen mening opgegeven

17 Drie vragen bij één context
In elke toets staat dit jaar één context waarbij drie vragen worden gesteld. 1 zo’n cluster is voldoende of precies goed: Docenten: 41%, leerlingen: 24% liever meer clusters: Docenten: 23%, leerlingen: 22% liever geen clusters: Docenten: 19%, leerlingen: 20% Maakt me niet uit/voegen niets toe: Docenten: 21%, leerlingen: 34%

18 Papier of digitaal? 25% van de docenten heeft de voorkeur voor een papieren rekentoets VO boven digitaal (was 26%). Voor 75% is een digitale rekentoets acceptabel nu leerlingen kunnen terugbladeren en een domeinrapportage inzicht geeft in de sterke en zwakke punten van een leerling (was 78%). 8% vindt ook dan een digitale rekentoets niet acceptabel (was 9%).

19 (inhoudelijke) voorbereiding?
Van de docenten geeft 9% (was 13%) aan dat de kandidaten niet waren voorbereid op de vorm van de rekentoets (28% weet het niet) en 7% (was 14%) niet op de inhoud (27% weet het niet). 87% van de docenten geeft aan rekenlessen te hebben gegeven, 39% zei de oefentoets in ExamenTester te hebben gedaan en 38% zei te hebben geoefend via rekenwebsites op internet. 15% geeft aan gebruik te hebben gemaakt van oefenen.duo.nl

20 (inhoudelijke) voorbereiding (2)?
46% van de leerlingen (was in %) geeft aan door de school niet goed voorbereid te zijn op deze toets. Van de rest geeft nog eens 13% (was 13%) aan dat de voorbereiding niet aan sluit op de opgaven uit de toets: 64% (was 58%) geeft aan dat er soms tot vaak opgaven in de toets zaten waar ze geen lessen over hebben gehad.

21 Respons open velden Onduidelijkheid over opgaven waarbij geen komma of punt in het antwoordvak kan worden ingetikt. De voorbereiding en organisatie van de rekentoetsen vergen veel tijd. De rekentoetsen leggen veel beslag op beschikbare computers op scholen. Het duurt lang voor het resultaat op de rekentoetsen bekend wordt gemaakt Er wijzigt veel in het beleid en de regelgeving rond de rekentoets VO. Vragen waren onduidelijk/onduidelijkheid over afronden De toets is te talig Wanneer krijgt een leerling ER en wanneer BB/2A?

22 Onderzoek naar 3S als referentieniveau voor vwo
Er is een pilot uitgevoerd onder ongeveer 50 scholen met een vwo-afdeling. Deze pilot is goed verlopen. Komende zomer: rapportage aan het Ministerie Na de zomer: besluit al dan niet invoeren 3S

23 vooruitblik Pilot BB  2A 3S? Nieuwe syllabus rekenen vo en mbo Van 2 naar 3 afnameperiodes

24 PILot ER rvo-1 2015 Aantal afnames Vmbo (2ER): 1.846 Havo (3ER): 349
Vwo (3ER):

25 Zowel 2ER als 3ER bestaat uit 36 contextvragen en 4 kale opgaven.
Gebruik rekenmachine bij elke opgave, gebruik uitgebreide rekenkaart + eventueel standaardrekenkaart ER-toets half uur langer dan de reguliere rekentoets. 2ER = 120 minuten 3ER = 150 minuten

26 Voor leerlingen die de ER-toets hebben gemaakt, wordt de behaalde score en het bijbehorend cijfer gerapporteerd. ER-toetsen nog in ontwikkeling, daarom geen vaardigheidsschaal en dus geen vaardigheidsscore te geven.

27 Per afnameperiode 2 aangewezen dagen voor 2ER en 3ER
Per afnameperiode 2 aangewezen dagen voor 2ER en 3ER. Vanwege beperkt aantal varianten moet geheimhouding gewaarborgd blijven. In afnameperiode II ook 2 dagen: dinsdag 2 en woensdag 3 juni voor 2ER en 3ER

28 In 2016 wordt in alle drie de afnameperiodes ER-toets aangeboden
In Facet en op een aantal door CvTE aangewezen afnamedagen, worden z.s.m. bekend gemaakt.

29 Registreren/aanvragen ER-toets verloopt niet via CvTE maar via DUO, op dezelfde manier als aanvraag reguliere rekentoets. ER-toets nodig voor afnameperiode II? -> mail naar

30 Informatie over de ER-toets op www. examenblad
Informatie over de ER-toets op -> kandidaten met een beperking -> pilot dyscalculie

31 Vragen? Bedankt voor uw aandacht

32


Download ppt "Welkom bij de evaluatiebijeenkomst van de rekentoetsafname maart 2015, met examensecretarissen vo 14 april 2015, Domstad Utrecht."

Verwante presentaties


Ads door Google