De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwikkelingen rekenbeleid in vo en mbo

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwikkelingen rekenbeleid in vo en mbo"— Transcript van de presentatie:

1 Ontwikkelingen rekenbeleid in vo en mbo
Noordhoff Uitgevers Rekencongres 2014 Rianne Reichardt, Steunpunt taal en rekenen mbo Johan van den Berg, Steunpunt taal en rekenen vo

2 Onderwerpen OCW beleid rekenen Rekentoets vo en pilotexamens rekenen
Handreikingen rekenen CvE Dyscalculie Intensiveringstraject rekenen

3 OCW-beleid rekenen vo Planning centraal examen Nederlands en de rekentoets in het vo: Rekentoets verplicht onderdeel van eindexamen vo, cijfer op bijlage Centrale Examens Nederlands zijn geijkt aan referentieniveau 2F, 3F of 4F cijfer rekentoets op cijferlijst en telt mee in slaag- zakbepaling

4 OCW-beleid rekenen mbo
Invoering centrale examinering Nederlands en rekenen in het mbo:

5 OCW-beleid rekenen mbo
Voorafgaand aan invoering COE Verplicht onderwijs rekenen op basis van referentieniveaus Verplichte instellingsexamens Pilotexamens kunnen dienen als instellingsexamens Alle bekostigde instellingen nemen al met veel studenten deel aan de pilotexamens Vanaf komend schooljaar verplicht bewijs pilotexamens Voor meer informatie over de wet- en regelgeving zie de examenbesluiten WEB en alle wijzigingen hierop Slaag-/zakbeslissing Vrijstellingen, herkansingen, moment van afname etc.

6 OCW-beleid rekenen vo en mbo
Voortgangsrapportage taal en rekenen 2013 Invoering referentieniveaus op schema Rekenprestaties reden tot zorg (op grond van pilotexamens) Maatregelen Meer tijd door uitstel slaag-/zakbeslissing Extra ondersteuning: Intensiveringstraject Steunpunt vo en mbo Voorbeeldexamens CvE Terugkoppeling resultaten op domeinen Gesprekken inspectie met scholen Aanpassingen in de toetsen Aanpassingen in verband met dyscalculie Opleiding tot rekendocent

7 OCW-beleid rekenen vo en mbo
Diverse overleggen in Tweede Kamer n.a.v. voortgangsrapportage Hoorzitting Instelling commissie Bosker Instelling stuurgroep onderzoek haalbaarheid Opdracht tot ontwikkeling raamwerk opleiding rekendocent

8 Pilotrekentoets vo Bijna alle 1.200 vo scholen hebben meegedaan
Van zo’n kandidaten data retour ontvangen Resultaten maart 2013 bb kb gl/tl havo vwo Totaal Aantal 24.000 34.000 60.000 63.000 41.000 voorlaatste jaars 68% 69% 75% 87% 89% 79% Schooltype Percentage voldoende vwo 78% havo 28% vmbo-gl/tl *) 32% vmbo-kb 24% vmbo-bb *) 23%

9 Rekentoets vo 2013-2014: Verplicht onderdeel eindexamen vo
Cijfer op bijlage bij de cijferlijst 1e afnameperiode : - 2F van 4 maart t/m 17 maart - 3F van 11 maart t/m 24 maart 2e afnameperiode : - 2F en 3F van 28 mei t/m 9 juni Aparte toets voor vmbo-bb Geleidelijke overgang naar nieuwe examensoftware: Facet

10 Foutenanalyse Cito Uitgebreide analyse van fouten die gemaakt zijn bij de rekentoets vo 2F en 3F + mogelijke oorzaken. Informatief voor (reken)docenten/rekencoördinatoren uit het vo (én mbo!) Te downloaden op de website van Cito: Ook via > nieuws > Cito publiceert foutenanalyse rekentoetsen 2F en 3F

11 Pilotexamens rekenen mbo
Studiejaar Deelname studenten aan afnames Weinig logistieke problemen Resultaten Mbo 2 Mbo 3 Mbo 4 Percentages voldoende november 2012 31 58 24 percentages voldoende januari 2013 39 59 28 percentages voldoende april 2013 53 26

12 Pilotexamens rekenen mbo
Schooljaar (en verder) 3 afnameperiodes van 6 weken dakpansgewijs (2 weken per niveau per vaardigheid) In één extra afnameperiode 3F in juni Toelichting op inhoud van de examens in de syllabi Jaarlijks nieuwe voorbeeldexamens via examentester en in html Nieuwe rekenmachine in de examensoftware Geleidelijke overgang naar nieuwe examensoftware Facet

13 Handreikingen rekenen
Ontwikkeld door CvE en Cito op 2F en 3F niveau Bedoeld voor het onderwijs Makkelijke opgaven Contextloze opgaven Opgaven met geldrekenen Moeilijke opgaven Metriek stelsel Schaal, snelheid Breuken en procenten (tussentijds) afronden

14 Handreikingen rekenen
Vaak voorkomende fouten Vertaling van context naar oplossingsstrategie Check op antwoord Afronden van geldbedragen Prijsaanduidingen op benzinepompen Domein verhoudingen Rekenen met procenten in complexere contexten Combineren van verschillende verhoudingen Samengestelde verhoudingsmaten (bijv. km/u) Voorbeelden per domein

15 Dyscalculie Pilot dyscalculie bij rekentoets vo en pilotexamens mbo
Eerste proef bij rekentoets vo in maart en pilot mbo in april Aangepast examen voor alle leerlingen met ernstige rekenproblemen of dyscalculie (geen deskundigenverklaring noodzakelijk) Standaardexamen met 30 minuten extra en gebruik van beperkte rekenkaart (alleen voor leerlingen met een dyscalculieverklaring) Aangepast examen Aanvragen bij CvE Dossiervorming: Deskundigenverklaring (indien aanwezig) Gegevens uit eerder onderwijs Korte beschrijving over haalbaarheid 2F/3F Korte beschrijving van onderwijstraject als voorbereiding Verklaring van de leerling dat hij weet dat deelname leidt tot aantekening op cijferlijst

16 Dyscalculie Aangepast examen Minder opgaven, meer tijd
Moeilijke opgaven eruit Kale opgaven eruit Gebruik van rekenmachine Terugbladeren is mogelijk Gebruik van de voorgeschreven rekenkaart

17 Dyscalculie

18 Dyscalculie mbo Consequenties bij deelname aangepast examen
Tijdens pilot geen consequenties Vanaf 2015/2016 telt cijfer 3F mee Vanaf 2016/2017 telt cijfer 2F mee Vermelding deelname aangepast examen op cijferlijst Deelname kan gevolgen hebben voor doorstroom naar vervolgopleidingen (wordt nog uitgezocht) Definitieve beslissing na pilotfase

19 Dyscalculie vo Consequenties bij deelname aangepaste rekentoets
Tot geen consequenties Vanaf 2015/2016 telt cijfer 2F en 3F mee in slaag- zakregeling Vermelding deelname aangepaste rekentoets op (bijlage bij) cijferlijst Deelname kan gevolgen hebben voor doorstroom naar vervolgopleidingen (wordt nog uitgezocht) Definitieve beslissing na pilotfase

20 Dyscalculie Protocol ERWD Masterplan dyscalculie

21 Intensiveringstraject rekenen vo
Tweejarig traject in opdracht van OCW Twee à drie bezoeken aan vo-scholen die slecht gescoord hebben bij pilotrekentoets mrt. 2013 Bespreken ervaringen en resultaten van de scholen op het gebied van rekenen Reflectie op rekenbeleid Adviezen en aanbevelingen Eerste ronde gesprekken wordt begin mei afgesloten gesprek wordt gevoerd met bestuurslid e/o directielid, afdelingsleider(s), rekencoördinator en rekendocenten Tweede ronde gesprekken medio juni – september 2014 Derde ronde oktober voorjaar 2015

22 Intensiveringstraject rekenen mbo
Tweejarig traject in opdracht van OCW Drie bezoeken aan alle bekostigde mbo-instellingen Bespreken ervaringen en resultaten van de scholen op het gebied van rekenen Reflectie op rekenbeleid Adviezen en aanbevelingen Eerste ronde gesprekken is afgesloten Met beleidsmedewerkers, management en rekencoördinatoren Rapportage ‘Over rekenen gesproken’ Tweede ronde in kader van MBO15-gesprekken met CvB Derde ronde najaar 2014

23 Intensiveringstraject rekenen mbo
Belemmerende factoren in het mbo Er wordt hard gewerkt op de scholen, maar resultaten vallen tegen door: Instroom van studenten met lage rekenvaardigheden Niet meetellen van de resultaten voor diplomering Onvoldoende toegeruste docenten (nog geen opleiding) Ingewikkelde regelgeving Rekenexamens (taligheid, complexiteit) Examensoftware met beperkte functionaliteit Infrastructuur examinering kost veel tijd en geld Soms ontbreken van draagvlak binnen de organisatie.

24 Intensiveringstraject rekenen mbo
Succesfactoren in het mbo Rol bestuur/directie (draagvlak, duidelijke aansturing) Keuze voor één methode schoolbreed of per sector Systematisch monitoren van de resultaten per team Deskundige rekendocenten en professionalisering docenten Docenten voor wie rekenen hun vak is (ipv een paar uurtjes) Goede ondersteuning van docenten Bekendheid met examinering -> beter onderwijs Aanbod voor studenten met rekenachterstanden Instelling rekenvakgroepen Goede examenorganisatie.

25 Intensiveringstraject rekenen mbo
Zorgpunten in het mbo Entreeopleidingen Studenten die het niveau echt niet kunnen halen Maatwerkregel vmbo bb Behoefte aan stevige opleiding voor rekendocenten Behoefte aan goede voorbeelden van rekenonderwijs Behoefte aan meer oefenmateriaal voor rekenen.

26 Intensiveringstraject rekenen mbo
Vervolg op mbo-rapportage Filmpjes van docenten waarvan de studenten relatief goed gescoord hebben bij de pilotexamens Beschrijving goede voorbeelden op website Steunpunt mbo Etalageconferentie mbo met presentaties van goede voorbeelden op 25 september 2014

27 Meer informatie Beleid, wet- en regelgeving implementatie referentieniveaus breed Centrale examinering / rekentoets voortgezet onderwijs > rekentoets vo

28 Heeft u nog meer vragen stel ze dan nu
Meer informatie Heeft u nog meer vragen stel ze dan nu of mail naar of

29 Meer informatie Dank voor uw aandacht


Download ppt "Ontwikkelingen rekenbeleid in vo en mbo"

Verwante presentaties


Ads door Google