De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In deze dienst zal Ds. P. L. Storm voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 48: 1, 4 Na de zegen Ps. 143: 1, 2 Schriftlezing: Galaten 2: 15-21, 5: 1-6 Tekst:

Verwante presentaties


Presentatie over: "In deze dienst zal Ds. P. L. Storm voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 48: 1, 4 Na de zegen Ps. 143: 1, 2 Schriftlezing: Galaten 2: 15-21, 5: 1-6 Tekst:"— Transcript van de presentatie:

1 In deze dienst zal Ds. P. L. Storm voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 48: 1, 4 Na de zegen Ps. 143: 1, 2 Schriftlezing: Galaten 2: 15-21, 5: 1-6 Tekst: Zondag 23

2 Over A. van de Beek: 4x dinsdagavond A’doorn J.M. Burger, H. Vreekamp, A. Huijgen, W. Dekker Over Karl Barth: 6x woensdagavond Zwolle C. van der Kooi, G.C. den Hertog, B. Kamphuis Theologie voor iedereen!

3 Nieuwtestamentisch Grieks Bijbelvertalen met NBG en Wycliffe Rouw in het pastoraat Gods toorn in OT en NT Leren van Gods wereldwijde kerk Informatie en aanmelding: www.akzplus.nl

4 Wat is AKZ+? Apeldoorn: Theologische Universiteit Christelijke Gereformeerde kerken Kampen: Theologische Universiteit Gereformeerde kerken (vrijgemaakt) Zwolle: Gereformeerde Hogeschool Samenwerking in de theologie voor de praktijk! ++++++ AKZAKZ

5 De voorlopige indeling van de jeugdvereniging liggen klaar in de hal van de kerk.

6 Startavond catechese en vereniging “Samen op weg”. Jeugd van 12 t/m 16 jaar èn ouders van harte welkom! 4 sept. 2013 19.30 uur Het Morgenlicht

7 Catechesatie jeugd 17+

8 Uitnodiging jeugd 17+ Uurtje praten: Wat heb ik nodig? Wat is het aanbod? Wat ga ik kiezen? Wanneer en waar: Dinsdag 27 augustus 20.00 uur Morgenlicht

9 Je wordt uitnodigd door……….. Jouw catechetenmatties: R. Tigelaar A.Van de Vinne I. Venhuizen

10 Allemaal van harte welkom! Allemaal van harte welkom! filmopnames maken ter voorbereiding van het 40-dagen-project. Voor de cake of koek wordt gezorgd, het overige dient u zelf mee te nemen. En tot slot.....bij slecht weer is het koffiedrinken uiteraard gewoon in de kerk. Het zou mooi zijn als hier ook zoveel mogelijk jeugd bij aanwezig is! Zondag 1 sept. Na de dienst van 11:00 uur Koffiedrinken en Picknick bij de “Oldemeyer”

11 In deze dienst zal Ds. P. L. Storm voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 48: 1, 4 Na de zegen Ps. 143: 1, 2 Schriftlezing: Galaten 2: 15-21, 5: 1-6 Tekst: Zondag 23

12  Votum en zegengroet  Ps.143: 1, 2  Gebed  Lezen:Galaten 2: 15-21, 5: 1-6  Ps.24: 2, 3  Tekst:Zondag 23  Preek  Lb.179: 1, 3, 4, 5 Voor de dienst: Ps. 48: 1, 4

13 Vers 1 De HEER is groot en hooggeëerd op Sions berg, waar Hij regeert, Zijn stad, zo schoon en hooggelegen, geeft heel de aarde vreugd en zegen. Koninklijk ligt Gods domein Sion, aan de noorderzij. Wie in haar paleizen wonen, zal God zich een burcht betonen, aan zijn volk zich openbaren als een toevlucht in gevaren. Psalm 48

14 Vers 4 Wees, Sion, om Gods recht verheugd, juicht, Juda’s dochters, vol van vreugd. Gaat rondom Sion, telt haar muren, haar torens, die de tijd verduren, geeft op haar paleizen acht, meldt het aan het nageslacht: deze God is onze koning, zie, zo heerlijk is zijn woning. Tot de dood zal Hij ons leiden, eeuwig zal Hij ons verblijden. Psalm 48

15 Mededelingen  Votum en zegengroet  Ps.143: 1, 2  Gebed  Lezen:Galaten 2: 15-21, 5: 1-6  Ps.24: 2, 3  Tekst:Zondag 23  Preek  Lb.179: 1, 3, 4, 5

16  Votum en zegengroet  Ps.143: 1, 2  Gebed  Lezen:Galaten 2: 15-21, 5: 1-6  Ps.24: 2, 3  Tekst:Zondag 23  Preek  Lb.179: 1, 3, 4, 5

17  Votum en zegengroet  Ps.143: 1, 2  Gebed  Lezen:Galaten 2: 15-21, 5: 1-6  Ps.24: 2, 3  Tekst:Zondag 23  Preek  Lb.179: 1, 3, 4, 5

18 Vers 1 O HERE, hoor naar mijn gebeden, zie mij als smeekling tot U treden, verhoor mij, God, die trouw betoont, die ieder richt naar recht en reden, die boven ons als koning troont. Psalm 143

19 Vers 2 Ik nader U, het hoofd gebogen. Gij kunt, o HEER, geen kwaad gedogen, ga met uw knecht niet in 't gericht, doe hem niet weg van voor uw ogen; wie is rechtvaardig in uw licht? Psalm 143

20  Votum en zegengroet  Ps.143: 1, 2  Gebed  Lezen:Galaten 2: 15-21, 5: 1-6  Ps.24: 2, 3  Tekst:Zondag 23  Preek  Lb.179: 1, 3, 4, 5

21  Votum en zegengroet  Ps.143: 1, 2  Gebed  Lezen:Galaten 2: 15-21, 5: 1-6  Ps.24: 2, 3  Tekst:Zondag 23  Preek  Lb.179: 1, 3, 4, 5

22  Votum en zegengroet  Ps.143: 1, 2  Gebed  Lezen:Galaten 2: 15-21, 5: 1-6  Ps.24: 2, 3  Tekst:Zondag 23  Preek  Lb.179: 1, 3, 4, 5

23 Vers 2 Wie klimt de berg des HEREN op? wie mag op die gewijde top het heiligdom van God betreden? De mens die rein van hart en hand, de leugen uit zijn leven bant en geen bedrog pleegt in zijn eden. Psalm 24

24 Vers 3 De HERE heeft hem heil bereid, Hij schenkt aan hem gerechtigheid, zijn zegen doet Hij hem ontvangen. Dit is 't geslacht dat naar Hem vraagt, 't is Jakobs volk dat God behaagt. Uw aanschijn zoekt het met verlangen. Psalm 24

25  Votum en zegengroet  Ps.143: 1, 2  Gebed  Lezen:Galaten 2: 15-21, 5: 1-6  Ps.24: 2, 3  Tekst:Zondag 23  Preek  Lb.179: 1, 3, 4, 5

26 Alleen geloof maakt van een mens een echt vrij mens Na de preek: Lb. 179: 1, 3, 4, 5

27  Ps. 24: 2, 3  Preek  Lb.179: 1, 3, 4, 5  Geloofsbelijdenis  Gez.179B  Gebed  Collecte  Ps.36: 2, 3  Zegen

28 Vers 1 Wie heeft op aard de prediking gehoord, de prediking van 't vleesgeworden woord, de Zoon van God, op Golgotha vermoord? Wie durft geloven? Wie ziet in Hem Gods reddend' arm, van boven tot ons gestrekt? Wie durft zijn kruis belijden? Wiens hart zich in de lijdende verblijden, met smaad bedekt? Liedboek 179

29 Vers 3 O Man van Smart, dat ieder voor U kniel'! Gij droegt aldus de krankheid onzer ziel: 't was onze last die op uw schouders viel; ons overtreden heeft U verwond; om de ongerechtigheden door ons begaan, zijt Ge in dit leed gekomen; de straf, die ons de vrede toe doet stromen, die naamt Gij aan. Liedboek 179

30 Vers 4 't Is heil, wat uw verbrijz'ling ons verkondt: uw striemen zijn genezing onzer wond; wij dwaalden als verloren schapen rond op eigen paden; de Heer heeft U met onze last beladen; Gij hebt geboet; niet Gij, slechts wij zijn schuldig; maar Gij, Gij stort gewillig en geduldig uw dierbaar bloed. Liedboek 179

31 Vers 5 Gelijk een lam, dat stil ter slachtbank gaat, gelijk een schaap zich zwijgend scheren laat, zo deedt Ge uw mond niet open onder 't kwaad, U overkomen. God heeft U uit het oordeel weggenomen, toen Ge elke toog zijns bekers had gedronken, en 't zondig volk gerechtigheid geschonken in 's Heren oog. Liedboek 179

32  Ps. 24: 2, 3  Preek  Lb.179: 1, 3, 4, 5  Geloofsbelijdenis  Gez.179B  Gebed  Collecte  Ps.36: 2, 3  Zegen

33  Ps. 24: 2, 3  Preek  Lb.179: 1, 3, 4, 5  Geloofsbelijdenis  Gez.179B  Gebed  Collecte  Ps.36: 2, 3  Zegen

34 Gez. 179b Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, …

35 Gez. 179b … neergedaald in de hel; op de derde dag opgestaan uit de doden; opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; …

36 Gez. 179b … vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving van de zonden; …

37  Ps. 24: 2, 3  Preek  Lb.179: 1, 3, 4, 5  Geloofsbelijdenis  Gez.179B  Gebed  Collecte  Ps.36: 2, 3  Zegen

38  Vandaag  1 e Diaconie  2 e Rente en aflossing  Volgende week A.K.D  1 e A.K.D  2 e Rente en aflossing  Ps.36: 2, 3

39  Ps. 24: 2, 3  Preek  Lb.179: 1, 3, 4, 5  Geloofsbelijdenis  Gez.179B  Gebed  Collecte  Ps.36: 2, 3  Zegen

40 Vers 2 Uw goedheid, HEER, is hemelhoog, uw trouw reikt tot de wolkenboog, uw recht is hoog verheven. Uw oordeel is onpeilbaar diep, U, HERE God, die alles schiep, houdt mens en dier in leven. Groot is uw goedheid, trouwe God! Ja, mensenkindren vluchten tot de schaduw van uw vleuglen. Wie bij U woont, HEER, heeft het goed. U laaft hem met uw overvloed: een stroom van louter vreugden. Psalm 36

41 Vers 3 Bij U, HEER, is de levensbron, Uw licht doet, klaarder dan de zon, ons 't ware licht aanschouwen. Bestendig uw gerechtigheid, uw gunst en goedertierenheid, voor wie op U vertrouwen. Bewaar mij voor de trotse voet, verhinder dat ik vluchten moet voor goddeloze handen. Maar zie, de bozen storten neer en opstaan kunnen zij niet meer: zij sterven in hun schande. Psalm 36

42  Ps. 24: 2, 3  Preek  Lb.179: 1, 3, 4, 5  Geloofsbelijdenis  Gez.179B  Gebed  Collecte  Ps.36: 2, 3  Zegen

43

44 Tot volgende week zondag Om: 11.oo Om: 11.oo Met Ds. R. Tigelaar Met Ds. R. Tigelaar In Het Morgenlicht In Het Morgenlicht En om: 16.30 En om: 16.30 Met Ds. G. F de Kimpe Met Ds. G. F de Kimpe In het Morgenlicht In het Morgenlicht

45


Download ppt "In deze dienst zal Ds. P. L. Storm voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 48: 1, 4 Na de zegen Ps. 143: 1, 2 Schriftlezing: Galaten 2: 15-21, 5: 1-6 Tekst:"

Verwante presentaties


Ads door Google