De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Op stap naar het secundair onderwijs VCLB Tienen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Op stap naar het secundair onderwijs VCLB Tienen."— Transcript van de presentatie:

1 Op stap naar het secundair onderwijs VCLB Tienen

2 Inhoud 1.Kiezen 2.Structuur van het secundair onderwijs 3.Kiezen van een richting 4.Kiezen van een school 5.Keuzebegeleiding door school en CLB 6.Vragen

3 1. kiezen Kiezen doen we elke dag. Een keuze maken is niet altijd makkelijk. Kiezen heeft gevolgen: kiezen is immers ook altijd een beetje verliezen. Een studiekeuze maken heeft tijd nodig  meestal is het een proces.

4 Studiekeuzeproces Wordt begeleid door de leerkracht en het CLB. Ook de ouders spelen hierbij een belangrijke rol! In de meeste scholen wordt gewerkt met een werkboekje. Dit proces bestaat uit 6 studiekeuzetaken. 4

5 1. HET KEUZEPROCES: 6 studiekeuzetaken. 5

6 Sensibiliseren/oriënteren

7 Exploreren in de breedte

8 Zelfconcept verhelderen

9 Exploreren in de diepte

10 Kiezen

11 Binden

12 Inhoud 1.Kiezen 2.Structuur van het secundair onderwijs 3.Kiezen van een richting 4.Kiezen van een school 5.Keuzebegeleiding door school en CLB 6.Vragen

13 Structuur van het secundair onderwijs ASOTSOKSOBSO 4343 2de leerjaar (A) basisopties 2BVL 1ste leerjaar (A) keuzegedeelte 11 B 6565 ASOTSOKSOBSO

14 Structuur van het secundair onderwijs ASOTSOKSO BSO 4343 6565 ASOTSOKSOBSO 7 SE-n-SE 7e spj HBO 5HBO 5 VPK Bachelor-Master Voorb. jaar

15 Onderwijsvormen Algemeen Secundair Onderwijs A S O Technisch Secundair Onderwijs T S O Kunst Secundair Onderwijs K S O Beroeps Secundair Onderwijs B S O

16 ASO: Algemeen secundair onderwijs Doel: –Voorbereiden op hoger onderwijs –Geen directe voorbereiding op het beroepsleven Inhoud: –Brede waaier algemeen vormende vakken (wetenschappen, economie, Latijn, humane wetenschappen)

17 TSO: Technisch secundair onderwijs Doel: –Voorbereiden op beroepsleven –Voorbereiden op verder studeren Inhoud: –Algemene en theoretisch-technische vakken –Praktijk

18 KSO: Kunst secundair onderwijs Doel: –Ontwikkelen van artistieke, creatieve vaardigheden Inhoud: –Algemene vorming –Artistieke vorming (dans, muziek, woordkunst, beeldende en architecturale vorming/kunsten)

19 KSO-TSO : onderscheid theoretische en praktische richtingen –Klemtoon op theoretisch-technische vakken en algemene vakken  Voorbereiding op hoger onderwijs Vb. industriële wetenschappen, handel, audiovisuele vorming, … –Klemtoon op praktijk  Voorbereiding op een beroep Vb. elektrotechnieken, brood en banket,...

20 BSO: beroeps secundair onderwijs Doel: –Voorbereiden op het beroepsleven Inhoud: –Nadruk op praktijkvakken en stage –Keuzemogelijkheden richtingen vergelijkbaar TSO

21 Structuur van het secundair onderwijs ASOTSOKSOBSO 4343 2de leerjaar (A) basisopties 2BVL 1ste leerjaar (A) keuzegedeelte 1 1 B 6565 ASOTSOKSOBSO

22 Eerste leerjaar A Gemeenschappelijke basisvorming Keuzegedeelte Klassieke studiën (Latijn) Algemene vakken Technische vakken Kunstvakken (Top)sport  32 lestijden

23 Eerste leerjaar A: gemeenschappelijke basisvorming 27 lestijden (van 50 minuten) Vakken: –Godsdienst/zedenleer: 2 –Nederlands: 5-7 –Frans: 4-6 –Wiskunde: 4-6 –Aardrijkskunde: 2 –Natuurwetenschappen: 2 –Geschiedenis: 1 –Techniek: 2-4 –LO, MO, PO

24 Organisatie school Klas = heterogene groep –Gemeenschappelijke basisvorming samen –Keuzegedeelte apart Klas = homogene groep –Gemeenschappelijke basisvorming en keuzegedeelte samen

25 Eerste leerjaar B Gemeenschappelijke basisvorming Nederlands, wiskunde (herhaling basisonderwijs) Techniek = belangrijk  praktijk (kan verschillen van school tot school) Overige vakken: Frans, MO, PO, LO, natuurwetenschappen, MAVO...

26 Eerste leerjaar B Keuzegedeelte  Invulling door school Nederlands, Frans, wiskunde Techniek ICT LO, MO en PO Gezins- en nijverheidstechnieken …

27 Eerste leerjaar B: werking Kleinere klasgroepen Meer differentiatie en remediëring  rekening houden met individuele noden Werken aan zelfvertrouwen en motivatie Permanente evaluatie versus examenperiode

28 Overgangen tijdens het schooljaar Van 1A naar 1B of omgekeerd: –1B  1A: 15 november –1A  1B: 15 januari Veranderen van keuzegedeelte: –Wettelijk: altijd –In de praktijk: tot de Kerstvakantie

29 Attesten op het einde van 1A A-attest –Geslaagd –Toegelaten in alle basisopties 2 de jaar (uitz. Latijn) B-attest –Geslaagd –Maar: clausulering C-attest –Niet geslaagd –Overstappen naar BVL kan toch –Dubbelen 1A

30 Attesten op het einde van 1B A-attest –Geslaagd –Eventueel getuigschrift basisonderwijs –Leerling mag naar BVL of 1A (niet naar 2A) B-attest –Bestaat niet in 1B C-attest –Niet geslaagd –Leerling kan toch naar BVL op basis van leeftijd

31 Structuur van het secundair onderwijs ASOTSOKSOBSO 4343 2de leerjaar (A) basisopties 2 BVL 1ste leerjaar (A) keuzegedeelte 11 B 765765 ASOTSOKSOBSO

32 Het tweede leerjaar Het tweede leerjaar (A): Basisvorming: 24 of 26 lestijden Basisoptie = keuzegedeelte  kennismaking Voorbeelden: Latijn Moderne wetenschappen Handel Industriële wetenschappen Sociale en technische vorming … –Voorbereidend op ASO –Voorbereidend op TSO (theoretisch of praktisch) –Voorbereidend op KSO (theoretisch of praktisch)

33 Het tweede leerjaar Het beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL): –Basisvorming: 14 of 18 uur –Sterk praktijkgericht: 14u praktijkvakken  Kennismaking met beroepenvelden Voorbeelden: voeding-verzorging, mechanica, electriciteit, kantoor en verkoop, … –Meer specifieke keuze in 3e jaar

34 Inhoud 1.Kiezen 2.Structuur van het secundair onderwijs 3.Kiezen van een richting 4.Kiezen van een school 5.Keuzebegeleiding door school en CLB 6.Vragen

35 Kiezen voor 1A of 1B Voor wie is 1A?  Geen problemen ervaren in het lager onderwijs

36 Kiezen voor 1A of 1B Voor wie is 1B? –Ongeveer 10% vd leerlingen start in 1B –Geen getuigschrift lager onderwijs –Moeilijkheden met basisleerstof taal en/of rekenen –Interesse in meer praktijkgerichte opleiding –Vervroegde overgang Het is zinvol om leerkracht en CLB te contacteren voor een advies.

37 Het watervalsysteem “je kan beter zo hoog mogelijk mikken, zakken kan later nog”

38 Watervalsysteem  valkuilen Gevaar: –veranderen in de loop van het jaar heeft vaak negatieve gevolgen op vlak van zelfvertrouwen –gevaar voor schoolmoeheid en/of faalangst –gevaar voor zittenblijven Gevolg: –het is belangrijk onmiddellijk de juiste keuze te maken

39 Inhoud 1.Kiezen 2.Structuur van het secundair onderwijs 3.Kiezen van een richting 4.Kiezen van een school 5.Keuzebegeleiding door school en CLB 6.Vragen

40 Aandachtspunten bij het kiezen van een school Psycho-sociaal : –Grote school, kleine school –Contacten met ouders –Bereikbaarheid van de leerkrachten –Beleid rond roken, drugs, pesten, leerstoornissen, … –Opvoedingsproject (waarden, discipline,…) Praktisch : –Bereikbaarheid –Kosten (boeken huren, kopen …) –Maaltijden

41 Aandachtspunten bij het kiezen van een school Welke richtingen kan je volgen in de Bovenbouw? Welke begeleiding wordt er aangeboden? –In verband met dyslexie, adhd, … –Op vlak van leren leren. –Zijn er inhaallessen, remediëringsmomenten? –Hoe is het evaluatie- en examensysteem?

42 Aandachtspunten bij het kiezen van een school Baso-Fiche –Voor elk kind dat naar het secundair onderwijs gaat. –Zorg doorgeven van basis- naar secundair onderwijs. –Signaalfunctie  geen volledig verslag –Ter ondersteuning van een gesprek bij overgang naar het secundair onderwijs

43 Aandachtspunten bij het kiezen van een school Wie vult de baso-fiche in? –De leerling –De leerkracht –De ouders  De ouders beslissen of de fiche al dan niet doorgegeven wordt aan het secundair onderwijs

44 Aandachtspunten bij het kiezen van een school M-decreet –Nieuwe wetgeving rond maatregelen voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften –Belangrijk om te weten: voor schooljaar 2015- 2016 zal er binnen Gon (geïntegreerd onderwijs) waarschijnlijk nog niets veranderen, aan het aantal eenheden waar iemand recht op kan hebben. – Dat wil zeggen dat kinderen die in de lagere school Gon kregen en nog steeds aan de criteria voldoen ook in het secundair onderwijs Gon zullen krijgen.

45 Informatie over scholen ( alle informatie is gekleurd ) Via de scholen zelf –Info-dagen, opendeurdagen –Schoolbrochures –Website –Gesprek met directie en/of leerkrachten van de school Via andere bronnen –Ouders van leerlingen die daar kinderen hebben –Leerkracht zesde leerjaar –CLB-medewerkers

46 Interessante websites www.onderwijskiezer.be www.digiclb.be/scholengids www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod www.beroepenhuis.be www.studietoelagen.be

47 Inschrijven in een school Nieuwe wetgeving rond inschrijvingsrecht – Scholen moeten een maximumcapaciteit bepalen – Scholen moeten voorrangsperioden bepalen voor bepaalde leerlingen Mogelijke voorrangsgroepen – Kinderen van personeel – Broers en zussen – Campus – Leerlingen behorend tot bepaalde doelgroep

48 doelgroepleerlingen Doelgroepleerlingen voldoen aan één van volgende kenmerken – Gezin kreeg het voorafgaande schooljaar een schooltoelage – Kind verblijft buiten het gezin – Gezin behoort tot trekkende bevolking – Moeder heeft geen getuigschrift secundair onderwijs

49 doelgroepleerlingen Leerlingen worden ingeschreven als doelgroepleerling of niet doelgroepleerling. (indien de voorbehouden plaatsen voor één van beide groepen reeds ingevuld zijn, wordt de inschrijving uitgesteld) Na 15 april krijgt u bericht of uw uitgestelde inschrijving definitief is

50 Inschrijven in een school BELANGRIJK: – Eens de voorrangsperiode afgelopen is, kan je geen beroep meer doen op voorrang!!! (ook niet als broer of zus). – Kijk zeker op de website van de school waar je wenst in te schrijven voor: – data van voorrangsperiodes – de inschrijvingsprocedure

51 Inschrijven in een school Iedere school heeft zijn eigen inschrijvingsprocedure en voorrangsregeling. Dit is te vinden op de website van de school. Tiense scholen – Tussen 9 februari en 01 maart: broers en zussen – Tussen 2 en 8 maart: kinderen van personeel – Na 9 maart: iedereen (met voorrang voor doelgroepleerlingen en niet doelgroepleerlingen) – Na 23 maart: voorrang vervalt

52 Inschrijven in een school Scholen Zoutleeuw – vanaf 9 februari 2015 voor het eerste leerjaar: voorrangsperiode voor broers en zussen – vanaf 2 maart 2015 voor het eerste leerjaar: voorrangsperiode voor kinderen van personeel – vanaf 9 maart 2015 voor het eerste leerjaar: alle jongeren – vanaf 20 april 2015: voor het 2de jaar Scholen Landen – Vrij Onderwijs – 23 februari broers en zussen, – 2 maart iedereen – GO! Vanaf 2 maart iedereen

53 Inschrijven in een school Leuvense scholen – Katholiek onderwijs Leuven: 20/3 tot 3/4: voorrang broers en zussen en kinderen personeel 21/4 tot 5/5 aanmelden via internet (volgorde geen belang) 11/5 toewijzing 12/5 info aan ouders over toewijzing 18/5 tot 10/6 mogelijkheid om aanmelding om te zetten in inschrijving Vanaf 11/6 vrije inschrijving – Officieel onderwijs Leuven: 20/3 tot 3/4 voorrang broers en zussen en kinderen personeel 21/4 tot 9/6 voorrang doelgroepleerling, niet doelgroepleerling Vanaf 11/6 vrije inschrijvingsperiode – (meer info via www.vclbleuven.be, info, kiezen na het lager onderwijs, op zoek naar een school)www.vclbleuven.be 53

54 Inhoud 1.Kiezen 2.Structuur van het secundair onderwijs 3.Kiezen van een richting 4.Kiezen van een school 5.Keuzebegeleiding door school en CLB 6.Vragen

55 Keuzebegeleiding door school en CLB Activiteiten vanuit de school Keuzewerkboek “Op stap naar het S.O.” Info-avonden + brochure “Starten in het S.O.” Overleg leerkracht - CLB: bespreking studiekeuze Oudercontact met leerkracht Eventueel gesprek met CLB-medewerker

56 Hoe werkt het CLB niet?

57 Inhoud 1.Kiezen 2.Structuur van het secundair onderwijs 3.Kiezen van een richting 4.Kiezen van een school 5.Keuzebegeleiding door school en CLB 6.Vragen

58 Zit u nog met een vraag?

59 Powerpointvoorstelling vanaf februari: www.vclbtienen.be

60


Download ppt "Op stap naar het secundair onderwijs VCLB Tienen."

Verwante presentaties


Ads door Google