De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Starten in het Secundair onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Starten in het Secundair onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Starten in het Secundair onderwijs
Voorstelling: naam en functie Doel van de avond: Algemene info over structuur SO, niet de bedoeling om alle scholen in de buurt te overlopen, zou te ver reiken -> info over scholen in de regio in infobrochure  brochure overlopen Publiek: ook ouders 5de lj. Waarom ook ouders 5de lj ? Gelegenheid om dit schooljaar al nr opendeurdagen te gaan (data vallen vaak samen met andere scholen + na inschrijvingsperiode) Bepaalde leerlingen die in hun schoolloopbaan reeds gedubbeld hebben, kunnen o.b.v. leeftijd rechtstreeks de overstap maken van 5de -> SO

2 Het CLB Helpt bij: = Centrum voor leerlingenbegeleiding
Het leren en studeren: problemen met de leerstof, studiegedrag, studiehouding De schoolloopbaan: Helpen bij studiekeuze en info over onderwijsaanbod Preventieve gezondheidszorg: in het 1ste en 3de leerjaar zijn er medische onderzoeken Psychisch en sociaal functioneren: gedrags- of opvoedingsproblemen, faalangst, welbevinden… Deze info-avond kadert in de taak van het CLB om de schoolloopbaan van uw kind te begeleiden. Schoolloopbaan: het kind wordt vanaf 1KK tot 6de lj opgevolgd door CLB en school. Er wordt verschillende malen per jaar samen gezeten MDO’s om leerlingen te bespreken om zo een goed zicht te krijgen op de schoolloopbaan van uw kind. Leerlingvolgsysteem ipv van PMS testen om studiekeuze te bepalen. Niemand is beter geplaatst om advies te geven dan de school en de leerkracht.

3 Hervorming secundair onderwijs
4 juni 2013 goedkeuring hervorming secundair onderwijs

4 Waarom hervormen? 1 op 8 jongeren behaalt geen diploma SO
Schotten tussen ASO-TSO-BSO weghalen Prestaties van jongeren dalen Te weinig nadruk op de talenten van de jongeren bij bepalen van de studierichting Schoolmoe – weinig motivatie Te veel studierichtingen Te bruuske overgang van basis naar SO Samenleving verandert Internationaal onderzoek toont aan dat zowel onze beste leerlingen als de grote middenmoot significant minder sterk beginnen te presteren, onder meer voor leesvaardigheid en wiskunde. ••1 op de 8 jongeren haalt geen diploma secundair onderwijs. ••Een juiste studiekeuze blijft moeilijk, onder meer door (te) vroeg (moeten) kiezen en de vele studierichtingen. ••Sociale afkomst bepaalt nog te veel de school- en studiekeuze, de slaagkansen en studieresultaten, ondanks de vele inspanningen en investeringen. ••Het secundair onderwijs moet mee evolueren met de samenleving. Denk maar aan technologie en wetenschap, economie en financiën, vreemde talen, creativiteit, burgerzin... ••Veel jongeren zijn te weinig gemotiveerd of schoolmoe. ••Voor veel leerlingen is de overgang van de basisschool naar het secundair onderwijs te bruusk.

5 Hoe hervormen? Een brede eerste graad: een aanbod voor zowel sterke als minder sterke leerlingen Niet meteen kiezen Extra leerstof als uitdaging of als extra ondersteuning op maat Geen diploma lager onderwijs Schakelproject van 2-3 jaar De hervorming zorgt voor een stevige verankering van de algemene vorming voor álle leerlingen. Per graad komen er ambitieuze sets van kennis, vaardigheden en attitudes die alle leerlingen moeten behalen: de sleutelcompetenties. In 1e en 2e leerjaar: 27u basisvorming, 5u differentiatie. 2e: 25 uur basisvorming, 7u differentiatie.

6 Nieuwe structuur vanaf 2e graad
Doorstroom (verder studeren) Dubbel doel (werken of studeren) Arbeidsmarkt gericht (gaan werken) Wetenschap en techniek Taal en cultuur Welzijn en maatschappij Kunst en creatie Economie en organisatie Nu telt ons secundair onderwijs liefst 300 studierichtingen: dat worden er minder. Bovendien verdwijnt de opdeling in aso/ bso/kso/tso. Jongeren (en ouders en scholen) krijgen meer zicht op de mogelijkheden en kunnen zonder vooroordelen de studierichting kiezen die bij hen past.

7 Wanneer hervormen? Looptijd tot 2025
Scholen hebben zelf de keuze hoe en wanneer ze veranderen Informatie geven over hervorming is dus op dit moment moeilijk en gaat gepaard met veel vraagtekens Meer info:

8 de grote stap De overstap naar het secundair onderwijs is een grote stap die bij ouders vaak voor heel wat ongerustheid en zorgen zorgt, maar over het algemeen verloopt de overgang vrij vlot. Er is natuurlijk wel een aanpassingsperiode nodig want er zijn een heel aantal dingen die veranderen: Nieuwe vakken Leren leren, plannen en organiseren Nieuwe vrienden, terug de jongsten Nieuwe leerkracht; elk uur iem anders Belangrijke stap: enige voorbereiding vereist: keuze PROCES uitleg voor de ouders Uitl eg in de klas Schoolbezoek

9 Secundair onderwijs – drie graden 6° leerjaar 5° leerjaar 4° leerjaar
Het so bestaat uit 6 leerjaren, onderverdeeld in 3 graden van telkens 2 leerjaren 2° leerjaar 1° leerjaar

10 1ste graad ASO TSO KSO BSO 2de graad 3de lj 4de lj 3de lj 4de lj
De eerste graad is anders gestructureerd dan de 2de en 3de graad. In het 1ste jaar kiezen leerlingen voor een A-stroom of een B-stroom 1A 1B Keuze voor A-stroom of B-stroom: hier nog een groot deel gemeenschappelijk programma, maar vanaf het 3de is er een opdeling in onderwijsvormen die sterk van elkaar verschillen. Pas dan komt de opdeling ASO. TSO, BSO en KSO. 3de graad 5de lj 6de lj 5de lj 6de lj 5de lj 6de lj 5de lj 6de lj 7de lj

11 Het eerste jaar secundair onderwijs
2 mogelijkheden

12 Het eerste leerjaar A Voor wie ?
1A = A van algemene brede basisvorming Leerlingen MET getuigschrift lager onderwijs. Voorbereiding op ASO, TSO, KSO 1A = A van algemene brede basisvorming Als uw kind naar één van die drie onderwijsvormen (ASO, TSO. KSO) wil doorstromen, moet het starten in 1A. Getuigschrift LO is vereist.

13 Eerste leerjaar A Het lessenpakket bestaat uit 32 lesuren
Een vast of gemeenschappelijk gedeelte van 27 of 28 uur dat in alle scholen (naargelang het net waartoe ze behoren) identiek is. Dwz op alle scholen krijgen de kinderen dezelfde vakken met hetzelfde leerplan. een keuzegedeelte van 5 of 4 lesuren 1A: Vooral algemene vakken: wetenschappen, talen, wisk Niet alleen leervakken/cognitieve vakken, ook andere PO, MO, LO om het pakket evenwichtiger te maken Nieuw = Technologie = een vak met verschillende aspecten, zowel theoretische als praktische elementen in dit vak. Elementen van ICT, b.v. een computer werkt binair Hoe technische communicatie verloopt Hoe wordt een plan gemaakt Elektrische kringloop In het GO: vanaf het eerste Engels. Vanaf het 2de staat Engels ook op het programma in de andere netten Scholen gebruiken veelal de naam van het keuzegedeelte als naam van het leerjaar

14 Keuzegedeelte 1A (4u of 5u)
Latijn of Grieks Extra algemene vakken (‘moderne’): Ned, Fra, Wisk of Eco, wetenschappelijk werk, LO Technische vakken Kunstvakken Keuzemogelijkheden binnen 1A Zeer veel invullingen mogelijk - geen officiële benamingen mogelijke indeling: Latijn Algemene vakken Technische vakken Kunstvakken Gemeenschappelijk deel + Keuzegedeelte = 32 lesuren per week in totaal

15 Keuzegedeelte Latijn Troeven: Beperkingen:
Vormende waarde: geheugen,analytisch denken, andere talen. Vraagt behoorlijke studie-inzet: stimulans om te leren werken Alle mogelijkheden blijven nog open Doorgaans gemotiveerde groepen Beperkingen: Vorming kan ook via andere vakken Latijn is geen ‘must’ voor hoger onderwijs. 4 of 5 uur Latijn of Combinatie van 2 uur Latijn en 2 of 3 uur algemene vakken Geen enkele opleiding aan de univ vraagt een vooropleiding Latijn (tenzij klassieke studieën)

16 Keuzegedeelte algemene vakken (wisk, talen, wetenschappen, LO, MO)
Troeven: Heterogene groep: gericht op de brede middengroep van leerlingen Gericht op het verwerven van een uitgebreide basisvorming: opbouw van een goede basis voor Ned, Fra, wisk. Kennismaking met belangrijke domeinen zoals natuurwetenschappen, economie. Extra uren LO - PO- MO: maken het pakket boeiender en evenwichtiger In het Kath onderwijs: vooral Ned, Frans en Wiks In het GO: vooral Wtp werk, LO en Economie Geen nieuwe leerstof die erbij komt, wel extra: Inoefening Herhaling Uitdieping B.v. eens samen klassikaal een toets verbeteren.

17 Keuzegedeelte Technische vakken of Kunstvakken
Troeven: Voor leerlingen met specifieke interesse Leerlingen die graag praktisch bezig zijn Handige leerlingen kunnen ook eens uitblinken In regio Leuven: KSO: alleen in Wijnpers en Heilig Hart

18 Het eerste leerjaar B Voor wie ?
- leerlingen (6de lj) zonder getuigschrift basisonderwijs - leerlingen (6de lj) met getuigschrift basisonderwijs die het moeilijk hadden om te volgen, met achterstand in de basisleerstof. - 5de jaars die reeds gedubbeld hebben in hun schoolloopbaan kunnen op basis van leeftijd rechtstreeks naar 1B Is een voorbereiding op BSO Wie slaagt in 1B, krijgt zijn getuigschrift basisonderwijs. Voor wie ? Moeilijkheden of achterstanden in de leerstof 13% van de leerlingen volgt 1B -6de jaars zonder getuigschrift -5de jaars die reeds gedubbeld hebben in hun schoolloopbaan en op basis van leeftijd rechtstreeks naar 1B kn - voor lln die wel een getuigschrift hebben, maar die voelden dat ze het niet gemakkelijk hadden of liever praktisch willen bezig zijn. Die eerder interesse hebben in praktijk want B-klas in bedoeld om later BSO te doen.

19 Het 1° leerjaar B in de praktijk
Zich goed voelen op school - Aangepast tempo - Kleine klasgroepen Bijwerken schoolse basis Hernemen basisleerstof voor taal en rekenen B= bijwerking Brug tussen lager en secundair Meer differentiatie en rememediëring mogelijk -hernemen van de leerstof met als doel de hiaten weg te werken (kennisniveau 4de, 5de 6de) -kleinere klassen (1B: 8 tot 15 lln, / 1A: 18 tot 23 lln) - werken aan zelfvertrouwen en motivatie ‘Nu haal ik ook eens een 8/10’ Proeven van beroepen in de volgende jaren de studiekeuze te kunnen verfijnen - w vaak gekozen door ll die BLO hebben gevolgd (Type 1 of Type 8) of door ll die lage resulaten of geen diploma hebben Kennismaken met beroepen Via ervaring beroepen leren kennen Klemtoon op praktische toepassingen

20 Grote verschil is dat de technische vorming veel uitgebreider is
Technologische opvoeding (6 uur in 1B, 2uur in 1A)

21 Keuzegedeelte 1B In het keuzegedeelte van 4 of 5 lestijden kunnen volgende vakken worden aangeboden: Een aanvangscursus Frans Aanvulling van Nederlands, Frans, Wiskunde Aanvulling van technologische opvoeding Lichamelijke, muzikale en plastische opvoeding Praktijk gezins- en nijverheidstechnieken sport, handvaardigheid, … Let op ! : het eerste leerjaar B wordt niet in elke school ingericht.

22 Secundair onderwijs – De eerste graad 6° leerjaar 1° leerjaar A
1° leerjaar B 2° leerjaar 2 BVL 6° leerjaar 1° leerjaar A 1° leerjaar B 2° leerjaar 2 BVL Belangrijk om te weten in twijfelgevallen , is dat gemaakte keuzes niet definitief zijn ! Veranderen, overstappen tijdens het schooljaar is nog mogelijk: 1A -> 1B: voor 15 jan 1B-> 1A: voor 15 nov Logische overstap 1A naar 2A en 1B naar BVL Ook mogelijk: 1A naar BVL: als je gebuisd bent of als je meer zin hebt om al doende te leren, als de theorie te zwaar is 1B naar 1A: als je slaagt in 1B, krijg je je getuigschrift van het lager onderwijs (als je dit nog niet had) zo kan je verder naar de A-stroom indien terug zin om te studeren en je achterstand is ingehaald.

23 Wat NA het tweede leerjaar ?
Vanaf het 3de leerjaar kan je een keuze maken tussen: ASO (algemeen secundair onderwijs) BSO (beroeps secundair onderwijs) KSO (kunst secundair onderwijs) TSO (technisch secundair onderwijs) Vanaf dit leerjaar kies je wat je later graag zou willen worden Na het tweede leerjaar sta je voor een belangrijke keuze. Studierichting kiezen die in grote mate je verdere loopbaan zal bepalen. Na het tweede lj A blijven alle mogelijkheden open: ASO, TSO, KSO (ev. BSO) Na BVL ga je verder naar BSO Bespreking van onderwijsvormen in alfabetische volgorde om geen hiërarchie te scheppen. Richting kiezen die aansluit bij: De mogelijkheden De interesses van je kind De talenten

24 ASO een “algemene” vorming. praktijk komt hier niet voor, wel theorie
wetenschappen, humane wetenschappen, economie, Grieks-Latijn en Latijn worden vaak ingericht in de 2de graad. voorbereiding op het hoger onderwijs. Men krijgt theoretische vorming en behoorlijk wat huistaken en lessen. Richtingen met klassieke talen en zonder klassieke talen. Richtingen waar verwacht w dat je grote hoeveelheden leerstof kan verwerken + thuis nog veel gewerkt w Voorbereiding op academisch (univ) of hoger onderwijs)

25 BSO je leert een beroep vooral een praktische onderwijsvorm, minder theorie, veel stage bakkerij, slagerij, bouw, e.a. zijn mogelijke richtingen om te volgen. Voorbereiding op één of ander beroep ofwel ga je een 7de jaar volgen. De klemtoon ligt vooral op de praktijk, aanleren van praktische

26 KSO op actieve wijze kunst beoefenen (praktijk)
geschiedenis en technieken van de kunst bestuderen (theorie) Voorbereiding op één of ander beroep ofwel het hoger onderwijs Podiumkunsten: woord, drama, muziek Beeldende kunsten: architecturale vorming

27 TSO je leert praktische beroepsactiviteiten (praktijk)
je probeert het hoe en het waarom van wat je moet doen te achterhalen (theorie) Voorbereiding om één of ander beroep uit te oefenen ofwel het hoger onderwijs. Wil naast een brede algemene vorming, ook een aantal technieken aanleren

28 TSO Onderscheid tussen
Theoretisch technische richtingen, b.v. industriële wetenschappen, biotechnische wetenschappen, techniek-wetenschappen, sociaal-technische wetenschappen… Praktisch technische richtingen, b.v. auto-technieken, grafische technieken, tuinbouwtechnieken … 1. richtingen gericht op doorstroming naar hoger onderwijs: eindigen meestal op wetenschappen bv. Biotechische wtp, industriële wtp, soc tech wtp, techniek-wtp, grafische wtp 2. richtingen gericht op praktijk: eindigend op – techniek: bv.houttechnieken, land en tuinbouwtechnieken, mechanische technieken, textieltechnieken 3.richtingen gericht op doorstroming en/of beroep: bv. handel, secretariaat- talen, elektromechanica

29 Vier onderwijsvormen ASO TSO KSO BSO 2° leerjaar BVL 1 A 1 B algemeen
PV AV PV AV AV PV AV TV TV KV algemeen technisch kunst beroeps 1A: 87 % 1B: 13 % Afstuderen in 6de lj: ASO: 40 % KSO: 2% TSO: 34% BSO: 24% Dus een vrij gelijke verdeling. Slechts 10% studeert af in Latijn, terwijl ongeveer 30% start in klassieke talen. 2° leerjaar BVL 1 A 1 B

30 hoger leerjaar Ja, maar.. Ja Neen huidig leerjaar A-attest B-attest
C-attest A: Je bent geslaagd. Je mag naar het volgend leerjaar. B: je bent geslaagd. Je mag naar een volgend jaar BEHALVE naar -de studierichting (b.v. Latijn)of -de onderwijsvorm (B.v ASO) waarvoor je geclausuleerd bent C: je moet je jaar overzitten huidig leerjaar

31 Hoe kiezen ?

32 Vermijd het watervalsysteem
Ik word wat ik wil Vermijd het watervalsysteem ASO TSO BSO 88% kiest voor een A-stroom 12% voor een B-stroom Heel wat leerlingen starten in een bepaalde studierichting en haken af na een tijdje omdat de gekozen richting te theoretisch is. Afhaken gaat gepaard met heel wat negatieve kenmerken. Belangrijk dat je kind direct op de juiste plaats zit (Niet redeneren: hoog starten en dan afzakken. De ene onderwijsvorm is niet beter dan de andere. ASO is niet hoger dan de andere,, het gaat gewoon om een ander soort opleiding)

33 Gevolgen watervalsysteem
Afhaken en slechte rapporten Een slecht gevoel bij leerling en ouders Gevoel van niet mee te kunnen faalangst / twijfelen aan zichzelf Studievertraging (zittenblijven) (veelvuldige) schoolverandering Schoolmoeheid

34 Elementen die de studiekeuze bepalen
INTERESSE TALENT STUDIEHOUDING PERSOONLIJKHEID Interesse: iets doen waar men interesse in heeft -> veel meer gemotiveerd Talent: aanleg voor techniek en handigheid of om grote pakketten leerstof te verwerken Studiehouding: in ASO: m je de leerstof goed bijhouden , in BSO m je vooral goed inzetten in de praktijklessen persoonlijkheid: snel afhaken of doorzetter, faalangstig Sociale omgeving: wat doen mijn vriendjes ? Beroep van de ouders Gezondheid: allergie tegen stof: gn houtbewerking gaan doen. Keuze wordt bepaald door een combinatie van: troeven van een bepaalde studierichting kenmerken van je kind belangrijk is dat je kd gemotiveerd is ! Motivatie komt voort uit interesse, uitdaging, goede plaats in de groep… Vakkenpakket is maar 1 aspect + keuzes kunnen elk jaar bijgestuurd worden ! Belangstelling Huidige voorkeur voor vakken in LO Wat doe je kind in zijn vrije tijd Opendeurdagen Verandert nog doorheen de tijd. (kennismakingslesje Latijn op ; doorklikken naar info en studiekeuze..;) Mogelijkheden van je kind Haalbare uitdaging Studieresultaten van nu (Lo) zijn de beste voorspellers voor studieresultaten in de toekomst , is beter dan af te gaan op tests ! inzet en zelfvertrouwen mening van je kind SOCIALE OMGEVING GEZONDHEID

35 Op zoek naar een “goede” school
Ik kies een school Op zoek naar een “goede” school Subjectief en persoonlijk begrip Verschillend van kind tot kind en van ouder tot ouder Een goede school= een school die past bij je kind Je kan niet alle scholen leren kennen, wel enkele. Scholengids met aanbod De tabellen in de scholengids zijn opgedeeld volgens scholengroepen Vragenlijst om scholen te vergelijken Verhouding jongens – meisjes Samenstelling van de klas Wensen ivm samenzitten Evaluatie: bv. hoe vaak wordt er een rapport gegeven, wordt vooral naar de examens gekeken of eerder naar dagelijks werk ? Is er een aanbod van buitenschoolse act of bv sport tijdens de middag ? Wat is er aan llbegeleiding, bv. inhaallessen… Hoe vaak zijn er OC Hoe is de zorg voor ll met bep noden (adhd, dyslexie…) Hoe zit het met de doorstroming van de ll van hun school naar hoger onderwijs ? Doorlichtingsverslagen Synthese op de Standaard Hier staan de meest recente verslagen op, daar staan nog niet zoveel verslagen van hier in de regio op.

36 de school die past bij mijn kind
de “goede” school de school die past bij mijn kind Studieaanbod Net Bereikbaarheid Sfeer Grootte Vertrouwen Studieaanbod: alleen ASO, of alle onderwijsvormen Bereikbaarheid: te voet, fiets, bus Grootte: klein en geboren of juis grote school met ruim aanbod Dienstverlening: voor of na schoolse opvang Net: gemeentelijk, gemeenschaps of Katholiek Begeleiding: mogelijkheid tot inhaallessen, groene leerkracht enz  Zie folder VISS vragenlijst voor scholen te vergelijken Kosten Bekendheid Dienstverlening Begeleiding

37 Inschrijven in een secundaire school
Vanaf wanneer ? Scholen beslissen zelf wanneer ze starten met inschrijvingen (ten vroegste op 1 sept van het voorafgaande schooljaar). Voorrangsperiode ? Scholen zijn verplicht voorrang te geven aan broers en zussen van leerlingen die reeds ingeschreven zijn in de school. Scholen kunnen voorrang verlenen aan kansarme leerlingen. Opm: Secundaire scholen vragen om niet in verschillende scholen tegelijk in te schrijven, want zo worden sommige leerlingen onnodig geweigerd.

38 Inschrijven in een secundaire school
Aanbevelingen: Bij weigering omwille van overschrijding van de maximumcapaciteit: Vraag op de hoeveelste plaats op het inschrijvingsregister u staat en hoe de school u zal contacteren als er nog plaatsen vrijkomen. Scholen moeten alle inschrijvingen chronologisch noteren in een register: Vraag een schriftelijke bevestiging van uw inschrijving met vermelding van tijdstip en volgnummer ! (ook bij een niet-gerealiseerde inschrijving).

39 KS Leuven Voor scholen van de scholengemeenschap van het Katholiek secundair onderwijs: Inschrijvingsprocedure via webapplicatie met centrale databank zodat dubbel inschrijven niet mogelijk is. Meer info op

40 Waar vind ik informatie?
CLB Brochures Info-avonden Opendeurdagen Internet Mond tot mond

41 Inge Cherretté inge.cherrette@clbvgc.be
Gsm:

42 BEDANKT VOOR UW AANWEZIGHEID


Download ppt "Starten in het Secundair onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google