De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Zondag 12 april 2015 middagdienst. 2 Welkom in deze dienst! Voorganger :ds. K.T. de Jonge Nieuwegein Ouderling:C.M. Visser Organist: Wim Brunsveld.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Zondag 12 april 2015 middagdienst. 2 Welkom in deze dienst! Voorganger :ds. K.T. de Jonge Nieuwegein Ouderling:C.M. Visser Organist: Wim Brunsveld."— Transcript van de presentatie:

1 1 Zondag 12 april 2015 middagdienst

2 2 Welkom in deze dienst! Voorganger :ds. K.T. de Jonge Nieuwegein Ouderling:C.M. Visser Organist: Wim Brunsveld

3 3 Orde van de dienst - 1 Welkom en mededelingen Gezang 225 Stil gebed, votum en groet Psalm 133 Gebed Schriftlezing: Matteüs 13: 24-30 en 36-43 Gezang 64: 1, 2 en 3 Schriftlezing: 1 Korintiërs 4: 1-5 (NBV) Gezang 64: 4, 5 en 6

4 4 Orde van de dienst - 2 Tekst: Matteüs 13: 30 Preek: Gods geduld vraagt om ons geduld Gezang 168: 1, 2, 3 en 5 Gebeden Collectes: emeritikas en kerk Geloofsbelijdenis (gezongen) Zegen

5 Welkom en mededelingen 5

6 Gezang 225: 1, 2, 3, 4 en 5 1 Zingt voor de Heer een nieuw gezang! Hij laaft u heel uw leven lang met water uit de harde steen. Het is vol wondren om u heen. 6

7 Gezang 225: 1, 2, 3, 4 en 5 2 Hij gaat u voor in wolk en vuur, gunt aan uw leven rust en duur en geeft het zin en samenhang. Zingt dan de Heer een nieuw gezang! 7

8 Gezang 225: 1, 2, 3, 4 en 5 3 Een lied van uw verwondering dat nog uw naam niet onderging, maar weer opnieuw geboren is uit water en uit duisternis. 8

9 Gezang 225: 1, 2, 3, 4 en 5 4 De hand van God doet in de tijd tekenen van gerechtigheid. De Geest des Heren vuurt ons aan de heil'ge tekens te verstaan. 9

10 Gezang 225: 1, 2, 3, 4 en 5 5 Wij zullen naar zijn land geleid doorleven tot in eeuwigheid en zingen bij zijn wederkeer een nieuw gezang voor God de Heer. 10

11 Stil gebed Votum en groet 11

12 Psalm 133: 1, 2 en 3 1 Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen van 't zelfde huis als broeders samenwonen. Eén liefdeband houdt hen tezaam. De zegen van Gods hoog verheven naam daalt op hen neer vol zoete tederheid, als olie die den priester wijdt. 12

13 Psalm 133: 1, 2 en 3 2 Als olie die Aärons baard en kleren met geur doordringt, zo is de gunst des Heren voor wie eendrachtig samen zijn. Als dauw is het, die ligt zo mild en rein op Hermons top en daalt op Sion neer. 't Wordt al een tuin voor God den Heer. 13

14 Psalm 133: 1, 2 en 3 3 Jeruzalem! Hier geeft de H EER zijn zegen, hier woont Hij zelf, hier wordt zijn heil verkregen en leven tot in eeuwigheid. 14

15 Gebed 15

16 16 Eerste schriftlezing Matteüs 13: 24-30 en 36-43 uit de NBV

17 Matteüs 13 24 Hij hield hun een andere gelijkenis voor: ‘Het is met het koninkrijk van de hemel als met een mens die goed zaad op zijn akker uitzaaide. 25 Terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand onkruid tussen het graan zaaien en vertrok weer. 26 Toen het jonge gewas opschoot en vrucht begon te dragen, kwam ook het onkruid tevoorschijn. 27 De knechten kwamen de heer des huizes vragen: “Heer, hebt u soms geen goed zaad op uw akker gezaaid? Waar komt dat onkruid dan vandaan?” 17

18 28 Hij antwoordde: “Dat is het werk van een vijand.” De knechten zeiden tegen hem: “Wilt u dat wij er het onkruid tussenuit wieden?” 29 Hij antwoordde: “Nee, want dan zouden jullie met het onkruid ook het graan lostrekken. 30 Laat beide samen opgroeien tot aan de oogst, dan zal ik, wanneer het oogsttijd is, tegen de maaiers zeggen: ‘Wied eerst het onkruid, bind het in bundels bij elkaar en verbrand het. Breng dan het graan bijeen in mijn schuur.’” 18

19 Matteüs 13: 36-43 36 Daarop stuurde hij de mensen weg en ging naar huis. Zijn leerlingen kwamen bij hem en vroegen: ‘Wilt u ons de gelijkenis van het onkruid op de akker uitleggen?’ 37 Hij antwoordde hun: ‘Hij die het goede zaad zaait is de Mensenzoon, 38 de akker is de wereld, het goede zaad dat zijn de kinderen van het koninkrijk; het onkruid dat zijn de kinderen van het kwaad, 39 de vijand die het zaait is de duivel, de oogst staat voor de voltooiing van deze wereld en de maaiers zijn de engelen. 19

20 40 Zoals het onkruid bijeengebonden wordt en in het vuur verbrand, zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld: 41 de Mensenzoon zal zijn engelen eropuit sturen, en ze zullen uit zijn koninkrijk allen die anderen ten val hebben gebracht en de wetten hebben verkracht bijeenbrengen 42 en hen in de vuuroven werpen; daar zullen ze jammeren en knarsetanden. 43 Dan zullen de rechtvaardigen in het koninkrijk van hun Vader stralen als de zon. Laat wie oren heeft goed luisteren!’ 20

21 Gezang 64

22

23

24 24 Tweede schriftlezing 1 Korintiërs 4: 1-5 uit de NBV

25 1 Korintiërs 4 1 Men moet ons beschouwen als dienaren van Christus, aan wie het beheer over de geheimen van God is toevertrouwd. 2 Van iemand die deze taak vervult, wordt verlangd dat hij betrouwbaar is. 3 Maar hoe u of een menselijke instelling over mij oordeelt interesseert me niet, en hoe ik over mezelf oordeel telt evenmin. 25

26 4 Ik ben me weliswaar van geen kwaad bewust, maar dat betekent niet dat mij niets ten laste kan worden gelegd. Het is de Heer die over mij oordeelt. 5 Houd dus op te oordelen en wacht de tijd af dat de Heer komt, omdat hij het is die aan het licht zal brengen wat in het duister verborgen is en zal onthullen wat de mensen heimelijk beweegt. En dan zal God het zijn die ieder de lof geeft die hem toekomt. 26

27

28

29

30 30 Tekstlezing: Matteüs 13: 30 30 Laat beide samen opgroeien tot aan de oogst, dan zal ik, wanneer het oogsttijd is, tegen de maaiers zeggen: ‘Wied eerst het onkruid, bind het in bundels bij elkaar en verbrand het. Breng dan het graan bijeen in mijn schuur. ============================== Thema: Gods geduld vraagt om ons geduld.

31 Preek

32 Gezang 168: 1, 2, 3 en 5 1 O Jezus Christus, licht ze bij die leven aan uw licht voorbij. Voeg ze met uwe kudde saam, opdat zij niet verloren gaan. 32

33 Gezang 168: 1, 2, 3 en 5 2 Vervul met uw genadeschijn, die op verkeerde paden zijn. Sta bij, die heim'lijk in zijn hart verlokt en aangevochten wordt. 33

34 Gezang 168: 1, 2, 3 en 5 3 Breng, die aan uw gebod ontkwam, terug als uw verloren lam. Maakt de gewonde zielen heel en geef ze aan de hemel deel. 34

35 Gezang 168: 1, 2, 3 en 5 5 Verlicht het oog dat U niet ziet. Leid hem weerom die U verliet. Verzamel, die verwijderd gaan. Versterk ze die in twijfel staan. 35

36 Gebeden 36

37 Collectes: 1.Emeritikas 2.Kerk De emeritikas is de pensioenvoorziening van de Christelijke Gereformeerde predikanten. 37

38 Credo: 1, 2 en 3. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onzen Here; Die ontvangen is van den Heil’gen Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

39 Credo: 1, 2 en 3. is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; ten derden dage wederom opgestaan uit de doden; opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.

40 Credo: 1, 2 en 3. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving der zonden; wederopstanding des vleses; en een eeuwig leven. Amen, amen, amen.

41 41 Zegen te beantwoorden met

42 42


Download ppt "1 Zondag 12 april 2015 middagdienst. 2 Welkom in deze dienst! Voorganger :ds. K.T. de Jonge Nieuwegein Ouderling:C.M. Visser Organist: Wim Brunsveld."

Verwante presentaties


Ads door Google