De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psalm 138 : 1, 2 Psalm 42 : 1, 3 (ob) Opwekking 71 Psalm 27 : 1, 4

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psalm 138 : 1, 2 Psalm 42 : 1, 3 (ob) Opwekking 71 Psalm 27 : 1, 4"— Transcript van de presentatie:

1 Psalm 138 : 1, 2 Psalm 42 : 1, 3 (ob) Opwekking 71 Psalm 27 : 1, 4
Zondag 17 maart 2013 Psalm 138 : 1, 2 Psalm 42 : 1, 3 (ob) Opwekking 71 Psalm 27 : 1, 4 Psalm 67 : 2 Gezang 459 : 1, 2, 7 Mattheüs 17:1-9 (NBV)

2 Spreuk van de week “Een betrouwbaar woord houdt altijd stand, een leugen slechts voor korte tijd .” Spreuken 12: 19

3 De collecten zijn vandaag voor: Emeritikas Kerk

4 Welkom in deze middagdienst
Voorganger: Ds. H. van Eeken

5 Welkom en mededelingen

6 Psalm 138 : 1, 2 U loof ik, Heer, met hart en ziel, in eerbied kniel / ik voor U neder. Ja, in de tegenwoordigheid der goden wijd / ik U mijn beden. Naar 't heiligdom waar Gij vertoeft hef ik het hoofd, / ik zal U prijzen. Gij zult, o Here, wijd en zijd uw heerlijkheid / en trouw bewijzen.

7 Psalm 138 : 1, 2 Ten dage dat ik riep hebt Gij gehoord naar mij / en kracht gegeven. Als ik welhaast ten offer viel, hebt Gij mijn ziel / weer doen herleven. Al wat op aarde macht bezit, eenmaal aanbidt / het U, o HERE! Als Gij hun 't woord van uw verbond met eigen mond / hebt willen leren.

8 Stil gebed, votum, groet

9 Psalm 42 : 1, 3 (ob) 't Hijgend hert, der jacht ontkomen, Schreeuwt niet sterker naar 't genot Van de frisse waterstromen, Dan mijn ziel verlangt naar God. Ja, mijn ziel dorst naar den HEER; God des levens, ach, wanneer Zal ik naad'ren voor Uw ogen, In Uw huis Uw Naam verhogen?

10 Psalm 42 : 1, 3 (ob) O mijn ziel, wat buigt g' u neder? Waartoe zijt g' in mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder; Zoek in 's Hoogsten lof uw lust; Want Gods goedheid zal uw druk Eens verwiss'len in geluk. Hoop op God, sla 't oog naar boven; Want ik zal Zijn Naam nog loven.

11 Gebed

12 We lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling: Matteüs 17 : 1 - 9

13 Matteüs 17 : 1 - 9 1 Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren. 2 Voor hun ogen veranderde hij van gedaante, zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. 3 Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. 4 Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: ‘Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als u wilt zal ik hier drie tenten opslaan, een voor u, een voor Mozes en een voor Elia.’

14 5 Hij was nog niet uitgesproken, of de schaduw van een stralende wolk gleed over hen heen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. Luister naar hem!’ 6 Toen de leerlingen dit hoorden, wierpen ze zich neer en verborgen uit angst hun gezicht. 7 Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei: ‘Sta op, jullie hoeven niet bang te zijn.’ 8 Ze keken op en zagen niemand meer, Jezus was alleen.

15 9 Toen ze van de berg afdaalden, gebood Jezus hun: ‘Praat met niemand over wat jullie hebben gezien voordat de Mensenzoon uit de dood is opgewekt.’

16 Opwekking 71 : ‘Jezus leeft in eeuwigheid’
Refrein: Jezus leeft in eeuwigheid, zijn sjaloom wordt werkelijkheid. Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven.

17 Opwekking 71 : ‘Jezus leeft in eeuwigheid’
Straks als er een nieuwe dag begint, en het licht het van het duister wint, mag ik bij Hem binnengaan, voor zijn troon gaan staan. Hef ik daar mijn loflied aan,

18 Opwekking 71 : ‘Jezus leeft in eeuwigheid’
Refrein: Jezus leeft in eeuwigheid, zijn sjaloom wordt werkelijkheid. Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven.

19 Opwekking 71 : ‘Jezus leeft in eeuwigheid’
Straks wanneer de grote dag begint, en het licht voor altijd overwint, zal de hemel opengaan, komt de Heer er aan. Heffen wij dit loflied aan,

20 Opwekking 71 : ‘Jezus leeft in eeuwigheid’
Refrein: Jezus komt in heerlijkheid, zijn sjaloom wordt wereldwijd. Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van ons leven.

21 Verkondiging

22 Psalm 27 : 1, 4 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en HERE! Waar is het duister dat mij onheil baart? Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren, in zijn bescherming ben ik wel bewaard! Of zich de boosheid tegen mij verbindt en op mij loert opdat zij mij verslindt, ik ken geen angst voor nood en overval: het is de HEER die mij behouden zal!

23 Psalm 27 : 1, 4 Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde, zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht. Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden die Gij eens zeide: "Zoek mijn aangezicht". Uw aangezicht, ik wil het zoeken, HEER! Verberg het niet, beproef mij niet te zeer! Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart, ik smacht naar `t uur dat Gij U openbaart!

24 Gebeden

25 De collecten zijn vandaag voor: Emeritikas Kerk

26 Psalm 67 : 2 De volken zullen U belijden, o God, U loven al te zaam! De landen zullen zich verblijden en juichen over Uwen naam. Volken zult Gij rechten, hun geding beslechten in gerechtigheid, volken op deez' aarde, die uw arm vergaarde, die Gij veilig leidt.

27 Geloofsbelijdenis Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

28 is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.

29 Ik geloof in de Heilige Geest; ik geloof een heilige, katholieke, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen; vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.

30 Gezang 459 : 1, 2, 7 Door de nacht van strijd en zorgen schrijdt de stoet der pelgrims voort, vol verlangen naar de morgen, waar de hemel hen verhoort.

31 Gezang 459 : 1, 2, 7 Liedren zingend vol vertrouwen tot in het voltooide licht broeder broeder zal aanschouwen staande voor Gods aangezicht.

32 Gezang 459 : 1, 2, 7 Zo gaan wij hier met elkander door de nacht op weg naar huis, pelgrims die uit alle landen samenkomen om het kruis.

33 Zegen Te beantwoorden met:


Download ppt "Psalm 138 : 1, 2 Psalm 42 : 1, 3 (ob) Opwekking 71 Psalm 27 : 1, 4"

Verwante presentaties


Ads door Google