De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 22 februari 2015 middagdienst. Welkom in deze dienst. Voorganger:ds. J. Groenleer (Leiden) Ouderling:Cors Visser Pianist:Nanne Kamerbeek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 22 februari 2015 middagdienst. Welkom in deze dienst. Voorganger:ds. J. Groenleer (Leiden) Ouderling:Cors Visser Pianist:Nanne Kamerbeek."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 22 februari 2015 middagdienst

2 Welkom in deze dienst. Voorganger:ds. J. Groenleer (Leiden) Ouderling:Cors Visser Pianist:Nanne Kamerbeek

3 Gezang 322: 1, 2 en 6 Psalm 62: 1, 4 en 5 Psalm 65: 1 Psalm 65: 5 en 6 Gezang 323: 1, 7 en 8 Geloofsbelijdenis Psalm 65: 5 – 9

4 Welkom en mededelingen

5 1 Hoor Gij ons aan! Wij heffen onze handen, kom Gij tot ons, neem onze offeranden, waarmee wij dankbaar voor U staan. Gezang 322: 1, 2 en 6

6 2 Uw oog aanschouwt ons hier met onze schatten. Woont Gij, wie zelfs de heem'len niet bevatten, toch in een huis door ons gebouwd?

7 Gezang 322: 1, 2 en 6 6 O, antwoord Gij, als wij tezamen bidden, daal neder uit uw hoogte in ons midden! In uw vergeving wonen wij.

8 Stil gebed Votum en groet

9 Psalm 62: 1, 4 en 5 1 Mijn ziel is stil tot God mijn Heer, van Hem verwacht ik altijd weer mijn heil, - op Hem toch kan ik bouwen. Ik wankel niet, want Hij staat vast: mijn toevlucht, als het water wast, mijn rots, mijn enige vertrouwen.

10 Psalm 62: 1, 4 en 5 4 Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer, Hij immers schenkt u altijd weer zijn heil, - op Hem toch kunt gij bouwen. Wankel dan niet, want Hij staat vast, Hij is, ook als het onheil wast, uw rots, uw enige vertrouwen.

11 Psalm 62: 1, 4 en 5 5 Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots, mijn naam rust in de schutse Gods. O volk, uw God laat u niet vallen. Als gij voor Hem uw hart uitstort, vertrouw dat gij gezegend wordt: God is een schuilplaats voor ons allen.

12 Gebed

13 Psalm 65: 1 1 De stilte zingt U toe, o Here, in uw verheven oord. Wij zullen ons naar Sion keren waar Gij ons bidden hoort. Daar zal men, Heer, tot U zich wenden, tot U komt al wat leeft, tot U, o redder uit ellende, die alle schuld vergeeft.

14 We lezen nu Psalm 65: 5 – 9 uit de Nieuwe Bijbelvertaling.

15 Psalm 65: 5 – 9 5 Gelukkig wie door u gekozen is en u mag naderen, hij mag wonen in uw voorhoven. Wij genieten het goede van uw huis, het heilige van uw tempel.

16 Psalm 65: 5 – 9 6 Ontzagwekkend is uw antwoord, u doet recht en redt ons, God, op u hopen de einden der aarde, de verten van de zee.

17 Psalm 65: 5 – 9 7 U hebt met kracht de bergen vastgezet, u bent omgord met macht, 8 u brengt tot bedaren het geraas van de zeeën, het gebulder van de golven, het tumult van de volken. 9 Vrees voor uw tekenen vervult de bewoners der verten, u brengt gejuich van het oosten tot het westen.

18 Psalm 65: 5 en 6 5 Gij komt het dorre land doorschrijden met water uit uw beek en tot een rijke oogst bereiden, uw voetstap maakt het week. Gij druipt uw zegen in de voren, Gij roept het kiemend graan; zo wordt het brood voor ons geboren waar Gij zijt voorgegaan.

19 Psalm 65: 5 en 6 6 Gij kroont het jaar van uw genade. Waar Gij getreden zijt tooit de woestijn zich met een wade, de heuvels zijn verblijd. De weidegrond is wit van schapen, het dal van koren blond. Dit is het land door U geschapen, uw lof schalt in het rond.

20 Preek

21 Gezang 323: 1, 7 en 8 1 God is tegenwoordig, God is in ons midden, laat ons diep in 't stof aanbidden. God is in ons midden, laat nu alles zwijgen alles in ons voor Hem neigen. Wie de stem heft tot Hem sla de ogen neder, geve 't hart Hem weder.

22 Gezang 323: 1, 7 en 8 7 Maak mij recht eenvoudig, stil in den gebede, afgezonderd in uw vrede. Maak mij rein van harte, dat ik uwe klaarheid schouwen mag in geest en waarheid. Heer laat mij even vrij als een aad’laar stijgen, zo word ik U eigen.

23 Gezang 323: 1, 7 en 8 8 Heer kom in mij wonen, zij mijn hart en leven, U ten heiligdom gegeven. Gij die zo nabij zijt, wend mij toe uw wezen, dat G’ in mij uw beeld moogt lezen. Waar ik ga zit of sta, laat mij U aanschouwen, met een stil vertrouwen.

24 Gebeden

25 Er zal nu worden gecollecteerd. De collecten zijn bestemd voor: Stichting Red een Kind Kerk

26 Geloofsbelijdenis Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onzen Here; Die ontvangen is van den Heil’gen Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, …

27 Geloofsbelijdenis nedergedaald ter helle; ten derden dage wederom opgestaan uit de doden; opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. …

28 Geloofsbelijdenis Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving der zonden; wederopstanding des vleses; en een eeuwig leven. Amen, amen, amen.

29 Zegen, door de gemeente te beantwoorden met:

30 Wel thuis en een goede week gewenst.


Download ppt "Zondag 22 februari 2015 middagdienst. Welkom in deze dienst. Voorganger:ds. J. Groenleer (Leiden) Ouderling:Cors Visser Pianist:Nanne Kamerbeek."

Verwante presentaties


Ads door Google