De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze middagdienst! Voorganger is ds. H.J. Vazquez

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze middagdienst! Voorganger is ds. H.J. Vazquez"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze middagdienst! Voorganger is ds. H.J. Vazquez

2 Welkom en mededelingen

3 God is tegenwoordig, God is in ons midden,
Gezang: 323: 1, 2, 8 God is tegenwoordig, God is in ons midden, laat ons diep in 't stof aanbidden. God is in ons midden, laat nu alles zwijgen alles in ons voor Hem neigen. Wie de stem heft tot Hem sla de ogen neder, geve 't hart Hem weder.

4 Heer kom in mij wonen, zij mijn hart en leven,
Gezang: 323: 1, 2, 8 Heer kom in mij wonen, zij mijn hart en leven, U ten heiligdom gegeven. Gij die zo nabij zijt, wend mij toe uw wezen, dat Ge in mij uw beeld moogt lezen. Waar ik ga zit of sta, laat mij U aanschouwen, met een stil vertrouwen.

5 God is tegenwoordig, God is in ons midden,
Gezang: 323: 1, 2, 8 God is tegenwoordig, God is in ons midden, laat ons diep in 't stof aanbidden. God is in ons midden, laat nu alles zwijgen alles in ons voor Hem neigen. Wie de stem heft tot Hem sla de ogen neder, geve 't hart Hem weder.

6 Stil gebed, votum en groet

7 Looft nu den HEER, want Hij is goed, die met zijn liefde ons ontmoet.
Psalm 106: 1, 2 Looft nu den HEER, want Hij is goed, die met zijn liefde ons ontmoet. Zijn trouw houdt stand te allen tijde. Wie prijst zijn daden woord voor woord? Wie kan zijn heerlijkheid belijden? Wie looft Hem zo dat elk het hoort?

8 Gelukkig zijn die Hij geleidt, die leven in gerechtigheid.
Psalm 106: 1, 2 Gelukkig zijn die Hij geleidt, die leven in gerechtigheid. Gedenk mij naar uw welbehagen. Dat ik met heel mijn volk U dien, met hen van voorspoed mag gewagen, de zegen van uw erfdeel zien.

9 Gebed

10 Schriftlezing: Romeinen 7:

11 7 Moeten we nu vaststellen dat de wet hetzelfde is als de zonde
7 Moeten we nu vaststellen dat de wet hetzelfde is als de zonde? Absoluut niet. Ik ben me echter pas door de wet bewust geworden van de zonde. Ik zou immers niet weten wat begeerte was als de wet niet zei: ‘Zet uw zinnen niet op wat van een ander is.’ 8 Maar de zonde heeft van het gebod gebruikgemaakt om begeerten in mij op te wekken, want zonder de wet is de zonde krachteloos.

12 9 Eens leefde ik zonder de wet, maar door de komst van het gebod kwam de zonde tot leven 10 en daardoor stierf ik. Het gebod, dat tot leven had moeten leiden, bleek juist tot mijn dood te leiden. 11 De zonde heeft gebruikgemaakt van het gebod: ze heeft mij misleid en mij door het gebod gedood. 12 Kortom, de wet zelf is heilig en de geboden zijn heilig, rechtvaardig en goed.

13 Ontferm U God, ontferm U, hoor mijn klacht,
Psalm 51: 1 Ontferm U God, ontferm U, hoor mijn klacht, ik roep tot U, vergeef, vergeef mijn zonden. Herstel mijn hart, zie, hoe het is geschonden. Door eigen schuld verzink ik in de nacht.

14 Wees mij nabij naar uw barmhartigheid,
Psalm 51: 1 Wees mij nabij naar uw barmhartigheid, reinig mij door uw diepe mededogen. Om al mijn kwaad kwelt zich mijn hart en schreit, mijn zonden staan mij dagelijks voor ogen.

15 Schriftlezing: Romeinen 7:

16 13 Is het dan het goede dat mij heeft gedood
13 Is het dan het goede dat mij heeft gedood? Natuurlijk niet, het is de zonde. Maar om mij te doden heeft ze van het goede gebruikgemaakt; alleen zo kon duidelijk worden wat de zonde is. Door het gebod te gebruiken laat de zonde zien hoe verderfelijk ze is. 14 Wij weten dat de wet het werk van de Geest is, maar door mijn natuur ben ik uitgeleverd aan de zonde. 15 Wat ik doe, doorzie ik niet, want ik doe

17 niet wat ik wil, ik doe juist wat ik haat
niet wat ik wil, ik doe juist wat ik haat. 16 Maar wanneer mijn daden in strijd zijn met mijn wil, dan erken ik dat de wet goed is. 17 Dan ben ik het niet die handelt, maar de zonde die in mij heerst. 18 Immers, ik besef dat in mij, in mijn eigen natuur, het goede niet aanwezig is. Ik wíl het goede wel, maar het goede doen kan ik niet. 19 Wat ik verlang te doen, het goede, laat ik na; wat ik wil vermijden, het kwade,

18 dat doe ik. 20 Maar wanneer mijn daden in strijd zijn met mijn wil, ben ik daar niet zelf de oorzaak van, maar de zonde die in mij heerst. 21 Ik ontdek in mij de wetmatigheid dat het kwade zich aan mij opdringt, ook al wil ik het goede doen. 22 Innerlijk stem ik vol vreugde in met de wet van God, 23 maar in alles wat ik doe zie ik die andere wet. Hij voert strijd tegen de wet waarmee ik met mijn verstand instem

19 maakt van mij een gevangene van de wet van de zonde, die in mij leeft
maakt van mij een gevangene van de wet van de zonde, die in mij leeft. 24 Wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood? 25 Dat doet God! Dank aan hem door Jezus Christus, onze Heer. Met mijn verstand onderwerp ik mij aan de wet van God, maar door mijn natuur onderwerp ik mij aan de wet van de zonde.

20 Ik ben, o Heer, in ongerechtigheid
Psalm 51: 3, 5 Ik ben, o Heer, in ongerechtigheid geboren en in zware schuld gebonden. Ontvangen heeft mijn moeder mij in zonde, zie op mij neer in uw barmhartigheid. Gij wilt toch dat ik rein ben binnenin, dat ik in trouw en recht voor u zal leven. Opdat ik waarlijk zuiver ben van zin, hebt Gij uw wijsheid in mijn hart gegeven.

21 Schep in mij, God, een hart dat leeft in 't licht,
Psalm 51: 3, 5 Schep in mij, God, een hart dat leeft in 't licht, geef mij een vaste geest, die diep van binnen zonder onzekerheid U blijft beminnen, verwerp mij niet van voor uw aangezicht.

22 Ontneem mij niet uw heilge Geest, o God,
Psalm 51: 3, 5 Ontneem mij niet uw heilge Geest, o God, laat in uw heil mijn hart zich nu verblijden, en richt geheel mijn wil op uw gebod, dan zal ik zondaars op uw wegen leiden.

23 Lezing: HC, zondag 44, vr. & antw

24 Vraag 114: Kunnen zij die tot God bekeerd
zijn, deze geboden volkomen houden? Antwoord: Nee, ook in de allerheiligsten is, zolang zij in dit leven zijn, pas een eerste begin van deze gehoorzaamheid aanwezig; maar wel beginnen zij met een ernstig voornemen niet alleen naar enkele, maar naar alle geboden van God te leven.

25 Vraag 115: Waarom laat God ons de tien
geboden zo scherp prediken, wanneer toch niemand ze in dit leven kan volbrengen? Antwoord: Allereerst, opdat wij ons leven lang onze zondige aard steeds beter leren kennen en met des te groter begeerte de vergeving van de zonden en de gerechtigheid in Christus zoeken.

26 Vervolgens, opdat wij ons zonder ophouden
beijveren en God bidden om de genade van de Heilige Geest om steeds meer naar het beeld van God vernieuwd te worden, tot wij na dit leven de beloofde volmaaktheid bereiken.

27 Preek

28 Leerdienst over de wet van God
Wie van ons is volmaakt? Leerdienst over de wet van God HC zondag 44

29 Indeling catechismus: Ellende Verlossing Dankbaarheid
- leven naar Gods wet (34-44) - leven van gebed (45-52)

30 Vechten Groeien Bidden

31 Vechten

32 “Ik zou de zonde niet hebben leren kennen, tenzij door de wet”
Vechten “Ik zou de zonde niet hebben leren kennen, tenzij door de wet” Romeinen 7:7

33 Groeien

34 Bidden

35 Vechten – groeien - bidden
Leerdienst over de wet van God HC zondag 44

36 Heer, ons lot is in uw handen, en het is uw hartewens,
Gezang 435: 2, 5 Heer, ons lot is in uw handen, en het is uw hartewens, naar uw beeld ons te verandren, Jezus Christus, nieuwe mens. O Gij zijt ons zeer genegen, ook al doet uw liefde pijn en al smaalt men allerwegen, dat wij uw gevangnen zijn.

37 Duur hebt Gij uw volk verworven en alleen van U zijn wij.
Gezang 435: 2, 5 Duur hebt Gij uw volk verworven en alleen van U zijn wij. Heer, zowaar Gij zijt gestorven, maak ons nu ook waarlijk vrij. O, uw heil zal spoedig komen, Gij laat ons niet ledig staan: schoner dan de schoonste dromen breekt de dag der vrijheid aan.

38 Gebeden

39 Collecten: Werelddiaconaat: Bokamoso kleuterscholen Emeritikas

40 Bokamoso heeft in totaal tien kleuterscholen in de regio van Ghantsi

41 Onze steun is nodig! Voor de ontwikkeling van de sankinderen in Ghanzi e.o. zijn deze scholen belangrijk!

42 Helpt u mee zodat nog meer kinderen Naar de kleuterscholen
kunnen? Hartelijk dank!

43 God, die uw woord gegeven, uw Zoon gezonden hebt
Gezang 341: 3 God, die uw woord gegeven, uw Zoon gezonden hebt en naar zijn beeld het leven van wie U kent herschept, wees door uw Geest met allen die hebben ja gezegd, dat zij die staan niet vallen. Maak Gij ons trouw en echt.

44 Geloofsbelijdenis Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

45 is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.

46 Ik geloof in de Heilige Geest; ik geloof een heilige, katholieke, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen; vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.

47 O blij vooruitzicht dat mij streelt,
Psalm 17: 7 O blij vooruitzicht dat mij streelt, ik zal, ontwaakt, uw lof ontvouwen, U in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddlijk beeld.

48 Zegen

49 Tot volgende week.


Download ppt "Welkom in deze middagdienst! Voorganger is ds. H.J. Vazquez"

Verwante presentaties


Ads door Google