De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lied: “Wie is die God die eeuwig leeft” Psalm 73 : 10 Psalm 138 : 1

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lied: “Wie is die God die eeuwig leeft” Psalm 73 : 10 Psalm 138 : 1"— Transcript van de presentatie:

1 Lied: “Wie is die God die eeuwig leeft” Psalm 73 : 10 Psalm 138 : 1
Zondag 14 juli 2013 Gezang 167 : 1, 2 Psalm 29 : 1, 4, 6 Lied: “Wie is die God die eeuwig leeft” Psalm 73 : 10 Psalm 138 : 1 Psalm 138 : 4 Schriftlezing I : I Johannes 5 : 1 – 13 (NBV)

2 De collecten zijn vandaag voor: Theologische Universiteit Apeldoorn
Kerk

3 Welkom in deze middagdienst
Voorganger: Ds. H. de Bruijne

4 Welkom en mededelingen

5 Gezang 167 : 1, 2 Heer Jezus licht der wereld en schat der zaligheid, wij komen U ter ere, hier door uw Geest geleid, tezamen in uw tempel, opdat ook wij misschien naar Simeons exempel U zouden mogen zien.

6 Gezang 167 : 1, 2 Gij laat U door ons vinden, o Heer, in ieder oord. Gij zijt bij uw beminden aanwezig naar uw woord. Geef dat ook hier en heden 't geloof uw heil aanschouwt, uw tempel in mag treden, U in de armen houdt.

7 Stil gebed, votum, groet

8 Psalm 29 : 1, 4, 6 Gij die hoog verheven zijt, geeft den HERE heerlijkheid, geeft des HEREN naam de eer, buigt u juichend voor Hem neer. Hoort de grote stem des HEREN, alles moet zich tot Hem keren. Machten, die het hoofd opsteken, worden stil als God gaat spreken.

9 Psalm 29 : 1, 4, 6 Uit het hart der duisternis, uit de nacht van het gemis, houwt des HEREN stem het licht als een vlam, een bliksemschicht. Ja, zijn stem is op de steppe als de winden die zich reppen; als de storm zal Hij verschijnen, beven doet Hij de woestijnen.

10 Psalm 29 : 1, 4, 6 Boven 't bodemloos geweld heeft de HEER zijn troon gesteld. Hij die zetelt op de vloed, Koning zal Hij zijn voorgoed. Levenskracht zal Hij ons geven, ja, zijn volk zal Hij doen leven. Overvloedig deelt Hij mede voorspoed en geluk en vrede.

11 Gebed

12 We lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling:
I Johannes 5 : 1 – 13

13 I Johannes 5 : 1 – 13 1 Ieder die gelooft dat Jezus de christus is, is uit God geboren, en ieder die de Vader liefheeft, heeft ook lief wie uit hem geboren zijn. 2 Dat wij Gods kinderen liefhebben weten we doordat we God liefhebben en zijn geboden naleven. 3 Want God liefhebben houdt in dat we ons aan zijn geboden houden. Zijn geboden zijn geen zware last,

14 4 want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld
4 want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En de overwinning op de wereld hebben wij behaald met ons geloof. 5 Wie anders kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? 6 Hij, Jezus Christus, is gekomen door water en bloed – niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest getuigt ervan, omdat de Geest de waarheid is.

15 7 Er zijn dus drie getuigen: 8 de Geest, het water en het bloed, en het getuigenis van deze drie is eensluidend. 9 Als we het getuigenis van mensen aannemen, zullen we zeker het getuigenis van God aannemen, dat zoveel meer gezag heeft, want het is het getuigenis dat God over zijn Zoon gegeven heeft.

16 10 Wie in de Zoon van God gelooft, draagt het getuigenis in zich
10 Wie in de Zoon van God gelooft, draagt het getuigenis in zich. Wie God niet gelooft, maakt hem tot leugenaar, omdat hij geen geloof hecht aan het getuigenis dat God over zijn Zoon gegeven heeft. 11 Dit getuigenis luidt: God heeft ons eeuwig leven geschonken en dat leven is in zijn Zoon. 12 Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.

17 13 Dit alles schrijf ik u omdat u moet weten dat u eeuwig leven hebt, u die gelooft in de naam van de Zoon van God.

18 Lied “Wie is die God die eeuwig leeft”: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Wie is die God die eeuwig leeft en al wat is geschapen heeft, die oerbegin en einde is de zin van de geschiedenis?

19 Lied “Wie is die God die eeuwig leeft”: 1, 2, 3, 4, 5, 6
De Vader die de wereld schiep, de stem die ons tot leven riep: dit is mijn God, ik roep Hem aan en breng Hem dank voor mijn bestaan.

20 Lied “Wie is die God die eeuwig leeft”: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Wie dat ene mensenkind dat anderen zo heeft bemind, dat Hij zich aan een kruis liet slaan, ons nog doet vragen naar zijn naam?

21 Lied “Wie is die God die eeuwig leeft”: 1, 2, 3, 4, 5, 6
De Zoon die ons geboren is, het licht in onze duisternis, voor kleine mensen, diep in nood, een hoopvol woord tot in de dood.

22 Lied “Wie is die God die eeuwig leeft”: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Wie zingt in ons dat ene lied: het leven doet de dood teniet? Verlangen dat maar niet verslijt, een ademtocht van eeuwigheid?

23 Lied “Wie is die God die eeuwig leeft”: 1, 2, 3, 4, 5, 6
De Geest die ons de ruimte geeft, de levenskracht die ons beweegt: de liefde krijgt de overhand, de aarde wordt tot vruchtbaar land.

24 Verkondiging

25 Psalm 73 : 10 Wien heb ik in de hemel, Heer, behalve U, mijn troost en eer? Wat kan op aarde mij bekoren? Alleen bij U wil ik behoren. Al zou mijn vlees en hart vergaan, toch zal ik, God, voor U bestaan, wien ik mijn leven toevertrouw, Gij zijt de rots waarop ik bouw.

26 Gebeden

27 De collecten zijn vandaag voor: Theologische Universiteit Apeldoorn
Kerk

28 Psalm 138 : 1 U loof ik, Heer, met hart en ziel, in eerbied kniel / ik voor U neder. Ja, in de tegenwoordigheid der goden wijd / ik U mijn beden. Naar 't heiligdom waar Gij vertoeft hef ik het hoofd, / ik zal U prijzen. Gij zult, o Here, wijd en zijd uw heerlijkheid / en trouw bewijzen.

29 Geloofsbelijdenis Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

30 is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.

31 Ik geloof in de Heilige Geest; ik geloof een heilige, katholieke, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen; vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.

32 Psalm 138 : 4 Als ik, omringd door tegenspoed, bezwijken moet, / schenkt Gij mij leven. Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt, uw rechterhand / zal redding geven. De HEER is zo getrouw als sterk, Hij zal zijn werk / voor mij voleinden. Verlaat niet wat uw hand begon, o Levensbron, / wil bijstand zenden.

33 Zegen Te beantwoorden met:


Download ppt "Lied: “Wie is die God die eeuwig leeft” Psalm 73 : 10 Psalm 138 : 1"

Verwante presentaties


Ads door Google