De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Lb 228 Na de zegen Ps. 2: 1,2 Schriftlezing: Handelingen 3: 11-26 Tekst: Handelingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Lb 228 Na de zegen Ps. 2: 1,2 Schriftlezing: Handelingen 3: 11-26 Tekst: Handelingen."— Transcript van de presentatie:

1

2 In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Lb 228 Na de zegen Ps. 2: 1,2 Schriftlezing: Handelingen 3: 11-26 Tekst: Handelingen 3: 20b en 21

3  Votum en zegengroet  Ps. 2: 1,2  Gebed  Lezen: Handelingen 3: 11-26  Ps. 72: 6,7,10  Tekst: Handelingen 3: 20b en 21  Preek  Lb 234 Voor de dienst: Lb. 228

4 Liedboek 228: 1-6 Vers 1 Ten hemel opgevaren is, halleluja, Christus die Heer en Koning is, halleluja.

5 Liedboek 228: 1-6 Vers 2 Nu zit Hij aan Gods rechterhand, halleluja, heerst over hemel, zee en land, halleluja.

6 Liedboek 228: 1-6 Vers 3 Zie nu hoe in vervulling gaat, halleluja, wat in de psalm geschreven staat, halleluja.

7 Liedboek 228: 1-6 Vers 4 De Heer verleent zijn majesteit, halleluja, aan Davids Zoon in eeuwigheid, halleluja.

8 Liedboek 228: 1-6 Vers 5 Nu stijgt ons loflied op en eert, halleluja, de Here Christus die regeert, halleluja.

9 Liedboek 228: 1-6 Vers 6 De heilige Drievuldigheid, halleluja, zij lof en prijs in eeuwigheid, halleluja.

10 Mededelingen  Votum en zegengroet  Ps. 2: 1,2  Gebed  Lezen: Handelingen 3: 11-26  Ps. 72: 6,7,10  Tekst: Handelingen 3: 20b en 21  Preek  Lb 234

11  Votum en zegengroet  Ps. 2: 1,2  Gebed  Lezen: Handelingen 3: 11-26  Ps. 72: 6,7,10  Tekst: Handelingen 3: 20b en 21  Preek  Lb 234

12  Votum en zegengroet  Ps. 2: 1,2  Gebed  Lezen: Handelingen 3: 11-26  Ps. 72: 6,7,10  Tekst: Handelingen 3: 20b en 21  Preek  Lb 234

13 Psalm 2: 1,2 Vers 1 Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch? Wat is de waanzin toch die zij beramen? De groten staan gewapend tot de slag, de machtigen der wereld spannen samen. 't Is tegen het gezag van God den HERE En tegen zijn gezalfde vorst gericht: 'Komt', zeggen zij, 'laat ons hun banden scheuren, tot alle macht in onze handen ligt!'

14 Psalm 2: 1,2 Vers 2 Die in de hemel is gezeten lacht, want Hij is God die eeuwig blijft regeren. Hij spot met hen die spotten met zijn macht. Hij kent zijn tijd, Hij is de Heer der heren. Dan zal Hij spreken uit zijn hoge woning en hen verschrikken in zijn grimmigheid: 'Ik wijdde mijn gezalfde tot een koning Op Sions berg, de berg der heiligheid.'

15  Votum en zegengroet  Ps. 2: 1,2  Gebed  Lezen: Handelingen 3: 11-26  Ps. 72: 6,7,10  Tekst: Handelingen 3: 20b en 21  Preek  Lb 234

16  Votum en zegengroet  Ps. 2: 1,2  Gebed  Lezen: Handelingen 3: 11-26  Ps. 72: 6,7,10  Tekst: Handelingen 3: 20b en 21  Preek  Lb 234

17 11 De bedelaar klampte zich aan Petrus en Johannes vast, terwijl de hele menigte stomverbaasd rond hen samenstroomde in de zuilengang van Salomo. 12 Toen Petrus dat zag, richtte hij het woord tot het volk: ‘Israëlieten, waarom bent u zo verbaasd en waarom staart u ons aan alsof het aan onze eigen kracht of vroomheid te danken is dat deze man weer kan lopen?

18 13 Dit kon gebeuren omdat de God van Abraham en de God van Isaak en de God van Jakob, de God van onze voorouders, aan Jezus, zijn dienaar, de hoogste eer heeft bewezen. Het is deze Jezus die door u is uitgeleverd en verstoten, ook toen Pilatus bereid was hem vrij te laten. 14 U hebt de heilige en rechtvaardige verstoten en geëist dat aan een moordenaar gratie verleend zou worden.

19 15 Hem die de weg naar het leven wijst hebt u gedood, maar God heeft hem uit de dood doen opstaan, en daarvan getuigen wij. 16 Het komt door zijn naam en door het geloof in zijn naam dat deze man, die u hier voor u ziet en die u kent, kan lopen; het geloof dat Jezus schenkt, heeft hem in aanwezigheid van u allen gezond gemaakt.

20 17 Volksgenoten, ik weet dat u uit onwetendheid hebt gehandeld, evenals uw leiders. 18 Zo heeft God echter in vervulling doen gaan wat hij bij monde van alle profeten had aangekondigd: dat zijn messias zou lijden en sterven. 19 Wend u af van uw huidige leven en keer terug tot God om vergeving te krijgen voor uw zonden. 20 Dan zal de Heer een tijd van rust doen aanbreken en zal hij de messias zenden die hij voor u bestemd heeft.

21 Dat is Jezus, 21 die in de hemel moest worden opgenomen tot de tijd aanbreekt waarover God van oudsher bij monde van zijn heilige profeten heeft gesproken en waarin alles zal worden hersteld. 22 Mozes heeft al gezegd: “De Heer, uw God, zal in uw midden een profeet zoals ik laten opstaan; luister naar hem en naar alles wat hij u zal zeggen. 23 Wie niet naar deze profeet luistert, zal uit het volk gestoten worden.”

22 24 Samuel en alle profeten na hem hebben deze tijd aangekondigd. 25 U bent de erfgenamen van de profeten; met uw voorouders heeft God zijn verbond gesloten toen hij tegen Abraham zei: “In jouw nageslacht zullen alle volken op aarde gezegend worden.” 26 God heeft zijn dienaar allereerst voor u laten opstaan en hem naar u gezonden om ieder van u die zich afkeert van zijn slechte daden te zegenen.’

23  Votum en zegengroet  Ps. 2: 1,2  Gebed  Lezen: Handelingen 3: 11-26  Ps. 72: 6,7,10  Tekst: Handelingen 3: 20b en 21  Preek  Lb 234

24 Vers 6 Ja, elke koning zal zich buigen en knielen voor hem neer. Elk volk zal tot zijn macht getuigen, hem dienen tot zijn eer. Want deze vorst hoort naar de armen die roepen in hun nood. Hij helpt verdrukten vol erbarmen en redt hen van de dood. Psalm 72: 6,7,10

25 Vers 7 Hij zal zich over elk ontfermen die zonder helper is. Hij zal geringen trouw beschermen, hun redding is gewis. Hij zal hen van geweld bevrijden, al gaat het nog zo hoog, hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn kostbaar in zijn oog. Psalm 72: 6,7,10

26 Vers 10 De HERE God zij lof bewezen door alle tijden heen. Die HEER, in Israël geprezen, doet wondren, Hij alleen. Zijn naam moet eeuwig lof ontvangen, aan Hem alleen de eer. De aarde juiche met haar zangen: Ja, amen! Looft de HEER! Psalm 72: 6,7,10

27  Votum en zegengroet  Ps. 2: 1,2  Gebed  Lezen: Handelingen 3: 11-26  Ps. 72: 6,7,10  Tekst: Handelingen 3: 20b en 21  Preek  Lb 234

28 Dat is Jezus, die in de hemel moest worden opgenomen tot de tijd aanbreekt waarover God van oudsher bij monde van zijn heilige profeten heeft gesproken en waarin alles zal worden hersteld.

29 Handelingen 3: 20b en 21 Na de preek: Lb. 234

30 Jezus is daadwerkelijk koning! Het wonder is het bewijs Een bedelaar De naam Geen magie, maar geloof!

31 Jezus is daadwerkelijk koning! Het wonder is het bewijs De Schrift is er vol van Heel de schrift Het ‘moeten’ Er komt nog wat

32 Jezus is daadwerkelijk koning! Het wonder is het bewijs De Schrift is er vol van Zijn koningschap geeft rust Nu al momenten van verademing Straks het herstel

33  Ps. 72: 6,7,10  Preek  Lb. 234  Apostolische Geloofsbelijdenis  Gz. 123: 4, 5  Gebed  Collecte  Ps. 2: 3,4  Zegen

34 Lb. 234: 1,2 Vers 1 Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen. Wat wij in Hem bezaten is altijd om ons heen als zonlicht om de bloemen, een moeder om haar kind. Teveel om op te noemen zijn wij door Hem bemind.

35 Lb. 234: 1,2 Vers 2 Al is Hij opgenomen, houd in herinnering, dat Hij terug zal komen, zoals Hij van ons ging. Wij leven van vertrouwen, dat wij zijn majesteit van oog tot oog aanschouwen in alle eeuwigheid.

36  Ps. 72: 6,7,10  Preek  Lb. 234  Apostolische Geloofsbelijdenis  Gz. 123: 4, 5  Gebed  Collecte  Ps. 2: 3,4  Zegen

37  Ps. 72: 6,7,10  Preek  Lb. 234  Apostolische Geloofsbelijdenis  Gz. 123: 4, 5  Gebed  Collecte  Ps. 2: 3,4  Zegen

38 Gz. 123: 4,5 Vers 4 De derde dag stond Hij, de Vorst, weer op: de sterke dood was overwonnen. Daarna voer Hij ten hemel op; Hij pleit voor vrijspraak van de zonden. Gezeten aan Gods rechterhand zendt Hij zijn Geest als tegenpand; als Koning geeft Hij zijn geboden, totdat Hij nog eens komen zal en oordeelt levenden en doden na glorieus bazuingeschal.

39 Gz. 123: 4,5 Vers 5 'k Geloof in God, de Heilge Geest, die troost en hoop aan Christus' kerk wil geven. 'k Geloof een kerk, die wereldwijd verbonden is in leer en leven; als bruid van Christus, die haar leidt, is zij getooid met heiligheid. 'k Belijd vergeving van de zonden. Ik weet: mijn vlees wordt opgewekt en zal dan, met mijn ziel verbonden, weer leven, eeuwig, onbevlekt.

40  Ps. 72: 6,7,10  Preek  Lb. 234  Apostolische Geloofsbelijdenis  Gz. 123: 4, 5  Gebed  Collecte  Ps. 2: 3,4  Zegen

41  Vandaag  1 e TU  2 e Rente en aflossing  Zondag  1 e Diaconie  2 e Rente en aflossing  Ps. 2: 3,4

42  Ps. 72: 6,7,10  Preek  Lb. 234  Apostolische Geloofsbelijdenis  Gz. 123: 4, 5  Gebed  Collecte  Ps. 2: 3,4  Zegen

43 Psalm 2: 3,4 Vers 3 Ik roep op aarde 't woord des HEREN uit. Hij sprak tot mij: 'Zie Ik verwek u heden. Gij zijt mijn zoon naar mijn vrij raadsbesluit. Vraag Mij: Ik zal u met gezag bekleden. Zie, al het volk tot in de verste streken, de ganse aarde geef Ik in uw macht. Gij zult het aarden vat met ijzer breken, ja, het verbrijzlen door uw grote kracht.'

44 Psalm 2: 3,4 Vers 4 O machtigen, o koningen, weest wijs. Laat u gezeggen, rechters zonder rede. Vreest God den Heer en dient Hem naar zijn eis, verheugt u bevend, zoekt bij Hem uw vrede. Kust toch de zoon, opdat gij niet te gronde gaat op uw weg. Te licht wordt hij getart en kan zijn gramschap tegen u ontbranden. maar zalig zijn die schuilen aan zijn hart.

45

46

47

48 Tot Zondag


Download ppt "In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Lb 228 Na de zegen Ps. 2: 1,2 Schriftlezing: Handelingen 3: 11-26 Tekst: Handelingen."

Verwante presentaties


Ads door Google