De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 25 mei 2014 middagdienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 25 mei 2014 middagdienst."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 25 mei 2014 middagdienst

2 Organist: Krijn van Veen
Welkom in deze dienst! Voorganger: ds. W.J. Quist uit Amersfoort Ouderling: J.L.H. Rink Organist: Krijn van Veen

3 Welkom en mededelingen Zingende gezegend 173
Orde van de dienst - 1 Welkom en mededelingen Zingende gezegend 173 Stil gebed, votum en groet Psalm 27: 1 en 2 Gebed Schriftlezing: Galaten 1: en 2: 11-21 Gezang 344: 1, 3 en 4 Preek over Galaten 2: 20 met het thema “Je moet niets…je mag en je wilt wel.” 20

4 Collectes: Red een kind en Kerk Psalm 97: 5 en 6 Geloofsbelijdenis
Orde van de dienst - 2 Psalm 27: 7 Gebeden Collectes: Red een kind en Kerk Psalm 97: 5 en 6 Geloofsbelijdenis Opwekking 277 Zegen

5 De gemeente heeft via de diaconie en Red een Kind tien kinderen in Afrika en Azië financieel geadopteerd. De kosten van dit project worden grotendeels gedekt door giften die voor dit doel zijn bestemd. De eerste collecte is vandaag voor het aandeel dat uit de kas van de diaconie wordt betaald.

6 Diensten deze week Donderdag 29 mei (Hemelvaartsdag): gezamenlijke dienst in de Jeruzalemkerk, aanvang 9.30 uur. Vrijdag 30 mei: trouwdienst Peter Gerrits en Sanne Werner in dit kerkgebouw. Aanvang uur

7 Welkom en mededelingen

8 Zingende Gezegend, lied 173: Wij leven opgewekt melodie psalm 97.

9 Zingende Gezegend 173: 1, 2, 3 en 4 1. Wij leven opgewekt! Licht heeft de dood ontdekt en voor zich uitgedreven; de schepping zal herleven. De Zoon des mensen sliep, totdat de dag Hem riep uit aarde opgestaan zijn bruid vooruit te gaan: Adam, die God herschiep.

10 Zingende Gezegend 173: 1, 2, 3 en 4 2. Wij leven opgewekt! God heeft zijn arm gestrekt en op een wenk van boven is blinkend licht ontstoken. De zon wint stad en land, de zonde houdt geen stand, de zomer komt in zicht, de Zoon, die is het licht - Hij krijgt de overhand!

11 Zingende Gezegend 173: 1, 2, 3 en 4 3. Wij leven opgewekt! Als straks de dood vertrekt roept paaslicht in de akker de diepste zaden wakker. Die stierven in de Heer, die sterven dan nooit meer; de allerkleinsten staan met volle aar vooraan - morgen zien wij hen weer!

12 Zingende Gezegend 173: 1, 2, 3 en 4 4. Wij leven opgewekt! Al wordt met steen bedekt ons vlees en ons gebeente, houd moed, gij, zijn gemeente! De dag breekt spoedig aan, dan zullen opengaan de graven, rij aan rij - o zing, bij voorbaat blij: Christus is opgestaan!

13 Stil gebed Votum en groet

14 Psalm 27: 1 en 2 1 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en HERE! Waar is het duister dat mij onheil baart? Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren, in zijn bescherming ben ik wel bewaard! Of zich de boosheid tegen mij verbindt en op mij loert opdat zij mij verslindt, ik ken geen angst voor nood en overval: het is de HEER die mij behouden zal!

15 Psalm 27: 1 en 2 2 Eén ding slechts kan ik van den HEER verlangen, dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geev' Hem dagelijks te loven met gezangen, te wonen in zijn huis zolang ik leef! Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog. Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog, aanschouwende hoe schoon en zuiver is zijn licht, verlichtende de duisternis.

16 Gebed

17 Galaten 1: 11 Ik verzeker u, broeders en zusters, dat het evangelie dat ik u verkondigd heb niet door mensen is bedacht 12 – ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd – maar dat Jezus Christus mij is geopenbaard. 13 U hebt gehoord hoe ik vroeger volgens de Joodse godsdienst leefde, dat ik de gemeente van God fanatiek vervolgde en haar probeerde uit te roeien.

18 14 Ik leefde de Joodse wetten heel wat strikter na dan velen van mijn generatie en zette mij vol overgave in voor de tradities van ons voorgeslacht.

19 Galaten 2: 11 Maar toen Kefas in Antiochië was, heb ik me openlijk tegen hem verzet, want zijn gedrag was verwerpelijk. 12 Hij at altijd met de heidenen, maar toen er afgezanten van Jakobus kwamen, trok hij zich terug en at hij apart, uit angst voor de voorstanders van de besnijdenis. 13 De andere Joden deden met hem mee, en zelfs Barnabas liet zich meeslepen door hun huichelarij.

20 14 Toen ik zag dat ze niet de rechte weg naar het ware evangelie bewandelden, zei ik tegen Kefas, in aanwezigheid van iedereen: ‘Jij bent een Jood, maar je leeft als een heiden en houdt je niet aan de Joodse gebruiken; hoe kun je dan opeens heidenen dwingen als Joden te leven?’

21 Rechtvaardig voor God door het geloof in Jezus Christus
15 Hoewel wij Joden van geboorte zijn en geen zondaars uit andere volken, 16 weten we dat niemand als rechtvaardige wordt aangenomen door de wet na te leven, maar door het geloof in Jezus Christus.

22 Ook wij zijn tot geloof in Christus Jezus gekomen om daardoor, en niet door de wet, rechtvaardig te worden, want niemand wordt rechtvaardig door de wet na te leven. 17 En in ons streven om door Christus rechtvaardig te worden, blijkt dat wijzelf ook zondaars zijn. Betekent dit dat Christus dus in dienst staat van de zonde? Natuurlijk niet.

23 18 Maar wanneer ik weer aanneem wat ik had verworpen, maak ik van mezelf opnieuw een overtreder.

24 19 Want ik ben gestorven door de wet en leef niet langer voor de wet, maar voor God. Met Christus ben ik gekruisigd: 20 ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven.

25 21 Ik verwerp Gods genade niet; als we door de wet rechtvaardig zouden kunnen worden, zou Christus voor niets gestorven zijn.

26 Gezang 344

27

28 Gezang 344

29

30 Gezang 344

31

32 Preek Tekst: Galaten 2: 20 20 Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. Thema: “Je moet niets…je mag en je wilt wel.”

33 "Voor God moet niets!"... écht waar??
Als wij ook maar iets moeten toevoegen aan het kruis... komen wij áltijd tekort! Als ik 'nog iets wil doen' misken ik Jezus' volkomen werk aan het kruis. Op Golgota stierf... de oude Paulus van het 'ik moet ook nog‘. Wie gelovend schuilt bij Jezus mag zeggen: “Met Christus ben ik gekruisigd."

34 Christus woont in mij - héél intiem...
"Die mij heeft liefgehad... Die zich voor mij heeft overgegeven"... wat een RIJKDOM! Je gezicht betrekt toch niet? Pasen is ook: Jezus deelt nieuw leven uit! Nieuw leven na Pasen... is het uw hartelijke behoefte?

35 Psalm 27: 7 7 O als ik niet met opgeheven hoofde zijn heil van dag tot dag verwachten mocht! O als ik van zijn goedheid niet geloofde, dat Hij te vinden is voor wie Hem zocht! Wees dapper, hart, houd altijd goede moed! Hij is getrouw, de bron van alle goed! Wacht op den HEER, die u in zwakheid schraagt, wacht op den HEER en houd u onversaagd.

36 Gebeden

37 Collectes Red een kind Kerk ========================== De eerste collecte is voor een bijdrage in de kosten van de adoptie van tien kinderen via Red een kind.

38 Psalm 97: 5 en 6 5. Gij die God liefhebt, haat hetgeen Hem tegenstaat. Hij heeft zijn hart ontsloten voor al zijn gunstgenoten. Hij redt u uit de hand van die u overmant; uw leven is bewaard bij Hem die heerst op aard; de HEER strijdt aan uw kant.

39 Psalm 97: 5 en 6 6 Gods heil, Gods glorie staat licht als de dageraad reeds voor het oog te gloren van wie Hem toebehoren. en vreugde van de HEER stroomt in hun harten neer. Gij die rechtvaardig zijt, weest in de HEER verblijd. Zijn naam zij lof en eer!

40 En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze Heer,
Geloofsbelijdenis Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

41 is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel,
op de derde dag is opgestaan uit de doden, is opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.

42 Ik geloof in de Heilige Geest;
ik geloof een heilige, katholieke, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen; vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.

43 Opwekking 277: 1, 2 en 3 1. Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig. Aard' en hemel prijzen U, glorie voor Uw Naam.

44 Opwekking 277: 1, 2 en 3 2. Lam van God, hoogste Heer, heilig en rechtvaardig, stralend Licht, Morgenster, niemand is als U.

45 Opwekking 277: 1, 2 en 3 3. Prijst de Vader, prijst de Zoon, prijst de Geest die in ons woont. Prijst de Koning der heerlijkheid, prijst Hem tot in eeuwigheid.

46 Zegen te beantwoorden met

47


Download ppt "Zondag 25 mei 2014 middagdienst."

Verwante presentaties


Ads door Google