De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene Leden Vergadering

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene Leden Vergadering"— Transcript van de presentatie:

1 Algemene Leden Vergadering
10 mei 2007

2 Agenda Opening Bestuur van de BVFP en de organisatie
Vaststelling notulen ALV 2006 Jaarverslag Stand van zaken rechtszaak Financieel jaarverslag Kascommissie Begroting Vaststelling contributie Vragen? Koop en verkoop woning Duo-presentatie met Edwin Zoomer Sluiting (streven is plusminus uur)

3 Bestuur BVFP Bestuur: Ing. Ad van Wensen voorzitter
Monique de Weerd, secretaris, wordt lid bestuur Martin de Bondt penningmeester Leny Kuhlemeier, lid Mark Rijnders, lid, wordt secretaris Adviseurs Ir. Willem de Jong Ir. Ton Lenoir En anderen (verspreid over Nederland)

4 Kern organisatie BVFP Notulisten Yvonne van der Meide
Angelique Baardse (+ nieuwsbrief tekstueel) Administratie Yvonne v d Meide (ledenadministratie) Otto v d Spoel (financiële administratie) Website: Karin en Perry Bos Vrijwilligers Bezorgen nieuwsbrieven en post Verzorging informatieavond en Algemene Leden Vergadering Diversen

5 Verslag 16 mei 2006

6 Jaarverslag deel 1 Beantwoording vragen
Ondersteuning bij overleg (alleen op verzoek) Bezoek op locatie Onderzoek, studie Rechtszaak Archiveren Zes nieuwsbrieven (30 t/m 35) Overleg met gemeente, begeleidingsbureaus, aannemers, politiek, etc. Gemeentelijk Riool Plan en de reactie daarop

7 Jaarverslag deel 2 Informatieavond grondwaterherstel WOZ Website
Totaal 13 publicaties met regelmatige updates Pers Stichting Platform Fundering Nederland Rioned en Nederlandse Vereniging van Makelaars (N.V.M) Werkgroepen, congressen, lezingen Opleidingen P.A.O TU Delft. Tweede Kamer, VROM, minister

8 Dordrecht staat niet meer alleen
Verenigingen en “trekkers” Dordrecht Ad van Wensen Lemsterland Ko v d Brink Zevenaar Mario van Vuuren Weesp Ingrid van Vlijmen Spijkenisse Jan Ek

9 Lobby Tweede Kamer Vorige kabinetsperiode Jan Boelhouwer (PvdA) Erik van Lith (CDA) Arda Gerkens (SP) Jan Geluk (VVD) 26 maart 2007 Paulus Jansen (SP) 12 april 2007 Roos Vermeij (PvdA) 22 mei 2007 Kees van der Staaij (SGP) 30 mei 2007 Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink (CU) 30 mei 2007 Antoinette Vietsch (CDA) 30 mei 2007 Ad Koppejan (CDA) 4 juni 2007 Brigitte van de Burg (VVD)

10 Aanschrijvingen gemeente
De gemeente kan gaan aanschrijven als: - meer dan 80% van de bouwkundige eenheid wil herstellen - funderingsherstel op korte termijn noodzakelijk is Verweer over de aansprakelijkheid heeft geen zin bij aanschrijving. Voor de aansprakelijkheid loopt de proefprocedure van de BVFP. Herstel onder bestuurlijke dwang betekent: - geen subsidie - geen laagrentende lening - u betaalt mogelijk de gerechtelijke kosten Soms ontstaan deze situaties door miscommunicatie. Raadpleeg de BVFP.

11 Stand van zaken rechtszaak
16 mei 2006 ALV presentatie TNO rapport en besluit tot rechtszaak Schikking was niet mogelijk Dagvaarding 17 november 2007 Gemeente voor 3e keer uitstel, nu tot 16 mei 2007 Vervolg is afhankelijk van reactie gemeente

12 Aansprakelijkheid Elke maand wordt voor nieuwe leden een aanvullende aansprakelijkstelling verzonden naar de Gemeente Dordrecht, het Waterschap en de Provincie Handhaving aansprakelijkheid na tekenen van intentieverklaring zelf verzenden. Zie voor concept nieuwsbrief 35 Of onder formulieren op de website Bij verkoop aansprakelijkheid handhaven in (ver)koopcontract

13 Aantal leden en donateurs
1 april 2006 948 leden (plusm 200 niet betalende leden) 84 donateurs 1 april 2007 876 leden 110 donateurs Het verenigingsjaar loopt van 1 april tot 31 maart het jaar daarop volgend

14 Financieel overzicht De formele jaarstukken liggen in 40-voud gekopieerd gereed voor degenen die ze willen meenemen. Ze staan ook op de website Presentatie op hoofdlijnen.

15 Baten (inkomsten) Begroting 2006-2007 Realisatie 2007-2008 contributie
48.513 53.114 50.000 giften 3.900 1.000 rechtsbijstand 2.505 advertenties 896 verkoop + adviezen 487 2.770 rente 1.216 totaal inkomsten 64.401 54.087

16 Algemene kosten Begroting 2006-2007 Realisatie 2007-2008
huisvesting en vergaderkosten 1.500 1.671 techniek + Fugro 3.533 automatisering + website 7.000 6.263 drukwerk (WOB) 6.000 1.684 porti bezorgkosten etc 1.692 kantoorbehoeften 3.000 3.385 telefoon en internet 3.500 2.748 reis en verblijfkosten 2.764 bankkosten en rentelasten 500 426 overige kosten 1.000 1.014 afschrijvingskosten machines 1.072 Algemene kosten 30.000 26.252

17 Lasten (uitgaven) Begroting 2006-2007 Realisatie 2007-2008 algemeen
30.000 26.252 juridisch 25.000 17.352 20.000 technisch 5.000 2.234 subtotaal 60.000 45.838 55.000 Af subsidie totaal 50.000 35.838

18 Overzicht beginsaldo 1 april 2007 36.391 Inkomsten 54.087 subtotaal
90.478 uitgaven 55.000 saldo 31 maart 2008 35.478 extra proceskosten P.M.

19 Kascommissie

20 Nieuwe kascommissie? ?

21 Contributie Contributie Inschrijfgeld was € 25, blijft € 25
Contributie was € 59, wordt € 60 (Meer mag ook) Enkele leden zijn geadopteerd dus extra bijdrage is welkom Minimale donatie Was € 17,50, wordt € 18 In nieuwsbrief 35 is een machtigingsformulier toegevoegd Het machtigingsformulier staat ook op de website Extra gift?

22 Vragen of opmerkingen?

23 Het (ver)kopen van een woning met funderingsproblemen
Edwin Zoomer Ad van Wensen

24 Duo-presentatie Publicatie BVFP Ad Situaties Ad
Informatie en onderzoeksplicht Edwin Informatie over de woning Edwin Onderzoeksplicht Edwin Subsidie en lening bij verkoop Ad Woning met funderingsproblemen Edwin Exploitatie woning Ad Verzekeringen Ad Noodzaak herstel nog niet duidelijk Edwin Water- funderingsparagraaf in koopcontracten Ad Praktische tips en adviezen 1 Edwin - Ad Praktische tips en adviezen 2 Edwin - Ad Vragen Edwin - Ad

25 Publicatie BVFP De fundering is de basis van uw woning

26 Situaties Woning niet onderzocht (fundering onbekend)
Fundering op staal Fundering op houten palen (goed) Fundering op houten palen (goed mits..) Fundering op houten palen in monitoring Fundering met herstelplan (handhavingstermijn….) Grondwaterherstel noodzakelijk Funderingsherstel in voorbereiding Funderingsherstel in uitvoering Funderingsherstel gerealiseerd (vraag om gereed melding) In alle gevallen de informatie controleren. Kijk niet alleen naar de conclusie maar ook naar de rapportage

27 Informatie en onderzoeksplicht
Wettelijk heeft de verkoper een meldingsplicht en de koper een onderzoeksplicht, waarbij de meldingsplicht van de verkoper voor de onderzoeksplicht van de koper gaat.

28 Informatie over de woning
Om latere problemen te voorkomen adviseren we om alle informatie over de woning in kopie aan de makelaar (verkoper) te geven. Zorg voor goede dossiervorming. Hoe beter de informatieverstrekking, des te groter de kans op een positief verkoopresultaat. Verrekening prognose herstelkosten vuistregel 70%- 30% Blijf kritisch: raadpleeg deskundigen inzake juistheid en compleet zijn van de informatie Alle stukken registreren in verkoopakte

29 Onderzoeksplicht Situatie in kaart brengen
Resultatenkaart gemeente (met kanttekening) Taxatie Bouwkundig onderzoek expertisebureau - geeft meestal geen info over de fundering Situatie in bouwblok ten aanzien van funderingsherstel - raadpleeg begeleidingsbureau - om tot herstel te komen moet minstens 80% meedoen - aanschrijvingsprocedure loopt? Zo nodig: - archiefonderzoek of via makelaar of BVFP - funderingsonderzoek

30 Subsidie en lening bij verkoop
Artikel 8 lid a subsidieverordening (2001) Voortschrijdend inzicht en beleidslijn gemeente Koop woning wordt niet gesubsidieerd

31 Woning met funderingsproblemen
Een woning met funderingsproblemen is niet (altijd) onverkoopbaar Beste moment om te verkopen is tijdens herstel (overname lening is mogelijk) Of na herstel (lening kan niet overgenomen worden) Woning is na herstel beter verkoopbaar Een nieuwe kelder brengt bij verkoop meestal niet de investeringsprijs op

32 Exploitatie woning Exploiteren woning komt woonmilieu en veiligheid niet ten goede Gemeente Dordrecht gaat exploitatie inperken

33 Verzekeringen Opstalverzekering (fundering meeverzekerd)
Rechtsbijstandsverzekering minstens 3 maanden voor de koop van de woning afsluiten Als u een geldende rechtsbijstandsverzekering heeft kunt u de BVFP machtigen de kosten naar rato van het aantal leden te verhalen. Extra inkomsten BVFP Formulier op website Inboedelverzekering Te veel (grond)water verzekerd? Andere verzekeringen (in dit kader niet relevant)

34 Noodzaak herstel nog niet duidelijk
De mogelijkheid bestaat om door de verkoper bij de notaris een bedrag in depot te laten zetten, voor het geval binnen 10 jaar herstel noodzakelijk is. (goed laten omschrijven) De ervaring van OZP leert dat het, het beste is om, als de noodzaak van herstel nog niet geheel duidelijk is, het risico door de koper af te laten kopen en geen depot te laten bij notaris Uiteraard maakt u zelf uit wat in uw situatie de beste optie is.

35 Water- funderingsparagraaf in (ver)koopcontract
Overhandigde stukken noemen in (ver)koopcontract De bedoeling is dat op termijn de fundering en de (grond)watersituatie beschrevenn gaat worden in koopcontracten. Zie de publicatie: een waterparagraaf in koopcontracten website Aansprakelijkstelling verkoper handhaven in verkoopcontract. Indien alsnog een vergoeding komt – in welke vorm dan ook -naar rato een bedrag naar de verkoper. Termijn aan verbinden van maximaal 10 of 15 jaar. (goed laten omschrijven) (De kleine lettertjes) Koper vrijwaart verkoper voor alle kosten en aanspraken i.v.m. eventuele funderingsschade.

36 Praktische tips en adviezen 1
Makelaar met ervaring met funderingsproblematiek zoeken. Eigen makelaar bij koop? Maak van alle informatie over de woning ook al verkoopt u nog niet een verzamelmap. Bekijk informatie kritisch en neem niet alles klakkeloos aan. Stel in voorkomend geval de rapportage aan de kaak bij tegenstrijdigheden. Maak gebruik van beschikbare informatiebronnen Gemeente, BVFP, archief, begeleidingsbureaus en makelaar

37 Praktische tips en adviezen 2
Is de woning het nog waard om hoge kosten voor funderingsherstel te maken? Bij funderingsherstel meerdere offertes aanvragen. Prijsverschillen zijn soms extreem Denk aan alle bijkomende kosten. Raadpleeg deskundigen Hou rekening met onvoorziene kosten. Mogelijk landelijk seminar voor NVM makelaars “funderingsproblematiek”?

38 Vragen?

39 Sluiting


Download ppt "Algemene Leden Vergadering"

Verwante presentaties


Ads door Google