De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

0 Algemene Leden Vergadering 27 mei 2009 Thema: “Stel de belangen van de burger centraal” Ing. Ad van Wensen Voorzitter Belangen Vereniging Funderings.

Verwante presentaties


Presentatie over: "0 Algemene Leden Vergadering 27 mei 2009 Thema: “Stel de belangen van de burger centraal” Ing. Ad van Wensen Voorzitter Belangen Vereniging Funderings."— Transcript van de presentatie:

1 0 Algemene Leden Vergadering 27 mei 2009 Thema: “Stel de belangen van de burger centraal” Ing. Ad van Wensen Voorzitter Belangen Vereniging Funderings Problematiek Dordrecht

2 Vaststellen agenda Opening Vaststellen agenda Landelijke ontwikkelingen in het kort Notulen 28 mei 2008 Bestuur en jaarverslag Rechtszaak Rekenkamer Financieel jaarverslag ~ kascontrole ~ begroting Vaststelling contributie Rondvraag

3 0 Aangesloten 10 verenigingen Funderingsparagraaf Publicatie VROM, NVG, NVM,SPFN Overleg Tweede Kamer en VROM Manifest, gemeenten, SPFN, NVG, VEH, SVN, NHG, SEV Bouwend Nederland …………

4 Notulen ALV 28 mei 2008

5 Bestuur en organisatie BVFP onveranderd Bestuur Ing. Ad van Wensen, Mark Rijnders, Martin de Bondt, Leny Kuhlemeier en Monique de Weerd Adviseurs Ir. Willem de Jong en Ir. Ton Lenoir Notulisten Angelique Baardse en Yvonne v d Meijde Administratie Yvonne v d Meijde (leden) en Otto van der Spoel (financiën) Website Karin en Perry Bos Vrijwilligers Diverse vrijwilligers waaronder Arie Kleijnjan

6 Jaarverslag in beeld

7 Grootste geschilpunt met gemeente Rioolvideoinspecties Lekke riolen Drainages Peilbuizen Kleidammen Rapport Wareco WOB- procedure “Stel de belangen van de burger centraal”

8 Zo moet rioolvervanging niet! Het belang van burgers wordt geschaad! Zand is zeer waterdoorlatend Nog meer houten funderingen die droog komen staan en wegrotten Kleidammen noodzakelijk Gebruik zand beperken

9 Rechtszaak BVFP-Dordrecht deel 1 2000-nuAansprakelijkstellingen + aanvullend 2001-2004 Verzamelen informatie door BVFP-Dordrecht 2004-2006Onderzoek TNO Bouw en Ondergrond (nu Deltares) 2006 NovDagvaarding gemeente Dordrecht 2007 MeiConclusie van antwoord (gemeente) Okt Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) NovBezwaar tegen fictieve weigering WOB NovVerzoek voorlopige voorziening (WOB)

10 Rechtszaak BVFP-Dordrecht deel 2 NovBesluit op WOB (gemeente) NovIntrekking voorlopige voorziening (BVFP-D) DecConclusie van Repliek (BVFP-Dordrecht) DecPro-forma bezwaar WOB procedure 2008 Jan Hoorzitting bij gemeente Dordrecht MeiALV 2008 JuniConclusie van Dupliek (gemeente) SeptAkte uitlating producties (BVFP-Dordrecht) Verzoek uitspraak door beide partijen Okt 1 e uitstel tot 29 november Nov 2 e uitstel tot 24 december Dec3 e uitstel tot 12 januari 2009

11 Rechtszaak BVFP-Dordrecht deel 3 2009 Jan4 e uitstel tot 18 februari Febr5 e uitstel tot 18 maart Mrt De rechters zijn voornemens om vóór 1 juli 2009 vonnis te wijzen (meervoudige kamer) Mrt6 e uitstel tot 15 april 2009 Apr7 e uitstel tot 13 mei 2009 Mei8 e uitstel tot 11 juni 2009 MeiOpnieuw WOB noodzakelijk

12 Mogelijkheden verder verloop rechtszaak Er komt een zitting –Getuigen-deskundigen worden gehoord en pleidooi advocaten Er wordt een derde deskundige aangewezen –Onderzoek door onafhankelijke partij –Uitspraak rechtbank mogelijk in 2010 Gemeente wordt veroordeeld –Gemeente kan in hoger beroep Gemeente wordt in het gelijk gesteld –BVFP kan in hoger beroep Er wordt een schikking getroffen voor alle leden –Voorstel wordt voorgelegd aan ALV

13 Rapport rekenkamer “Stel de belangen van de burger centraal” Gemeente Dordrecht heeft gedupeerden veel te laat gewaarschuwd houdt informatie achter handhaaft niet Past externe rapporten aan (m.a.w. = manipulatie) Gemeentebestuur herkent zich niet in het rapport Gemeenteraad? Veel reacties media

14 Strip uit AD De Dordtenaar met dank aan Roma Reclame & Vormgeving

15 Bij voldoende belangstelling organiseert de BVFP op 1 juli Een toelichting op het rapport door de rekenkamer Door: Drs. D.V. Hindriks (directeur Rekenkamer Dordrecht) Drs. D.V.J. Massie (onderzoeker) Er wordt voldoende tijd ingeruimd voor het stellen van vragen. Locatie De Linde, Bankastraat 158 Inloop 19.30 uur Aanvang 20.00 uur Ook de raadsleden zullen worden uitgenodigd.

16 Jaarverslag afgelopen verenigingsjaar tevens activiteiten komend verenigingsjaar Overleg met eigenaren bouwblok (alleen op verzoek) Beantwoording van vragen en geven van adviezen Overleg met overheden, aannemers en ingenieursbureaus Bestuursvergaderingen, memo’s en e-mails Rechtszaak en aanvullende aansprakelijkstellingen, Hoorzittingen, bezwaar en beroepscommissie Lezingen, informatie, publicaties, nieuwsbrieven, website Radio, TV, kranten en toenemend aantal vakbladen Onderzoek, lezen, artikelen schrijven Bezoek op locatie Anticiperen op nieuwe ontwikkelingen

17 Een aantal zaken zijn goed op de rails gezet Diverse bouweenheden verder op weg naar funderingsherstel geholpen Voorkomen dat lid in traject ‘aanschrijving’ geconfronteerd zou worden met uitvoering onder dwang (zonder subsidie etc) Voorkomen dat paalkopverlaging Javastraat niet uitgevoerd mag worden (onjuiste argumenten gemeente weerlegd) Project Lanen van Oranje –Zo veel mogelijk wordt voorkomen dat schade ontstaat aan bestaande panden. Communicatie tussen projectontwikkelaar AM en buurtbewoners verbeterd. Trillingsmetingen door onafhankelijk bureau Sonus uitgevoerd Gebruik boorpalen. Bouwexploot Voorkomen dat aanvoerweg Muys van Holystraat voor uitvoering funderingsherstel Singel werd afgesloten

18 Bezig een aantal zaken goed op de rails te krijgen Diverse bouwblokken die nog funderingsherstel moeten uitvoeren Aanpak belemmerende factoren funderingsherstel Marthinus Steynstraat funderingsherstel of sloop nieuwbouw? –Op verzoek bewoners infobijeenkomst, BVFP vertegenwoordiger naar gemeente en projectontwikkelaar Grondwater (diverse situaties) –Kleidammen en compartimentering Grondwatersituatie herinrichting Reeweg Oost –Bezwaarschrift Bouwexploot bouw school Vest

19 Website www.platformfundering.nl speelt cruciale rolwww.platformfundering.nl

20 Tips Wacht niet te lang met vragen Ook al was de handhavingstermijn 25 jaar of meer blijf het grondwater monitoren Overleg met uw buren als nog hersteld moet worden Wacht niet te lang met herstel –Subsidieverordening loopt tot 1 juli 2011 Schakel bij funderingsherstel ALTIJD directievoering in –Nulmeting Kelderwanden optrekken tot boven het maaiveld

21 Financieel jaaroverzicht Penningmeester Martin de Bondt Balans Baten (inkomsten) Algemene kosten (uitgaven) Totaal lasten (uitgaven) Totaaloverzicht

22 Balans 31 maart 200931 maart 2008 ACTIVA Kantoormachines1.0361.406 Liquide middelen Rekening Courant3.8114.585 Spaarrekening27.00017.000 30.81121.585 ========= Totaal31.84722.991 PASSIVA Eigen vermogen31.84722.991

23 Baten (inkomsten) Begroting 2008-2009 Realisatie 2008-2009 Begroting 2009-2010 Contributie50.50049.10750.000 Donateurs1.0001.3391.000 Advertenties1.1008401.000 Verkoop advies3001.285500 Giften2.50030500 Rente500784500 ======================= Totaal in55.90053.38553.500

24 Algemene lasten (uitgaven) Begroting 2008-2009 Realisatie 2008-2009 Begroting 2009-2010 Huisvesting vergaderkosten1.5001.5661.500 Werkgroep techniek5001.1521.000 Automatisering website6.5005.6116.500 Drukwerk4.0002.1473.000 Porti - bezorgkosten1.5001.2801.500 Kantoorbehoeften3.5003.0173.500 Telefoon en internet3.0002.3203.000 Reis- en verblijfkosten2.5001.8132.500 Bankkosten en rentelasten400226400 Overige kosten2.0002.6402.500 Afschrijvingskosten machines500370500 ========== Totaal algemene lasten25.90022.14225.900

25 Totaal lasten (uitgaven) Begroting 2008-2009 Realisatie 2008-2009 Begroting 2009-2010 Algemene kosten25.90022.14225.900 Juridisch25.00022.38725.000 Technisch15.0000 ======== Totaal lasten65.90044.52965.900

26 Totaaloverzicht financiën Begroting 2008-2009 Realisatie 2008-2009 Begroting 2009-2010 1 april eigen vermogen 22.991 31.847 inkomsten 55.90053.38553.500 ====================== subtotaal 78.89176.37685.347 uitgaven - 65.900- 44.529- 65.900 ====================== 31 maart eigen vermogen 12.99131.84719.447

27 Kascontrole

28 Vaststelling contributie Oud (verenigingsjaar 1 april 2008 t/m 31 maart 2009) Inschrijfgeld € 25 Contributie € 65 (meer overmaken mag ook) Minimale bijdrage donateurs € 19,-- Nieuw (verenigingsjaar 1 april 2009 t/m 31 maart 2010) Onveranderd (onder voorbehoud)

29 Wat kunt u zelf doen? De BVFP inschakelen en uw buren mobiliseren Ledenwerving Zorgen dat de funderingsproblematiek ook bij uw partij op de agenda komt Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen - maart 2010 -letten op de programma’s van de partijen “Stel de belangen van de burger centraal”

30 Vragen? Waar is behoefte aan? –Algemene informatieavonden? Specifieke onderwerpen zoals: Funderingsherstel Grondwaterherstel Funderingsonderzoek Funderingen op staal Vocht in kruipruimten (ver)kopen van een woning Anders? Wat zou de vereniging meer kunnen doen? Heeft u andere vragen?


Download ppt "0 Algemene Leden Vergadering 27 mei 2009 Thema: “Stel de belangen van de burger centraal” Ing. Ad van Wensen Voorzitter Belangen Vereniging Funderings."

Verwante presentaties


Ads door Google