De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontmoetingsdag coördinatoren scholengemeenschappen BaO 17 juni 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontmoetingsdag coördinatoren scholengemeenschappen BaO 17 juni 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Ontmoetingsdag coördinatoren scholengemeenschappen BaO 17 juni 2014

2 Wijzigingen Inschrijvingsrecht OD XXIV

3 In werking treden van de nieuwe regelgeving De nieuwe regelgeving geldt voor het gewoon en het buitengewoon basisonderwijs. Ze treedt in werking op 1 september 2014. Ze geldt voor elke inschrijving voor het schooljaar 2015-2016. Ze geldt ook voor elke inschrijving die in de loop van 2014-2015 gerealiseerd wordt. Ze geldt tenslotte voor de in te dienen aanmeldingsdossiers voor 2015-2016

4 De verworven inschrijving Een inschrijving geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan tenzij:  Definitieve uitsluiting  Ouders niet akkoord met gewijzigd schoolreglement  Uitschrijving omwille van schoolverandering  Mits schriftelijke verklaring van ouders + school communiceert aan ouders dat kind wordt uitgeschreven

5 Inschrijvingen over vestigingsplaatsen heen  Een leerling die naar een andere vestigingsplaats verhuist, wordt beschouwd als een zittende leerling, als er nog plaats is in die vestigingsplaats. De vestigingsplaats moet die leerling weigeren als de capaciteit bereikt is  Als de verandering van vestigingsplaats noodzakelijk is voor de voortgang van leerproces, dan moet de leerling ingeschreven worden

6 Herinschrijving bij overgang KO-LO  Wanneer capaciteit KO > capaciteit LO  Schoolbestuur kan kiezen voor herinschrijven leerlingen  Opnemen in schoolreglement  Bij herinschrijven gelden regels nieuwe inschrijving:  Alle voorrangsregels worden toegepast  Geen voorrang aan kleuters van een andere VP  Geen voorrang aan eigen kleuters

7 Verworven inschrijving in geval van herstructurering of fusie  Leerlingen behouden hun recht als zittende leerling in de nieuwe school betrokken bij de fusie of herstructurering  Als dit niet mogelijk is, nemen de leerlingen het verworven recht mee naar een andere school van het schoolbestuur, op billijke afstand  Schoolbestuur informeert betrokken ouders!  Het verworven recht geldt ook voor niet-gerealiseerde inschrijvingen. De vrijgekomen plaats bepaalt welk inschrijvingsregister van niet- gerealiseerde inschrijvingen in het overgangsjaar gehanteerd wordt: Bv School A en school B fuseren tot school C. Vrijgekomen plaats van leerling uit school A wordt vervangen door niet-gerealiseerde inschrijving van leerling uit school A  Wanneer de enige school van een schoolbestuur sluit, dan worden de leerlingen in een andere school in overcapaciteit ingeschreven (zie verder)  Schoolbestuur informeert betrokken ouders!

8 Verworven inschrijving in scholen gelegen op een campus Scholen van eenzelfde schoolbestuur gelegen op een campus kunnen kiezen voor verticale of horizontale doorstroom  Verticale doorstroom = automatische doorstroom tussen KO en LO of BaO  Opnemen in schoolreglement  In geval van klacht: bewijzen dat school gelegen is op een campus  Automatische doorstroom geldt ook voor kleuters van de vestigingsplaatsen die niet op de campus gelegen zijn  Horizontale doorstroom = doorstroom tussen verschillende kleuterscholen of lagere scholen  Scholen kunnen ervoor opteren om de inschrijving te laten doorlopen van de ene naar de andere school /vestigingsplaats op een campus  Opnemen in schoolreglement  In geval van klacht: bewijzen dat school gelegen is op een campus  Enkel voor de vestigingsplaatsen op de campus  Deze schoolbesturen hanteren één capaciteit en één inschrijvingsregister

9 Capaciteit bepalen  Gewoon basisonderwijs:  moet op niveau school, VP, lager, kleuter,  LO mag per leerjaar, KO mag per geboortejaar  Buitengewoon basisonderwijs:  Moet op niveau school, VP, lager, kleuter, type Capaciteit meedelen:  vóór de start van de inschrijvingen  aan alle belanghebbenden: ouders, CLB, andere scholen, intermediairs, lokale besturen, LOP, …  via eigen communicatiekanalen (ev. website LOP)

10 Capaciteit verhogen / verlagen  Capaciteit verhogen  mag verhoogd worden na de start van de inschrijvingen  in LOP: goedkeuring capaciteitsverhoging volgens gemaakte afspraken  buiten LOP: ter kennisgeving meedelen aan schoolbesturen gemeente  Steeds volgorde van niet-gerealiseerde inschrijvingen op het registerblad, desgevallend per contingent, respecteren  Tot vijfde schooldag oktober  Voor het jongste geboortejaar KO: tot 30 juni van datzelfde schooljaar (vanaf 1/9/2014!)  Als capaciteit bereikt is, kunnen leerlingen enkel nog inschrijven na verhoging capaciteit. Verhoging is echter niet nodig:  Voor overcapaciteitsgroepen (zie verder)  Voor zittende leerlingen  Capaciteit verlagen  Mag niet na de start van de inschrijvingen  Mag wel bij het plannen van de inschrijvingen voor volgend schooljaar.

11 Capaciteit AN  Een schoolbestuur mag een capaciteit bepalen voor AN  Een school met verschillende vestigingsplaatsen: cap AN per VP  Min 4 AN voor scholen of VP met capaciteit van < 100 leerlingen  Min 8 AN voor scholen of VP met capaciteit > 100 leerlingen  Als een school/VP geen capaciteit voor AN bepaalt, dan mag ze geen AN weigeren!

12 Nieuw begrip: ‘vrije plaatsen’ = cap – verwachte aantal zittende lln – aantal lln ingeschreven in voorgaande voorrangsperiodes  Wanneer meedelen? Minstens op volgende momenten  Vóór de start van de inschrijvingen van voorrangsgroepen  Brussel: vóór de start van de voorrang voor kinderen waarvan minstens één ouder het Nederlands machtig is  Scholen in een LOP/ scholen met aanmelding: vóór de start van de voorrang IND/ nIND, per contingent  Vóór de start van de vrije inschrijvingen  Communicatie?  Aan alle belanghebbenden (ouders, CLB, andere scholen, intermediairs, eventueel lokaal bestuur, LOP…)  Via eigen communicatiekanalen/communicatiekanalen van lokale partners  Op welk niveau bepalen?  Op elk niveau waarop capaciteit bepaald is

13 Wanneer inschrijven?  Algemeen: ten vroegste op de eerste schooldag van maart van het voorafgaande schooljaar  Uitzondering: tweeënhalf-jarigen geboren in nov/ dec worden ingeschreven samen met andere kleuters van hetzelfde kalenderjaar, ook al kunnen ze niet samen instappen. Ze komen op hetzelfde inschrijvingsregister als kleuters van hetzelfde kalenderjaar  Een schoolbestuur kan er ook voor kiezen om de inschrijvingen later dan 1 maart te starten  Vóór de eerste schooldag van maart van voorafgaande schooljaar:  Op voorwaarde dat geen enkele leerling geweigerd wordt o.b.v. capaciteit  Voorrangsgroepen samen of apart  Kan per capaciteitsniveau  Inschrijvingen voorrangsgroep IND/ nIND nooit vroeger dan eerste schooldag van maart van voorafgaande schooljaar/ idem bij aanmeldingsprocedure  In LOP: afspraken binnen LOP Buiten LOP: overleg met andere scholen van gemeente + Start inschrijvingen meedelen aan alle belanghebbenden!

14 Voorrangsperiodes  Een voorrangsperiode duurt ten minste 2 weken, behalve voorrang ‘kinderen van personeel’  Binnen elke voorrangsperiode gebeuren de inschrijvingen chronologisch  Voorrangsperiodes kunnen samen genomen worden op voorwaarde dat geen enkele leerling die behoort tot deze voorrangsperiodes geweigerd wordt  In Brussel mogen enkel voorrang B/Z en KvP samengenomen worden  Voorrang IND/nIND enkel verplicht voor de instroomjaren: twee jongste geboortejaren KO en 1 ste leerjaar LO  communicatie:  LOP-gebied: LOP maakt afspraken over voorrangsperiodes en communiceert aan alle belanghebbenden  Buiten LOP: overleg met alle scholen binnen de gemeente en communiceren aan alle belanghebbenden

15 Voorrangsgroepen BaO voorrangsgroepVlaanderenBrussel gewoonbuitengewoongewoonbuitengewoon B/Zmoet KvPmoet Kinderen met minstens 1 Ned. ouder //moet IND/ nIND Binnen LOP: moet Buiten LOP: mag, moet enkel bij aanmelden magmoetmag

16 Kinderen met minstens 1 ouder die het Nederlands in voldoende mate machtig is  Geldt enkel binnen tweetalig gebied Brussel- Hoofdstad  Hoe bewijzen?  Ned. diploma SO/ Ned. studiegetuigschrift 2 de jaar 3 de graad SO  Het bewijs dat de ouder het Nederlands beheerst op minstens niveau B2 van het Gemeenschappelijk ERK voor Talen  Zittende leerling ingeschreven o.b.v. TNN mag beschouwd worden als leerling met ouder die het Nederlands voldoende kent  Zittende leerling ingeschreven o.b.v. bewijs B1 moet beschouwd worden als leerling met ouder die het Nederlands voldoende kent  Bewijs van 9 jaar regelmatig Ned. Onderwijs  % Nederlandstaligen wordt  berekend op totale capaciteit (niet enkel op nieuwe inschrijvingen)  ook toegepast op elk niveau waarop capaciteit bepaald is en waarvoor een registerblad wordt opgemaakt in inschrijvingsregister  een Nederlandstalige die ook indicator-leerling is, wordt niet meegeteld voor het behalen van het % Nederlandstaligen, maar kan zich wel inschrijven tijdens deze voorrangsperiode tot contingent IND bereikt is.

17 Voorrang indicator- en niet- indicatorleerlingen (IND/nIND)  Deze voorrang is verplicht voor scholen in een LOP en voor scholen die aanmelden  De verplichting geldt enkel voor de instroomjaren (1KO, 2KO, 1LO), de andere jaren mogen deze voorrang toepassen  Een school die deze voorrang enkel toepast voor 1KO, 2KO en 1LO mag in diezelfde periode ook de andere leerlingen inschrijven. Als de school dat niet doet, communiceert ze dit aan alle belanghebbenden  Een LOP mag hierover afspraken maken  De indicatoren ‘thuisloos’ en ‘trekkende bevolking’ worden geschrapt (ze blijven wel behouden voor de berekening van omkadering en werkingsmiddelen) => een IND leerling is een leerling die beantwoordt aan:  moeder niet in het bezit van een diploma SO (verklaring op eer)  Het gezin ontving in het schooljaar, voorgaand aan het schooljaar waarop de inschrijving van toepassing is, of in het daaraan voorafgaande schooljaar, minstens één schooltoelage (bewijs afdeling studietoelagen/ rekeninguittreksel met bewijs van storting studietoelage)

18 Dubbele contingentering  Het schoolbestuur bepaalt 2 contingenten voor de gelijktijdige inschrijving van IND/nIND leerlingen, rekening houdend met:  RA in LOP/deelgebieden/gemeente/scholen + afspraken  aandeel IND leerlingen die in de buurt wonen in LOP/ gemeente  Leerlingenstromen tussen deelgebieden, …  Verplicht voor de instroomjaren: 1KO, 2KO, 1LO  Hoe toepassen?  Eerst zittende leerlingen  Dan voorrangsgroep per voorrangsgroep  Dan overige inschrijvingen  Contingent vol => uitgestelde inschrijving, chronologisch genoteerd in inschrijvingsregister. Na elke voorrang: ander contingent eventueel aanvullen (dit geldt niet voor Ned IND-leerlingen in Brussel!).  Beide contingenten vol => elk volgende inschrijving weigeren + mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving  Tijdens de vrije inschrijvingsperiode worden leerlingen chronologisch genoteerd. Dan telt de dubbele contingentering niet meer!

19 Weigeringsgronden  Toelatingsvoorwaarden: op de dag van effectieve instap  Alterneren: weigering door school die vaststelt  Capaciteit  ook inschrijving voor lopend jaar weigeren als capaciteit volgend schooljaar overschreden wordt (+ zie verder)  consequent toepassen  Definitieve uitsluiting (mogelijkheid)  Anderstalige nieuwkomers (mogelijkheid)  Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften*  Eerst inschrijven onder ontbindende voorwaarde  Draagkrachtafweging: inschrijving voor 2015-2016, tot december  Redelijkheid van aanpassingen: inschrijving voor 2015-2016, vanaf januari -> Communicatie hierover in najaar 2014 *LOP start bij weigering automatisch een bemiddeling

20 Lijst van niet-gerealiseerde inschrijvingen  Alle niet-gerealiseerde inschrijvingen: chronologisch op registerblad  Bij IND/nIND: chronologisch en in juiste contingent  bij het opvullen van vrijgekomen plaatsen:  lijst tot 5 de schooldag oktober respecteren  voor jongste kleuters: tot 30 juni  Mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving:  Binnen 4 kalenderdagen  Met motivering (model)  Bij aangetekend schrijven of tegen afgiftebewijs  Aan ouders - voorzitter LOP/ AgODi  Als ouders/ belanghebbenden niet akkoord gaan met niet-gerealiseerde inschrijving kunnen ze klacht indienen bij CLR

21 Overcapaciteitsgroepen  Anderstalige nieuwkomers  Kinderen die verblijven in centrum voor kinderzorg/ gezinsondersteuning  Kinderen zelfde leefentiteit  Leerlingen in BaO  Geplaatst door jeugdrechter of CBJ  (semi)internen in (semi)internaat verbonden aan de school  Opgenomen in voorziening van residentiële opvang  Leerlingen die terugkeren naar Buitengewoon Onderwijs  Leerlingen die terugkeren naar gewoon BaO  Leerlingen van een school die sluit, op voorwaarde dat:  het gaat om de enige school van het schoolbestuur, en  de school gelegen is in een gemeente waar alle scholen aanmelden, en  de sluiting niet kadert in een herstructurering, en  alle leerlingen van de betrokken school een plaats in een andere school gegarandeerd wordt Inschrijving in overcapaciteit is niet verplicht! Capaciteit moet niet verhoogd worden!

22 De aanmeldingsprocedure (AP)  Een aantal nieuwe elementen in aanmeldingsdossier voor CLR:  periodes waarin mag worden ingeschreven en de motivering ervan  De wijze waarop vrije plaatsen (desgevallend per contingent) worden bekendgemaakt  De concretisering van  noties afstand domicilie-school/VP en afstand werkadres-school/VP  ordeningscriteria voor toewijzing aangemelde leerlingen  ordeningscriteria voor ordening van niet-gunstig gerangschikte leerlingen  De manier waarop de evenredige verdeling van IND/nIND bepaald wordt met, naast de RA:  welke elementen een rol hebben gespeeld  de geografische omschrijving waarbinnen dit zal worden bepaald  De mandatering van de ordening van aangemelde leerlingen en/of het versturen van het toewijzingsbericht, en/of het uitreiken van mededelingen van niet- gerealiseerde inschrijvingen aan een daartoe aangeduid schoolbestuur of LOP Dossier indienen tot uiterlijk 15 september/ 16 februari 2015 voor type 9

23 Inschrijven tijdens een aanmeldingsprocedure Inschrijven voor het huidige schooljaar kan:  leerlingen van overcapaciteitsgroepen  andere leerlingen als:  er op het moment van de vraag nog een vrije plaats is voor het lopende schooljaar én  de inschrijving wordt gemeld aan het LOP/ schoolbesturen van de gemeente én  alle leerlingen die tijdens de aanmeldingsperiode gunstig gerangschikt waren, ook effectief worden ingeschreven.

24 Ordening na aanmelding  Op het einde van een aanmeldingsperiode of deelperiode worden de aangemelde leerlingen geordend  Door eigen schoolbestuur zelf of door gemandateerde LOP/ schoolbestuur  Eerst volgens de voorrangsgroepen  Dan volgens de gekozen ordeningscriteria  (Zodra de capaciteit(en) bereikt is, worden de resterende aangemelde leerlingen geordend zoals vastgelegd in de AP en zo opgenomen in het aanmeldingsregister)  Alle aangemelde leerlingen in de voorrang ‘Kinderen met minstens één ouder…’, gunstig of ongunstig gerangschikt, worden in het aanmeldingsregister opgenomen met vermelding van de voorrangsgroep ‘kinderen met minstens één ouder…’.

25 Beëindigen van de aanmeldingsprocedure  Voor elke capaciteit een aanmeldingsregister gebruiken  Het schoolbestuur ordent per capaciteit alle aangemelde leerlingen  En neemt die rangschikking over in het aanmeldingsregister  Zelfde ordeningscriteria voor gunstig/ ongunstig gerangschikte leerlingen  Verschillende ordeningscriteria  gemandateerd LOP/ schoolbestuur kan rangschikking in aanmeldingsregister uitvoeren  Toewijzing van gunstig gerangschikte leerling aan school van hoogste keuze ouders  Indien een leerling die zich na een centrale aanmeldingsprocedure heeft ingeschreven, alsnog wordt ingeschreven in een school van hogere keuze, mag de school van lagere keuze de inschrijving beëindigen. De hogere plaats van de school in de voorkeurslijst van de ouders is een duidelijke indicatie van het feit dat de ouder de nieuwe inschrijving verkiest boven de eerder gerealiseerde inschrijving. Indien een aanmeldend schoolbestuur gebruik maakt van deze mogelijkheid, moet dit worden vermeld in het toewijzingsbericht aan de ouders.  Melding toewijzing binnen 4 werkdagen aan ouders door eigen schoolbestuur of door gemandateerd LOP/schoolbestuur  Melding niet gunstige rangschikking binnen 4 werkdagen aan ouders door eigen schoolbestuur of door gemandateerd LOP/schoolbestuur + melding plaats in aanmeldingsregister van elke school van keuze  Uitreiking van mededelingen van niet-gerealiseerde inschrijving door eigen schoolbestuur of gemandateerd LOP/ schoolbestuur: ouders moeten die dan niet meer ophalen in elke school  Opname aanmeldingen in inschrijvingsregister

26 Meer informatie? Contactpersonen: sophie.van.cauwenberghe@g-o.besophie.van.cauwenberghe@g-o.be of telefoon 02 79 09 328 annemie.van.gastel@g-o.beannemie.van.gastel@g-o.be of 0474/ 61 03 93 Omzendbrief inschrijvingsrecht en aanmeldingsprocedures in het basisonderwijs: BaO/2012/01 Te vinden via website http://ond.vlaanderen.be/edulex/http://ond.vlaanderen.be/edulex/ klik op ‘metadata’ Decreet Basisonderwijs, art 37 bis tot 37 vicies septies


Download ppt "Ontmoetingsdag coördinatoren scholengemeenschappen BaO 17 juni 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google