De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom www.agodi.be. Inschrijvingsrecht Een instrument om werk te maken van gelijke onderwijskansen Sara De Meerleer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom www.agodi.be. Inschrijvingsrecht Een instrument om werk te maken van gelijke onderwijskansen Sara De Meerleer."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom www.agodi.be

2 Inschrijvingsrecht Een instrument om werk te maken van gelijke onderwijskansen Sara De Meerleer

3 1.Recht op inschrijving 2.Start inschrijvingen 3.Weigeren 4.Voorrang 5.Aanmelden

4 1.Recht op inschrijving

5 Principe van de chronologie

6 Pedagogisch project & schoolreglement  Inschrijving  na ondertekening voor akkoord van het pedagogisch project & het schoolreglement  Voorafgaand aan de inschrijving aanbieden  Wijziging  Ouders informeren  Uitwerking in daaropvolgend schooljaar  Ouders niet akkoord wijziging Inschrijving beëindigd op 31/08 lopende schooljaar

7 Hele schoolloopbaan  Voortgang leerproces garanderen  Uitzondering 1  herinschrijving overgang kleuter naar lager onderwijs Capaciteit kleuter > capaciteit lager  Uitzondering 2  Inschrijving laten doorlopen overgang autonome kleuterschool naar lagere/ basisschool scholen gelegen binnen eenzelfde of aaneensluitende kadastrale percelen gescheiden door maximum 2 percelen of een weg  Schoolreglement

8 2.Start inschrijvingen

9 Start inschrijvingen basisonderwijs  Eerste schooldag van maart van het voorafgaande schooljaar  Uitzondering: jongste kleuters geboren einde kalenderjaar  Elke inschrijvingsperiode start met een voorrangsperiode: 1. Broers en zussen 2. Kinderen van personeel 3. Indicator- en niet – indicatorleerlingen (moet in LOP)

10 Start inschrijvingen  Duur voorrangsperiode: minimum 2 weken  Uitzondering: personeel  Inschrijvingen chronologisch  Uitzondering: aanmelden  Bepaald in overleg met schoolbesturen binnen gemeente/ LOP  Bekend maken aan belanghebbenden

11 Uitzondering  Uitzondering 1:  Samen nemen van voorrangsperiodes  Uitzondering 2:  Starten vanaf eerste schooldag september  Voorwaarde:  Geen leerlingen vervat door betrokken voorrangsperiode weigeren

12 3.Weigeren

13 Weigeringsgronden (Basisonderwijs) 1.Toelatingsvoorwaarden 2.Alternerend naar school gaan 3.Capaciteit 4.Definitief verwijderd 5.Inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs (type 8 uitgezonderd)  Eerst inschrijven onder ontbindende voorwaarde  Vaststelling onvoldoende draagkracht

14 Capaciteit (Basisonderwijs)  Capaciteit?  Totaal aantal leerlingen dat het schoolbestuur per niveau als maximaal aantal leerlingen ziet.  Verplicht niveau School Vestigingsplaats Niveau kleuter en lager onderwijs  Kan Niveau geboortejaar/ leerjaar  Anderstalige nieuwkomers Voorwaarden voldoen

15 Capaciteit  Bekend maken aan alle belanghebbenden/ LOP  Capaciteit  Bepalen voor de start van de inschrijvingen  Enkel verhogen Meedelen aan andere schoolbesturen Goedkeuring LOP  Overcapaciteitsgroepen

16 Overcapaciteitsgroepen  Anderstalige nieuwkomers  Leerlingen die geplaatst zijn door een jeugdrechter of door het comité voor bijzondere jeugdzorg  (semi) internen  Residentiële voorziening  Terugkeer van leerlingen in het buitengewoon onderwijs  Lopende of voorafgaand schooljaar ingeschreven in het buitengewoon onderwijs  GON

17 Overcapaciteitsgroepen  Terugkeer van leerlingen in gewoon onderwijs uit buitengewoon onderwijs  Centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning  Kinderen die behoren tot zelfde leefeenheid en zelfde capaciteitsniveau

18 4.Voorrang

19 Voorrang voor kinderen die tot dezelfde leefeenheid behoren “broers en zussen van reeds ingeschreven kinderen”

20 Voorrang voor kinderen van personeel

21 Personeel  Lopende tewerkstelling van 104 dagen  Personeel van de school  Tewerkgesteld via arbeidsovereenkomst in de school

22 Voorrang indicator leerlingen & niet - indicatorleerlingen

23 Voorrang indicatorleerlingen en niet - indicatorleerlingen  Indicatorleerlingen (IND)  lage opleiding moeder  thuisloos  trekkende bevolking  schooltoelage  Niet – indicatorleerlingen (n IND)

24 Voorrang indicatorleerlingen en niet - indicatorleerlingen Relatieve aanwezigheid? (RA) Procentuele verhouding aantal leerlingen dat beantwoordt aan één of meer van de indicatoren versus totaal aantal leerlingen

25 Voorrang indicatorleerlingen en niet - indicatorleerlingen  Relatieve aanwezigheid school t.o.v. bv. relatieve aanwezigheid gemeente

26 Voorrang indicatorleerlingen en niet - indicatorleerlingen INDNIND  Dubbele contingentering  Contingent IND + contingent NIND = 100%  Reeds ingeschreven leerlingen opnemen in contingent  Uitgestelde inschrijving

27 5.Aanmelden

28 Aanmelden  Wat?  Kenbaar maken van intentie tot inschrijving  Waarom?  Optimaliseren inschrijvingsproces  Streven naar evenredige verdeling

29 Aanmelden  1 periode of deelperiodes  Tijdslijn  Voor & tijdens aanmelden Geen inschrijvingen Uitzondering: inschrijven broers & zussen/ kinderen van personeelsleden oNiet weigeren  Na aanmelden Inschrijven volgens chronologie

30 Aanmelden  Individuele school of scholen samen  Goedkeuren LOP  Kennisgeving schoolbesturen andere scholen gemeente  Indienen aanmeldingsdossier Commissie inzake Leerlingenrechten  1 september 2014

31 Ordenen van aangemelde leerlingen  Respecteren voorrang:  Kinderen zelfde leefeenheid  Kinderen van personeel  Overige kinderen  Toepassen dubbele contingentering

32 Ordenen van aangemelde leerlingen  Ordeningscriteria a) Afstand domicilieadres leerling tot school b) Afstand werkadres van één van beide ouders c) Toeval ( in combinatie met a of b of d) d) Rangorde in keuze (in combinatie met a of b of c)

33 1. Recht op inschrijving 2. Start inschrijvingen 3.Weigeren 4.Voorrang 5. Aanmelden

34 Vragen?  Omzendbrief inschrijvingsrecht (BaO/2012/01)  Omzendbrief inschrijvingsregister (BaO/2012/03)  www.inschrijvingsrecht.be www.inschrijvingsrecht.be  Agodi – 02.553.92.07  Sara De Meerleer sara.demeerleer@ond.vlaanderen.be sara.demeerleer@ond.vlaanderen.be  Veerle Van de Velde v.vandevelde@ond.vlaanderen.be

35 Leerplichtcontrole Kurt Van Damme

36 Overzicht  Leerplicht  Opdrachten AgODi  Controle op de inschrijvingen

37 Leerplicht  Basisprincipe: elk kind van zes tot en met 17 jaar oud volgt onderwijs  Start leerplicht: 1 ste september v/h jaar waarin de leerling 6 wordt  Einde: 30 ste juni v/h jaar waarin de leerling 18 wordt (of datum van 18 e verjaardag)

38 Leerplicht  Voltijds tot 16 jaar Deeltijds tot 18 jaar (werkplekleren)  Leerplicht is geen schoolplicht  Regelmatig schoolbezoek is vereist

39 Leerplicht  Vrijstelling:  Diploma secundair onderwijs reeds behaald  Ernstige fysieke of mentale handicap (Commissie van Advies voor Buitengewoon Onderwijs - CABO)  NIET voor huwelijk of zwangerschap!

40 Leerplicht  Mogelijke sancties:  1 ste overtreding: geldboete  2 de overtreding: geldboete of gevangenisstraf

41 Opdrachten AgODi  Controleren:  inschrijvingen;  in- en uitschrijvingen;  registratie van de aan- en afwezigheden. DISCIMUS

42 Opdrachten AgODi  Sensibiliseren:  Wanneer leerlingen de eerste drie schooldagen problematisch afwezig zijn (luxeverzuim);  Wanneer leerlingen één jaar niet regelmatig aanwezig zijn.

43 Vertrekpunt: Rijksregister  Alle leerplichtigen in het Vlaamse Gewest  Bevolkingsregister + wachtregister + vreemdelingenregister  Situatie op 1 september

44 Vergelijking door AgODi  Leerlingenlijsten van de Vlaamse scholen  Alle leerlingen geregistreerd onder het stelsel van huisonderwijs:  Individueel huisonderwijs  Privéscholen  Kinderen die school lopen in het buitenland

45 Vergelijking door AgODi  Kinderen met vrijstelling leerplicht  Leerlingenlijsten van Franse Gemeenschap  Leerlingenlijsten van Nederland

46 Vergelijking door AgODi  Meer dan 99% van de leerlingen kan geschrapt worden  De leerplichtigen die vorig schooljaar niet in orde waren met de leerplicht en nu opnieuw niet in orde -> parket

47 Brieven naar ouders  Eén brief en indien nodig herinneringsbrief  Uit de reacties:  Ongeveer 60% van de leerlingen blijken wel in orde te zijn;  Beperkt aantal dossiers naar parket  Beperkt aantal dossiers verder intern opgevolgd  Rest -> verder naar de gemeenten

48 Lijsten naar gemeenten  Eerst: lijst vergelijken met update Rijksregister  Daarna: lijsten naar gemeenten  En tenslotte: gemeenten aan zet!

49 Parket  Antwoorden van de gemeenten worden verwerkt en dossiers gaan naar parket  Niet het absolute eindpunt: dossiers kunnen herroepen worden

50 Leerplichtcontrole ProcedureBasisonderwijsSecundair onderwijs Aantal leerlingen % van het totaal aantal leerplichtigen Aantal leerlingen % van het totaal aantal leerplichtigen Brief naar ouders 2.2060,55 %24170,58 % Brief naar de gemeente 6230,15 %5840,14 % Naar procureur 1020,03 %1910,05 % Cijfers schooljaar 2012-2013

51 Leerplichtcontrole Leerlingenkenmerken van de niet ingeschreven leerlingen:  Relatief meer niet-Belgen  Veel 17-jarigen  Wonen vaker in grootsteden (vooral Antwerpen)  Weinig verschil tussen jongens en meisjes

52 Vragen?  Omzendbrief afwezigheden (BaO/2002/11)  Agodi – 02.553.93.72  Kurt Van Damme kurt.vandamme@ond.vlaanderen.be


Download ppt "Welkom www.agodi.be. Inschrijvingsrecht Een instrument om werk te maken van gelijke onderwijskansen Sara De Meerleer."

Verwante presentaties


Ads door Google