De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Provinciaal Onderwijs Vlaanderen 1 Gelijke Onderwijskansenbeleid-I Decreet Gelijke Onderwijskansen – I aanpassingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Provinciaal Onderwijs Vlaanderen 1 Gelijke Onderwijskansenbeleid-I Decreet Gelijke Onderwijskansen – I aanpassingen."— Transcript van de presentatie:

1 Provinciaal Onderwijs Vlaanderen 1 Gelijke Onderwijskansenbeleid-I Decreet Gelijke Onderwijskansen – I aanpassingen

2 Provinciaal Onderwijs Vlaanderen2 Gelijke onderwijskansenbeleid-I Doelstellingen realiseren van optimale leer- en ontwikkelingskansen van alle leerlingen realiseren van optimale leer- en ontwikkelingskansen van alle leerlingen vermijden van uitsluiting, segregatie en discriminatie vermijden van uitsluiting, segregatie en discriminatie bevorderen van sociale cohesie bevorderen van sociale cohesie

3 Provinciaal Onderwijs Vlaanderen3 Gelijke onderwijskansenbeleid-I Krachtlijnen recht op inschrijving recht op inschrijving lokaal overleg en rechtsbescherming (commissie inzake leerlingenrechten) lokaal overleg en rechtsbescherming (commissie inzake leerlingenrechten) geïntegreerd ondersteuningsaanbod geïntegreerd ondersteuningsaanbod

4 Provinciaal Onderwijs Vlaanderen4 Gelijke onderwijskansenbeleid-I RECHT OP INSCHRIJVING

5 Provinciaal Onderwijs Vlaanderen5 Gelijke onderwijskansenbeleid-I Recht op inschrijving Recht op inschrijving –Principe: inschrijving in gekozen school en vestigingsplaats (ll vanaf 12 jaar wordt betrokken bij schoolkeuze) –ouders (en ll) nemen vooraf kennis van pedagogisch project en van schoolreglement –na instemming met dit pedagogisch project en schoolreglement is er een inschrijving

6 Provinciaal Onderwijs Vlaanderen6 Gelijke onderwijskansenbeleid-I Wanneer inschrijven? Wanneer inschrijven? –ten vroegste op eerste schooldag van september van het voorafgaand schooljaar (behalve voor 2006-2007: ten vroegste op 9/01/2006) –voor kleuters die tijdens een bepaald schooljaar wél 2 jaar en 6 maanden worden maar op de laatste instapdatum van dat schooljaar niet meer kunnen instappen: de eerste schooldag van september van het voorafgaande schooljaar

7 Provinciaal Onderwijs Vlaanderen7 Gelijke onderwijskansenbeleid-I Geldigheid van een inschrijving Geldigheid van een inschrijving –duur van de hele schoolloopbaan in die school (tenzij definitieve uitsluiting)

8 Provinciaal Onderwijs Vlaanderen8 Gelijke onderwijskansenbeleid-I Uitzonderingen op die geldigheid Uitzonderingen op die geldigheid –overgang binnen basisschool waarvan de maximale capaciteit van kleuteronderwijs > capaciteit lager onderwijs IM van de school mag kiezen voor een nieuwe inschrijving IM van de school mag kiezen voor een nieuwe inschrijving deze regeling opnemen in schoolreglement deze regeling opnemen in schoolreglement –overgang autonome kleuterschool naar lagere of basisschool of van autonome eerste graad SO naar tweede graad secundair onderwijs van éénzelfde IM waarvan vestigingsplaatsen gelegen zijn binnen eenzelfde of aaneensluitende percelen: geen inschrijving nodig (inschrijving loopt door) geen inschrijving nodig (inschrijving loopt door) deze regeling opnemen in schoolreglement deze regeling opnemen in schoolreglement

9 Provinciaal Onderwijs Vlaanderen9 Gelijke onderwijskansenbeleid-I Voorrangsregeling Voorrangsregeling –leerlingen die tot zelfde leefeenheid behoren als ingeschreven leerling (broers en zussen) IM bepaalt tijdstip waarop of de periode waarbinnen men het recht kan doen gelden IM bepaalt tijdstip waarop of de periode waarbinnen men het recht kan doen gelden Voorrangsperiode duurt maximum 6 weken Voorrangsperiode duurt maximum 6 weken

10 Provinciaal Onderwijs Vlaanderen10 Gelijke onderwijskansenbeleid-I –leerlingen die beantwoorden aan één of meerdere GOK-indicatoren in scholen van het Nederlands taalgebied (gewoon basis- en 1 ste graad secundair onderwijs) IM bepaalt percentage voorrang IM bepaalt percentage voorrang IM bepaalt periode waarbinnen men het recht kan doen gelden IM bepaalt periode waarbinnen men het recht kan doen gelden IM bepaalt niveau binnen de school IM bepaalt niveau binnen de school voorrangsperiode duurt maximum 6 weken voorrangsperiode duurt maximum 6 weken

11 Provinciaal Onderwijs Vlaanderen11 Gelijke onderwijskansenbeleid-I –Leerlingen die niet beantwoorden aan één of meer GOK-indicatoren in scholen van het Nederlands taalgebied (gewoon basis- en 1 ste graad secundair onderwijs) op voorwaarde dat de relatieve aanwezigheid van de leerlingen die beantwoorden aan één of meerdere GOK-indicatoren minstens 10% boven de relatieve aanwezigheid ligt in het werkingsgebied van het LOP IM bepaalt de periode IM bepaalt de periode IM bepaalt het niveau IM bepaalt het niveau

12 Provinciaal Onderwijs Vlaanderen12 Gelijke onderwijskansen-I Weigering Weigering – onderwijszoekende voldoet niet aan de wettelijke of decretaal bepaalde toelatingsvoorwaarden –omwille van materiële omstandigheden waarbij de capaciteit overschreden wordt –als leerling het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten

13 Provinciaal Onderwijs Vlaanderen13 Gelijke onderwijskansen-I Afwijken van weigering mogelijk voor Afwijken van weigering mogelijk voor –toelating van AN in het gewoon basisonderwijs –toelating van llen in het basisonderwijs die geplaatst zijn door jeugdrechter, door BJZ of die intern zijn in een internaat verbonden aan of met de school –toelating in bubao en buso van llen die opgenomen zijn in een voorziening van residentiële opvang verbonden aan een school voor buitengewoon onderwijs –toelating in een school voor gewoon basis- of secundair onderwijs die project voert met betrekking tot OETC als leerling effectief deelneemt aan het project

14 Provinciaal Onderwijs Vlaanderen14 Gelijke onderwijskansen-I Weigering in principe niet mogelijk voor Weigering in principe niet mogelijk voor –llen met inschrijvingsverslag oriënterend naar een type van het buitengewoon onderwijs (type 8 uitgezonderd). Zij moeten ingeschreven worden in gewoon onderwijs onder opschortende voorwaarde van de vaststelling van onvoldoende draagkracht in de school om tegemoet te komen aan noden op het vlak van onderwijs noden op het vlak van onderwijs therapie en verzorging van de leerling therapie en verzorging van de leerling

15 Provinciaal Onderwijs Vlaanderen15 Gelijke onderwijskansen-I MAAR: weigering van llen met inschrijvingsverslag oriënterend naar een type van het buitengewoon onderwijs (type 8 uitgezonderd) TOCH mogelijk MAAR: weigering van llen met inschrijvingsverslag oriënterend naar een type van het buitengewoon onderwijs (type 8 uitgezonderd) TOCH mogelijk –na overleg met ouders en met CLB dat de school begeleidt verwachtingen ouders ten aanzien van kind en school verwachtingen ouders ten aanzien van kind en school concrete ondersteuningsnoden van de ll op vlak van leergebieden, sociaal functioneren, communicatie, mobiliteit concrete ondersteuningsnoden van de ll op vlak van leergebieden, sociaal functioneren, communicatie, mobiliteit inschatting van het regulier aanwezige draagvlak in de school inzake zorg inschatting van het regulier aanwezige draagvlak in de school inzake zorg de beschikbare ondersteunende maatregelen binnen én buiten het onderwijs de beschikbare ondersteunende maatregelen binnen én buiten het onderwijs het intensief betrekken van de ouders bij de verschillende fasen van het overleg- en beslissingsproces het intensief betrekken van de ouders bij de verschillende fasen van het overleg- en beslissingsproces

16 Provinciaal Onderwijs Vlaanderen16 Gelijke onderwijskansenbeleid-I Procedure inschrijvingen Procedure inschrijvingen –eerst voorrangsregeling respecteren broers en zussen MOET broers en zussen MOET llen die beantwoorden aan GOK-indicatoren MAG llen die beantwoorden aan GOK-indicatoren MAG llen die niet beantwoorden aan GOK-indicatoren MAG llen die niet beantwoorden aan GOK-indicatoren MAG –Een inschrijvingsregister aanleggen elke inschrijving chronologisch noteren elke inschrijving chronologisch noteren elke weigering chronologisch noteren elke weigering chronologisch noteren –capaciteit: deze lijst blijft eerste tien schooldagen van het lopende schooljaar gelden –draagkracht: definitieve weigering

17 Provinciaal Onderwijs Vlaanderen17 Gelijke onderwijskansenbeleid-I Procedure bij weigering Procedure bij weigering –Meedelen aan ouders en aan voorzitter LOP binnen een termijn van 4 kalenderdagen bij aangetekend schrijven of tegen afgiftebewijs –Mededeling bevat feitelijke en juridische grond van de beslissing feitelijke en juridische grond van de beslissing melding dat ouders voor informatie of bemiddeling een beroep kunnen doen op LOP of klacht indienen bij de Commissie voor Leerlingenrechten melding dat ouders voor informatie of bemiddeling een beroep kunnen doen op LOP of klacht indienen bij de Commissie voor Leerlingenrechten

18 Provinciaal Onderwijs Vlaanderen18 Gelijke onderwijskansenbeleid-I LOKAAL OVERLEG

19 Provinciaal Onderwijs Vlaanderen19 Gelijke onderwijskansenbeleid-I Lokaal Overleg Voor BaO en SO afzonderlijk Voor BaO en SO afzonderlijk Werkingsgebied Werkingsgebied –gemeente –(wijkgerichte werking mogelijk) –prioritaire gemeenten en regio’s worden aangeduid

20 Provinciaal Onderwijs Vlaanderen20 Gelijke onderwijskansenbeleid-I Lokaal Overleg : deelnemers directie + IM alle scholen in gebieden + scholen BuO als leerlingenstromen bestaan (= subsidiëringsvoorwaarde) directie + IM alle scholen in gebieden + scholen BuO als leerlingenstromen bestaan (= subsidiëringsvoorwaarde) directie + IM van alle CLB’s in gebied (idem) directie + IM van alle CLB’s in gebied (idem) vertegenwoordigers van personeel (vakbonden) vertegenwoordigers van personeel (vakbonden) erkende ouderverenigingen erkende ouderverenigingen vertegenwoordigers van leerlingenraden (SO) vertegenwoordigers van leerlingenraden (SO) socio-culturele en/of socio-economische partners (gecoöpteerd) socio-culturele en/of socio-economische partners (gecoöpteerd)

21 Provinciaal Onderwijs Vlaanderen21 Gelijke onderwijskansenbeleid-I Lokaal Overleg : deelnemers organisaties van etnisch-culturele minderheden organisaties van etnisch-culturele minderheden verenigingen waar armen het woord nemen verenigingen waar armen het woord nemen de integratiesector de integratiesector elk onthaalbureau in het werkingsgebied elk onthaalbureau in het werkingsgebied voorzitter (aaangeduid door VR na overleg met LOP) voorzitter (aaangeduid door VR na overleg met LOP) deskundige-ondersteuner deskundige-ondersteuner lokale overheid voor advies bij lokale analyse lokale overheid voor advies bij lokale analyse SOW (gecoöpteerd) SOW (gecoöpteerd)

22 Provinciaal Onderwijs Vlaanderen22 Gelijke onderwijskansenbeleid-I Lokaal Overleg : taken Opmaken van een omgevingsanalyse Opmaken van een omgevingsanalyse Maken van afspraken inzake het nastreven van hierboven vermeldde doelstellingen Maken van afspraken inzake het nastreven van hierboven vermeldde doelstellingen Opvang, aanbod en toeleiding van llen naar OKAN Opvang, aanbod en toeleiding van llen naar OKAN Herberekenen van relatieve aanwezigheid Herberekenen van relatieve aanwezigheid

23 Provinciaal Onderwijs Vlaanderen23 Gelijke onderwijskansenbeleid-I Lokaal Overleg : taken Bemiddelingsbevoegdheid Bemiddelingsbevoegdheid Maken van afspraken over Maken van afspraken over –het hanteren van gezamenlijke inschrijvingsperiodes –communicatie over het inschrijvingsbeleid van de scholen –inschrijven van elders definitief uitgesloten llen

24 Provinciaal Onderwijs Vlaanderen24 Gelijke onderwijskansenbeleid-I Lokaal Overleg : taken Het ontwikkelen van instrumenten om dubbele inschrijvingen te voorkomen Het ontwikkelen van instrumenten om dubbele inschrijvingen te voorkomen Bijkomende opdrachten toegewezen door de Vlaamse regering Bijkomende opdrachten toegewezen door de Vlaamse regering

25 Provinciaal Onderwijs Vlaanderen25 Gelijke onderwijskansenbeleid-I RECHTSBESCHERMING

26 Provinciaal Onderwijs Vlaanderen26 Gelijke onderwijskansenbeleid-I Commissie leerlingenrechten : samenstelling Voorzitter: jurist Voorzitter: jurist Twee leden vertrouwd met onderwijsregelgeving en het ruime onderwijsveld Twee leden vertrouwd met onderwijsregelgeving en het ruime onderwijsveld Twee leden met bijzondere kennis of verdienste op het vlak van de kinderrechtenbescherming Twee leden met bijzondere kennis of verdienste op het vlak van de kinderrechtenbescherming Twee leden vertrouwd met het grondwettelijk en administratief recht Twee leden vertrouwd met het grondwettelijk en administratief recht

27 Provinciaal Onderwijs Vlaanderen27 Gelijke onderwijskansenbeleid-I Commissie leerlingenrechten : bevoegdheid Adviseert en oordeelt naar recht inzake het recht op inschrijving Adviseert en oordeelt naar recht inzake het recht op inschrijving Kan bij onterechte weigering de VR adviseren een bedrag op de werkingsmiddelen van de school terug te vorderen of in te houden Kan bij onterechte weigering de VR adviseren een bedrag op de werkingsmiddelen van de school terug te vorderen of in te houden

28 Provinciaal Onderwijs Vlaanderen28 Gelijke onderwijskansenbeleid-I Rechtsbescherming Ouders en andere belanghebbenden kunnen binnen een termijn van 30 dagen na de vaststelling van een weigering een schriftelijke klacht indienen bij de commissie Ouders en andere belanghebbenden kunnen binnen een termijn van 30 dagen na de vaststelling van een weigering een schriftelijke klacht indienen bij de commissie Commissie oordeelt binnen een termijn van 5 kalenderdagen over de gegrondheid van de weigering tot inschrijving Commissie oordeelt binnen een termijn van 5 kalenderdagen over de gegrondheid van de weigering tot inschrijving Is weigering ongegrond dan kan de commissie de VR adviseren een bedrag op de werkingsmiddelen van de school terug te vorderen of in te houden Is weigering ongegrond dan kan de commissie de VR adviseren een bedrag op de werkingsmiddelen van de school terug te vorderen of in te houden Oordeel wordt uiterlijk binnen een termijn van 3 werkdagen bij aangetekend schrijven verstuurd naar betrokkenen en voorzitter van het LOP Oordeel wordt uiterlijk binnen een termijn van 3 werkdagen bij aangetekend schrijven verstuurd naar betrokkenen en voorzitter van het LOP

29 Provinciaal Onderwijs Vlaanderen29 Gelijke onderwijskansenbeleid-I Rechtsbescherming Indien weigering te wijten is aan buiten zetten van de leerling in de loop van het schooljaar start het LOP een bemiddeling Indien weigering te wijten is aan buiten zetten van de leerling in de loop van het schooljaar start het LOP een bemiddeling Indien weigering te wijten is aan andere bepalingen start het LOP een bemiddeling wanneer de ouders er uitdrukkelijk om verzoeken (capaciteit; uitsluiting in eigen school) Indien weigering te wijten is aan andere bepalingen start het LOP een bemiddeling wanneer de ouders er uitdrukkelijk om verzoeken (capaciteit; uitsluiting in eigen school)

30 Provinciaal Onderwijs Vlaanderen30 Gelijke onderwijskansenbeleid-I Rechtsbescherming Het LOP bemiddelt binnen een termijn van tien kalenderdagen Het LOP bemiddelt binnen een termijn van tien kalenderdagen Bemiddeling schort termijn van 30 kalenderdagen op Bemiddeling schort termijn van 30 kalenderdagen op Heeft LOP geen resultaat dan geeft de commissie binnen een termijn van 5 kalenderdagen een oordeel over de gegrondheid van de weigeringsbeslissing Heeft LOP geen resultaat dan geeft de commissie binnen een termijn van 5 kalenderdagen een oordeel over de gegrondheid van de weigeringsbeslissing

31 Provinciaal Onderwijs Vlaanderen31 Gelijke onderwijskansenbeleid-I Rechtsbescherming Weigeringsbeslissing is gegrond Weigeringsbeslissing is gegrond –leerling schrijft zich in in een andere school –eventueel bijgestaan door het LOP, CLB Weigeringsbeslissing is ongegrond Weigeringsbeslissing is ongegrond –leerling kan recht op inschrijving in de school van keuze laten gelden


Download ppt "Provinciaal Onderwijs Vlaanderen 1 Gelijke Onderwijskansenbeleid-I Decreet Gelijke Onderwijskansen – I aanpassingen."

Verwante presentaties


Ads door Google