De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Financiering: het belang van normtijden voor onze verrichtingen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Financiering: het belang van normtijden voor onze verrichtingen"— Transcript van de presentatie:

1 Financiering: het belang van normtijden voor onze verrichtingen
Gerdien Schuitemaker Klinisch psycholoog Medische psychologie Antonius Ziekenhuis Sneek LVMP-vergadering, Almere 24 mei 2013

2 Financiering Medische Psychologie
Relevant kader: financiering van de zorg en in het bijzonder: de ziekenhuiszorg. Overheid wil goede gezondheidszorg voor alle burgers tegen zo laag mogelijke kosten. Macrobudget in de 90er jaren gaf wachtlijsten in de zorg met stijgende kosten Ministers Hoogervorst/Klink: - Marktwerking zal betere kwaliteit tegen lagere prijzen geven - De markt zal zichzelf reguleren - Transparante producten tegen onderhandelbare prijzen - Overstap van fb-parameters (EPB’s, DV en opnames) naar DBC’s

3 Gevolgen Wachtlijsten verdwenen
Ziekenhuizen vergrootten hun marktaandeel Stijging honorarium vrijgevestigd specialist bij hogere productie gaf perverse prikkel Commerciële marktpartijen traden toe tot de markt De kosten van de hogere productie werd bij VWS neergelegd VWS moest bij andere ministeries geld vragen om de elk jaar explosief stijgende kosten te betalen.

4 Gevolgen voor medische psychologie tijdens periode van marktwerking
Mogelijkheden tot groei Verdere differentiatie in kennis van aandachtsgebieden en deskundigheid (naast KP ook KP K&J en KNP) Toename participatie in zorgpaden, richtlijnen, MDO’s enz. Financiële verankering: versleuteld in somatische DBC/DOT-systematiek als kostendrager

5 Minister Schippers: andere maatregelen nodig:
Opnieuw omzetplafond voor ziekenhuiszorg Zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor dit budget (niet VWS) Groei jaarlijks maximaal 2,5% Verlaging honorarium vrij gevestigden ± 25-35% Maximum aan het honorarium vrij gevestigden: meer productie wordt niet meer vergoed Per : einde fiscaal ondernemerschap vrij gevestigden dan loondienst? Mede-aandeelhouderschap? Verhoging eigen bijdrage patient

6 Gevolgen Zorgverzekeraar, ziekenhuis en medische staf krijgen belang bij kostenreductie Vernieuwing alleen mogelijk door kosten reductie Dus kostprijzen DOT zo laag mogelijk door “slim” organiseren: Zorg overhevelen naar eerste lijn Inzet goedkoper personeel (gespecialiseerde verpleegkundigen, physician assistents enz) Ambulantisering: kliniek dagverpleging dagverpleging poliklinisch NB: Ook in 2013 krijgen ziekenhuizen nog altijd een aanneemsom op basis van fb-parameters; DOT-boekhouding is nog steeds schaduwboekhouding en te weinig nauwkeurig en compleet 2014 idem?

7 Gevolgen voor medische psychologie
Beargumenteren van medische psychologie op kwalitatief goed niveau in ziekenhuis blijkt vaker nodig. Toename zorgvraag: hoe kunnen wij dit slim organiseren? Meer groepsaanbod Inzet/scholing goedkoper personeel (gespecialiseerde verpleegkundigen, PDW enz.) voor deeltaken Inzicht in kostprijs toenemend noodzakelijk Naast NZa-codes ook tijdsnormen nodig om dit te berekenen Kostprijsmodel nodig

8 3 basisregels die succesvolle bedrijven gebruiken als richtsnoer (Raynor en Ahmed, Harvard Business Review ‘13) Better before cheaper: onderscheidende, betere producten en diensten zijn belangrijker dan lagere prijzen Revenue before costs: het genereren van meer inkomsten is belangrijker dan het verlagen van kosten There are no other rules: verander alles wat nodig is om regels 1 en 2 te kunnen volgen.

9 Toekomst Calculeren van onze kosten en met visie beïnvloeden
Medische psychologie = zeer zorgkosten effectief zorgverzekeraars, ziekenhuisbestuurders en medisch specialisten hebben belang bij onze inzet Inkomsten: Verwijzingen door huisartsen? Eigen DOTS?

10 Een verwijzing is nieuw: 1. bij het allereerste contact
NZa-code Zorgactiviteiten Medische Psychologie Normtijd in minuten 194161 0. Inschrijving Nieuwe inschrijving Elke nieuw verwezen patient wordt ingeschreven, er wordt een dossier aangemaakt, de psycholoog beoordeelt de verwijsinformatie. Wanneer overleg over de verwijzing nodig is, wordt tevens consultatie (194171/194172) geregistreerd. Een verwijzing is nieuw: 1. bij het allereerste contact 2. bij een hernieuwd contact met een nieuwe vraagstelling 3. bij verwijzing door een ander specialisme Ook als de verwijzing uiteindelijk niet resulteert in een consult, wordt de nieuwe inschrijving geregistreerd. 15

11 1.3 Psychotherapie contact
NZa-code Zorgactiviteiten Medische Psychologie Normtijd in minuten 194162 194163 194164 1. Consulten 1.1 Intake contact 1.2 Behandeling contact 1.3 Psychotherapie contact Per patient wordt elk consult (=gesprek) geregistreerd o.b.v. 45 minuten contacttijd en 15 minuten voorbereiding en verslaglegging (decursus). Een intakecontact kan meer dan 1 keer plaatsvinden, bijv. de eerste keer als 1ste consult, de 2de keer als heteroanamnese en de 3de keer als verdiepende intake. Ook kan een intakegesprek 1½ uur duren; in dat geval wordt dit gesprek twee keer geregistreerd. Telefonische en consulten, langer dan 15 minuten, gelden als consult; als dit korter duurt, wordt geregistreerd bij gegevensbeheer (194155). Het adviesgesprek na afronding van het psychologisch onderzoek wordt geregistreerd als behandelings- dan wel psychotherapiecontact. Over het algemeen worden behandelingscontacten als psychotherapiecontacten geregistreerd als de betreffende psycholoog klinisch psycholoog (BIG) of psychotherapeut (BIG) is. Ook klinisch psychologen en psychotherapeuten in opleiding kunnen psychotherapiecontacten registreren als zij dit doen onder supervisie. De uiteenlopende en vaak meer omvangrijke verrichtingen die nodig zijn bij diagnostiek en behandeling van kinderen en jeugdigen kunnen op deze wijze eveneens adequaat geregistreerd worden. 60

12 Behandeling groepscontact
NZa-code Zorgactiviteiten Medische Psychologie Normtijd in minuten 194165 2. Groepsvoorlichting Behandeling groepscontact Deze verrichting wordt gebruikt bij voorlichtingsmodules, bijv. binnen het kader van de hartrevalidatie (infomodule). Per deelnemende patient wordt (evt. door secretaresse) de registratie ingevoerd. 15 194166 3. Groepsbehandeling Psychotherapie groepscontact Idem als bij 2, maar nu gaat het om een behandeling, bijv. een training omgaan met chronische klachten. 30

13 4. Psychologisch onderzoek en interpretatie 4.1 Screening-tests-
NZa-code Zorgactiviteiten Medische Psychologie Normtijd in minuten 194157 194158 194159 194160 4. Psychologisch onderzoek en interpretatie 4.1 Screening-tests- 4.2 Persoonlijkheidsonderzoek-tests- 4.3 Intelligentieonderzoek-tests- 4.4 Neuropsychologisch onderzoek-tests- Bij screening gaat het om één of meer vragenlijsten of tests; bij de onderzoeken gaat het om uitgebreid onderzoek. Ontwikkelingspsychologisch onderzoek bij kinderen wordt als neuropsychologisch onderzoek geregistreerd en spelobservatieonderzoek als persoonlijkheidsonderzoek. Het betreft hier dus het afnemen, uitwerken en verslaan van officiële gestandaardiseerde vragenlijsten, andersoortige tests of een onderzoeksbatterij. Tevens gaat het om het schriftelijk uitwerken van de resultaten van het psychodiagnostisch onderzoek, het vormen van hypothesen, het opstellen van interpretaties en conclusies, het overleg met de pdw’er, enz. In het kader van een psychologisch onderzoek kunnen zo nodig meerdere onderzoeken worden geregistreerd; bij zeer uitgebreide onderzoeken kan zo nodig dubbel worden geregistreerd. Het gaat hier om de tijd die de psycholoog én de pdw’er besteedt aan het onderzoek. 60 300

14 5.1 Intercollegiaal, interdisciplinair (specialist, huisarts) ed.
NZa-code Zorgactiviteiten Medische Psychologie Normtijd in minuten 194171 194172 5. Consultatie 5.1 Intercollegiaal, interdisciplinair (specialist, huisarts) ed. Consultaties –overleg (inter)collegiaal Hierbij gaat het om intercollegiale consultaties, overleg met medisch specialisten, andere interne en externe hulpverleners (bijv. verpleegkundigen, huisartsen), verzekeringsinstanties, en centra waarnaar de patient wordt verwezen. Dit zijn doorgaans kortdurende consultaties, maar ook intercollegiale intervisie m.b.t. de zorg voor patiënten kan hiermee worden geregistreerd. 5.2 Multidisciplinair overleg e.d. Consultaties-multidisciplinair overleg Dit betreft patiëntgerichte vergaderingen die vaak ongeveer een uur duren. Deze verrichting wordt geregistreerd bij de tijdens het MDO besproken patiënten die naar de medisch psycholoog zijn of worden doorverwezen. 15

15 6. Verslaglegging en verslaggeving 6.1 Gegevensbeheer
NZa-code Zorgactiviteiten Medische Psychologie Normtijd in minuten 194155 194156 6. Verslaglegging en verslaggeving 6.1 Gegevensbeheer Het betreft hier patiëntgerichte activiteiten waarvoor je het dossier nodig hebt en wat niet past binnen de andere registraties: het beantwoorden van vragen n.a.v. het opvragen van gegevens, het aanvullen van het dossier met conclusies, adviezen en behandelplan, contact i.v.m. procesondersteuning, het aanvullen van het dossier met nieuwe gegevens e.d. 6.2 Rapportage Rapportage (brief, correspondentie, rapport) Dit betreft de verslaglegging, de correspondentie, brieven en rapporten over een patient aan de verwijzer, de huisarts en/of derden. Als er over een patient verschillende brieven of rapporten worden opgesteld, wordt de verrichting elke keer geregistreerd. 15 60


Download ppt "Financiering: het belang van normtijden voor onze verrichtingen"

Verwante presentaties


Ads door Google